Saltar al contenido principal

Convenio 023/2016

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ENQUESTA DE MOBILITAT EN DIA FEINER CORRESPONENT A L'EDICIÓ DE L'ANY 2016

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

REUNITS

D'una part, el senyor Pere Torres i Grau, director general de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant, ATM).

I de l'altra, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat).

ACTUEN

El primer en representació de l'ATM, segons el nomenament del Consell d'Administració de l'ATM de 24 de febrer de 2016 i en virtut de les atribucions que li confereix l'article 13.f) dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d'11 de maig, i 97/2005, de 31 de maig. L'article 4 dels Estatuts de l'ATM faculta el Consorci per subscriure convenis de col·laboració.

El segon en representació de l'Idescat, segons el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

I. La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic, de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal d'aconseguir la informació més adient per a les necessitats de la societat catalana mitjançant l'elaboració del Pla estadístic de Catalunya i dels seus programes anuals d'actuació estadística.

II. El Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016, inclou l'actuació estadística 12 26 01 Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF), on s'estableix que l'organisme responsable és l'ATM i els organismes col·laboradors són l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà i l'Idescat.

III. L'ATM és l'organisme responsable de l'EMEF per tal de conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 anys i més resident a l'àmbit territorial de la Regió Metropolitana, i que té com a finalitat conèixer els principals paràmetres de la mobilitat, entre els quals figuren el nombre i el motiu dels desplaçaments, els modes de transport, els temps de mobilitat i altres característiques.

IV. L'Idescat té entre les seves funcions prestar els serveis d'assistència tècnica que requereixen les diferents entitats a les quals el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen encomanen l'elaboració d'estadístiques.

V. L'article 24 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, actualment prorrogat, estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic de Catalunya, s'ha de regular per mitjà de convenis i acords.

Que, per tot això, és d'interès per a ambdues institucions subscriure aquest conveni atenent les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del Conveni

L'objecte d'aquest conveni és arbitrar els acords tècnics i pressupostaris necessaris entre l'ATM i l'Idescat per tal de determinar la col·laboració d'ambdues institucions a l'Enquesta de mobilitat en dia feiner 2016 (en endavant, l'Enquesta), d'acord amb els principis jurídics i tècnics que estableix la legislació vigent en matèria d'estadística a Catalunya.

SEGONA. Actuacions i obligacions de les parts

a) L'ATM serà l'organisme responsable de la recollida de dades, així com de la seva tabulació, explotació i difusió. Així mateix, serà responsable de custodiar la informació resultant i de garantir en tot moment la preservació del secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya.

L'Idescat podrà disposar de les microdades recollides per l'ATM amb fins estadístics i de promoció de la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística.

b) L'Idescat proporcionarà l'assistència tècnica i la informació estadística general necessàries per tal d'emmarcar adequadament l'Enquesta. Aquesta col·laboració es concretarà en les actuacions següents:

 • Avaluar el disseny mostral, realitzat per l'ATM, necessari per dur a terme l'Enquesta amb el nivell de fiabilitat acordat per ambdues parts.
 • Efectuar l'extracció de la mostra estadística representativa del Registre de població de Catalunya i realitzar els tractaments i acaraments amb altres fitxers necessaris. La mostra serà de 9.300 persones titulars i 3 persones substitutes per cada titular (27.900 substituts). L'ATM utilitzarà la mostra únicament i exclusivament per a l'enquesta objecte d'aquest conveni.
 • Avaluar la ponderació de la mostra, preparada per l'ATM, per tal d'ajustar-la als perfils de sexe i edat a través dels factors de correcció pertinents.
 • Donar suport tècnic a l'ATM en els dubtes que es plantegin en el marc de l'actuació estadística.

TERCERA. Protecció de dades i secret estadístic

Les parts signants d'aquest conveni s'obliguen a complir amb la legislació sobre protecció de dades personals aplicable a la informació que tractin.

Així mateix, es comprometen a mantenir el secret estadístic a fi de garantir la protecció de les dades individualitzades d'ordre privat, d'acord amb el que s'estableix a la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

CUARTA. Difusió de la informació

L'ATM i l'Idescat validaran conjuntament la difusió dels resultats d'aquesta estadística.

L'ATM difondrà els resultats d'aquesta actuació estadística per Internet sota una llicència oberta que permeti utilitzar-los a tercers només citant-ne la font (Enquesta de mobilitat en dia feiner 2016. Autoritat del Transport Metropolità).

Es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d'autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d'obres que derivin d'aquests resultats quan s'hagin de protegir especialment d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

L'Idescat, per la seva banda, podrà difondre les dades bàsiques i els indicadors d'aquesta operació estadística com a entitat coordinadora del Sistema estadístic de Catalunya.

CINQUENA. Aportacions econòmiques derivades del conveni

La signatura i execució d'aquest conveni no comportarà aportacions econòmiques entre les entitats signants.

SISENA. Comissió de seguiment

Per al seguiment d'aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment integrada per dos membres de cadascuna de les entitats signants, els quals s'esmenten a continuació.

Per part de l'ATM:

 • La directora Econòmic-Financera i d'Integració tarifària.
 • La cap de la Unitat d'Estudis i Comunicació.

Per part de l'Idescat:

 • El responsable de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat.
 • Un estadístic de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat.

La comissió de seguiment tindrà com a funcions el seguiment tècnic de l'execució del conveni i el control del compliment de totes les seves clàusules.

A les reunions de la comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, en cas d'estimar-se convenient per al seu desenvolupament.

SETENA. Vigència del conveni i resolució anticipada

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà una vegada lliurats els resultats de l'Enquesta, previsiblement abans del 30 de desembre de 2016.

No obstant això, aquest conveni es podrà resoldre de manera anticipada quan es doni un dels supòsits següents:

 • Impossibilitat sobrevinguda per dur a terme l'objecte del conveni.
 • Incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos adoptats.
 • Per acord de les dues parts, manifestat per escrit.
 • Les generals establertes a la legislació vigent.

VUITENA. Resolució de controvèrsies

Aquest conveni té naturalesa juridicoadministrativa i per a la resolució de conflictes que poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts se sotmeten a la resolució de la comissió de seguiment, així com –en cas de resultar necessari– a la jurisdicció contenciosa administrativa.

NOVENA. Publicitat i transparència

Una vegada formalitzat el present conveni, i d'acord amb el que disposa l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aquest conveni es publicarà en els diaris oficials que corresponguin, així com en els espais web corporatius de cada part signatària.

I, en prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en aquest document, les parts es ratifiquen en el seu contingut i per això signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i en la data expressats al començament.

El director general de l'Autoritat del Transport Metropolità
Pere Torres i Grau
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló