Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 32,38 km²
Altitud 469 m
Població (a 01-01-2020) 1843 h
Litoral No
Capital Oliana
Distància -
Codi ajuntament 2514970005

Divisió territorial postal

  • 25790

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251497 00 00 0 00 Oliana
Entitat singular 251497 00 01 7 00 Anoves, les - 8 8 16
Disseminat 251497 00 01 7 99 Anoves, les -Disseminat- - 8 8 16
Entitat singular 251497 00 02 2 00 Castell, el - 44 31 75
Disseminat 251497 00 02 2 99 Castell, el -Disseminat- - 44 31 75
Entitat singular 251497 00 03 8 00 Oliana - 866 886 1752
Nucli 251497 00 03 8 01 Oliana - 849 873 1722
Disseminat 251497 00 03 8 99 Disseminat d'Oliana - 17 13 30
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251497 01 Castell, el Caseria
Unitat població 251497 02 Clot de la Guineu, el Urbanització
Unitat població 251497 03 Oliana Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 31,90 km² 469 m
  • Després: 32,38 km² 469 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran