Saltar al contenido principal
Valor afegit brut. Taxes de variació en volum. 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) 3,7 -5,5 8,9 -2,4 6,4 0,2 0,2 19,6 -1,1 -3,9 -2,7 9,0 -4,3 ..
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. .. .. -2,4 6,4 0,2 0,2 19,6 -1,1 -3,9 -2,7 9,0 -4,3 ..
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) 1,0 -0,2 -0,2 7,1 -12,1 -4,3 0,4 1,0 -2,5 1,4 0,2 -2,2 4,0 ..
... de les quals, indústria manufacturera (C) 0,8 -0,4 -0,5 7,5 -14,2 -5,7 0,4 1,1 -3,2 0,7 -0,1 -2,6 3,9 ..
Indústries extractives (05-09 ) .. .. .. -21,2 -21,4 23,4 6,7 -2,8 -2,9 11,1 19,6 -3,7 11,5 ..
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. .. .. 4,3 -4,2 2,7 -0,4 5,2 -2,9 2,5 5,7 -5,8 3,5 ..
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. .. .. -0,8 -18,3 -12,5 -4,3 -2,4 -8,3 -9,2 -1,8 -6,5 1,5 ..
Indústries fusta i paper (16-17) .. .. .. 7,2 -13,8 -10,2 0,4 -3,2 -1,8 -1,3 3,7 0,3 3,9 ..
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. .. .. 12,2 -12,6 -0,9 6,1 -4,6 -7,5 6,5 2,6 0,8 -4,2 ..
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. .. .. 22,2 1,4 -15,5 -3,2 3,9 -5,6 3,2 -2,5 0,5 -0,2 ..
Fabricació productes farmacèutics (21) .. .. .. 12,5 -1,4 11,2 12,3 -0,7 5,1 -3,2 4,1 5,7 14,2 ..
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. .. .. 8,9 -14,8 -11,6 2,2 -5,3 -5,7 -2,1 -5,7 7,0 -1,8 ..
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. .. .. -8,3 -25,0 -12,3 -1,4 -0,3 2,2 8,8 2,5 -1,6 6,4 ..
Metal·lúrgia (24) .. .. .. 28,6 -21,4 -14,4 1,3 22,5 -17,6 10,1 -12,7 -12,9 4,7 ..
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. .. .. -1,5 -25,1 2,4 -0,7 -0,1 2,0 0,6 2,1 -3,1 6,6 ..
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. .. .. 1,9 -9,8 -9,7 2,0 14,6 4,6 -7,7 -12,8 -14,5 7,2 ..
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. .. .. 3,6 -17,3 -5,6 -6,0 -7,3 -6,2 -8,2 -0,5 -2,3 3,4 ..
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. .. .. 12,3 -31,1 4,5 0,4 -1,2 -0,1 4,4 -2,2 -12,3 5,3 ..
Fabricació material de transport (29-30) .. .. .. 12,0 -22,3 -16,7 4,3 1,6 -9,8 3,3 -3,1 -3,6 5,7 ..
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. .. .. 7,0 -19,3 -1,0 -2,9 6,6 6,5 6,2 8,3 2,7 -0,2 ..
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. .. .. -9,4 -3,2 -5,1 4,7 -1,2 1,6 -0,7 1,9 19,0 13,7 ..
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. .. .. 11,4 11,4 8,0 -3,9 -0,9 6,0 8,3 0,7 -0,6 6,0 ..
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. .. .. 0,1 -9,7 0,6 3,8 -2,0 2,5 5,3 4,2 2,2 5,9 ..
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. .. .. -2,0 2,4 5,2 3,5 5,6 7,8 8,8 6,3 19,0 3,5 ..
Construcció (F) -6,7 -9,1 -9,2 -16,9 -5,9 -0,5 1,7 7,8 5,4 3,9 4,2 5,2 7,2 ..
Construcció (41-43) .. .. .. -16,9 -5,9 -0,5 1,7 7,8 5,4 3,9 4,2 5,2 7,2 ..
Serveis (G-U) -0,4 0,0 1,6 1,6 -1,6 1,2 4,1 3,9 5,6 3,4 4,8 3,7 2,3 ..
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) -0,1 0,1 1,8 1,1 -2,5 0,3 3,6 3,7 5,9 3,4 4,8 3,7 2,3 ..
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) 0,4 1,4 1,4 1,9 -2,3 -0,5 2,6 3,3 3,9 3,2 3,0 3,9 0,6 ..
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. .. .. 12,3 -16,5 -16,3 7,8 6,4 8,0 4,5 5,9 10,5 5,7 ..
