Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió econòmica i règim de cotització

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió econòmica i règim de cotització. A últim dia del mes Catalunya. Juliol del 2022 (p)
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 8.690 20.737
02 Silvicultura i explotació forestal 1.582 769
03 Pesca i aqüicultura 124 245
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
07 Extracció de minerals metàl·lics .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.278 253
09 Activitats de suport a les indústries extractives 50 27
10 Indústries de productes alimentaris 77.593 3.642
11 Fabricació de begudes 9.069 522
12 Indústries del tabac .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
13 Indústries tèxtils 16.377 1.486
14 Confecció de peces de vestir 8.489 2.831
15 Indústria del cuir i del calçat 3.288 212
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6.625 2.336
17 Indústries del paper 12.365 363
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 16.042 3.459
19 Coqueries i refinació del petroli 909 5
20 Indústries químiques 36.763 703
21 Fabricació de productes farmacèutics 26.465 52
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 24.485 945
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.798 1.074
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 8.332 835
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 46.142 6.693
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 7.033 522
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 13.403 310
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 29.039 1.969
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 33.203 287
30 Fabricació d'altres materials de transport 4.144 217
31 Fabricació de mobles 6.295 1.752
32 Indústries manufactureres diverses 7.751 1.771
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 16.862 4.892
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 5.007 194
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.978 55
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 995 64
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 21.248 242
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 356 29
41 Construcció d'immobles 55.969 21.229
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 7.599 1.607
43 Activitats especialitzades de la construcció 86.861 47.172
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 40.841 12.615
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 187.623 32.394
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 273.033 75.337
49 Transport terrestre; transport per canonades 70.625 37.449
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 100 65
51 Transport aeri 7.962 57
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 48.349 1.639
53 Activitats postals i de correus 14.758 2.633
55 Serveis d'allotjament 66.794 3.104
56 Serveis de menjar i begudes 182.683 50.268
58 Edició 10.387 1.958
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 6.822 2.941
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.694 145
61 Telecomunicacions 9.514 1.064
62 Serveis de tecnologies de la informació 83.993 9.819
63 Serveis d'informació 8.129 1.795
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 31.518 861
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.601 543
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 11.384 7.511
68 Activitats immobiliàries 25.704 9.384
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 51.153 13.823
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 25.119 6.146
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 40.517 12.130
72 Recerca i desenvolupament 24.327 3.171
73 Publicitat i estudis de mercat 21.262 8.974
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 20.758 15.968
75 Activitats veterinàries 3.855 1.471
77 Activitats de lloguer 13.937 3.263
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 57.736 615
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 8.724 3.253
80 Activitats de seguretat i investigació 24.031 433
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 105.258 8.101
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 72.252 9.083
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 235.471 244
85 Educació 133.122 15.329
86 Activitats sanitàries 201.424 21.608
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 53.273 474
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 52.370 643
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 7.138 8.519
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.528 355
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.401 801
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 42.122 5.371
94 Activitats associatives 18.788 1.255
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 4.244 6.329
96 Altres activitats de serveis personals 35.527 30.201
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 5.736 68
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0
99 Organismes extraterritorials 467 48
Total 2.982.264 558.783
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.