Saltar al contenido principal

Producción y valor añadido bruto

Producció i valor afegit brut del sector TIC. Per activitats Catalunya. 2018
Valor de la producció Consum intermedi Valor afegit brut Excedent brut d'explotació
TIC industrial 764.053 519.261 244.792 64.056
fabricació components electrònics i circuits impresos acoblats 607.707 428.255 179.451 40.587
fabricació ordinadors i perifèrics, equips telec. i suports 122.537 70.955 51.582 19.384
fabricació de productes electrònics de consum 33.809 20.050 13.759 4.085
TIC de serveis 11.584.451 4.778.207 6.806.244 2.290.642
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 1.105.867 394.511 711.356 -43.203
edició de programes informàtics 302.661 90.640 212.021 56.765
telecomunicacions 3.692.226 1.653.244 2.038.983 1.371.795
serveis de tecnologies de la informació 5.879.009 2.396.592 3.482.417 805.985
processament dades, hostatge, activ. relacion., portals web 482.874 191.123 291.751 70.409
reparació d'ordinadors i equips de comunicació 121.813 52.098 69.716 28.891
Total 12.348.504 5.297.468 7.051.036 2.354.698
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: Magnituds estimades a preus bàsics.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.