Saltar al contenido principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió d'activitat econòmica i règim de cotització. A últim dia del mes
Cataluña
05/2024
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió d'activitat econòmica i règim de cotització. A últim dia del mes Catalunya. Maig del 2024
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 8.905 19.785
02 Silvicultura i explotació forestal 1.705 830
03 Pesca i aqüicultura 105 200
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 10
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 0
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.340 175
09 Activitats de suport a les indústries extractives 5 25
10 Indústries de productes alimentaris 80.710 3.310
11 Fabricació de begudes 8.875 530
12 Indústries del tabac 0 0
13 Indústries tèxtils 15.460 1.385
14 Confecció de peces de vestir 7.905 2.665
15 Indústria del cuir i del calçat 3.410 195
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6.705 2.160
17 Indústries del paper 12.420 335
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 15.745 3.505
19 Coqueries i refinació del petroli 910 5
20 Indústries químiques 38.235 675
21 Fabricació de productes farmacèutics 28.125 55
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 23.995 865
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.875 1.050
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 8.195 720
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 46.790 6.555
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 7.370 530
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 13.665 280
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 29.595 1.825
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 33.605 270
30 Fabricació d'altres materials de transport 5.035 210
31 Fabricació de mobles 6.100 1.650
32 Indústries manufactureres diverses 8.380 1.825
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 17.610 4.960
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.965 225
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 7.130 55
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.135 60
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 20.785 235
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 410 25
41 Construcció d'immobles 60.950 22.080
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 8.035 1.405
43 Activitats especialitzades de la construcció 90.865 46.590
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 42.415 12.565
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 193.510 31.715
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 269.105 72.505
49 Transport terrestre; transport per canonades 78.205 37.590
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 85 105
51 Transport aeri 8.010 35
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 53.040 1.805
53 Activitats postals i de correus 14.750 3.325
55 Serveis d'allotjament 64.395 3.170
56 Serveis de menjar i begudes 190.745 49.420
58 Edició 10.090 1.935
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 7.755 3.545
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.935 150
61 Telecomunicacions 8.980 1.095
62 Serveis de tecnologies de la informació 93.650 11.305
63 Serveis d'informació 8.655 1.810
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 32.925 1.100
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.640 450
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 11.540 7.400
68 Activitats immobiliàries 25.960 10.225
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 54.600 14.225
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 27.365 6.730
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 45.220 12.220
72 Recerca i desenvolupament 28.205 3.645
73 Publicitat i estudis de mercat 22.325 10.035
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 20.555 16.735
75 Activitats veterinàries 4.095 1.505
77 Activitats de lloguer 14.370 3.055
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 47.875 615
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 10.420 3.735
80 Activitats de seguretat i investigació 24.930 445
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 110.350 8.040
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 78.830 9.405
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 180.950 245
85 Educació 244.030 16.685
86 Activitats sanitàries 206.475 23.355
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 55.495 460
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 63.490 650
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 8.570 8.985
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.980 355
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.430 790
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 47.490 5.870
94 Activitats associatives 21.605 1.185
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 4.020 5.590
96 Altres activitats de serveis personals 36.075 31.775
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 5.165 60
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0
99 Organismes extraterritorials 470 45
Total 3.138.830 564.925
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.