Saltar al contenido principal

Convenio 007/2016

CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES (CURRICULARS) EN ENTITATS COL·LABORADORES

La Sra. Gloria González Anadón, vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF Q0818002H, en nom i representació legal d'aquesta universitat, amb domicili a Campus universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), per delegació del rector segons la resolució del 2 de juliol de 2013.

El Sr. Frederic Udina, director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, amb CIF Q5850015-H i domicili a Barcelona, Via Laietana, 58, 08003, en representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que Ii són atorgades per I'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat.

El/la  , estudiant del Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic a la Facultat de Traducció i Interpretació,  .

Les parts reconeixen que tenen les condicions necessàries per a la signatura d'aquest conveni d'acord amb la normativa següent:

  • El Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
  • L'Estatut de l'estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010 de 30 de desembre.
  • La normativa de pràctiques acadèmiques externes, aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 10 de desembre de 2014.

I, en conseqüència, formalitzen aquest conveni conforme als ACORDS següents:

1. Condicions de les pràctiques

Assignatura: Pràctiques professionals de correcció i qualitat lingüística

Codi: 214299

Nombre de crèdits: 10

Total d'hores: 105 h

Data d'inici: 30 de març de 2016

Data de finalització (*): 18 de maig de 2016

Dies de la setmana: dilluns, dimecres i divendres

Horari: de 9 h a 14 h

Total hores dia: 5

Lloc (adreça) on es duran a terme:

Departament/Àrea/Servei on es duran a terme:

Ajut a l'estudi (0 €/hora) (1):

(1) Import sotmès a la retenció mínima del 2% d'IRPF de conformitat amb el RD 0439/2007, de 30 de març, a les disposicions del RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen les condicions d'inclusió al règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació i a la disposició addicional vint-i-cinquena del RD 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

(*) Tenint en compte que l'estudiant té dret al règim de permisos establert per la legislació vigent.

 

2. Projecte formatiu de l'estada de pràctiques

Motivació i objectiu de l'estada de pràctiques:

Reforçar la formació pràctica dels alumnes del Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic (PCAL) de la UAB per aconseguir professionals amb una visió real dels problemes que permeti d'incorporar-los al món professional.

Tasques i funcions:

Corregir documents de l'Idescat.

Traduir documents de l'Idescat del català al castellà per mitjà del traductor automàtic i posteditar-los.

Elaborar consultes lingüístiques (de terminologia, normativa, convencions…) per al TERMCAT, l'IEC, la Direcció General de Política Lingüística.

Elaborar criteris lingüístics per a l'Idescat.

Forma prevista de seguiment per part del tutor de l'entitat col·laboradora:

Supervisió de la feina feta i posada en comú per analitzar les solucions proposades.

Competències que ha d'adquirir l'estudiant durant l'estada de pràctiques:

 

 

 

Competències bàsiques:

Desenvolupament del pensament i del raonament crític

NO

Comunicació efectiva

NO

Desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge autònom

NO

Respecte per la diversitat i la pluralitat d'idees, de persones i de situacions

NO

Generació de propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional

NO

Competències genèriques i/o específiques (2):

Aplicar els coneixements adquirits en els mòduls del curs en l'exercici professional de la correcció, en empreses relacionades amb l'edició i la traducció.

(2) Les competències establertes per la Universitat per a cada un dels estudis es troben a la pàgina web de la UAB (dins de cada titulació, a la pestanya Pla d'estudis > Competències).

3. Tutor de l'entitat col·laboradora

L'entitat col·laboradora designa com a tutor/a de les pràctiques el/la Sr/Sra. Mariona Ferret i Alcaraz, en qualitat de planificadora lingüista de l'Idescat, i queda nomenat/da com a tutor/a de pràctiques externes de la UAB. Les seves obligacions són fixar el pla de treball de l'estudiant, vetllar per la seva formació, informar-lo de la normativa d'interès, especialment la de seguretat i riscos laborals, fer el seguiment de l'estada i avaluar la seva activitat de conformitat amb la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB.

4. Tutor acadèmic

La UAB designa com a tutor/a de les pràctiques la Sra. Mònica Montserrat Grau, en qualitat de professora/coordinadora de pràctiques.

5. Informes

Un cop finalitzades les estades de pràctiques, l'estudiant i el/la tutor/a de l'entitat col·laboradora han d'elaborar una memòria i un informe final i presentar-lo en el termini màxim de 15 dies, segons el model establert per la Universitat.

6. Inexistència de relació laboral

La realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni funcionarial ni implica prestació de serveis per part de l'estudiant. Les pràctiques previstes en aquest conveni tenen una naturalesa estrictament acadèmica.

7. Dades de caràcter personal

Les parts garanteixen el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la normativa que la desenvolupa. Les parts es comprometen a no fer ús de les dades per a una finalitat diferent de la que motiva el desenvolupament del present conveni de pràctiques i a no comunicar-les a tercers sense el consentiment de les persones interessades, així com a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

8. Rescissió del conveni

En qualsevol moment, si concorren causes que així ho recomanin, es pot rescindir el conveni per iniciativa de qualsevol de les parts.

9. Resolució de conflictes

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'aplicació, la interpretació o l'execució del conveni s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten al jutjats i tribunals de Barcelona.

Amb la signatura d'aquest document tant l'estudiant participant en el programa de pràctiques com l'entitat col·laboradora accepten les condicions recollides en aquest document i manifesten que coneixen la normativa aplicable, així com els seus drets i les seves obligacions.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni en tres exemplars, en el lloc i la data esmentats més avall.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 14 de març de 2016

Per la Universitat Autònoma de Barcelona
Sra. Gloria González Anadón. Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
Per l'estudiant
 
Per l'entitat col·laboradora
Frederic Udina i Abelló. Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (signatura i segell)