Saltar al contenido principal

58 — Teixits especials, superfícies tèxtils amb pèl inserit, puntes, tapisseria, passamaneria i brodats

  Descendentes
  Código Descripción
  5801 Vellut i pelfa teixits, i teixits de xenilla, excepte els articles de les partides 5802 o 5806
  5802 Teixits amb bucles per a tovalloles, excepte els articles de la partida 5806, superfícies tèxtils amb pèl inserit, excepte els productes de la partida 5703
  5803 Teixits de gasa de volta, excepte els articles de la partida 5806
  5804 Tul, tul mecànic i teixits de malles nuades, puntes en peces, tires o motius excepte els productes de les partides 6002 a 6006
  5805 Tapisseria feta a mà, de Flandes, d'Aubusson, de Beauvais, gobelins i similars i tapisseria d'agulla (per exemple: de punt petit o de punt de creu), fins i tot confeccionada
  5806 Cintes, excepte els articles de la partida 5807, cintes sense trama, de filats o fibres paral·lelitzats i aglutinats
  5807 Etiquetes, escuts i articles similars, de matèries tèxtils, en peça, en cintes o retallats, sense brodar
  5808 Trenes en peça, articles de passamaneria i ornamentals similars, en peça, sense brodar (excepte els de punt), glans, cirerer d'arboç, pompons, borles i articles similars
  5809 Teixits de fils de metall i teixits de filats metàl·lics o de filats tèxtils metal·litzats de la partida 5605, del tipus dels utilitzats per a peces de vestir, mobiliari o usos similars, no expressats ni compresos en altres partides
  5810 Brodats en peces, tires o motius
  5811 Productes tèxtils embuatats en peça, constituïts per una o diverses capes de matèries tèxtils combinades amb una matèria de farcit i mantingudes mitjançant puntades o un altre forma/manera de subjecció, excepte els brodats de la partida 5810