Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Cataluña
05/2024
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Maig del 2024
Homes Dones Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 44.695 10.560 55.255
02 Silvicultura i explotació forestal 3.035 335 3.370
03 Pesca i aqüicultura 2.050 160 2.210
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 10 5 10
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 30 0 35
07 Extracció de minerals metàl·lics 5 0 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.220 300 2.515
09 Activitats de suport a les indústries extractives 20 10 25
10 Indústries de productes alimentaris 49.590 34.430 84.020
11 Fabricació de begudes 6.575 2.830 9.400
12 Indústries del tabac 0 0 5
13 Indústries tèxtils 9.360 7.485 16.845
14 Confecció de peces de vestir 3.255 7.315 10.570
15 Indústria del cuir i del calçat 1.575 2.030 3.605
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 7.350 1.510 8.860
17 Indústries del paper 9.075 3.680 12.755
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 12.640 6.610 19.250
19 Coqueries i refinació del petroli 745 175 915
20 Indústries químiques 24.695 14.210 38.905
21 Fabricació de productes farmacèutics 14.080 14.100 28.180
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 16.540 8.315 24.855
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.720 2.205 11.925
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.570 1.350 8.915
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 43.735 9.610 53.345
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 5.110 2.790 7.895
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 9.795 4.150 13.945
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 25.545 5.875 31.415
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 25.320 8.550 33.875
30 Fabricació d'altres materials de transport 4.345 905 5.255
31 Fabricació de mobles 6.245 1.505 7.745
32 Indústries manufactureres diverses 4.900 5.305 10.205
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 19.675 2.895 22.570
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.670 1.520 5.190
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 5.090 2.100 7.185
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 935 260 1.195
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 15.885 5.135 21.020
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 355 85 440
41 Construcció d'immobles 69.960 13.070 83.030
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 8.490 965 9.455
43 Activitats especialitzades de la construcció 123.310 14.205 137.520
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 45.520 9.460 54.980
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 139.680 85.575 225.260
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 130.905 210.705 341.610
49 Transport terrestre; transport per canonades 98.820 16.975 115.795
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 1.195 360 1.555
51 Transport aeri 4.655 3.390 8.045
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 36.665 19.200 55.865
53 Activitats postals i de correus 11.230 6.845 18.075
55 Serveis d'allotjament 29.990 37.575 67.565
56 Serveis de menjar i begudes 124.955 115.205 240.165
58 Edició 6.310 5.715 12.025
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 6.900 4.405 11.305
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 2.940 2.145 5.085
61 Telecomunicacions 7.010 3.065 10.075
62 Serveis de tecnologies de la informació 72.910 32.045 104.955
63 Serveis d'informació 5.655 4.810 10.465
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 16.280 17.745 34.020
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 4.480 6.610 11.090
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 8.520 10.415 18.940
68 Activitats immobiliàries 15.435 20.750 36.185
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 26.475 42.350 68.825
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 16.200 17.895 34.095
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 37.755 19.685 57.440
72 Recerca i desenvolupament 14.465 17.400 31.865
73 Publicitat i estudis de mercat 14.940 17.415 32.355
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 17.355 19.935 37.290
75 Activitats veterinàries 1.400 4.205 5.600
77 Activitats de lloguer 11.090 6.340 17.430
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 31.775 20.755 52.530
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 5.610 8.545 14.155
80 Activitats de seguretat i investigació 20.480 4.890 25.375
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 38.580 79.860 118.435
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 45.280 42.950 88.235
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 81.240 99.965 181.205
85 Educació 84.955 175.790 260.745
86 Activitats sanitàries 59.905 169.925 229.830
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 8.615 47.335 55.950
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 16.075 48.090 64.165
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 9.795 7.760 17.555
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 2.105 3.230 5.335
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 2.795 2.425 5.220
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 30.675 23.545 54.220
94 Activitats associatives 8.080 14.865 22.950
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 7.235 2.375 9.615
96 Altres activitats de serveis personals 21.300 46.550 67.850
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 6.270 68.265 74.535
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0
99 Organismes extraterritorials 200 315 515
Total 1.987.900 1.822.210 3.810.105
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.