Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de relació laboral i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de relació laboral i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. 12/2020 (p)
Per compte d'altri Per compte propi Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 27.457 21.400 48.857
02 Silvicultura i explotació forestal 2.054 761 2.815
03 Pesca i aqüicultura 1.079 928 2.007
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. 15
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 38 0 38
07 Extracció de minerals metàl·lics .. .. 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.150 216 2.366
09 Activitats de suport a les indústries extractives 38 16 54
10 Indústries de productes alimentaris 72.177 3.806 75.983
11 Fabricació de begudes 8.198 502 8.700
12 Indústries del tabac .. .. ..
13 Indústries tèxtils 15.832 1.513 17.345
14 Confecció de peces de vestir 8.460 2.855 11.315
15 Indústria del cuir i del calçat 3.090 204 3.294
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6.147 2.464 8.611
17 Indústries del paper 11.322 370 11.692
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 15.352 3.419 18.771
19 Coqueries i refinació del petroli 958 6 964
20 Indústries químiques 34.066 707 34.773
21 Fabricació de productes farmacèutics 25.295 47 25.342
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 23.114 981 24.095
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.327 1.107 11.434
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.797 893 8.690
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 43.372 6.821 50.193
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.445 512 6.957
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.614 320 12.934
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 26.897 2.087 28.984
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 38.515 286 38.801
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.629 219 3.848
31 Fabricació de mobles 5.931 1.817 7.748
32 Indústries manufactureres diverses 6.821 1.688 8.509
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 15.666 4.801 20.467
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.814 194 5.008
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.342 56 6.398
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.022 61 1.083
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 18.877 243 19.120
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 326 30 356
41 Construcció d'immobles 49.721 20.159 69.880
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 7.155 1.741 8.896
43 Activitats especialitzades de la construcció 79.180 46.921 126.101
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 39.901 12.734 52.635
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 172.224 32.608 204.832
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 251.097 75.174 326.271
49 Transport terrestre; transport per canonades 64.783 38.180 102.963
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 625 172 797
51 Transport aeri 8.870 77 8.947
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 43.269 1.694 44.963
53 Activitats postals i de correus 15.369 3.170 18.539
55 Serveis d'allotjament 30.196 2.985 33.181
56 Serveis de menjar i begudes 134.215 49.165 183.380
58 Edició 9.845 2.006 11.851
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 5.662 2.536 8.198
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.608 160 4.768
61 Telecomunicacions 9.266 1.070 10.336
62 Serveis de tecnologies de la informació 68.518 8.809 77.327
63 Serveis d'informació 8.212 1.737 9.949
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 33.992 721 34.713
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.771 562 11.333
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 11.073 7.649 18.722
68 Activitats immobiliàries 23.748 8.892 32.640
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 48.320 13.748 62.068
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 19.814 5.590 25.404
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 35.953 11.814 47.767
72 Recerca i desenvolupament 21.474 2.820 24.294
73 Publicitat i estudis de mercat 19.172 7.895 27.067
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 17.438 15.250 32.688
75 Activitats veterinàries 3.387 1.487 4.874
77 Activitats de lloguer 12.961 3.319 16.280
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 42.363 561 42.924
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 7.858 3.047 10.905
80 Activitats de seguretat i investigació 21.503 436 21.939
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 100.328 7.721 108.049
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 63.468 8.641 72.109
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 221.432 271 221.703
85 Educació 154.761 15.146 169.907
86 Activitats sanitàries 190.415 19.953 210.368
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 50.368 490 50.858
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 54.089 607 54.696
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 5.614 8.054 13.668
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.036 345 4.381
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.221 811 5.032
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 37.598 4.868 42.466
94 Activitats associatives 20.628 1.322 21.950
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 4.386 6.890 11.276
96 Altres activitats de serveis personals 31.682 28.322 60.004
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 78.081 66 78.147
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. 0 ..
99 Organismes extraterritorials 504 51 555
Total 2.820.377 549.798 3.370.175
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.