Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Octubre del 2022 (p)
Indefinit Temporal No classificable Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 23.943 1.556 2.606 28.105
02 Silvicultura i explotació forestal 1.932 361 15 2.308
03 Pesca i aqüicultura 1.478 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.526
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 24 0 0 24
07 Extracció de minerals metàl·lics .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.171 84 11 2.266
09 Activitats de suport a les indústries extractives 50 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 53
10 Indústries de productes alimentaris 71.043 4.997 451 76.491
11 Fabricació de begudes 8.152 649 94 8.895
12 Indústries del tabac .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
13 Indústries tèxtils 15.386 735 83 16.204
14 Confecció de peces de vestir 7.953 452 35 8.440
15 Indústria del cuir i del calçat 3.015 215 35 3.265
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6.263 328 27 6.618
17 Indústries del paper 11.493 816 53 12.362
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 15.114 716 105 15.935
19 Coqueries i refinació del petroli 836 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 909
20 Indústries químiques 34.070 1.930 661 36.661
21 Fabricació de productes farmacèutics 24.816 1.442 386 26.644
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22.929 967 113 24.009
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.749 587 44 10.380
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.845 501 45 8.391
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 42.735 2.642 361 45.738
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.669 300 111 7.080
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.466 635 310 13.411
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 27.164 1.303 411 28.878
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 31.238 1.327 338 32.903
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.887 393 38 4.318
31 Fabricació de mobles 5.794 364 18 6.176
32 Indústries manufactureres diverses 7.320 373 61 7.754
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 15.506 1.524 152 17.182
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.786 157 25 4.968
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.183 543 91 6.817
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 931 66 0 997
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 16.812 3.006 71 19.889
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 346 32 0 378
41 Construcció d'immobles 50.392 6.408 265 57.065
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 6.807 1.028 25 7.860
43 Activitats especialitzades de la construcció 78.739 7.744 530 87.013
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 38.110 1.770 621 40.501
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 175.857 6.943 1.533 184.333
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 237.991 16.745 4.541 259.277
49 Transport terrestre; transport per canonades 66.672 5.001 161 71.834
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 823 39 20 882
51 Transport aeri 6.939 790 18 7.747
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 44.681 3.404 357 48.442
53 Activitats postals i de correus 11.884 3.004 18 14.906
55 Serveis d'allotjament 42.340 4.072 664 47.076
56 Serveis de menjar i begudes 157.273 12.254 324 169.851
58 Edició 9.795 434 242 10.471
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 5.132 2.053 113 7.298
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.014 730 25 4.769
61 Telecomunicacions 8.911 611 73 9.595
62 Serveis de tecnologies de la informació 81.922 1.967 1.954 85.843
63 Serveis d'informació 7.504 493 133 8.130
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 30.829 488 262 31.579
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.051 441 154 10.646
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 10.803 379 187 11.369
68 Activitats immobiliàries 24.493 610 273 25.376
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 48.544 1.707 1.318 51.569
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 23.996 1.172 497 25.665
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 36.753 2.703 1.367 40.823
72 Recerca i desenvolupament 15.518 7.827 1.251 24.596
73 Publicitat i estudis de mercat 19.806 1.199 771 21.776
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 18.724 1.785 330 20.839
75 Activitats veterinàries 3.658 177 31 3.866
77 Activitats de lloguer 12.443 705 176 13.324
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 17.210 35.681 159 53.050
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 8.353 312 104 8.769
80 Activitats de seguretat i investigació 22.832 1.059 25 23.916
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 88.408 16.410 140 104.958
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 66.548 7.831 460 74.839
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 27.770 105.827 98.056 231.653
85 Educació 123.871 32.420 7.828 164.119
86 Activitats sanitàries 109.826 68.686 17.285 195.797
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 42.393 9.329 292 52.014
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 39.959 9.622 7.721 57.302
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 5.403 1.788 271 7.462
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 3.736 678 192 4.606
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.009 238 13 4.260
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 40.193 4.442 331 44.966
94 Activitats associatives 18.350 1.772 1.196 21.318
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 3.955 166 25 4.146
96 Altres activitats de serveis personals 31.248 2.805 174 34.227
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 64.144 11.869 0 76.013
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
99 Organismes extraterritorials 431 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 461
Total 2.460.143 434.762 159.268 3.054.173
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.