Saltar al contenido principal

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren. Constitueixen la renda del subjecte passiu la totalitat dels seus rendiments nets, més els increments de patrimoni. Les circumstàncies personals i familiars graduen la quota de l'import, en cada cas, mitjançant les deduccions legalment establertes.

La informació d'aquesta variable està disponible des de l'any 2000. Els resultats, en conseqüència, estan afectats pels canvis normatius de les lleis de l'IRPF del període en les definicions de les variables. L'últim canvi fiscal rellevant recollit en aquesta estadística va tenir lloc l'any 2007.

La informació es presenta anualment i amb una desagregació per municipis, capitals comarcals, comarques i Aran, províncies i àmbits del Pla territorial de Catalunya.

L'Idescat elabora aquesta informació a partir de les declaracions de l'IRPF de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

A continuació es defineixen les variables fiscals publicades:

Base imposable general

Consisteix en l'import format pel total de rendiments obtinguts pel contribuent durant el període impositiu. Inclou, principalment, els rendiments del treball, el capital immobiliari i mobiliari (propietat intel·lectual i industrial, arrendament de béns mobles, cessió del dret a l'explotació de la imatge, etc.), els rendiments empresarials i professionals i les variacions patrimonials.

Els declarants de la base imposable general són aquells que tenen una base imposable no nul·la.

Quota resultant de l'autoliquidació

És la quantia resultant de minorar les deduccions per doble imposició (dividends, internacional, etc.) i de les compensacions fiscals a la quota líquida.

Els declarants de la quota resultant són aquells que han presentat l'autoliquidació.