Saltar al contenido principal

73 — Manufactures de fosa, de ferro o d'acer

  Descendentes
  Código Descripción
  7301 Palplanxes de ferro o d'acer, fins i tot perforades o fetes amb elements acoblats, perfils obtinguts per soldadura, de ferro o d'acer
  7302 Elements per a vies fèrries, de fosa, de ferro o d'acer: carrils, contracarrils i cremalleres, agulles, puntes de cor, barretes per al comandament d'agulles i altres elements per a l'encreuament i canvi de vies, travesses, brides, coixinets, falques, plaques de seient, brides d'unió, plaques i tirants de separació i altres peces dissenyades especialment per a la col·locació, la unió o la fixació
  7303 Tubs i perfils buits, de fosa
  7304 Tubs i perfils buits, sense soldadura, de ferro o d'acer
  7305 Altres tubs, com ara soldats o reblats, de secció circular, amb diàmetre exterior superior a 406,4 mm, de ferro o d'acer
  7306 Altres tubs i perfils buits, com ara soldats, reblats, grapats o amb les vores simplement aproximades, de ferro o d'acer
  7307 Accessoris de canonada, com ara ràcords, colzes o maneguets, de fosa, de ferro o d'acer
  7308 Construccions i components de construccions, com ara ponts i components de ponts, comportes de rescloses, torres, castellets, pilars, columnes, cobertes, teulades, portes, finestres i els marcs, bastiments i llindars, cortines de tancament i balustrades, de fosa, de ferro o d'acer, excepte les construccions prefabricades de la partida 9406, xapes, barres, perfils, tubs i similars, de fosa, de ferro o d'acer, preparats per a la construcció
  7309 Dipòsits, cisternes, tancs i recipients similars per a qualsevol matèria, de fosa, de ferro o d'acer, de capacitat superior a 300 litres, sense dispositius mecànics ni tèrmics, fins i tot amb revestiment interior o calorífug, excepte per a gasos comprimits o liquats
  7310 Dipòsits, barrils, tambors, bidons, caixes i recipients similars, per a qualsevol matèria, de fosa, de ferro o d'acer, de capacitat inferior o igual a 300 litres, sense dispositius mecànics ni tèrmics, fins i tot amb revestiment interior o calorífug, excepte per a gasos comprimits o liquats
  7311 Recipients per a gasos comprimits o liquats, de fosa, de ferro o d'acer
  7312 Cables, trenes, eslingues i articles similars, de ferro o d'acer, sense aïllar per a usos elèctrics
  7313 Filferro amb pues, de ferro o d'acer, filferro o fleix, de ferro o d'acer torçats, fins i tot amb pues, del tipus dels utilitzats per a tanques
  7314 Teles metàl·liques, incloses les contínues o sense fi, i enreixats de filferro, de ferro o d'acer xapes o bandes esteses de ferro o d'acer
  7315 Cadenes i els components, de fosa, de ferro o d'acer
  7316 Àncores, ruixons i els components d'aquests aparells, de fosa, de ferro o d'acer
  7317 Puntes, claus, xinxetes, grapes apuntades, grapes ondulades o bisellades i articles similars, de fosa, de ferro o d'acer, fins i tot amb el cap d'altres matèries, excepte de coure
  7318 Cargols, perns, femelles, tirafons, escàrpies roscades, reblons, passadors, clavilles, xavetes, volanderes, incloses les volanderes de molla i articles similars, de fosa, de ferro o d'acer
  7319 Agulles de cosir, agulles de teixir, passacintes, agulles de ganxet, punxons per brodar i articles similars, d'ús manual, de ferro o d'acer, agulles de cap i imperdibles, de ferro o d'acer, i altres agulles, no expressades ni compreses en altres partides
  7320 Molles i ballestes, incloses les fulles, de ferro o d'acer
  7321 Estufes, calderes amb fogó, cuines (incloses les que puguin utilitzar-se accessòriament per a calefacció central), rostidors, brasers, fogons de gas, escalfaplats i aparells no elèctrics similars, d'ús domèstic i els components d'aquests aparells, de fosa, de ferro o d'acer
  7322 Radiadors per a la calefacció central, d'escalfament no elèctric, i els components d'aquests aparells, de fosa, de ferro o d'acer, generadors i distribuïdors d'aire calent (inclosos els distribuïdors que puguin funcionar també com a distribuïdors d'aire fresc o condicionat), d'escalfament no elèctric, que portin un ventilador o un bufador amb motor, i els components, de fosa, de ferro o d'acer
  7323 Articles d'ús domèstic, inclosos els components, de fosa, de ferro o d'acer, llana de ferro o d'acer, fregalls, guants i articles similars per fregar, enllustrar o usos similars, de ferro o d'acer
  7324 Articles d'higiene o de tocador, inclosos els components, de fosa, de ferro o d'acer
  7325 Altres manufactures emmotllades, de fosa, de ferro o d'acer
  7326 Altres manufactures de ferro o d'acer
  Correspondencia con NC 2014 (ca)
  Código Descripción
  73 Manufactures de fosa, de ferro o d'acer
  Correspondencia con NC 2016 (ca)
  Código Descripción
  73 Manufactures de fosa, de ferro o d'acer