Saltar al contenido principal

84 — Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells i artefactes mecànics; components d'aquestes màquines o aparells

  Descendentes
  Código Descripción
  8401 Reactors nuclears; elements combustibles (cartutxos) sense irradiar per a reactors nuclears; màquines i aparells per a la separació isotòpica
  8402 Calderes de vapor (generadors de vapor), excepte les de calefacció central projectades per produir alhora aigua calenta i vapor a baixa pressió; calderes denominades d'aigua sobreescalfada
  8403 Calderes per a calefacció central, excepte les de la partida 8402
  8404 Aparells auxiliars per a les calderes de les partides 8402 o 8403 (per exemple: economitzadors, reescalfadors, escura-xemeneies o recuperadors de calor); condensadors per a màquines de vapor
  8405 Generadors de gas pobre (gas d'aire) o de gas d'aigua, fins i tot amb els depuradors; generadors d'acetilè i generadors similars de gasos, per via humida, fins i tot amb els depuradors
  8406 Turbines de vapor
  8407 Motors d'èmbol alternatiu o rotatiu, d'encesa per guspira (motors d'explosió)
  8408 Motors d'èmbol, d'encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel)
  8409 Components identificables com a destinats, exclusivament o principalment, als motors de les partides 8407 o 8408
  8410 Turbines hidràuliques, rodes hidràuliques amb els reguladors
  8411 Turboreactors, turbopropulsors i altres turbines de gas
  8412 Altres motors i màquines motrius
  8413 Bombes per a líquids, fins i tot amb dispositiu mesurador, elevadors de líquids
  8414 Bombes d'aire o de buit, compressors d'aire o d'altres gasos i ventiladors, campanes aspirants per a extracció o reciclatge, amb ventilador, fins i tot amb filtre
  8415 Condicionadors d'aire que continguin un ventilador amb motor i els dispositius adequats per modificar la temperatura i la humitat, encara que no regulin separadament el grau higromètric
  8416 Cremadors per a l'alimentació de llars, de combustibles líquids, sòlids polvoritzats o gasos, llars automàtiques, incloses les avantllars, les graelles mecàniques, els dispositius mecànics per a l'evacuació de cendres i dispositius similars
  8417 Forns industrials o de laboratori, que no siguin elèctrics, inclosos els incineradors
  8418 Refrigeradors, congeladors conservadors i d'altres materials, màquines i aparells per a la producció de fred, encara que no siguin elèctrics, bombes de calor, excepte els condicionadors d'aire de la partida 8415
  8419 Aparells i dispositius, encara que s'escalfin elèctricament (excepte els forns i aparells de la partida 8514), per al tractament de matèries mitjançant operacions que impliquin un canvi de temperatura, tals com escalfat, cocció, torrefacció, destil·lació, rectificació, esterilització, pasteurització, assecatge, evaporació, vaporització, condensació o refredament (excepte els aparells domèstics); escalfadors d'aigua d'escalfament instantani o d'acumulació, excepte els elèctrics
  8420 Calàndries i laminadores, excepte les de metalls o vidre, i cilindres per a aquestes màquines
  8421 Centrifugadores i assecadores centrífugues, aparells per filtrar o depurar líquids o gasos
  8422 Màquines rentaplats, màquines i aparells per netejar o assecar ampolles i altres recipients, màquines i aparells per omplir, tancar, tapar o etiquetar ampolles, llaunes o pots, caixes, sacs (bosses) o altres continents, màquines i aparells per capsular ampolles, pots, tubs i continents anàlegs, altres màquines i aparells per empaquetar o embolicar mercaderies, incloses les màquines i aparells per embolicar amb pel·lícula termoretràctil i màquines i aparells per gasar begudes
  8423 Aparells i instruments per pesar, incloses les bàscules i balances per a la comprovació de peces fabricades, excepte les balances sensibles a un pes inferior o igual a 5 cg i peses per a tota classe de balances
  8424 Aparells mecànics (fins i tot manuals) per projectar, dispersar o polvoritzar matèries líquides o en pols; extintors, fins i tot carregats; pistoles aerogràfiques i aparells similars; màquines i aparells de raig de sorra o de vapor i aparells de raig similars
