Saltar al contenido principal
Valor de la producció. Preus corrents. 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. .. 4.583 4.208 4.203 4.464 4.353 4.256 3.719 3.973 3.830 3.879 3.955 3.620
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. .. .. 4.208 4.203 4.464 4.353 4.256 3.719 3.973 3.830 3.879 3.955 3.620
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) .. .. 131.395 126.937 120.151 146.479 142.014 135.551 126.538 120.751 113.849 110.670 110.419 102.909
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. .. 118.774 114.084 107.090 132.473 130.346 124.736 116.605 112.216 105.873 102.911 103.007 96.283
Indústries extractives (05-09 ) .. .. .. 564 751 834 796 694 662 627 571 472 493 401
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. .. .. 23.335 22.817 24.719 21.820 20.652 19.849 19.458 17.205 15.947 16.466 15.100
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. .. .. 5.208 5.094 6.463 7.313 7.568 7.775 7.756 8.598 8.449 8.975 8.395
Indústries fusta i paper (16-17) .. .. .. 4.607 4.200 5.350 5.414 5.181 5.132 5.049 5.105 4.838 4.773 4.522
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. .. .. 2.537 2.491 2.961 2.981 2.819 2.692 2.704 2.571 2.537 2.480 2.440
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. .. .. 20.236 16.694 20.826 19.842 18.624 16.292 15.184 13.711 13.292 13.117 13.003
Fabricació productes farmacèutics (21) .. .. .. 6.437 6.235 6.382 5.887 5.559 5.743 5.408 5.513 5.113 4.919 3.940
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. .. .. 4.532 4.086 5.221 5.665 5.270 5.271 4.928 4.934 5.032 4.672 4.490
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. .. .. 3.775 4.400 6.095 6.408 5.883 5.264 4.719 4.322 4.232 3.711 3.367
Metal·lúrgia (24) .. .. .. 4.044 2.976 4.058 4.012 3.999 2.940 2.736 2.346 2.466 2.404 2.276
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. .. .. 8.258 8.112 10.938 10.333 9.541 8.967 8.558 7.960 7.631 7.571 7.236
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. .. .. 2.153 2.090 3.457 3.577 3.731 2.928 2.860 3.162 3.573 4.354 3.855
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. .. .. 4.026 4.013 5.607 5.049 4.605 4.469 4.307 4.203 3.973 3.876 3.577
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. .. .. 4.759 4.621 6.640 6.328 6.336 5.799 5.714 5.218 5.275 5.706 5.168
Fabricació material de transport (29-30) .. .. .. 15.117 14.031 17.906 19.823 19.308 18.239 17.997 16.527 16.425 16.115 15.224
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. .. .. 3.322 3.317 3.896 3.931 3.837 3.546 3.120 2.925 2.604 2.488 2.508
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. .. .. 1.738 1.912 1.955 1.963 1.823 1.701 1.717 1.574 1.522 1.380 1.183
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. .. .. 7.047 7.200 7.766 6.367 6.139 5.618 4.596 4.386 4.354 4.273 3.865
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. .. .. 1.421 1.460 1.516 1.246 1.114 1.159 1.042 932 887 786 710
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. .. .. 3.821 3.650 3.889 3.259 2.869 2.494 2.272 2.087 2.047 1.860 1.650
Construcció (F) .. .. 29.144 35.131 62.366 73.786 68.063 60.197 50.893 42.959 39.413 34.951 30.081 27.447
Construcció (41-43) .. .. .. 35.131 62.366 73.786 68.063 60.197 50.893 42.959 39.413 34.951 30.081 27.447
Serveis (G-U) .. .. 216.026 215.099 215.557 219.502 207.623 191.486 177.717 160.977 148.736 138.564 128.272 119.557
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) .. .. 176.190 174.789 175.608 180.938 172.824 160.208 149.396 134.977 125.226 117.207 108.345 100.718
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) .. .. 91.120 90.354 87.641 92.798 87.660 81.543 75.130 69.758 64.381 60.360 55.674 51.926
