Saltar al contenido principal

L'Idescat realitza l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions), fruit d'un conveni en matèria estadística entre aquesta Tresoreria General, l'Institut Social de la Marina i l'Institut d'Estadística de Catalunya. El conveni es va signar l'any 2011 i es va renovar l'any 2021.

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. És a dir, la persona que treballa s'afilia quan comença la vida laboral i es dona d'alta en algun dels règims de la Seguretat Social. L'afiliació serà única, sens perjudici de les altes i baixes laborals que pugui tenir al llarg de la vida laboral.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. En aquesta estadística es compten afiliacions i es difonen resultats del Règim general a la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó i del Règim especial de treballadors autònoms (RETA).

Un compte de cotització agrupa un col·lectiu de treballadors que pertanyen a una mateixa empresa, desenvolupen l'activitat en una mateixa província i tenen característiques homogènies de cotització. En aquesta estadística es difonen resultats dels comptes de cotització amb activitat a Catalunya.

1. Font de les dades

La Tresoreria General de la Seguretat Social facilita a l'Idescat:

 • el fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social en alta amb lloc de treball a Catalunya amb data d'extracció l'últim dia hàbil del mes (cal tenir en compte que al mes de desembre l'extracció es fa el dia 30, si és dia hàbil).
 • el fitxer dels comptes de cotització de Catalunya que hagin estat en situació d'alta en algun moment del mes.

2. Tractament de la informació

Aquesta estadística ofereix resultats de les afiliacions i els comptes de cotització del Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó segons la ubicació del compte de cotització. De la mateixa manera també explota les afiliacions al Règim especial de treballadors autònoms (RETA) segons el domicili de l'activitat:

 • Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de la mineria del carbó. Inclou les afiliacions al règim general pròpiament dit, als sectors que pertanyen al règim general (artistes, representants de comerç, conserves vegetals, hostaleria, etc.) i al règim especial de la mineria del carbó.

  Cada registre del fitxer d'afiliacions que tingui associat un compte de cotització s'encreua amb el fitxer de comptes i es comprova que està en situació d'alta i amb nombre de treballadors més gran que zero.

  Per als comptes de cotització i les afiliacions associades, quan no està emplenat el municipi d'ubicació o no és vàlid, s'assigna la província dels dos primers dígits del compte de cotització. És per aquest motiu, que quan es desagrega per províncies no apareix la categoria "No hi consta".

 • Règim especial de treballadors autònoms (RETA). Es presenten resultats del total del col·lectiu.

  Les afiliacions al Règim especial de treballadors autònoms (RETA) es difonen segons el municipi d'activitat i, en el cas que no estigui emplenat o no sigui vàlid, s'assigna la residència padronal de l'afiliat.

 • Comptes de cotització del Règim general de la Seguretat i Règim especial de la mineria del carbó. Es presenten resultats dels comptes de cotització a Catalunya dels règims especificats.

3. Variables de tabulació

Activitat econòmica

L'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i es difonen resultats per grans sectors d'activitat econòmica i per secció i divisió d'activitat econòmica.

Pel que fa a les dades de comptes de cotització i d'afiliacions al règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó, s'utilitza el codi CCAE-2009 que apareix en el fitxer de comptes de cotització. En el cas de les afiliacions, se'ls assigna l'activitat econòmica del compte de cotització al qual estan associades.

En el règim especial dels treballadors autònoms (RETA) la variable que identifica l'activitat econòmica apareix en el mateix fitxer d'afiliacions i, per tant, la classificació és directa.

Grandària del compte de cotització

Es difonen resultats d'afiliacions i comptes de cotització al règim general de la Seguretat social i especial de la mineria del carbó segons la seva grandària. En el cas de les afiliacions s'assigna la grandària del compte de cotització que tenen associat.

Els trams que es difonen són:

 • Fins a 9 treballadors
 • De 10 a 49 treballadors
 • De 50 a 249 treballadors
 • 250 o més treballadors

4. Qualitat de la informació

En termes de coherència externa amb altres dades publicades a partir dels fitxers de la Tresoreria General de la Seguretat Social cal considerar:

 1. La data d'extracció del fitxer que rep l'Idescat pot no coincidir exactament amb les dades que utilitza el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, fet que pot ocasionar discrepàncies en els resultats.
 2. Tanmateix, els processos de depuració duts a terme també poden tenir incidència en aquestes discrepàncies.

5. Desagregació territorial

Els resultats per sector d'activitat econòmica i segons la grandària del compte de cotització (ja siguin d'afiliacions o de comptes de cotització) s'ofereixen per tots els municipis, per comarques, per àmbits del Pla Territorial, per províncies i per a Catalunya. Quan els resultats es desagreguen per secció d'activitat econòmica es publiquen per municipis de més de 5.000 habitants, per comarques, per àmbits del Pla territorial, per províncies i per a Catalunya. Finalment, les taules que s'ofereixen encreuades per divisió d'activitat econòmica es difonen per municipis de més de 50.000 habitants, per comarques, per àmbits del Pla territorial, per províncies i per a Catalunya.

6. Aspectes tècnics de la tabulació

Per evitar la revelació estadística d'informació, els resultats es difonen arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, els totals de les taules poden no coincidir amb la suma dels parcials.