Saltar al contenido principal

68 — Manufactures de pedra, guix, ciment, amiant, mica o matèries similars

  Descendentes
  Código Descripción
  6801 Llambordes, vorades i lloses per a pavimentació, de pedra natural, excepte la pissarra
  6802 Pedra de talla o de construcció treballada i les seves manufactures, excepte de pissarra i les manufactures de la partida 6801; cubs, daus i articles similars, per a mosaics, de pedra natural (inclosa la pissarra), fins i tot sobre suport; grànuls, esquerdills i pols de pedra natural (inclosa la pissarra), acolorits artificialment
  6803 Pissarra natural treballada i manufactures de pissarra natural o aglomerada
  6804 Moles i articles similars, sense bastidor, per esmolar, desfibrar, triturar, afilar, polir, rectificar, tallar o trossejar, pedres d'afilar o polir a mà, i els seus components, de pedra natural, d'abrasius naturals o artificials aglomerats o de ceràmica, fins i tot amb components d'altres matèries
  6805 Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport de matèries tèxtils, de paper, cartó o d'altres matèries, fins i tot retallats, cosits o units d'una altra forma
  6806 Llana d'escòries, de roca i llanes minerals similars, vermiculita dilatada, argila dilatada, escuma d'escòria i productes minerals similars dilatats, mescles i manufactures de matèries minerals per a aïllament tèrmic o acústic o per a l'absorció del so, excepte les de les partides 6811, 6812 o del capítol 69
  6807 Manufactures d'asfalt o de productes similars (per exemple: pega de petroli o brea)
  6808 Plafons, taulers, rajoles, blocs i articles similars, de fibres vegetals, de palla o d'encenalls, plaques, partícules, serradures o altres rebutjos de fusta, aglomerats amb ciment, guix o altres aglutinants minerals
  6809 Manufactures de guix o de preparacions a base de guix
  6810 Manufactures de ciment, formigó o pedra artificial, fins i tot armades
  6811 Manufactures d'asbestociment, fibrociment de cel·lulosa o similars
  6812 Amiant (asbest) treballat en fibres, mescles a base d'amiant o a base d'amiant i carbonat de magnesi, manufactures d'aquestes mescles o d'amiant, com ara filatures, teixits, peces de vestir, barreteria, calçat o juntures, fins i tot armades, excepte les de les partides 6811 o 6813
  6813 Guarnicions de fricció, com ara plaques, rotlles, bandes, segments, discos i volanderes, sense muntar, per a frens, embragatges o qualsevol òrgan de fregament, a base d'amiant (asbest), d'altres substàncies minerals o de cel·lulosa, fins i tot combinades amb tèxtils o altres matèries
  6814 Mica treballada i manufactures de mica, inclosa la mica aglomerada o reconstituïda, fins i tot amb suport paper, cartó o altres matèries
  6815 Manufactures de pedra o altres substàncies minerals, incloses les fibres de carbó i les seves manufactures i les manufactures de torba, no expressades ni compreses en altres partides