Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 30,11 km²
Altitud 791 m
Població (a 01-01-2020) 279 h
Litoral No
Capital Talavera
Distància -
Codi ajuntament 2521670005

Divisió territorial postal

  • 25213

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252167 00 00 0 00 Talavera
Entitat singular 252167 00 01 7 00 Bellmunt - 19 11 30
Nucli 252167 00 01 7 01 Bellmunt - 13 8 21
Disseminat 252167 00 01 7 99 Disseminat de Bellmunt - 6 3 9
Entitat singular 252167 00 02 2 00 Civit - 21 21 42
Nucli 252167 00 02 2 01 Civit - 7 10 17
Disseminat 252167 00 02 2 99 Disseminat de Civit - 14 11 25
Entitat singular 252167 00 03 8 00 Pallerols - 39 30 69
Nucli 252167 00 03 8 01 Pallerols - 39 30 69
Disseminat 252167 00 03 8 99 Disseminat de Pallerols - 0 0 0
Entitat singular 252167 00 04 3 00 Pavia - 15 9 24
Nucli 252167 00 04 3 01 Pavia - 15 9 24
Entitat singular 252167 00 05 6 00 Talavera - 60 52 112
Nucli 252167 00 05 6 01 Talavera - 60 52 112
Entitat singular 252167 00 06 9 00 Suró - 2 0 2
Disseminat 252167 00 06 9 99 Suró -Disseminat- - 2 0 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252167 01 Bellmunt Població
Unitat població 252167 02 Civit Població
Unitat població 252167 03 Pallerols Població
Unitat població 252167 04 Pavia Població
Unitat població 252167 05 Talavera Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 30,10 km² 791 m
  • Després: 30,11 km² 791 m