Saltar al contenido principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Cataluña
05/2024
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Maig del 2024
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 6.605 16.840 15.880 15.935 55.255
02 Silvicultura i explotació forestal 535 1.335 960 540 3.370
03 Pesca i aqüicultura 180 600 815 610 2.210
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 0 5 10 10
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 5 15 10 35
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 5 0 0 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 200 830 910 575 2.515
09 Activitats de suport a les indústries extractives 0 10 5 10 25
10 Indústries de productes alimentaris 14.315 29.960 24.470 15.275 84.020
11 Fabricació de begudes 1.175 3.270 3.090 1.870 9.400
12 Indústries del tabac 0 0 0 0 5
13 Indústries tèxtils 1.665 4.530 5.665 4.990 16.845
14 Confecció de peces de vestir 980 2.735 3.520 3.335 10.570
15 Indústria del cuir i del calçat 365 1.170 1.275 795 3.605
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 890 2.550 2.895 2.525 8.860
17 Indústries del paper 1.415 3.980 4.440 2.920 12.755
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 2.315 5.970 6.525 4.435 19.250
19 Coqueries i refinació del petroli 35 460 330 90 915
20 Indústries químiques 5.055 13.325 12.985 7.540 38.905
21 Fabricació de productes farmacèutics 3.675 11.245 9.195 4.065 28.180
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 2.380 7.505 9.210 5.760 24.855
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 1.155 3.325 4.365 3.080 11.925
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 825 2.660 3.280 2.150 8.915
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6.355 16.840 18.515 11.635 53.345
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.110 2.555 2.770 1.465 7.895
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 1.585 4.610 4.960 2.785 13.945
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 4.195 10.265 10.735 6.220 31.415
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.825 9.750 14.485 6.815 33.875
30 Fabricació d'altres materials de transport 745 1.850 1.670 990 5.255
31 Fabricació de mobles 815 2.205 2.645 2.085 7.745
32 Indústries manufactureres diverses 1.455 3.520 3.240 1.985 10.205
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 3.315 7.740 6.985 4.530 22.570
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 400 2.045 1.810 930 5.190
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 575 2.140 2.735 1.735 7.185
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 95 345 490 260 1.195
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 1.970 5.995 7.255 5.800 21.020
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 35 150 160 95 440
41 Construcció d'immobles 8.110 26.260 28.860 19.800 83.030
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 860 2.850 3.620 2.125 9.455
43 Activitats especialitzades de la construcció 15.635 45.580 47.455 28.850 137.520
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 9.805 19.060 15.325 10.790 54.980
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 30.300 75.570 71.675 47.715 225.260
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 81.610 111.630 86.205 62.165 341.610
49 Transport terrestre; transport per canonades 10.030 35.330 39.710 30.720 115.795
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 295 580 420 265 1.555
51 Transport aeri 1.850 3.645 1.740 810 8.045
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 9.910 19.805 16.070 10.075 55.865
53 Activitats postals i de correus 3.040 6.160 4.875 4.000 18.075
55 Serveis d'allotjament 15.030 23.275 17.225 12.035 67.565
56 Serveis de menjar i begudes 72.855 78.780 52.695 35.835 240.165
58 Edició 2.070 4.440 3.130 2.380 12.025
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 3.230 4.695 2.325 1.055 11.305
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 725 1.285 1.525 1.550 5.085
61 Telecomunicacions 1.490 3.735 3.540 1.310 10.075
62 Serveis de tecnologies de la informació 24.865 51.215 21.610 7.260 104.955
63 Serveis d'informació 2.070 4.790 2.470 1.135 10.465
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 3.140 12.850 13.850 4.175 34.020
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 970 3.610 3.935 2.575 11.090
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 2.075 5.735 5.990 5.140 18.940
68 Activitats immobiliàries 3.610 9.870 11.395 11.310 36.185
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 13.025 21.055 19.795 14.950 68.825
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 6.750 14.340 8.480 4.525 34.095
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 11.795 22.960 15.100 7.585 57.440
72 Recerca i desenvolupament 8.825 13.555 6.255 3.230 31.865
73 Publicitat i estudis de mercat 7.765 14.215 6.780 3.595 32.355
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 6.090 15.100 10.140 5.955 37.290
75 Activitats veterinàries 1.325 2.180 1.220 875 5.600
77 Activitats de lloguer 2.875 5.870 5.155 3.530 17.430
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 19.740 19.410 10.275 3.110 52.530
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 2.510 5.625 3.800 2.215 14.155
80 Activitats de seguretat i investigació 3.605 7.550 7.455 6.760 25.375
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 9.560 32.825 38.880 37.165 118.435
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 22.195 32.280 20.825 12.930 88.235
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 13.110 52.715 65.925 49.455 181.205
85 Educació 51.710 98.015 66.030 44.990 260.745
86 Activitats sanitàries 43.785 84.380 56.910 44.750 229.830
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 10.790 17.505 15.015 12.640 55.950
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 11.085 18.830 17.815 16.435 64.165
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 3.520 6.260 4.435 3.335 17.555
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.475 1.605 1.280 975 5.335
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 965 1.510 1.455 1.290 5.220
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 21.410 16.425 10.075 6.310 54.220
94 Activitats associatives 4.485 6.715 6.285 5.460 22.950
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 715 2.260 2.810 3.825 9.615
96 Altres activitats de serveis personals 12.295 25.915 17.895 11.740 67.850
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 2.985 19.770 23.465 28.315 74.535
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0 0 0
99 Organismes extraterritorials 60 175 155 120 515
Total 667.270 1.292.145 1.087.665 763.025 3.810.105
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.