Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,02 Km2
Altitud 56 m
Població (a 01-01-2018) 840 h
Litoral No
Capital Garriguella
Distància -
Codi ajuntament 1707730008

Divisió territorial postal

  • 17780

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170773 00 00 0 00 Garriguella
Entitat singular 170773 00 01 7 00 Garriguella - 416 424 840
Nucli 170773 00 01 7 01 Garriguella - 397 411 808
Disseminat 170773 00 01 7 99 Disseminat de Garriguella - 19 13 32
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170773 01 Corral Blanc, el Urbanització
Unitat població 170773 02 Garriguella de Baix Població
Unitat població 170773 03 Garriguella de Dalt Població
Unitat població 170773 04 Liébana Urbanització
Unitat població 170773 05 Vent de l'Empordà Urbanització
Unitat població 170773 06 Vinya de Prop, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1993-02-05 Canvi de capital
  • Abans: Garriguella de Baix
  • Després: Garriguella
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 21,00 Km2 56 m
  • Després: 21,02 Km2 56 m