Saltar al contenido principal

Convenio 002/2018

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DataResSS — DADES PER A LA RECERCA EN CIÈNCIES SOCIALS

REUNITS

D'una banda, el doctor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara en endavant, Idescat), segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

D'una altra, la doctora Teresa Garcia-Milà i Lloveras, directora general de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics (d'ara en endavant, GSE), amb NIF G64296569 i amb domicili social a Barcelona, carrer Ramon Trias Fargas, 25, que actua en nom i representació d'aquesta institució d'acord amb l'escriptura de poders atorgada el 4 de desembre de 2012 davant del notari de Barcelona, senyor José Marqueño Ellacuria, amb número de protocol 1565.

EXPOSEN

I. Que el dia 9 de juny de 2015 les parts van signar un conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte "DataResSS — Dades per a la Recerca en Ciències Socials", que té per objecte l'impuls i promoció de l'ús de dades estadístiques per a la recerca en ciències socials provinents de fonts diverses, pròpies o d'altres organismes de l'Administració.

El conveni s'emparava en l'article 30 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya —avui, aquest article reforça aquella voluntat d'acord amb la nova redacció donada per Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, que en modifica aquest i altres preceptes— i, pel que fa a la Fundació Barcelona GSE, el conveni contribuïa a subratllar el seu objecte social, orientat a la promoció de la recerca i els estudis de postgrau en economia i, més àmpliament, en ciències socials.

El conveni, que es va subscriure amb una vigència limitada a 31 de desembre de 2016, ha propiciat des d'aleshores diversos projectes de recerca i les parts jutgen satisfactòriament el seu desenvolupament.

II. Que en el marc d'una voluntat compartida de seguir explorant aquest camp de recerca, les parts han acordat renovar aquest compromís mitjançant un nou conveni de col·laboració que, a banda d'aprofundir en l'estudi i la recerca en el camp de les ciències socials, incorpori millores en el funcionament del òrgans que constitueix a partir de l'experiència assolida fins avui.

I, posades prèviament d'acord en aquest sentit, les parts acorden subscriure aquest document, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

És objecte d'aquest conveni regular les condicions per al desenvolupament del projecte DataResSS — Dades per a la recerca en ciències socials. En particular:

 • a) facilitar als investigadors en ciències socials adscrits a la Fundació Barcelona GSE o altres centres de recerca, constituïts a aquest efecte en investigadors, l'accés i l'ús de dades confidencials sotmeses a secret estadístic que no permetin la identificació directa dels subjectes estadístics.
 • b) avançar en la integració de la informació estadística de Catalunya
 • c) Impulsar i promoure l'ús de dades estadístiques per a la recerca en ciències socials provinents de fonts diverses, pròpies o d'altres organismes de l'Administració.

Segona. Desplegament i execució del conveni

1. L'objecte del conveni es desplegarà en projectes de recerca específics que hauran ser proposats per alguna de les parts signants del conveni, promoguts i executats per si o mitjançant terceres institucions o centres de recerca, i hauran d'adequar-se en qualsevol cas a l'àmbit de l'activitat estadística oficial i prèvia aprovació pel Comitè Assessor Acadèmic, previst i regulat a l'apartat segon de la clàusula quarta d'aquest conveni.

2. Per a cada projecte de recerca, les parts constituiran un equip mixt de treball amb els recursos necessaris per, d'una banda, preparar les dades que han de constituir la base per al desenvolupament dels projectes de recerca i disposar-les en format informàtic al servei del o dels investigadors i, d'una altra, fer el seguiment de la utilització correcta de les dades segons les condicions especificades en l'aprovació del projecte de recerca.

Els treballs a realitzar per aquest equip mixt seran definits, coordinats i supervisats pel Comitè de Seguiment, previst a l'apartat 3 de la mateixa clàusula quarta.

Tercera. Obligacions de les parts

Les parts signants es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia a fi que el conveni pugui ser dut a terme en els termes acordats.

a) Obligacions de l'Idescat

L'Idescat facilitarà la informació necessària en el context de l'estructura dels registres estadístics bàsics de població, entitats i de territori per al desplegament dels treballs objecte d'aquest conveni.

L'Idescat aportarà el personal necessari per a la constitució de l'equip mixt de treball i el Comitè de Seguiment.

b) Obligacions de la Fundació Barcelona GSE

La Fundació Barcelona GSE contribuirà a l'execució tècnica dels projectes aprovats pel Comitè Assessor Acadèmic i aportarà el personal necessari per a la constitució de l'equip mixt de treball i el Comitè de Seguiment.

Quarta. Òrgans de control

1. Relació d'òrgans de control

Amb la finalitat de garantir les actuacions adequades en l'execució del conveni es creen els òrgans de control següents:

 • El Comitè Assessor Acadèmic
 • El Comitè de Seguiment dels projectes

2. Comitè Assessor Acadèmic

a) Membres del Comitè Assessor Acadèmic

El Comitè Assessor Acadèmic estarà format pel sub-director de Recerca de la Barcelona GSE i per quatre professors o investigadors designats conjuntament per les dues institucions signants, bé entre els seus membres, bé entre membres d'altres institucions de recerca. La sub-directora general de Producció i Coordinació de l'Idescat actuarà com a secretària.

