Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió econòmica. A últim dia del mes

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Juliol del 2022 (p)
Homes Dones Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 43.335 10.105 53.440
02 Silvicultura i explotació forestal 2.804 352 3.156
03 Pesca i aqüicultura 2.191 152 2.343
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25
07 Extracció de minerals metàl·lics .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.207 324 2.531
09 Activitats de suport a les indústries extractives 35 42 77
10 Indústries de productes alimentaris 48.638 32.597 81.235
11 Fabricació de begudes 6.784 2.807 9.591
12 Indústries del tabac .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
13 Indústries tèxtils 9.980 7.883 17.863
14 Confecció de peces de vestir 3.542 7.778 11.320
15 Indústria del cuir i del calçat 1.476 2.024 3.500
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 7.459 1.502 8.961
17 Indústries del paper 9.201 3.527 12.728
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 12.991 6.510 19.501
19 Coqueries i refinació del petroli 742 172 914
20 Indústries químiques 24.135 13.331 37.466
21 Fabricació de productes farmacèutics 13.328 13.189 26.517
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 17.044 8.386 25.430
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.725 2.147 11.872
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.774 1.393 9.167
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 43.487 9.348 52.835
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 4.884 2.671 7.555
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 9.645 4.068 13.713
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 25.311 5.697 31.008
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 25.091 8.399 33.490
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.621 748 4.369
31 Fabricació de mobles 6.518 1.529 8.047
32 Indústries manufactureres diverses 4.732 4.790 9.522
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 18.975 2.783 21.758
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.722 1.479 5.201
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 4.996 2.037 7.033
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 836 223 1.059
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 16.557 4.933 21.490
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 321 64 385
41 Construcció d'immobles 64.828 12.389 77.217
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 8.312 926 9.238
43 Activitats especialitzades de la construcció 120.443 13.635 134.078
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 44.371 9.085 53.456
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 137.005 83.045 220.050
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 133.386 214.984 348.370
49 Transport terrestre; transport per canonades 93.492 14.582 108.074
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 1.254 424 1.678
51 Transport aeri 4.650 3.369 8.019
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 33.959 17.048 51.007
53 Activitats postals i de correus 10.794 6.597 17.391
55 Serveis d'allotjament 31.413 38.485 69.898
56 Serveis de menjar i begudes 125.387 107.564 232.951
58 Edició 6.673 5.672 12.345
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 5.967 3.796 9.763
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 2.849 1.990 4.839
61 Telecomunicacions 7.431 3.147 10.578
62 Serveis de tecnologies de la informació 65.815 27.997 93.812
63 Serveis d'informació 5.476 4.448 9.924
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 15.389 16.990 32.379
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 4.547 6.597 11.144
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 8.543 10.352 18.895
68 Activitats immobiliàries 14.952 20.136 35.088
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 25.000 39.976 64.976
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 14.785 16.480 31.265
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 34.934 17.717 52.651
72 Recerca i desenvolupament 12.758 14.757 27.515
73 Publicitat i estudis de mercat 14.108 16.128 30.236
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 16.989 19.737 36.726
75 Activitats veterinàries 1.355 3.971 5.326
77 Activitats de lloguer 11.127 6.084 17.211
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 36.894 24.575 61.469
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 4.728 7.249 11.977
80 Activitats de seguretat i investigació 19.923 4.541 24.464
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 38.405 75.029 113.434
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 43.723 37.612 81.335
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 98.928 136.796 235.724
85 Educació 52.088 96.396 148.484
86 Activitats sanitàries 58.431 164.601 223.032
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 8.375 45.372 53.747
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 14.298 38.765 53.063
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 9.137 6.520 15.657
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.975 2.909 4.884
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 2.781 2.421 5.202
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 28.058 20.535 48.593
94 Activitats associatives 7.472 12.743 20.215
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 7.953 2.620 10.573
96 Altres activitats de serveis personals 19.940 45.788 65.728
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 7.244 70.530 77.774
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
99 Organismes extraterritorials 201 314 515
Total 1.930.672 1.716.424 3.647.096
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.