  8425 Polispasts, torns i cabrestants, gats
  8426 Grues i cables aeris ("blondines"), ponts rodadors, pòrtics de descàrrega o de manipulació, ponts grua, carretons pont i carretons grua
  8427 Carretons apiladors; altres carretons de manipulació amb un dispositiu d'elevació
  8428 Altres màquines i aparells d'elevació, càrrega, descàrrega o manipulació (com ara ascensors, escales mecàniques, transportadors o telefèrics)
  8429 Topadores, fins i tot les angulars, anivelladores, tragelles, pales mecàniques, excavadores, carregadores, pales carregadores, piconadores i corrons piconadors, autopropulsats
  8430 Altres màquines i aparells d'explanació, anivellament, escarificació, excavació, compactació, extracció o perforació del terra o de minerals, martinets i màquines per arrencar puntals, llevaneus
  8431 Components identificables com a destinats, exclusivament o principalment, a les màquines o aparells de les partides 8425 a 8430
  8432 Màquines, aparells i artefactes agrícoles, hortícoles o silvícoles, per a la preparació o el treball de la terra per al conreu, rodets per a gespa o terrenys d'esport
  8433 Màquines, aparells i artefactes per collir o trillar, incloses les premses per a palla o farratge, talladores de gespa i dalladores, màquines per a la neteja o la classificació d'ous, fruites o altres productes agrícoles, excepte les de la partida 8437
  8434 Munyidores i màquines i aparells per a la indústria lletera
  8435 Premses, trepitjadores i màquines i aparells similars per a la producció de vi, sidra, sucs de fruita o begudes similars
  8436 Altres màquines i aparells, per a l'agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incloses les germinadores amb dispositius mecànics o tèrmics i les incubadores i criadores avícoles
  8437 Màquines per a la neteja, classificació o crivellat de llavors, grans o llegums secs, màquines i aparells per a la mòlta o el tractament de cereals o llegums secs, excepte les de tipus rural
  8438 Màquines i aparells, no expressats ni compresos en altres partides d'aquest capítol, per a la preparació o la fabricació industrial d'aliments o de begudes, excepte les màquines i aparells per a l'extracció o la preparació d'olis o grasses, animals o vegetals fixos
  8439 Màquines i aparells per a la fabricació de pasta de matèries fibroses cel·lulòsiques o per a la fabricació i l'acabat de paper o cartó
  8440 Màquines i aparells per a enquadernació, incloses les màquines per a cosir plecs
  8441 Altres màquines i aparells per al treball de la pasta de paper, del paper o del cartó, incloses les talladores de qualsevol tipus
  8442 Màquines, aparells i material (excepte les màquines eina de les partides 8456 a 8465) per preparar clixés, planxes, cilindres o altres elements impressors; clixés, planxes, cilindres i altres elements impressors; pedres litogràfiques, planxes, plaques i cilindres, preparats per a la impressió, com ara aplanats, granejats o polits
  8443 Màquines i aparells per imprimir mitjançant planxes, cilindres i altres elements impressors de la partida 8442; altres impressores, màquines de copiar i telecopiar, fins i tot combinades entres elles; components i accessoris
  8444 Màquines per a la filatura (extrusió), estiratge, texturació o tallament, de matèries tèxtils sintètiques o artificials
  8445 Màquines per a la preparació de matèries tèxtils, màquines per a la filatura, doblegat o retorçat, de matèries tèxtils, i altres màquines i aparells per a la fabricació de filats tèxtils, bobinadores (incloses les bitlleres) o debanadores, per a matèries tèxtils, i màquines per a la preparació de filats tèxtils per a la seva utilització a les màquines de les partides 8446 o 8447
  8446 Telers
  8447 Tricotoses i altres màquines de punt, de cosir per cadeneta, de guipur, de tul, de puntes, de brodar, de passamaneria, de trenes, de xarxes o d'inserir flocs
