Saltar al contenido principal

L'estadística de la covid-19 ofereix informació sobre la situació, l'evolució i les característiques demogràfiques de la pandèmia.

La informació prové del Departament de Salut. El Registre sanitari agregat (RSA) de Salut aporta les dades de PCR/TA i defuncions. El Registre central d'assegurats del CatSalut aporta les dades de la població (edat, sexe, territori). L'històric de cens hospitalari aporta les dades d'hospitalitzacions. La Història clínica compartida de Catalunya aporta les dades sobre població vacunada. Les dades provenen del portal dadescovid.cat.

1. Àmbit poblacional, territorial i temporal

La població de referència és la població resident a Catalunya, incloent-hi la població que viu en residències geriàtriques.

Els resultats setmanals s'ofereixen per a Catalunya i també en una comparativa amb Espanya. Els resultats mensuals, trimestrals i anuals s'ofereixen per a Catalunya, comarques i Aran i els municipis de 200 habitants o més.

El Departament de Salut recull les dades de covid-19 des de l'1 de març de 2020, excepte les dades d'ingressos hospitalaris, disponibles només des de l'1 de maig de 2020. Les dades de vacunats s'inicien el 27 de desembre de 2020.

A partir del 28 de març de 2022 s'aplica un nou protocol segons el qual la realització de proves diagnòstiques només són indicades en persones amb factors de vulnerabilitat (com per exemple les que tenen 60 anys o més, o immunosupressió) i als centres sanitaris i sociosanitaris, en persones internes i treballadores d'aquests centres.

2. Pla de tabulació

En relació amb l'evolució de la covid-19 s'ofereix informació setmanal sobre la seva incidència i sobre la vacunació. La informació de la incidència de la covid-19 inclou PCRs i tests d'antígens fets, casos confirmats, velocitat de propagació, persones ingressades a l'hospital, persones ingressades a l'UCI i defuncions. De la vacunació s'ofereix informació sobre dosis administrades i persones vacunades. Els resultats es presenten per a Catalunya i s'ofereix també una comparativa amb Espanya.

A la taula de la incidència setmanal de la covid-19, la variable 'casos confirmats per PCR/TA' inclou exclusivament els casos confirmats per prova diagnòstica positiva d'infecció activa (PCR i test d'antígens). No s'hi inclouen els tests serològics d'anticossos IgM ni les proves ELISA, perquè donen informació de l'estat immunològic de la persona, però no de la data en què el virus era actiu. En canvi, la xifra acumulada de casos confirmats inclou els confirmats per PCR, tests d'antígens (TA), tests serològics, proves ELISA, i els casos epidemiològics i probables.

En relació amb les característiques demogràfiques s'ofereix informació mensual, trimestral i anual classificada per sexe, edat i territori. Per a Catalunya, les comarques i Aran s'ofereixen dades de casos confirmats, ingressos hospitalaris, defuncions, població que viu en residències i població vacunada. Per als municipis de 200 habitants o més s'ofereixen dades de casos confirmats.

Algunes taules mensuals, trimestrals i anuals inclouen tots els casos confirmats i algunes només els casos confirmats per PCR/TA. En cada cas, està convenientment especificat a la taula.

En les dades d'origen de les taules mensuals, trimestrals i anuals hi ha alguns registres amb informació incompleta com, per exemple, mancança d'especificació de l'edat. En la tabulació, aquestes registres es comptabilitzen dins del total de casos, ingressos o defuncions, però no es poden classificar dins de cap grup d'edat. Una situació anàloga passa amb les variables del sexe o lloc de residència (municipi, comarca). En aquests casos, s'ha optat per no incloure una categoria ‘no hi consta' en el disseny de les taules i per això algun total pot no coincidir amb la suma de la desagregació per sexe, edat o territori. La diferència entre el total i la suma de les categories correspon als registres on no consta el valor.

El pla de tabulació ofereix resultats de les principals variables (casos confirmats, ingressos hospitalaris, ingressos en UCI i defuncions) classificades per sexe, edat i territori. S'inclouen també resultats de les principals variables classificades per pauta vacunal, que provenen d'altres fitxers del Departament de Salut. Aquests altres resultats permeten contrastar la incidència de la malaltia entre les persones amb pauta vacunal no iniciada, parcial o completa. Els fitxers del Departament de Salut amb informació referida a la pauta vacunal inclouen menys registres que els fitxers de les principals variables. Per aquesta raó, el nombre total de casos confirmats, ingressos hospitalaris, ingressos en UCI i defuncions classificats per pauta vacunal poden diferir dels valors en les taules resum de les principals variables.

