Saltar al contenido principal

Convenio 022/2012

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA (UNIVERSITAT-EMPRESA) PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES A L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, PEL CÒMPUT DE CRÈDITS DELS ESTUDIANTS DE GRAU D'ESTADÍSTICA APLICADA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES, UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

REUNITS

D'una part, el doctor Ferran Sancho i Pifarré, Rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb NIF Q0818002H, amb domicili a campus universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), en ús de les facultats atribuïdes per l'article 75, lletra m) dels Estatuts de la UAB, les quals exerceix en virtut del seu nomenament com a rector d'aquesta universitat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 64/2012, de 12 de juny, i en el seu nom, segons la resolució de 22 de febrer de 2010, per la qual s'autoritza la subscripció de convenis de cooperació educativa amb empreses i altres institucions per a la realització de pràctiques externes pel còmput de crèdits, el doctor Jordi Bartroli Molins, degà de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona.

D'altra part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), amb CIF Q5850015-H, i domicili en Via Laietana, 58 (08003 Barcelona), en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

La conveniència que els estudiants de Grau d'Estadística Aplicada de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona , combinin la seva formació acadèmica amb la pràctica professional es palesa en el pla d'estudis d'aquesta titulació.

Que, en el marc del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, publicat al BOE de 10 de desembre de 2011, núm. 297, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN

Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s'han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que estudiants de la UAB han de dur a terme per a la seva formació en l'entitat col·laboradora. Les pràctiques han d'anar encaminades a completar l'aprenentatge teòric i pràctic de l'estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.

El processos de selecció d'estudiants de la UAB, que compleixin els requisits reglamentaris per tenir accés a les pràctiques externes, hauran de garantir, mitjançant certificació adjunta al conveni específic, els principis de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva.

Segon. L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu que es detalla en el conveni específic que es signa amb l'estudiant, en el qual s'inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.

Les parts, juntament amb l'estudiant, han de signar un conveni específic que forma part inseparable d'aquest conveni marc, pel qual es regula el projecte formatiu de les pràctiques, així com la durada i el règim de realització.

Tercer. Tal com preveu la normativa aplicable als convenis de cooperació educativa, el calendari i l'horari previstos per a la realització de les pràctiques és compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat.

En qualsevol cas, l'estudiant té dret al règim de permisos següent:

  • a) Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L'estudiant té permís tot el dia en què té lloc l'examen.
  • b) Per tutoria. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.
  • c) Per presentació de treballs acadèmics. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la presentació dels treballs acadèmics.
  • d) Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les sessions i per a participar en els processos electorals que corresponguin.
  • e) Per visita mèdica. L'estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.
  • f) Per altres supòsits aprovats conjuntament per l'Idescat i la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'estudiant ha d'informar a l'Idescat amb prou antelació d'aquelles absències que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.

Les hores de pràctiques que no s'hagin pogut dur a terme a causa d'un permís poden comportar una ampliació de la data d'acabament de l'estada de pràctiques equivalent al temps gaudit al permís, sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del període inicialment pactat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quart. L'Idescat es compromet a designar una persona tutora que s'encarregui de vetllar per la formació de l'estudiant i de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu.

L'Idescat es compromet a informar l'estudiant de l'organització i el funcionament de l'entitat i de la normativa d'interès, especialment la relativa a seguretat i riscos laborals.

Així mateix, l'Idescat es compromet a tractar les dades de l'estudiant d'acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a l'estudiant les dades necessàries per tal que pugui exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Cinquè. La persona tutora designada per l'idescat ha de complir els deures recollits a l'article 11 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris. Així mateix, s'ha de coordinar amb la persona tutora interna designada per la Universitat segons el procediment establert.

La persona tutora designada per l'Idescat ha d'emetre un informe final per a valorar l'estada de pràctiques de l'estudiant, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 13 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris. Aquest informe s'ha de lliurar a la Universitat Autònoma de Barcelona en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de finalització de l'estada de pràctiques i s'ha d'ajustar al model d'informe disponible a la web de la Universitat (http://uab.cat/).

