Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Juliol del 2022 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 6.436 16.967 15.270 14.767 53.440
02 Silvicultura i explotació forestal 528 1.323 848 457 3.156
03 Pesca i aqüicultura 197 649 909 588 2.343
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10 13
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 6 9 10 25
07 Extracció de minerals metàl·lics .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 216 891 906 518 2.531
09 Activitats de suport a les indústries extractives 18 35 7 17 77
10 Indústries de productes alimentaris 14.276 29.675 23.262 14.022 81.235
11 Fabricació de begudes 1.378 3.514 2.927 1.772 9.591
12 Indústries del tabac 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
13 Indústries tèxtils 1.690 5.103 6.003 5.067 17.863
14 Confecció de peces de vestir 1.027 3.136 3.843 3.314 11.320
15 Indústria del cuir i del calçat 354 1.200 1.227 719 3.500
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 969 2.716 2.782 2.494 8.961
17 Indústries del paper 1.456 4.229 4.361 2.682 12.728
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 2.426 6.479 6.443 4.153 19.501
19 Coqueries i refinació del petroli 38 541 250 85 914
20 Indústries químiques 4.649 13.715 12.226 6.876 37.466
21 Fabricació de productes farmacèutics 3.294 11.238 8.315 3.670 26.517
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 2.419 8.444 9.274 5.293 25.430
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 1.017 3.620 4.271 2.964 11.872
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 851 3.023 3.228 2.065 9.167
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6.320 17.967 17.831 10.717 52.835
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.061 2.538 2.642 1.314 7.555
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 1.639 4.911 4.566 2.597 13.713
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 4.069 10.976 10.196 5.767 31.008
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.593 11.020 13.881 5.996 33.490
30 Fabricació d'altres materials de transport 623 1.560 1.332 854 4.369
31 Fabricació de mobles 867 2.400 2.679 2.101 8.047
32 Indústries manufactureres diverses 1.295 3.496 2.961 1.770 9.522
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 3.094 8.019 6.453 4.192 21.758
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 522 2.189 1.597 893 5.201
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 452 2.328 2.641 1.612 7.033
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 63 375 411 210 1.059
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 2.330 6.712 7.073 5.375 21.490
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 24 137 150 74 385
41 Construcció d'immobles 7.223 26.380 26.581 17.033 77.217
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 683 3.114 3.557 1.884 9.238
43 Activitats especialitzades de la construcció 14.460 48.626 44.868 26.124 134.078
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 9.006 19.195 14.871 10.384 53.456
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 30.266 77.734 69.301 42.749 220.050
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 86.124 117.390 86.297 58.559 348.370
49 Transport terrestre; transport per canonades 8.810 34.734 37.290 27.240 108.074
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 411 576 439 252 1.678
51 Transport aeri 1.892 3.828 1.628 671 8.019
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 9.505 18.941 14.203 8.358 51.007
53 Activitats postals i de correus 3.098 6.016 4.841 3.436 17.391
55 Serveis d'allotjament 18.481 23.415 16.666 11.336 69.898
56 Serveis de menjar i begudes 75.910 77.297 48.375 31.369 232.951
58 Edició 2.207 4.581 3.295 2.262 12.345
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 2.774 4.056 1.966 967 9.763
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 646 1.264 1.472 1.457 4.839
61 Telecomunicacions 1.711 3.887 3.862 1.118 10.578
62 Serveis de tecnologies de la informació 23.338 45.823 18.915 5.736 93.812
63 Serveis d'informació 2.142 4.568 2.192 1.022 9.924
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 2.935 14.246 12.457 2.741 32.379
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 986 3.816 3.883 2.459 11.144
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 2.047 6.121 5.958 4.769 18.895
68 Activitats immobiliàries 3.629 10.254 11.114 10.091 35.088
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 11.687 20.839 19.045 13.405 64.976
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 6.429 13.275 7.689 3.872 31.265
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 10.231 22.388 13.600 6.432 52.651
72 Recerca i desenvolupament 7.139 12.273 5.369 2.734 27.515
73 Publicitat i estudis de mercat 7.427 13.347 6.379 3.083 30.236
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 6.429 15.458 9.593 5.246 36.726
75 Activitats veterinàries 1.318 2.043 1.220 745 5.326
77 Activitats de lloguer 2.955 5.952 4.979 3.325 17.211
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 24.541 22.475 11.505 2.948 61.469
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 2.024 4.874 3.300 1.779 11.977
80 Activitats de seguretat i investigació 3.164 7.785 7.425 6.090 24.464
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 10.250 32.946 37.672 32.566 113.434
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 19.920 31.873 19.051 10.491 81.335
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 20.733 87.908 76.054 51.029 235.724
85 Educació 23.515 52.385 41.673 30.911 148.484
86 Activitats sanitàries 45.654 81.557 53.320 42.501 223.032
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 10.957 17.049 14.237 11.504 53.747
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 8.045 16.666 15.306 13.046 53.063
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 2.874 5.811 3.884 3.088 15.657
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.287 1.573 1.156 868 4.884
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 901 1.619 1.445 1.237 5.202
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 19.695 15.221 8.611 5.066 48.593
94 Activitats associatives 3.515 6.258 5.725 4.717 20.215
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 762 2.617 3.044 4.150 10.573
96 Altres activitats de serveis personals 11.945 26.010 17.099 10.674 65.728
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 3.252 21.855 24.780 27.887 77.774
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
99 Organismes extraterritorials 64 186 155 110 515
Total 643.189 1.289.244 1.028.126 686.537 3.647.096
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.