Saltar al contenido principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Cataluña
01/2024 (p)
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Gener del 2024 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 4.870 14.330 13.700 14.400 47.300
02 Silvicultura i explotació forestal 495 1.295 910 535 3.235
03 Pesca i aqüicultura 150 475 695 505 1.825
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 0 5 10 10
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 5 15 10 30
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 5 0 0 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 200 820 895 570 2.485
09 Activitats de suport a les indústries extractives 0 15 5 10 25
10 Indústries de productes alimentaris 13.940 29.915 24.245 14.885 82.985
11 Fabricació de begudes 1.100 3.190 3.005 1.865 9.160
12 Indústries del tabac 0 0 0 0 5
13 Indústries tèxtils 1.605 4.620 5.745 4.980 16.945
14 Confecció de peces de vestir 975 2.770 3.520 3.305 10.570
15 Indústria del cuir i del calçat 365 1.185 1.265 770 3.585
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 880 2.570 2.845 2.510 8.800
17 Indústries del paper 1.440 3.995 4.385 2.870 12.695
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 2.260 6.045 6.540 4.335 19.180
19 Coqueries i refinació del petroli 35 470 315 90 905
20 Indústries químiques 4.850 13.285 12.770 7.395 38.305
21 Fabricació de productes farmacèutics 3.600 11.110 8.920 3.960 27.590
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 2.260 7.620 9.240 5.630 24.750
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 1.030 3.270 4.285 3.020 11.600
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 815 2.730 3.295 2.165 9.005
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6.300 16.985 18.435 11.420 53.140
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.115 2.550 2.785 1.440 7.890
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 1.535 4.650 4.845 2.740 13.765
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 4.195 10.425 10.595 6.105 31.320
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.760 9.755 14.025 6.605 33.140
30 Fabricació d'altres materials de transport 775 1.795 1.660 965 5.190
31 Fabricació de mobles 785 2.210 2.660 2.065 7.715
32 Indústries manufactureres diverses 1.365 3.380 3.080 1.905 9.725
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 3.235 7.825 6.865 4.425 22.345
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 445 2.090 1.805 930 5.270
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 525 2.135 2.700 1.690 7.050
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 85 350 475 245 1.155
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 1.795 5.955 7.075 5.640 20.465
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 30 145 155 95 430
41 Construcció d'immobles 7.580 25.595 28.210 19.100 80.480
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 790 2.865 3.585 2.065 9.310
43 Activitats especialitzades de la construcció 15.085 45.340 46.840 28.185 135.450
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 9.740 18.965 15.220 10.600 54.520
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 28.805 74.240 70.370 46.415 219.825
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 77.765 110.560 85.115 60.450 333.890
49 Transport terrestre; transport per canonades 9.500 34.490 38.925 29.820 112.735
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 125 375 285 180 965
51 Transport aeri 1.725 3.605 1.765 800 7.895
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 8.945 18.805 15.095 9.305 52.150
53 Activitats postals i de correus 2.970 6.085 4.885 3.835 17.770
55 Serveis d'allotjament 8.680 16.130 11.250 7.400 43.460
56 Serveis de menjar i begudes 61.410 71.465 48.460 32.885 214.215
58 Edició 2.010 4.460 3.135 2.350 11.955
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 2.885 4.285 2.130 1.025 10.330
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 715 1.290 1.535 1.540 5.080
61 Telecomunicacions 1.565 3.755 3.635 1.660 10.615
62 Serveis de tecnologies de la informació 24.835 50.120 20.970 6.865 102.790
63 Serveis d'informació 2.095 4.700 2.355 1.100 10.250
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 3.015 13.025 13.565 3.915 33.520
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 945 3.650 3.970 2.580 11.140
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 2.055 5.810 5.990 5.005 18.860
68 Activitats immobiliàries 3.465 9.775 11.185 10.895 35.320
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 13.235 21.015 19.690 14.560 68.500
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 6.665 14.045 8.335 4.365 33.410
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 11.265 22.790 14.825 7.330 56.215
72 Recerca i desenvolupament 8.440 13.115 6.120 3.140 30.815
73 Publicitat i estudis de mercat 7.890 13.840 6.605 3.485 31.815
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 5.880 14.965 10.090 5.840 36.770
75 Activitats veterinàries 1.300 2.095 1.185 845 5.425
77 Activitats de lloguer 2.570 5.605 5.010 3.405 16.590
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 17.245 17.955 9.350 2.600 47.150
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 2.095 5.200 3.560 1.990 12.845
80 Activitats de seguretat i investigació 3.265 7.315 7.240 6.445 24.265
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 8.860 31.460 38.200 36.160 114.680
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 19.565 32.015 20.425 12.500 84.505
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 12.595 52.995 65.095 48.375 179.060
85 Educació 50.140 96.545 64.340 43.290 254.320
86 Activitats sanitàries 43.310 83.860 56.310 44.110 227.590
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 10.365 17.140 14.695 12.385 54.590
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 10.400 18.385 17.345 15.710 61.845
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 2.935 5.660 4.095 3.230 15.920
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.325 1.555 1.245 945 5.070
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 915 1.465 1.450 1.260 5.095
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 20.810 16.030 9.780 6.075 52.695
94 Activitats associatives 4.560 6.695 6.285 5.360 22.905
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 705 2.290 2.870 3.905 9.770
96 Altres activitats de serveis personals 11.470 25.240 17.385 11.370 65.470
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 2.850 19.535 23.245 27.965 73.590
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0 0 0
99 Organismes extraterritorials 55 175 165 120 515
Total 623.235 1.258.335 1.057.155 734.830 3.673.555
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.