En el cas que la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora designada per l'Idescat acordin la necessitat d'un informe intermedi, la persona tutora designada per l'Idescat l'ha d'omplir d'acord amb el model disponible a la web de la Universitat i l'ha de lliurar a la Universitat Autònoma de Barcelona en el termini de 15 dies a comptar des de la superació de la meitat del temps d'estada de pràctiques de l'estudiant.

Com a reconeixement institucional de la tasca dels tutors nomenats per l'Idescat, la Universitat Autònoma de Barcelona determina quins serveis i beneficis els ofereix, i ho fa en les mateixes condicions que les dels altres membres de la comunitat universitària. Amb aquesta finalitat, a petició de la persona interessada i d'acord amb el procediment que la Universitat Autònoma de Barcelona estableixi, s'emetrà una targeta acreditativa individual de persona tutora externa de pràctiques, amb validesa per a un any.

Les dades personals de la persona designada com a tutor o tutora de l'Idescat formen part d'un fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni i fer el seguiment de l'evolució dels estudiants. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones designades com a tutores poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la Universitat Autònoma de Barcelona, edifici del Rectorat del campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sisè. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l'Idescat en la data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l'entitat col·laboradora així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per a aconseguir el desenvolupament de l'estada de pràctiques.

Setè. En el cas que en el conveni específic s'estipuli que l'estudiant ha de percebre un ajut a l'estudi per part de l'entitat col·laboradora, aquest ajut ha d'estar sotmès a una retenció mínima del 2% d'IRPF de conformitat amb el Reial decret 0439/2007, de 30 de març, i se li ha de satisfer segons s'acordi entre l'Idescat i l'estudiant.

Vuitè. Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant ha d'elaborar una memòria final, segons el model establert per la Universitat, de conformitat amb el que s'estableixi en cada conveni específic.

Si la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora designada per l'Idescat acorden la necessitat que l'estudiant elabori un informe intermedi, l'estudiant ha d'elaborar i lliurar l'informe intermedi a la Universitat Autònoma de Barcelona de conformitat amb el que s'estipuli al conveni específic.

Així mateix, l'Idescat es compromet a facilitar a l'estudiant un informe en el que consti on ha dut a terme l'estada de pràctiques amb menció expressa de l'activitat desenvolupada, la durada i el rendiment, tal com es preveu a l'article 9.1 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris.

Novè. La realització de l'estada de pràctiques no suposa l'assumpció per a les parts d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l'entitat col·laboradora, tal com s'estableix a l'article 2.3 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris.

Desè. De conformitat amb l'article 7 del Reial decret 1707/2011, en la data de signatura del conveni específic l'estudiant acredita que té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

Onzè. L'incompliment dels termes establerts en el present conveni marc, als convenis específics que se subscriguin a la seva empara i/o a les disposicions legalment aplicables, s'ha de comunicar a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una antelació mínima d'una setmana, amb la voluntat de rescindir anticipadament el present conveni.

Així mateix, la Universitat i l'Idescat poden rescindir aquest conveni marc per mutu acord o unilateralment si es detecta que alguna de les parts incompleix els acords establerts en aquest conveni marc i/o en els convenis específics que se subscriguin a la seva empara així com a la normativa aplicable.

Dotzè. Aquest conveni se subscriu a l'empara del que disposa el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris, al qual queda sotmès en totes les seves estipulacions.

Tretzè. Aquest conveni té una vigència indefinida. Les causes de resolució d'aquest conveni són les previstes en aquest conveni marc i en el conveni específic subscrit a l'empara d'aquest, així com les previstes a la legislació aplicable.

Catorzè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'aplicació, la interpretació o l'execució d'aquest conveni marc, així com dels convenis específics que se subscriguin a la seva empara, s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i es sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

Quinzè. La Universitat Autònoma de Barcelona i l'Idescat poden fer difusió pública de la subscripció d'aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col·laboració establerta entre les parts.

Setzè. Aquest conveni marc substitueix i deixa sense efecte el Conveni marc de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut d'Estadística de Catalunya en data 5 de juliol de 2001

I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per duplicat, al lloc i en la data assenyalats.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de juliol de 2012

Per la Universitat Autònoma de Barcelona (Signatura i segell)
Joan Bartrolí Molins. Degà de la Facultat de Ciències
Per l'Idescat (signatura i segell)
Sr. Frederic Udina i Abelló. Director