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. .. .. -0,9 -0,9 -1,3 0,3 0,1 1,6 3,6 4,0 1,3 0,8 ..
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. .. .. 1,5 3,4 3,3 6,0 4,0 8,4 6,2 4,4 5,8 4,9 ..
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. .. .. -5,0 -0,1 4,7 5,0 4,9 6,6 0,4 1,3 9,9 -4,1 ..
Transport marítim i aeri (50-51) .. .. .. 19,8 -35,0 -7,5 1,4 4,9 16,8 -12,4 12,0 -19,2 12,5 ..
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. .. .. 3,1 -4,7 -1,2 1,4 6,9 4,1 2,9 0,2 5,0 0,7 ..
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. .. .. 3,9 -1,4 1,3 0,7 3,5 0,7 2,7 1,3 3,5 -2,4 ..
Informació i comunicacions (J) .. .. .. 4,4 -1,9 11,8 2,9 3,1 6,8 -1,0 7,8 5,7 8,0 ..
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. .. .. 0,2 -7,0 10,6 -3,6 0,4 5,8 -9,4 8,2 11,5 -0,3 ..
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. .. .. 6,7 1,1 12,5 6,8 4,7 7,4 4,6 7,5 2,1 13,7 ..
Activitats financeres i d'assegurances (K) -2,9 -4,2 -2,3 -1,9 -0,3 0,0 10,1 11,4 10,9 12,1 4,9 6,8 5,8 ..
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. .. .. -1,9 -0,3 0,0 10,1 11,4 10,9 12,1 4,9 6,8 5,8 ..
Activitats immobiliàries (L) -0,2 0,9 3,4 -0,8 1,4 -1,2 3,2 -2,6 7,6 -4,2 13,1 8,9 4,3 ..
Activitats immobiliàries (68) .. .. .. -0,8 1,4 -1,2 3,2 -2,6 7,6 -4,2 13,1 8,9 4,3 ..
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) -0,4 -1,4 4,1 2,0 -7,4 0,5 3,5 6,0 6,1 7,0 2,7 -1,8 -0,2 ..
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. .. .. -6,4 -1,7 1,6 0,2 5,1 2,9 8,2 3,6 2,2 -8,2 ..
Recerca i desenvolupament (72) .. .. .. -18,3 12,6 15,6 14,7 15,5 13,3 29,2 28,4 3,4 18,7 ..
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. .. .. 13,3 -16,5 2,6 6,5 8,7 5,5 11,8 0,2 -11,3 1,0 ..
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. .. .. 8,2 -10,7 -1,8 5,4 5,7 9,3 3,5 2,1 -2,2 7,8 ..
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) -1,3 -0,7 0,7 3,3 2,0 4,9 6,3 4,9 4,1 3,8 5,1 3,7 2,2 ..
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. .. 1,2 3,6 4,4 7,1 5,6 2,2 3,9 2,4 6,9 8,1 2,6 ..
Educació (85) .. .. 1,1 0,8 0,3 2,8 6,9 5,9 4,2 4,0 4,1 3,0 3,0 ..
Activitats sanitàries (86) .. .. -0,7 3,4 0,4 4,9 6,0 5,8 4,3 4,9 4,4 0,2 0,6 ..
Activitats serveis socials (87-88) .. .. 3,3 13,6 9,0 6,7 8,2 8,6 4,2 2,3 5,6 6,6 5,7 ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) -1,2 -3,0 1,8 -1,8 -3,5 -3,8 4,5 4,6 8,4 4,6 3,8 0,0 5,4 ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. .. .. -1,8 -6,1 -5,7 6,2 5,7 10,3 6,3 5,2 -1,5 9,4 ..
Altres serveis (94-96) .. .. .. -5,6 -1,3 -1,1 2,5 4,7 7,3 1,7 1,7 0,9 0,5 ..
Activitats llars (97-98) .. .. .. 2,2 0,0 -2,0 2,6 2,0 5,4 4,4 3,1 1,8 2,9 ..
VAB -0,5 -0,9 0,2 0,3 -4,2 -0,2 2,9 3,9 3,5 2,9 3,5 2,4 3,1 ..
Impostos nets sobre productes -0,6 -5,1 -4,9 -0,5 -6,5 0,5 1,0 2,6 6,9 5,3 6,6 4,3 3,2 ..
PIB -0,5 -1,3 -0,2 0,2 -4,4 -0,2 2,7 3,8 3,9 3,1 3,8 2,6 3,1 ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.