Saltar al contenido principal

Definicions

Atur registrat: Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació, hagin treballat amb anterioritat o no, registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Actualment està regulat per l'Ordre ministerial d'11 de març de 1985 (BOE del 14 de març). D'acord amb els criteris formulats en aquesta disposició, en el concepte d'atur registrat s'hi inclouen les persones que tinguin demandes pendents de satisfer, a excepció dels col·lectius següents:

  • Treballadors ocupats: els qui sol·liciten una feina compatible amb l'actual o per canviar-la per la que tenen, les persones que estan en suspensió o reducció de jornada per un expedient de regulació de treball i els qui estan ocupats en feines de col·laboració social.
  • Treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació: jubilats, pensionistes d'invalidesa absoluta o gran invalidesa, persones de més de 65 anys, treballadors en situació d'incapacitat laboral transitòria o baixa mèdica, estudiants d'ensenyament oficial reglat sempre que tinguin menys de 25 anys o que siguin demandants de la primera ocupació i alumnes de formació professional ocupacional quan les seves hores lectives superin les vint setmanals, tinguin una beca de manutenció i siguin demandants de la primera feina.
  • Treballadors que demanin exclusivament una feina de característiques específiques: els qui sol·liciten una ocupació a domicili per un període inferior a tres setmanes o una jornada setmanal inferior a vint hores, els qui s'inscriuen a les oficines d'ocupació com a requisit previ per participar en un procés de selecció per a un lloc de treball determinat i els qui sol·liciten una feina exclusivament per a l'estranger.
  • Treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial de desocupació: els qui l'estan percebent o que, tot i haver-lo exhaurit, no hagi transcorregut un període superior a un any des del dia del naixement del dret.

També se n'exclouen els demandants inscrits com a desocupats que es neguin injustificadament a participar en accions d'inserció o formació professional ocupacional adequades a les seves característiques professionals (art. 30 de l'Ordre ministerial de 4 d'abril de 1989, per la qual es regula el Pla nacional de formació i inserció professional. BOE 7/4/89).

L'activitat econòmica indica l'activitat en què va treballar en la seva darrera ocupació. Fins a l'any 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Rev.1, a partir del 2009 es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009.

Els resultats de les taules mostren la mitjana anual de les persones que compleixen les condicions d'aturat registrat l'últim dia de cada mes, a excepció de la taula "Atur registrat. Recomptes" que ofereix els resultats de l'atur registrat a 31 de març de l'any de referència. És aquesta última taula la que ofereix el total d'aturats registrats a partir de l'any 1983, la resta mostren dades a partir del 2005, any en què s'introdueix el mètode SISPE i es produeix el trencament de la sèrie.

L'any 2005 va entrar en funcionament el nou model de gestió SISPE (Sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que permet recollir millor la informació que s'utilitza per a l'elaboració estadística de l'atur registrat i que aboca dades de qualitat estadística molt superior i molt més fiables que les anteriors. La implantació del SISPE modifica el nombre d'aturats registrats, no perquè canviï la definició de qui es considera aturat registrat, sinó perquè millora l'actualització i la gestió automatitzada de la informació. El canvi de sistema ajuda a conèixer millor la situació real de l'atur registrat al mercat de treball, que és un indicador útil atesa la immediatesa de la seva disponibilitat i la desagregació territorial.