Les normes de funcionament de l'òrgan es corresponen amb les previstes a la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

b) Funcions del Comitè Assessor Acadèmic

 • Aprovar i prioritzar els projectes de recerca que s'hagin d'executar en el marc d'aquest conveni.
 • Assegurar que els projectes de recerca tenen rellevància acadèmica i compleixen els criteris de qualitat de la legislació estadística europea i els codis ètics, la normativa deontològica i altres normes que afectin la professió estadística.
 • Garantir, mitjançant les accions adients, que el projecte es fa amb un correcte ús de les dades des del punt de vista ètic i de protecció de la confidencialitat de la informació sobre persones i entitats.

c) Règim de funcionament del Comitè assessor Acadèmic

El Comitè Assessor Acadèmic es reunirà sempre que sigui necessari per resoldre l'aprovació d'un projecte de recerca o quan ho proposi una de les parts signants del conveni.

El Comitè Assessor Acadèmic es reunirà presencialment o de manera telemàtica.

Les parts acorden igualment renovar el reglament intern "The Role of DataResSS Academic Comittee" i les normes que han de complir les propostes de recerca, "The proposals", aprovades en la reunió de constitució del Comitè Assessor Acadèmic celebrada el dia 13 de novembre de 2015 en el marc del primer conveni subscrit per les parts.

3. Comitè de Seguiment dels projectes

a) Membres del Comitè de Seguiment

 • Per part de l'Idescat: el director de l'Institut, el responsable de l'àrea d'Estàndards i Qualitat i l'assessor jurídic.
 • Per part de la Barcelona GSE: la directora i el sub-director de Recerca.

b) Funcions del Comitè de Seguiment

 • Estudiar, a la vista dels informes jurídics i tècnics que cregui convenient demanar, la viabilitat dels projectes i les condicions en què els investigadors podran accedir i fer servir les dades sol·licitades per dur a terme els projectes aprovats pel Comitè Assessor Acadèmic, d'acord amb la normativa vigent i els principis de bones pràctiques de les estadístiques europees.
 • Dirigir i coordinar l'equip mixt de treball.
 • Fer el seguiment del compliment i finalització dels projectes específics aprovats pel Comitè Assessor Acadèmic.
 • Impulsar acords amb terceres persones per a l'obtenció de dades.
 • Resoldre els dubtes i qüestions que puguin sorgir en la interpretació de les clàusules del conveni.
 • Garantir preventivament, per si o per mitjà de tercers i amb caràcter previ a la realització de les operacions de tractament, l'adopció de mesures que redueixin el risc de dany o perjudici de les persones o l'afectació negativa de drets i llibertats.

El Comitè de Seguiment es reunirà, presencialment o telemàtica, en sessió ordinària cada vegada qui hi hagi un projecte presentat i, en tot cas, quan ho proposi una de les dues parts signants del conveni.

Les normes de funcionament de l'òrgan es corresponen amb les previstes a la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les parts acorden renovar els acords presos en reunions del Comitè de Seguiment celebrades per a la seva constitució i el dia 20 d'abril de 2016, en les que es van aprovar la presidència alternativa de l'òrgan i el seu reglament de funcionament intern, respectivament.

c) Funcions específiques de l'assessor jurídic

 • Garantir el compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal per la Barcelona GSE, els investigadors i per l'equip mixt.
 • Elaborar la documentació que sigui pertinent en relació a la protecció de la confidencialitat de la informació.
 • Supervisar la subscripció dels compromisos de confidencialitat i d'altra normativa de compliment obligat per part dels investigadors o altres persones que duguin a terme el tractament de dades a les instal·lacions de l'Idescat.

Cinquena. Finançament del conveni

El conveni no preveu aportacions econòmiques directes de les parts signants. En tot cas, cada part es farà càrrec de les despeses pròpies que es puguin generar com a conseqüència de l'execució dels projectes.

Sisena. Titularitat dels drets sobre els resultats dels projectes de recerca

La titularitat dels drets sobre els resultats dels projectes de recerca correspondrà a l'Idescat, sense perjudici dels drets que sobre les publicacions acadèmiques puguin correspondre als investigadors, d'acord amb el que estableixin les seves respectives institucions acadèmiques, o el seu autor o autors.

La Barcelona GSE i els investigadors podran difondre els resultats de la recerca esmentant la titularitat de l'Idescat. Per la seva part, l'Idescat esmentarà els investigadors quan es faci referència al projecte aprovat i als seus resultats.

L'Idescat disposarà indefinidament de prioritat en el coneixement dels mètodes, informació i resultats dels projectes de recerca en què es desplega el conveni.

Setena. Confidencialitat

Tota la informació intercanviada entre les parts signants del conveni, i a la qual aquestes puguin accedir, de caràcter personal, corporatiu, institucional, administratiu i científic, serà considerada una informació confidencial, i com a tal no en serà permesa la difusió ni la comunicació a terceres persones

Vuitena. Secret estadístic i protecció de dades

Les parts signants d'aquest conveni estan obligades a complir la regulació sobre el secret estadístic i la legislació sobre la protecció de les dades personals.

Els investigadors hauran d'adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l'objecte de garantir la seguretat de les dades i evitar qualsevol risc de divulgació il·lícita, d'acord amb el que disposa el Reglament de desplegament de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD), aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Així mateix, els investigadors hauran d'aplicar procediments en matèria de control de la revelació estadística, d'acord amb les millors pràctiques vigents i l'estat de la tecnologia actual.

Novena. Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent per un període de quatre anys. A la finalització d'aquest període, les parts podran concertar una nova pròrroga de quatre anys més.

Desena. Resolució

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

 • a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga.
 • b) L'acord de les parts signants manifestat per escrit.
 • c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.
 • d) La vulneració del secret estadístic.
 • e) L'incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.
 • f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
 • g) Impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l'objecte del conveni.
 • h) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni,

Per l'Idescat
Frederic Udina i Abelló
Per la Barcelona GSE
Teresa Garcia-Milà i Lloveras