Saltar al contenido principal

83 — Manufactures de metalls comuns

  Descendentes
  Código Descripción
  8301 Cadenats, panys i forrellats de claus, de combinació o elèctrics, de metalls comuns, tanques i muntures tanca, amb pany, de metalls comuns, claus de metalls comuns per a aquests articles
  8302 Guarnicions, forrellats i articles similars de metalls comuns, per a mobles, portes, escales, finestres, persianes, carrosseries, articles de guarnicioneria, baguls, arques, cofres i altres manufactures d'aquesta classe, alçacortines, penjadors, suports i articles similars, de metalls comuns, rodes amb muntura de metalls comuns, tancaportes automàtics de metalls comuns
  8303 Caixes de cabals, portes i compartiments blindats per a cambres de seguretat, arquetes i caixes de seguretat i articles similars, de metalls comuns
  8304 Classificadors, fitxers, caixes de classificació, safates de correspondència, plomers, porta-segells i material similar d'oficina, de metalls comuns, excepte els mobles d'oficina de la partida 9403
  8305 Mecanismes per a enquadernació de fulls intercanviables o per a classificadors, agafes, cantoneres, clips, índexs de senyals i objectes similars d'oficina, de metalls comuns, grapes en bandes o tires (com ara d'oficina, de tapisseria o d'envasos), de metalls comuns
  8306 Campanes, campanetes, gongs i articles similars, de metalls comuns, estatuetes i altres objectes de decoració, de metalls comuns, marcs per a fotografies, gravats o similars, de metalls comuns, miralls de metalls comuns, excepte els elèctrics
  8307 Tubs flexibles de metalls comuns, inclosos els accessoris
  8308 Tanques, muntures tanca, sivelles, sivelles tanca, gafets, ganxos, anells per a ullets i articles similars, de metalls comuns, per a peces de vestir, calçat, tendals, marroquineria o per a qualsevol confecció o article, reblons tubulars o amb espiga enfonsada, de metalls comuns, granadura i lluentons, de metalls comuns
  8309 Taps i tapadores (inclosos els taps corona, les tapadores roscades i els taps abocadors), càpsules per a ampolles, taps de roscats, sobretapes, precintes i altres accessoris per a envasos, de metalls comuns
  8310 Plaques indicadores, plaques rètol, plaques de direccions i plaques similars, xifres, lletres i signes diversos, de metalls comuns, excepte els de la partida 9405
  8311 Filferro, varetes, tubs, plaques, elèctrodes i articles similars, de metalls comuns o de carburs metàl·lics, recoberts o farcits de decapants o de fundents, per a soldadura o dipòsit de metall o de carburs metàl·lics, filferro i varetes, de pólvores de metalls comuns aglomerades, per a la metal·lització per projecció
  Correspondencia con NC 2014 (ca)
  Código Descripción
  83 Manufactures de metalls comuns
  Correspondencia con NC 2016 (ca)
  Código Descripción
  83 Manufactures de metalls comuns