Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de relació laboral i divisió d'activitat econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de relació laboral i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Cataluña
05/2024
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de relació laboral i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Maig del 2024
Per compte d'altri Per compte propi Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 35.470 19.785 55.255
02 Silvicultura i explotació forestal 2.540 830 3.370
03 Pesca i aqüicultura 1.480 730 2.210
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 10 10
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 30 0 35
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 5 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.340 175 2.515
09 Activitats de suport a les indústries extractives 5 25 25
10 Indústries de productes alimentaris 80.710 3.310 84.020
11 Fabricació de begudes 8.875 530 9.400
12 Indústries del tabac 0 0 5
13 Indústries tèxtils 15.460 1.385 16.845
14 Confecció de peces de vestir 7.905 2.665 10.570
15 Indústria del cuir i del calçat 3.410 195 3.605
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6.705 2.160 8.860
17 Indústries del paper 12.420 335 12.755
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 15.745 3.505 19.250
19 Coqueries i refinació del petroli 910 5 915
20 Indústries químiques 38.235 675 38.905
21 Fabricació de productes farmacèutics 28.125 55 28.180
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 23.995 865 24.855
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.875 1.050 11.925
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 8.195 720 8.915
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 46.790 6.555 53.345
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 7.370 530 7.895
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 13.665 280 13.945
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 29.595 1.825 31.415
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 33.605 270 33.875
30 Fabricació d'altres materials de transport 5.045 210 5.255
31 Fabricació de mobles 6.100 1.650 7.745
32 Indústries manufactureres diverses 8.380 1.825 10.205
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 17.610 4.960 22.570
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.965 225 5.190
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 7.130 55 7.185
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.135 60 1.195
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 20.785 235 21.020
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 410 25 440
41 Construcció d'immobles 60.950 22.080 83.030
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 8.050 1.405 9.455
43 Activitats especialitzades de la construcció 90.920 46.600 137.520
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 42.415 12.565 54.980
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 193.545 31.715 225.260
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 269.105 72.505 341.610
49 Transport terrestre; transport per canonades 78.205 37.590 115.795
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 1.260 295 1.555
51 Transport aeri 8.010 35 8.045
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 54.055 1.810 55.865
53 Activitats postals i de correus 14.750 3.325 18.075
55 Serveis d'allotjament 64.395 3.170 67.565
56 Serveis de menjar i begudes 190.745 49.420 240.165
58 Edició 10.090 1.935 12.025
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 7.755 3.545 11.305
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.935 150 5.085
61 Telecomunicacions 8.980 1.095 10.075
62 Serveis de tecnologies de la informació 93.650 11.305 104.955
63 Serveis d'informació 8.655 1.810 10.465
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 32.925 1.100 34.020
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.640 450 11.090
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 11.540 7.400 18.940
68 Activitats immobiliàries 25.960 10.225 36.185
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 54.600 14.225 68.825
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 27.365 6.730 34.095
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 45.220 12.220 57.440
72 Recerca i desenvolupament 28.220 3.645 31.865
73 Publicitat i estudis de mercat 22.325 10.035 32.355
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 20.555 16.735 37.290
75 Activitats veterinàries 4.095 1.505 5.600
77 Activitats de lloguer 14.375 3.055 17.430
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 51.920 615 52.530
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 10.420 3.735 14.155
80 Activitats de seguretat i investigació 24.930 445 25.375
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 110.395 8.040 118.435
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 78.830 9.405 88.235
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 180.960 245 181.205
85 Educació 244.050 16.690 260.745
86 Activitats sanitàries 206.475 23.355 229.830
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 55.495 460 55.950
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 63.515 650 64.165
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 8.570 8.985 17.555
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.980 355 5.335
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.430 790 5.220
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 48.350 5.870 54.220
94 Activitats associatives 21.760 1.185 22.950
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 4.020 5.590 9.615
96 Altres activitats de serveis personals 36.075 31.775 67.850
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 74.480 60 74.535
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0
99 Organismes extraterritorials 470 45 515
Total 3.244.440 565.670 3.810.105
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.