Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió econòmica. A últim dia del mes

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Març del 2021 (p)
Homes Dones Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 38.587 9.731 48.318
02 Silvicultura i explotació forestal 2.567 262 2.829
03 Pesca i aqüicultura 2.328 156 2.484
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. 14
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. .. 37
07 Extracció de minerals metàl·lics .. .. 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.083 285 2.368
09 Activitats de suport a les indústries extractives 23 31 54
10 Indústries de productes alimentaris 45.552 29.927 75.479
11 Fabricació de begudes 6.050 2.452 8.502
12 Indústries del tabac .. .. ..
13 Indústries tèxtils 9.894 7.705 17.599
14 Confecció de peces de vestir 3.403 7.459 10.862
15 Indústria del cuir i del calçat 1.284 1.984 3.268
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 7.128 1.395 8.523
17 Indústries del paper 8.621 3.234 11.855
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 12.548 6.060 18.608
19 Coqueries i refinació del petroli 770 183 953
20 Indústries químiques 22.975 12.342 35.317
21 Fabricació de productes farmacèutics 12.853 12.537 25.390
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 16.477 7.957 24.434
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.370 2.062 11.432
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.450 1.289 8.739
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 41.893 8.886 50.779
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 4.617 2.488 7.105
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 9.169 3.644 12.813
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 24.063 5.390 29.453
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 29.006 9.331 38.337
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.297 673 3.970
31 Fabricació de mobles 6.325 1.437 7.762
32 Indústries manufactureres diverses 4.409 4.332 8.741
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 17.990 2.641 20.631
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.666 1.383 5.049
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 4.560 1.767 6.327
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 841 219 1.060
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 14.073 4.426 18.499
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 298 54 352
41 Construcció d'immobles 61.245 11.326 72.571
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 8.081 887 8.968
43 Activitats especialitzades de la construcció 115.440 12.830 128.270
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 43.330 8.946 52.276
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 128.646 75.388 204.034
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 123.691 197.291 320.982
49 Transport terrestre; transport per canonades 88.922 14.280 103.202
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 704 136 840
51 Transport aeri 5.080 3.485 8.565
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 30.709 14.303 45.012
53 Activitats postals i de correus 10.828 6.514 17.342
55 Serveis d'allotjament 16.778 18.559 35.337
56 Serveis de menjar i begudes 95.345 89.630 184.975
58 Edició 6.442 5.350 11.792
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 5.329 3.334 8.663
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 2.829 1.925 4.754
61 Telecomunicacions 7.516 3.124 10.640
62 Serveis de tecnologies de la informació 55.852 22.808 78.660
63 Serveis d'informació 4.862 4.144 9.006
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 16.026 17.359 33.385
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 4.639 6.685 11.324
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 8.463 10.217 18.680
68 Activitats immobiliàries 14.176 18.809 32.985
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 24.116 38.674 62.790
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 12.261 13.953 26.214
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 32.181 16.098 48.279
72 Recerca i desenvolupament 11.558 13.011 24.569
73 Publicitat i estudis de mercat 12.738 14.465 27.203
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 15.501 17.659 33.160
75 Activitats veterinàries 1.295 3.644 4.939
77 Activitats de lloguer 9.883 6.268 16.151
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 30.249 19.814 50.063
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 3.871 6.465 10.336
80 Activitats de seguretat i investigació 17.907 3.789 21.696
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 34.385 72.507 106.892
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 36.572 34.414 70.986
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 93.774 131.903 225.677
85 Educació 58.093 115.636 173.729
86 Activitats sanitàries 53.144 151.507 204.651
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 7.762 41.482 49.244
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 14.092 40.138 54.230
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 7.260 5.791 13.051
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.657 2.411 4.068
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 2.619 2.232 4.851
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 24.506 17.969 42.475
94 Activitats associatives 7.850 13.961 21.811
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 8.224 2.732 10.956
96 Altres activitats de serveis personals 17.493 42.098 59.591
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 6.934 70.897 77.831
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. .. ..
99 Organismes extraterritorials 220 321 541
Total 1.775.299 1.600.899 3.376.198
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.