Saltar al contenido principal

48 — Paper i cartó, manufactures de pasta de cel·lulosa, de paper o de cartó

  Descendentes
  Código Descripción
  4801 Paper premsa en bobines o en fulls
  4802 Paper i cartó, sense estucar ni recobrir, del tipus dels utilitzats per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, i paper i cartó per a targetes o cintes a perforar però sense estar perforades, en bobines o en fulls quadrats o rectangulars de qualsevol format, excepte el de les partides 4801 o 4803, i paper i cartó fet a mà (full per full)
  4803 Paper de l'utilitzat per a paper higiènic, tovalloletes per desmaquillar, tovalloles, tovallons o papers similars d'ús domèstic, d'higiene o tocador, buata de cel·lulosa i napes de fibra de cel·lulosa, fins i tot arrissats, prisats, gofrats, estampats, perforats, acolorits o decorats en la superfície o impresos, en bobines o en fulls
  4804 Paper i cartó kraft, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, excepte els de les partides 4802 o 4803
  4805 Altres papers i cartons, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, que no hagin estat sotmesos a treballs complementaris o tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol
  4806 Paper i cartó sulfuritzats, paper resistent als greixos ("greaseproof"), paper vegetal, paper cristall i altres papers calandrats transparents o translúcids, en bobines o en fulls
  4807 Paper i cartó obtinguts per encolatge de fulls plans, sense estucar ni recobrir a la superfície i sense impregnar, fins i tot reforçats interiorment, en bobines o en fulls
  4808 Paper i cartó ondulat (fins i tot recoberts per encolatge), arrissats, prisats, gofrats, estampats o perforats, en bobines o en fulls, excepte el paper dels tipus descrits en el text de la partida 4803
  4809 Paper carbó, paper autocòpia i altres papers per copiar o transferir, fins i tot l'estucat o cuixé, recobert o impregnat, per a clixés de multicopista ("stencils") o per a planxes òfset, fins i tot impresos, en bobines o en fulls
  4810 Paper i cartó, estucat per una o les dues cares exclusivament amb caolí o altres substàncies inorgàniques, amb aglutinant o sense, fins i tot acolorit o decorat a la superfície o imprès, en bobines o en fulls quadrats o rectangulars de qualsevol format
  4811 Paper, cartó, buata de cel·lulosa i napes de fibres de cel·lulosa, estucats, recoberts, impregnats o revestits, acolorits o decorats en la superfície o impresos, en bobines o en fulls quadrats o rectangulars de qualsevol forma, excepte els productes descrits en el text de les partides 4803, 4809 o 4810
  4812 Blocs i plaques, filtrants, de pasta de paper
  4813 Paper de fumar, fins i tot tallat a la mida adequada, en llibrets o en tubs
  4814 Paper per decorar i revestiments similars de paper per a parets, paper per a vidrieres
  4816 Paper carbó, paper autocòpia i altres papers per copiar o transferir (excepte els de la partida 4809), clixés de multicopista complets i planxes òfset, de paper, fins i tot condicionats en caixes
  4817 Sobres, sobres-carta, targetes postals sense il·lustrar i targetes per a correspondència, de paper o cartó, caixes, sobres i presentacions similars, de paper o cartó, amb un assortiment d'articles de correspondència
  4818 Paper del que s'utilitza com a paper higiènic i papers similars, buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa, del que s'utilitza per a finalitats domèstiques o sanitàries, en bobines d'una amplada inferior o igual a 36 cm o tallats en format, mocadors, tovalloletes per a desmaquillatge, tovalloles, estovalles, tovallons, bolquers, compreses i tampons higiènics, llençols i articles similars per a ús domèstic, de tocador, higiènic o clínic, peces i complements de vestir, de pasta de paper, paper, buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa
  4819 Caixes, sacs, bosses, paperines i altres envasos de paper, cartó, buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa, cartonatge d'oficina, comerç o similars
  4820 Llibres de registre, llibres de comptabilitat, talonaris (de notes, de comandes o de rebuts), agendes, memoràndums, blocs de paper de cartes i articles similars, quaderns, carpetes de taula, classificadors, enquadernacions (de fulls mòbils o altres), carpetes i cobertes per a documents i altres articles escolars, d'oficina o papereria, fins i tot els impresos en paquets o plegats, encara que portin paper carbó, de paper o cartó, àlbums per a mostres o per a col·leccions i cobertes per a llibres, de paper o cartó
  4821 Etiquetes de totes classes, de paper o cartó, fins i tot impreses
  4822 Tambors, bobines, bitlles i suports similars, de pasta de paper, paper o cartó, fins i tot perforats o endurits
  4823 Altres papers, cartons , buates de cel·lulosa i napes de fibres de cel·lulosa, tallats a mida, altres articles de pasta de paper, de paper, cartó, buata de cel·lulosa o de napes de fibres de cel·lulosa