Saltar al contenido principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió d'activitat econòmica i règim de cotització. A últim dia del mes
Santa Coloma de Gramenet
Selecció per nivell geogràfic
12/2019
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió d'activitat econòmica i règim de cotització. A últim dia del mes Santa Coloma de Gramenet. Desembre del 2019
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 13 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
02 Silvicultura i explotació forestal 0 0
03 Pesca i aqüicultura 0 0
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 0
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 0
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 0
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0
09 Activitats de suport a les indústries extractives 0 0
10 Indústries de productes alimentaris 504 18
11 Fabricació de begudes 56 0
12 Indústries del tabac 0 0
13 Indústries tèxtils 101 11
14 Confecció de peces de vestir 339 118
15 Indústria del cuir i del calçat 31 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 60 9
17 Indústries del paper 162 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 246 20
19 Coqueries i refinació del petroli 0 0
20 Indústries químiques 319 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
21 Fabricació de productes farmacèutics 243 0
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 249 7
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 72 5
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 71 7
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 592 54
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 59 0
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 144 0
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 240 10
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 561 0
30 Fabricació d'altres materials de transport 78 0
31 Fabricació de mobles 57 21
32 Indústries manufactureres diverses 71 14
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 176 24
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 38 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 28 0
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 8 0
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 404 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
41 Construcció d'immobles 1.098 234
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 155 20
43 Activitats especialitzades de la construcció 1.997 710
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 486 102
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 2.090 186
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 5.509 1.137
49 Transport terrestre; transport per canonades 1.335 786
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 0 0
51 Transport aeri 48 0
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 585 17
53 Activitats postals i de correus 286 50
55 Serveis d'allotjament 636 5
56 Serveis de menjar i begudes 3.209 833
58 Edició 87 8
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 55 17
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 27 0
61 Telecomunicacions 121 24
62 Serveis de tecnologies de la informació 675 38
63 Serveis d'informació 95 9
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 214 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 145 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 139 39
68 Activitats immobiliàries 286 41
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 511 57
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 183 13
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 332 37
72 Recerca i desenvolupament 157 11
73 Publicitat i estudis de mercat 175 33
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 252 67
75 Activitats veterinàries 33 8
77 Activitats de lloguer 168 11
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 518 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 107 28
80 Activitats de seguretat i investigació 455 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 3.126 95
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 1.027 33
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 2.121 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
85 Educació 1.462 83
86 Activitats sanitàries 2.420 101
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 948 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 1.294 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 72 32
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 40 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 88 7
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 434 28
94 Activitats associatives 204 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 103 80
96 Altres activitats de serveis personals 765 384
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 123 0
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0
99 Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0
Total 41.324 5.713
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Tablas disponibles [+]