  8448 Màquines i aparells auxiliars per a les màquines de les partides 8444, 8445, 8446 o 8447 (com ara maquinetes, mecanismes Jacquard, per a ordit i per a trames, mecanismes de canvi de llançadora), components i accessoris identificables com els destinats, exclusivament o principalment, a les màquines d'aquesta partida o de les partides 8444, 8445, 8446 o 8447 (com ara fusos, aletes, guarnicions de cardes, pintes, barretes, fileres, llançadores, lliços i els bastidors, agulles, platines, ganxos)
  8449 Màquines i aparells per a la fabricació o l'acabat del feltre o teles sense teixir, en peça o en forma, incloses les màquines i aparells per a la fabricació de barrets de feltre, formes de barreteria
  8450 Màquines per rentar roba, fins i tot amb dispositiu d'assecatge
  8451 Màquines i aparells (excepte de les màquines de la partida 8450) per rentar, netejar, escórrer, assecar, planxar, premsar (incloses les premses per fixar), blanquejar, tenyir, aprestar, acabar, revestir o impregnar els filats, teixits o manufactures tèxtils i màquines per al revestiment de teixits o altres suports utilitzats a la fabricació de revestiments de terres, com ara el linòleum, màquines per enrotllar, desenrotllar, plegar, tallar o dentar els teixits
  8452 Màquines de cosir, mobles, basaments i tapes o cobertes especialment dissenyats per a màquines de cosir, agulles per a màquines de cosir, excepte les màquines de cosir plecs de la partida 8440
  8453 Màquines i aparells per a la preparació, l'adobat o el treball de cuirs o pells o per a la fabricació o reparació de calçat o d'altres manufactures de cuir o de pell, excepte les màquines de cosir
  8454 Convertidors, culleres de colada, lingoteres i màquines de colar (modelar), per a metal·lúrgia, acereries o foneries
  8455 Laminadores per a metalls i els cilindres
  8456 Màquines eina que treballin per arrencada de qualsevol matèria mitjançant làser o altres feixos de llum o de fotons, per ultrasò, electroerosió, processos electroquímics, feixos d'electrons, feixos iònics o per raig de plasma; màquines per tallar per raig d'aigua
  8457 Centres de mecanització, màquines de llocs fixos i màquines de llocs múltiples, per treballar metalls
  8458 Torns, inclosos els centres de tornejat, que treballin per arrencada de metall
  8459 Màquines (incloses les unitats de mecanització de colisses) de trepar, mandrinar, fresar, filetejar o roscar metalls, per arrencada de matèria, excepte els torns, inclosos els centres de tornejat, de la partida 8458
  8460 Màquines de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, polir o fer altres operacions d'acabat, per a metalls, cermets, mitjançant moles, abrasius o productes per polir, excepte les màquines per tallar o acabar engranatges de la partida 8461
  8461 Planejadores, llimadores, mortasadores, brotxadores, màquines per tallar o acabar els engranatges, serres, trossejadores i altres màquines eina que treballin per arrencada de metall, cermets, no expressades ni compreses en altres partides
  8462 Màquines (incloses les premses) per forjar o estampar, martells piló i martinets, per treballar metalls, màquines (incloses les premses) per enrotllar, corbar, plegar, redreçar, aplanar, cisallar, punxar o entallar metalls, premses per treballar metalls o carburs, no expressades anteriorment
  8463 Altres màquines eina per treballar metalls, cermets, que no treballin per arrencada de matèria
  8464 Màquines eina per treballar la pedra, ceràmica, formigó, amiantociment o matèries minerals similars, o per treballar el vidre en fred
  8465 Màquines eina (incloses les de clavar, grapar, encolar o acoblar d'una altra manera) per treballar fusta, suro, os, cautxú endurit, plàstic o matèries dures similars
  8466 Components i accessoris identificables com a destinats, exclusivament o principalment, a les màquines de les partides 8456 a 8465, inclosos els portapeces i portaeines, capçals de roscar retractables automàticament, divisors i altres dispositius especials per muntar a les màquines eina, portaeines per a eines de mà de qualsevol tipus
  8467 Eines pneumàtiques, hidràuliques o amb motor incorporat, fins i tot elèctric, d'ús manual