3. Conceptes

PCR

La PCR (sigles en anglès de 'reacció en cadena de la polimerasa') és una prova de diagnòstic que permet detectar un fragment del material genètic d'un patogen.

TA

El test d'antígens (TA) detecta la presència de proteïnes virals (antígens), és a dir, detecta la presència del virus quan s'uneix a uns anticossos del SARS-CoV-2 fixats en una tira reactiva.

PCR/TA

Les PCRs i els tests d'antígens (TA) s'usen en general per determinar si una persona està infectada o no amb coronavirus o per fer el cribratge dels contactes d'un cas confirmat i per fer-ne el seguiment. El resultat del TA tarda uns minuts i el de la PCR pot trigar entre unes hores i uns dies a arribar, segons el lloc on es fa. El resultat de la PCR/TA s'imputa a la data de realització de la prova.

Cas confirmat per PCR/TA

Pacient que té una PCR/TA positiva.

Cas confirmat

Els casos es poden confirmar per:

  • PCR
  • Test d'antígens (TA)
  • Epidemiològics: són aquells que un epidemiòleg ha confirmat el cas.
  • Casos probables: casos que tenen una alta probabilitat de ser confirmats.
  • Serològics: ELISA i tests ràpids que donen la immunitat del pacient. No s'usen per al seguiment epidemiològic perquè no es pot determinar quin és el dia inicial del cas.

Tots els casos confirmats per algun mètode són inclosos en el total de casos confirmats, però només s'utilitzen els confirmats per PCR/TA per determinar els casos actius de la pandèmia.

La data d'imputació és la d'inici del cas, que és la més antiga entre la data en què es diagnostica un problema de salut amb símptomes de la covid-19 a l'Atenció Primària (sempre que el diagnòstic sigui 14 dies abans de la PCR/TA) i la data en què arriba el resultat positiu de la PCR/TA. Si una persona té més d'un diagnòstic de la covid-19, s'agafa el primer dels últims 14 dies. Si una persona té més d'una PCR/TA positiva feta, s'agafa la primera, que és la que confirma el cas.

Velocitat de propagació (Rt)

mesura el nombre mitjà de persones infectades per una persona que té el virus. Es calcula com a Rt= ( N(t) + N(t-1) + N(t-2) ) / ( N(t-5)+ N(t-6) + N(t-7) ), on N són els casos confirmats per PCR/TA.

Defuncions

Les dades de defuncions inclouen totes les que en el certificat de defunció s'especifica que la persona ha mort a causa de la covid-19, tingui o no una PCR positiva. Per aquesta raó en alguna comarca el nombre de defuncions pot ser superior al de casos confirmats per PCR/TA.

Vacunació

Les dades de la vacunació covid-19 corresponen a dades acumulades des de l'inici de la vacunació fins a l'últim dia del període, tant a les taules setmanals com a les taules trimestrals. El total de dosis administrades inclou primeres, segones i terceres dosis. En la taula setmanal s'ofereixen dades de dosis administrades i de persones vacunades almenys amb una dosi, persones vacunades amb pauta completa i persones vacunades amb dosi addicional. En les taules trimestrals i mensuals, s'ofereixen dades de dosis administrades i de persones vacunades amb una dosi, persones vacunades amb dues dosis i persones vacunades amb dosis addicionals. També es proporcionen dades sobre l'impacte de la covid-19 (nous casos, hospitalitzacions, hospitalitzacions en crítics i defuncions) segons l'estat de vacunació de les persones afectades: pauta vacunal no iniciada, parcial o completa. Cal tenir en compte que una mateixa persona està comptada tantes vegades com esdeveniments pels quals hagi passat.

Vacunats

Nombre de persones vacunades amb 1 dosi, 2 dosis o dosi addicional de la vacuna per al SARS-CoV-2.

Pauta vacunal completa

El criteri general és que s'assoleix la pauta completa amb l'administració de dues dosis, però es preveuen dues excepcions:

  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de covid-19 previ a l'administració de la primera dosi