Saltar al contenido principal

Convenio 100/2015

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT) EN MATÈRIA DE FOMENT DE L'APRENENTATGE DE L'ESTADÍSTICA

Barcelona, 16 de juny de 2015

PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA

El senyor Joan Mateo i Andrés, secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 15/2013, de 8 de gener (DOGC núm. 6290 de 10 de gener de 2013), i actuant en l'exercici de les facultats delegades per la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930 de 28 de juliol).

PER L'INSTITUT D'ESTADÍSTlCA DE CATALUNYA

El senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, nomenat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol (DOGC núm. 5915 de 7 de juliol), i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27 de febrer).

MANIFESTEN

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic, de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal d'aconseguir la informació més adient a les necessitats de la societat catalana, mitjançant el Pla estadístic de Catalunya vigent.

És voluntat de l'Idescat contribuir a difondre la cultura estadística i l'estadística oficial en l'àmbit educatiu, col·laborant amb la comunitat educativa i posant a disposició del professorat eines i recursos que facin més accessible la informació estadística a Catalunya.

El Departament d'Ensenyament, com a responsable de les polítiques educatives a Catalunya, ha elaborat els documents que despleguen i concreten el currículum vigent de matemàtiques de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria. Aquests documents incorporen les competències matemàtiques específiques de les diferents etapes, graduades en tres nivells de consecució, i posen en evidència les relacions entre les competències i els processos i continguts clau del currículum.

L'article 24 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular per mitjà de convenis i acords.

Per tot això, és d'interès per a les parts signants subscriure aquest conveni d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- L'objecte d'aquest conveni és establir un marc de col·laboració per al desenvolupament conjunt d'actuacions que fomentin el coneixement i l'ús de l'estadística entre el professorat i l'alumnat d'educació primària i secundària de Catalunya.

Per tal d'assolir aquest objectiu, els organismes participants es comprometen a:

  • a) Identificar projectes i camps d'interès comú en l'àmbit de la difusió de l'estadística al professorat i/o a l'alumnat.
  • b) Col·laborar en la millora, difusió, seguiment i avaluació del web educatiu aprenestadistica.idescat.cat creat per l'Idescat, des del punt de vista metodològic i pedagògic.
  • c) Promoure la realització d'activitats formatives adreçades al personal docent que permetin fomentar el coneixement i l'ús de l'estadística en el món educatiu.

SEGONA.- En relació amb el web educatiu aprenestadistica.idescat.cat, el Departament d'Ensenyament i l'Idescat estableixen la col·laboració en els termes següents:

  • a) El web educatiu aprenestadistica.idescat.cat és produït per l'Idescat i és responsabilitat d'aquest organisme, que hi aporta informació estadística oficial i els mitjans tècnics i humans perquè estigui actualitzat.
  • b) El Departament d'Ensenyament, a través de la Direcció General d'Educació Infantil i Primària i de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, proporcionarà, si escau, suport en aspectes metodològics i pedagògics, així com la informació general necessària per millorar el projecte.
  • c) Tota la informació que es difongui des d'aquest web educatiu estarà sotmesa a una llicència Creative Commons (CC BY NC ND), sempre que no s'indiqui el contrari.
  • d) L'Idescat farà constar, si és el cas, la col·laboració del Departament i de la Direcció General d'Educació Infantil i Primària i de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en la difusió del projecte.

TERCERA.- Es crearà una Comissió per fer el seguiment i avaluació dels compromisos, així com per delimitar l'àmbit d'actuació de l'objecte del present conveni.

Aquesta Comissió de Seguiment serà presidida conjuntament pel subdirector general d'Informació i Comunicació de l'Idescat i pel subdirector general d'lnnovació, Formació i Orientació del Departament d'Ensenyament, i estarà integrada per dos membres més de cadascuna de les parts signants, entre els quals hi haurà d'haver el responsable del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE).

Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, un dels vocals de l'Idescat.

A aquestes reunions podran assistir-hi altres persones, designades a proposta del Departament d'Ensenyament o l'Idescat, i/o quan així ho acordin els membres de la Comissió de Seguiment.

Aquesta Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada l'any i tantes vegades com sigui necessari, convocada pels seus membres, per a la implementació dels diferents projectes que puguin originar-se fruit d'aquest conveni marc.

QUARTA.- Les actuacions derivades del present conveni no comporten cap tipus d'aportació econòmica per part dels seus signants. Qualsevol necessitat de finançament conjunt que pogués sorgir serà, en tot cas, objecte d'acord i formalització en un conveni específic.

CINQUENA.- Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2016. No obstant això, podrà prorrogar-se sempre que les parts signatàries ho manifestin de manera expressa amb anterioritat a la finalització del termini de la seva vigència.

SISENA.- Seran causes de resolució del conveni les següents:

  • a) Mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.
  • b) Denúncia d'una de les parts del conveni, feta amb un mínim de tres mesos d'antelació i amb l'audiència prèvia de la Comissió de Seguiment i la comunicació a les altres parts signants.
  • c) Les causes generals establertes en la legislació vigent.

SETENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni es resoldran de mutu acord, i en el cas de no ser possible seran de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I, perquè així consti, s'estén aquest document en exemplar duplicat i, en prova de conformitat, el signen les parts implicades en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

EL SECRETARI DE POLÍTIQUES EDUCATlVES
Sr. Joan Mateo i Andrés
EL DIRECTOR DE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA
Sr. Frederic Udina i Abelló