Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i divisió d'activitat econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Cataluña
01/2024 (p)
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Gener del 2024 (p)
Indefinit Temporal No classificable Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 23.485 795 3.185 27.465
02 Silvicultura i explotació forestal 2.250 150 15 2.415
03 Pesca i aqüicultura 1.030 20 5 1.050
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 0 0 0
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 30 0 0 30
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 0 0 0
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.230 60 15 2.310
09 Activitats de suport a les indústries extractives 0 0 0 0
10 Indústries de productes alimentaris 75.635 3.530 510 79.680
11 Fabricació de begudes 8.120 440 75 8.635
12 Indústries del tabac 0 0 0 0
13 Indústries tèxtils 14.870 595 80 15.545
14 Confecció de peces de vestir 7.585 280 55 7.920
15 Indústria del cuir i del calçat 3.225 125 45 3.395
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6.405 190 35 6.630
17 Indústries del paper 11.740 565 60 12.365
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 15.155 425 110 15.685
19 Coqueries i refinació del petroli 850 50 5 900
20 Indústries químiques 35.365 1.490 775 37.630
21 Fabricació de productes farmacèutics 25.915 1.140 490 27.540
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22.900 855 120 23.875
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.960 535 50 10.545
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.850 345 60 8.255
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 44.150 2.105 370 46.625
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 7.035 195 130 7.360
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.775 475 235 13.485
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 28.145 860 470 29.475
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 31.150 1.350 380 32.880
30 Fabricació d'altres materials de transport 4.615 315 55 4.985
31 Fabricació de mobles 5.810 235 20 6.065
32 Indústries manufactureres diverses 7.580 275 80 7.935
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 16.380 900 135 17.415
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.875 145 35 5.055
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.360 535 100 6.995
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.030 65 0 1.095
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 17.325 2.830 85 20.235
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 375 25 0 400
41 Construcció d'immobles 55.860 2.745 270 58.875
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 7.375 445 30 7.855
43 Activitats especialitzades de la construcció 84.595 3.850 615 89.060
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 39.995 1.270 800 42.065
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 181.700 4.785 1.705 188.190
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 245.715 11.610 4.915 262.240
49 Transport terrestre; transport per canonades 71.315 3.835 190 75.340
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 665 40 20 725
51 Transport aeri 7.350 465 40 7.855
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 47.735 2.285 380 50.400
53 Activitats postals i de correus 12.730 1.860 30 14.620
55 Serveis d'allotjament 37.090 2.710 575 40.380
56 Serveis de menjar i begudes 157.745 7.960 330 166.035
58 Edició 9.590 220 240 10.050
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 5.365 1.465 135 6.965
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.055 835 40 4.930
61 Telecomunicacions 9.015 460 70 9.545
62 Serveis de tecnologies de la informació 89.445 870 1.795 92.105
63 Serveis d'informació 8.080 255 140 8.480
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 31.890 270 305 32.460
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.205 310 175 10.695
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 11.010 240 235 11.480
68 Activitats immobiliàries 24.705 400 245 25.345
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 51.800 1.145 1.535 54.480
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 25.705 560 655 26.920
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 41.180 1.565 1.360 44.105
72 Recerca i desenvolupament 20.375 5.485 1.385 27.245
73 Publicitat i estudis de mercat 20.765 610 810 22.185
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 19.265 755 310 20.330
75 Activitats veterinàries 3.775 125 25 3.925
77 Activitats de lloguer 13.015 425 160 13.600
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 18.445 27.955 135 46.535
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 9.000 175 130 9.305
80 Activitats de seguretat i investigació 23.140 665 20 23.825
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 92.990 13.585 135 106.705
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 68.790 5.945 535 75.265
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 31.785 51.020 96.005 178.815
85 Educació 134.070 68.025 35.800 237.895
86 Activitats sanitàries 116.665 65.230 22.760 204.650
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 45.460 8.375 305 54.140
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 43.955 8.160 9.085 61.200
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 5.650 1.225 325 7.200
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.065 440 225 4.730
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.095 215 10 4.320
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 42.620 4.265 145 47.025
94 Activitats associatives 19.255 1.215 1.240 21.715
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 3.940 95 35 4.065
96 Altres activitats de serveis personals 31.985 2.150 160 34.300
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 66.450 7.080 0 73.530
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0 0
99 Organismes extraterritorials 445 20 5 470
Total 2.574.125 347.595 194.340 3.116.065
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.