Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Juny del 2021 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 6.558 18.816 15.700 14.581 55.655
02 Silvicultura i explotació forestal 424 1.356 867 429 3.076
03 Pesca i aqüicultura 173 678 875 521 2.247
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. .. 10 13
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 9 13 11 33
07 Extracció de minerals metàl·lics .. 0 .. .. 6
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 183 910 865 480 2.438
09 Activitats de suport a les indústries extractives 11 27 8 14 60
10 Indústries de productes alimentaris 12.632 29.366 22.130 13.210 77.338
11 Fabricació de begudes 1.046 3.462 2.692 1.677 8.877
12 Indústries del tabac 0 .. 0 .. ..
13 Indústries tèxtils 1.576 5.270 5.966 4.918 17.730
14 Confecció de peces de vestir 816 3.268 3.756 3.192 11.032
15 Indústria del cuir i del calçat 310 1.219 1.178 674 3.381
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 856 2.783 2.680 2.452 8.771
17 Indústries del paper 1.229 4.117 4.122 2.554 12.022
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 2.046 6.677 6.276 3.860 18.859
19 Coqueries i refinació del petroli 52 574 218 114 958
20 Indústries químiques 4.215 13.846 11.513 6.519 36.093
21 Fabricació de productes farmacèutics 3.099 11.317 7.734 3.424 25.574
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 2.174 8.622 8.953 4.920 24.669
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 916 3.817 4.189 2.736 11.658
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 731 3.170 3.027 1.941 8.869
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6.018 18.692 17.062 10.281 52.053
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 947 2.553 2.444 1.268 7.212
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 1.368 4.803 4.494 2.507 13.172
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 3.569 11.134 9.494 5.589 29.786
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.989 13.635 15.688 5.711 38.023
30 Fabricació d'altres materials de transport 536 1.497 1.166 817 4.016
31 Fabricació de mobles 820 2.524 2.563 2.027 7.934
32 Indústries manufactureres diverses 1.114 3.385 2.808 1.636 8.943
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.697 8.052 6.171 3.957 20.877
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 430 2.205 1.439 1.002 5.076
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 344 2.317 2.384 1.494 6.539
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 64 388 412 200 1.064
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 1.637 6.240 6.409 4.871 19.157
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 26 154 135 64 379
41 Construcció d'immobles 6.319 27.224 25.661 15.722 74.926
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 644 3.317 3.335 1.733 9.029
43 Activitats especialitzades de la construcció 12.649 50.965 43.005 24.469 131.088
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 8.223 19.828 14.622 10.184 52.857
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 26.772 77.732 66.577 39.802 210.883
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 77.110 119.843 84.467 55.503 336.923
49 Transport terrestre; transport per canonades 8.006 34.734 35.655 25.673 104.068
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 252 499 361 215 1.327
51 Transport aeri 1.479 4.690 1.663 638 8.470
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 7.855 18.207 13.184 7.574 46.820
53 Activitats postals i de correus 3.260 5.889 4.763 3.155 17.067
55 Serveis d'allotjament 9.744 18.973 13.369 9.744 51.830
56 Serveis de menjar i begudes 57.780 71.881 44.405 28.891 202.957
58 Edició 1.890 4.554 3.298 2.108 11.850
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 2.412 4.125 1.815 896 9.248
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 494 1.394 1.449 1.393 4.730
61 Telecomunicacions 1.552 4.009 4.067 1.021 10.649
62 Serveis de tecnologies de la informació 19.515 40.185 16.583 4.822 81.105
63 Serveis d'informació 1.902 4.261 2.104 1.032 9.299
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 2.886 15.489 12.428 3.167 33.970
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 943 4.067 3.959 2.477 11.446
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 2.023 6.254 5.865 4.566 18.708
68 Activitats immobiliàries 3.348 10.289 10.682 9.328 33.647
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 11.158 20.977 18.508 12.513 63.156
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 5.352 11.606 6.793 3.373 27.124
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 9.228 21.956 12.446 5.678 49.308
72 Recerca i desenvolupament 6.144 11.581 4.803 2.413 24.941
73 Publicitat i estudis de mercat 6.718 12.502 5.979 2.762 27.961
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 5.841 15.081 8.979 4.681 34.582
75 Activitats veterinàries 1.203 1.997 1.194 657 5.051
77 Activitats de lloguer 2.412 6.068 4.840 3.094 16.414
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 24.509 25.094 11.286 2.824 63.713
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 1.352 4.626 3.092 1.557 10.627
80 Activitats de seguretat i investigació 2.604 7.364 7.072 5.541 22.581
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 8.678 31.892 36.501 30.624 107.695
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 16.449 29.378 16.921 9.209 71.957
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 21.007 89.208 71.453 47.298 228.966
85 Educació 27.678 55.786 42.377 29.571 155.412
86 Activitats sanitàries 36.087 77.185 49.905 40.820 203.997
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 9.940 16.342 13.351 10.559 50.192
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 8.260 16.792 14.733 12.110 51.895
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 2.066 5.410 3.557 2.914 13.947
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 968 1.524 1.090 782 4.364
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 718 1.568 1.390 1.161 4.837
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 18.114 15.205 8.262 4.725 46.306
94 Activitats associatives 4.208 6.642 5.698 4.529 21.077
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 709 2.878 3.146 4.229 10.962
96 Altres activitats de serveis personals 10.606 25.590 16.325 10.004 62.525
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 3.051 22.881 25.007 27.228 78.167
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0 .. ..
99 Organismes extraterritorials 49 224 152 104 529
Total 563.774 1.282.652 983.612 644.738 3.474.776
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.