Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de relació laboral i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de relació laboral i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Desembre del 2021 (p)
Per compte d'altri Per compte propi Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 27.639 21.024 48.663
02 Silvicultura i explotació forestal 2.190 767 2.957
03 Pesca i aqüicultura 1.100 870 1.970
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. 13
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 29 0 29
07 Extracció de minerals metàl·lics .. .. 7
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.170 230 2.400
09 Activitats de suport a les indústries extractives 46 22 68
10 Indústries de productes alimentaris 74.490 3.699 78.189
11 Fabricació de begudes 8.281 514 8.795
12 Indústries del tabac .. .. ..
13 Indústries tèxtils 16.109 1.494 17.603
14 Confecció de peces de vestir 8.237 2.912 11.149
15 Indústria del cuir i del calçat 3.151 210 3.361
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6.295 2.389 8.684
17 Indústries del paper 11.797 369 12.166
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 15.676 3.491 19.167
19 Coqueries i refinació del petroli 935 5 940
20 Indústries químiques 35.705 699 36.404
21 Fabricació de productes farmacèutics 25.809 47 25.856
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 23.507 950 24.457
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.558 1.084 11.642
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 8.045 853 8.898
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 44.601 6.760 51.361
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.701 526 7.227
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.853 319 13.172
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 28.104 2.027 30.131
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 36.309 292 36.601
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.830 219 4.049
31 Fabricació de mobles 6.152 1.783 7.935
32 Indústries manufactureres diverses 7.138 1.765 8.903
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 16.201 4.916 21.117
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.870 192 5.062
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.717 56 6.773
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 992 59 1.051
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 19.192 237 19.429
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 352 31 383
41 Construcció d'immobles 52.588 20.866 73.454
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 7.321 1.655 8.976
43 Activitats especialitzades de la construcció 82.430 47.243 129.673
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 39.789 12.684 52.473
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 178.461 32.968 211.429
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 261.837 75.844 337.681
49 Transport terrestre; transport per canonades 67.718 37.821 105.539
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 657 188 845
51 Transport aeri 7.054 70 7.124
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 46.308 1.666 47.974
53 Activitats postals i de correus 15.188 2.781 17.969
55 Serveis d'allotjament 33.597 2.997 36.594
56 Serveis de menjar i begudes 154.805 49.191 203.996
58 Edició 9.998 2.014 12.012
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 5.872 2.830 8.702
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.712 157 4.869
61 Telecomunicacions 9.595 1.066 10.661
62 Serveis de tecnologies de la informació 77.137 9.579 86.716
63 Serveis d'informació 7.462 1.784 9.246
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 32.227 828 33.055
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.870 560 11.430
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 11.084 7.645 18.729
68 Activitats immobiliàries 24.645 9.233 33.878
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 50.061 13.839 63.900
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 22.631 6.075 28.706
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 38.560 12.130 50.690
72 Recerca i desenvolupament 23.471 3.098 26.569
73 Publicitat i estudis de mercat 20.022 8.723 28.745
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 19.600 16.020 35.620
75 Activitats veterinàries 3.694 1.484 5.178
77 Activitats de lloguer 12.988 3.216 16.204
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 51.957 595 52.552
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 7.228 3.125 10.353
80 Activitats de seguretat i investigació 22.357 444 22.801
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 103.091 8.036 111.127
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 68.959 8.954 77.913
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 229.403 253 229.656
85 Educació 159.415 15.802 175.217
86 Activitats sanitàries 197.196 21.371 218.567
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 51.373 477 51.850
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 55.797 655 56.452
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 6.215 8.391 14.606
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.239 358 4.597
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.062 801 4.863
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 42.864 5.172 48.036
94 Activitats associatives 21.119 1.285 22.404
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 4.251 6.551 10.802
96 Altres activitats de serveis personals 33.476 29.946 63.422
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 77.574 70 77.644
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. 0 ..
99 Organismes extraterritorials 468 49 517
Total 2.949.208 559.423 3.508.631
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.