Saltar al contenido principal

Aquesta taula conté la llista dels municipis de Catalunya, consultable des de l'1 de gener de 1975. A més, junt amb cada municipi és consultable la correspondència amb la comarca on pertanyen (codi i nom oficials), informació evolutiva des de la creació de les comarques el 8 d'abril de 1987.

El municipi és la circumscripció administrativa de naturalesa territorial, regida per un ajuntament, i d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya considerada entitat bàsica de l'organització territorial i element primari de participació ciutadana en els assumptes públics; gaudeix d'autonomia pròpia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per tal de representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeix.

La codificació parteix inicialment de l'ordenació alfabètica dins la província, tot i que posteriorment ha sofert variacions (creació de nous municipis, desaparició de municipis existents i variacions en les denominacions). És la mateixa que per als municipis d'Espanya (codificació INE), i en el seu moment es va adoptar com a pròpia d'acord amb una ordre de la Generalitat. Actualment els codis els estableix l'Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques. La codificació és de sis dígits: els dos primers corresponen al codi de província, els tres següents a l'identificador seqüencial de municipi i l'últim és un dígit de control.

Les denominacions són les oficials d'acord amb la legislació de règim local.

L'actualització de la llista de municipis és permanent, atès que les variacions que s'hi produeixen són objecte d'establiment mitjançant normes jurídiques que es publiquen al DOGC, font de la qual s'obtenen mitjançant consulta diària.

Les principals normes sobre legislació municipal són les següents:

  • Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. Aquesta és la llei bàsica del règim local a Catalunya.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. És el text refós de la llei bàsica de règim local a Catalunya.
  • Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. Aquest decret regula aspectes com la creació, la baixa, la modificació de límits territorials i els canvis de nom dels municipis.
  • Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. Aquest decret modifica la regulació d'algun aspecte referent a la modificació de límits territorials dels municipis.