  8468 Màquines i aparells per a soldadura, encara que puguin tallar (excepte els de la partida 8515); màquines i aparells de gas per tremp superficial
  8469 Màquines d'escriure, excepte les impressores de la partida 8443; màquines per al tractament o processament de textos
  8470 Màquines de calcular i màquines de butxaca registradores, reproductores i visualitzadores de dades, amb funció de càlcul, màquines de comptabilitat, de franquejar, expedir bitllets (tiquets i canvi) i màquines similars, amb dispositiu de càlcul incorporat, caixes enregistradores
  8471 Màquines automàtiques per al tractament o processament de dades amb les unitats, lectors magnètics o òptics, màquines per a registrament de dades sobre suport en forma codificada i màquines per a tractament o processament d'aquestes dades, no expressats ni compresos en una altra part
  8472 Altres màquines i aparells d'oficina, com ara copiadores hectogràfiques o de clixés, màquines d'imprimir adreces, distribuïdors automàtics de bitllets de banc, màquines de classificar, comptar o encartutxar moneda, maquineta de fer punta, perforadores o grapadores
  8473 Components i accessoris identificables com a destinats, exclusivament o principalment, a les màquines o aparells de les partides 8469 a 8472, excepte els estoigs, fundes i similars
  8474 Màquines i aparells per classificar, garbellar, separar, rentar, trencar, triturar, moldre, mesclar o malaxar terres, pedres o altres matèries minerals sòlides (incloses la pols i les pastes), màquines per aglomerar, conformar, o modelar combustibles minerals sòlids, pastes ceràmiques, ciment, guix i altres matèries minerals en pols o en pasta, màquines per fer motlles de sorra per a fosa
  8475 Màquines per muntar làmpades, tubs o vàlvules elèctrics o electrònics o làmpades de flaix, que tinguin l'envoltant de vidre, màquines per fabricar o treballar en calent el vidre o les manufactures de vidre
  8476 Màquines automàtiques per a la venda de productes, com ara segells, cigarretes, aliments o begudes, incloses les màquines per canviar moneda
  8477 Màquines i aparells per treballar cautxú o plàstics o per fabricar productes d'aquestes matèries, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol
  8478 Màquines i aparells per preparar o elaborar tabac, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol
  8479 Màquines i aparells mecànics amb una funció pròpia, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol
  8480 Caixes de fosa, plaques de fons per a motlles, models per a motlles, motlles per a metalls, carburs metàl·lics, vidre, matèries minerals, cautxú o plàstic, excepte les lingoteres
  8481 Components d'aixetes i òrgans similars per a canonades, calderes, dipòsits, bótes o continents similars, incloses les vàlvules reductores de pressió i les vàlvules termostàtiques
  8482 Rodaments de boles, de rodets o d'agulles
  8483 Arbres de transmissió (inclosos els de lleves i els cigonyals) i manetes, caixes de coixinets i coixinets, engranatges i rodes de fricció, eixos filetejats de boles o de rodets, reductors, multiplicadors i variadors de velocitat, inclosos els convertidors de parell, volants i politges, inclosos els bossells, embragatges i òrgans d'acoblament, incloses les juntes d'articulació
  8484 Juntes metal·loplàstiques, jocs o assortits de juntes de diferent composició presentats en bossetes, sobres o envasos similars, juntes mecàniques d'estanquitat
  8486 Màquines i aparells utilitzats, exclusiva o principalment, per a la fabricació de semiconductors en forma de monocristalls periformes o oblies ("wafers"), dispositius semiconductors, circuits electrònics integrats o dispositius de visualització ("display") de pantalla plana; màquines i aparells descrits en la nota 9 c d'aquest capítol; components i accessoris
  8487 Components de màquines o d'aparells no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol, sense connexions elèctriques, components aïllats elèctricament, bobinatges, contactes ni altres característiques elèctriques