Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Setembre del 2021 (p)
Indefinit Temporal No classificable Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 16.263 14.509 2.640 33.412
02 Silvicultura i explotació forestal 1.095 1.001 9 2.105
03 Pesca i aqüicultura 1.428 .. .. 1.633
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. 0 0 ..
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 29 .. .. 30
07 Extracció de minerals metàl·lics .. 0 0 ..
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 1.968 231 10 2.209
09 Activitats de suport a les indústries extractives 39 8 0 47
10 Indústries de productes alimentaris 62.181 11.011 410 73.602
11 Fabricació de begudes 7.224 1.481 85 8.790
12 Indústries del tabac .. 0 0 ..
13 Indústries tèxtils 14.048 1.887 61 15.996
14 Confecció de peces de vestir 6.845 1.265 44 8.154
15 Indústria del cuir i del calçat 2.838 302 17 3.157
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 5.198 1.062 21 6.281
17 Indústries del paper 10.308 1.342 57 11.707
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 13.835 1.500 98 15.433
19 Coqueries i refinació del petroli 838 .. .. 937
20 Indústries químiques 31.562 3.344 485 35.391
21 Fabricació de productes farmacèutics 23.195 2.084 309 25.588
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 21.353 2.205 90 23.648
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.217 1.348 35 10.600
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.054 1.196 40 8.290
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 38.140 6.627 267 45.034
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 5.920 677 79 6.676
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 11.492 1.042 209 12.743
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 24.652 2.877 318 27.847
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 34.998 1.969 278 37.245
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.338 434 17 3.789
31 Fabricació de mobles 5.150 919 8 6.077
32 Indústries manufactureres diverses 6.291 839 38 7.168
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 12.530 3.612 97 16.239
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.410 318 24 4.752
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 5.876 740 64 6.680
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 855 .. .. 1.003
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 14.315 4.535 46 18.896
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 290 51 0 341
41 Construcció d'immobles 30.973 21.734 187 52.894
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 4.569 2.642 15 7.226
43 Activitats especialitzades de la construcció 56.095 26.321 332 82.748
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 34.248 4.961 409 39.618
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 154.568 20.491 1.208 176.267
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 205.277 45.300 4.065 254.642
49 Transport terrestre; transport per canonades 53.628 13.857 109 67.594
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 684 287 21 992
51 Transport aeri 5.817 659 8 6.484
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 39.066 6.007 248 45.321
53 Activitats postals i de correus 9.581 4.917 17 14.515
55 Serveis d'allotjament 34.556 9.131 257 43.944
56 Serveis de menjar i begudes 107.597 49.755 240 157.592
58 Edició 8.722 918 144 9.784
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 3.989 2.478 89 6.556
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 3.979 588 16 4.583
61 Telecomunicacions 8.269 1.326 57 9.652
62 Serveis de tecnologies de la informació 67.993 5.129 1.317 74.439
63 Serveis d'informació 6.394 1.273 126 7.793
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 32.264 787 171 33.222
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.125 583 103 10.811
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 9.974 984 125 11.083
68 Activitats immobiliàries 21.934 2.244 219 24.397
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 43.907 4.444 1.026 49.377
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 18.901 2.653 336 21.890
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 30.014 6.622 883 37.519
72 Recerca i desenvolupament 11.821 9.751 988 22.560
73 Publicitat i estudis de mercat 16.189 2.890 673 19.752
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 14.250 4.602 294 19.146
75 Activitats veterinàries 2.917 653 24 3.594
77 Activitats de lloguer 10.796 2.042 173 13.011
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 5.424 56.770 197 62.391
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 6.780 671 59 7.510
80 Activitats de seguretat i investigació 18.774 3.336 21 22.131
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 72.076 32.084 114 104.274
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 44.141 21.544 416 66.101
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 26.994 100.387 93.688 221.069
85 Educació 96.976 45.215 6.832 149.023
86 Activitats sanitàries 98.468 71.222 16.622 186.312
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 35.440 14.318 223 49.981
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 31.153 15.250 7.294 53.697
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 3.379 2.027 260 5.666
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 2.685 1.124 189 3.998
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 3.624 380 10 4.014
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 26.192 10.659 475 37.326
94 Activitats associatives 14.470 4.027 1.124 19.621
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 3.617 588 12 4.217
96 Altres activitats de serveis personals 24.094 8.919 143 33.156
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 53.886 22.947 0 76.833
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. 0 0 ..
99 Organismes extraterritorials 416 .. .. 471
Total 2.032.462 738.408 147.428 2.918.298
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.