Skip to main content

C — Indústries manufactureres

  L'activitat manufacturera consisteix en la transformació física o química de materials, substàncies o components en nous productes, tot i que aquesta condició no pot prendre's com a criteri universal i únic per a definir-la (vegeu nota explicativa sobre el tractament de residus). Els materials, substàncies o components transformats són matèries primeres que constitueixen productes de l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca, les indústries extractives o d'altres activitats manufactureres. Qualsevol modificació, renovació o reconstrucció substancial d'articles, generalment, es considera manufactura.

  Les unitats que formen part de la indústria manufacturera acostumen a denominar-se plantes o fàbriques, i es caracteritzen per utilitzar màquines accionades mecànicament i equips de manipulació de materials. Malgrat això, en aquesta secció també s'inclouen les unitats que transformen materials o substàncies en nous productes, a mà o bé en el domicili del treballador, així com les que es dediquen a vendre al públic productes fabricats en els mateixos locals en què es venen, com ara fleques o sastreries a mida.

  Les unitats manufactureres poden :

  • Elaborar els seus propis materials.
  • Subcontractar una part de l'elaboració dels seus materials.
  • Tenir drets legals i conceptes del producte, i subcontractar en la seva totalitat l'elaboració dels materials, siguin propis o no.
  • Dur a terme els processos subcontractats mencionats anteriorment.

  El producte del procés de fabricació pot ser acabat, si es pot utilitzar o bé consumir, o semielaborat, si constitueix la base d'una manufactura posterior. Per exemple, el producte del procés de refinament d'alúmina és la base per a la producció primària d'alumini; l'alumini primari és la base del trefilatge de l'alumini; i el cable d'alumini és la base per a la manufactura de productes fabricats amb cable.

  La fabricació de components especialitzats de maquinària i equips i els seus accessoris es classifiquen per regla general en la mateixa classe que la fabricació de la maquinària i equips als quals van destinats aquests components i accessoris. La fabricació de components no especialitzats de parts de maquinària i equips, per exemple els motors, els èmbols, els muntatges elèctrics, les vàlvules, els engranatges i els rodaments es classifiquen en la part corresponent de la indústria manufacturera, independentment de la maquinària i equipament en què poden estar inclosos aquests elements. Malgrat això, l'elaboració de components i accessoris especialitzats mitjançant emmotllament o extrusió de materials plàstics s'inclou en el grup 222.

  El muntatge dels components de productes manufacturats es considera manufactura, fins i tot el muntatge de productes manufacturats obtinguts a partir de components de producció pròpia o adquirits.

  La recuperació de residus, és a dir, la transformació d'aquests residus en matèries primeres secundàries, es classifica en el grup 383 (recuperació de materials). Tot i que aquesta tasca pot incloure la realització de transformacions físiques o químiques, no es considera part de l'activitat manufacturera. Es considera que l'objecte primordial d'aquestes activitats és el tractament o transformació de residus i, per tant, es classifiquen en la secció E. Contràriament, la fabricació de productes finals nous (a diferència de les matèries primeres secundàries) es classifica com a activitat manufacturera, fins i tot quan s'utilitzen residus com a inputs. Per exemple, la producció d'argent a partir de residus es considera un procés manufacturer.

  El manteniment i la reparació especialitzats de maquinària i equips industrials, comercials o de caràcter similar es classifiquen, en general, en la divisió 33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips. Malgrat això, la Reparació d'ordinadors i efectes personals i articles d'ús domèstic es classifica en la divisió 95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics, mentre que la reparació de vehicles de motor es classifica en la divisió 45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes.

  La instal·lació de maquinària i equips quan es desenvolupa com una activitat especialitzada es classifica en la classe 3320.

  Observació: Els límits entre la indústria manufacturera i la resta de sectors del sistema de classificació poden resultar confusos. En general, les activitats de la secció de la indústria manufacturera consisteixen en la transformació de materials en nous productes, amb el resultat d'un producte nou. Però la definició del que constitueix un producte nou resulta de vegades una mica subjectiva, per tant, i amb la finalitat de facilitar el contingut d'aquest concepte, cal esmentar que en la NACE es consideren activitats de la indústria manufacturera:

  • Elaboració de peix fresc no duta a terme a les embarcacions pesqueres (vegeu 102).
  • Pasteurització i embotellament de llet (vegeu 1054).
  • Transformació de cuir (vegeu 1511).
  • Conservació de la fusta (vegeu 1610).
  • Impressió i activitats afins (vegeu 181).
  • Recautxutat de pneumàtics (vegeu 2211).
  • Producció de formigó fresc (vegeu 2363).
  • Galvanoplàstia, aplacats, tractament tèrmic de metalls i poliment (vegeu 2561).
  • Reconstrucció de maquinària (per exemple, motors d'automoció) (vegeu 2910).

  Contràriament, existeixen activitats que encara que en determinades ocasions comprenen processos de transformació, es classifiquen en altres seccions de la NACE, és a dir, no es classifiquen com a activitats manufactureres. Per exemple:

  • L'explotació forestal (vegeu A).
  • La preparació de productes agraris (vegeu A).
  • La preparació d'aliments per al seu consum immediat en un establiment (vegeu 56).
  • La preparació de minerals metàl·lics i altres minerals (vegeu B).
  • La construcció d'estructures i les operacions de fabricació dutes a terme en el lloc de la construcció (vegeu F).
  • Les activitats de repartir una càrrega a granel i la seva redistribució en lots més petits, fins i tot l'embalatge, el reembalatge o l'envasament de productes, com ara les begudes alcohòliques o els productes químics, la classificació de la ferralla, la barreja de pintures a petició del client i el tallament de metalls a petició del client, entre altres; el tractament que no dóna lloc a l'obtenció d'un bé diferent (vegeu G).

  Short tag proposal

  Indústries manufactureres

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  C Industria manufacturera
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  C Manufacturing