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. .. .. 5.672 5.359 6.243 7.075 6.065 5.366 4.883 4.555 4.461 4.167 3.747
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. .. .. 23.645 23.356 24.124 23.089 22.055 20.916 19.496 17.971 16.442 15.269 14.374
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. .. .. 13.847 14.018 14.115 13.113 12.016 11.125 10.057 9.055 8.353 7.354 6.740
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. .. .. 10.227 9.810 10.591 9.726 9.176 8.399 7.853 7.166 6.656 6.242 5.536
Transport marítim i aeri (50-51) .. .. .. 3.522 2.996 4.094 2.902 2.354 1.986 1.514 1.462 1.304 1.475 1.054
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. .. .. 10.723 10.254 10.729 10.200 9.409 8.335 8.057 7.677 7.699 6.917 6.701
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. .. .. 22.719 21.848 22.903 21.555 20.468 19.004 17.898 16.495 15.445 14.251 13.774
Informació i comunicacions (J) .. .. 15.216 15.184 15.473 15.945 14.220 13.571 12.856 11.783 11.643 11.301 10.494 9.571
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. .. .. 5.731 5.945 6.558 6.054 5.990 5.675 5.185 5.474 5.400 4.900 4.798
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. .. .. 9.453 9.528 9.387 8.166 7.581 7.181 6.598 6.170 5.901 5.593 4.773
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. .. 13.351 13.823 16.237 15.195 14.519 12.607 11.566 11.138 10.235 9.812 9.151 8.276
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. .. .. 13.823 16.237 15.195 14.519 12.607 11.566 11.138 10.235 9.812 9.151 8.276
Activitats immobiliàries (L) .. .. 19.047 18.483 19.256 18.167 18.403 17.014 17.274 13.498 12.888 11.329 9.752 9.129
Activitats immobiliàries (68) .. .. .. 18.483 19.256 18.167 18.403 17.014 17.274 13.498 12.888 11.329 9.752 9.129
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) .. .. 26.424 25.941 25.842 27.616 26.901 25.549 23.309 20.529 18.404 17.376 16.633 15.740
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. .. .. 10.300 11.014 11.324 10.664 10.212 9.368 8.513 7.582 6.991 6.688 6.410
Recerca i desenvolupament (72) .. .. .. 616 681 678 567 462 380 322 248 186 171 138
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. .. .. 4.344 3.974 4.407 4.335 4.187 3.553 3.345 3.131 3.278 3.062 3.488
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. .. .. 10.681 10.174 11.207 11.335 10.688 10.007 8.349 7.444 6.921 6.712 5.705
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. .. 39.836 40.310 39.949 38.564 34.800 31.278 28.321 26.000 23.510 21.357 19.926 18.839
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. .. 12.482 12.760 12.290 12.521 11.041 9.930 8.876 8.127 7.159 6.436 5.946 5.603
Educació (85) .. .. 10.893 10.943 10.957 10.527 9.818 8.802 7.950 7.351 6.763 6.247 5.800 5.438
Activitats sanitàries (86) .. .. 13.897 14.121 14.495 13.557 12.193 10.987 10.107 9.244 8.396 7.603 7.223 6.927
Activitats serveis socials (87-88) .. .. 2.564 2.485 2.207 1.959 1.748 1.559 1.389 1.279 1.193 1.071 958 872
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) .. .. 11.032 11.004 11.160 11.216 11.121 9.925 9.261 8.271 7.674 7.030 6.642 6.077
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. .. .. 6.598 6.697 6.796 6.863 5.936 5.490 4.843 4.409 3.904 3.700 3.238
Altres serveis (94-96) .. .. .. 2.745 2.874 2.870 2.736 2.553 2.395 2.144 2.051 1.967 1.817 1.754
Activitats llars (97-98) .. .. .. 1.661 1.589 1.551 1.523 1.436 1.377 1.283 1.214 1.159 1.125 1.086
Total .. .. 381.147 381.375 402.277 444.230 422.053 391.490 358.867 328.661 305.827 288.063 272.728 253.533
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.