Saltar al contenido principal
Subpartida
Código Descripción
010121 Cavalls reproductors de raça pura
010129 Cavalls, excepte reproductors de raça pura
010130 Ases
010190 Muls i muls somerins
010221 Bovins domèstics reproductors de raça pura
010229 Bovins domèstics, excepte reproductors de raça pura
010231 Búfals reproductors de raça pura
010239 Búfals, excepte reproductors de raça pura
010290 Bovins, excepte bovins domèstics i búfals
010310 Porcins reproductors de raça pura
010391 Porcins de pes inferior a 50 kg, excepte reproductors de raça pura
010392 Porcins de pes superior a 50 kg, excepte reproductors de raça pura
010410 Ovins
010420 Cabruns
010511 Pollets domèstics (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g
010512 Galls dindis domèstics de pes inferior o igual a 185 g
010513 Ànecs domèstics de pes inferior o igual a 185 g
010514 Oques domèstiques de pes inferior o igual a 185 g
010515 Pintades domèstiques de pes inferior o igual a 185 g
010594 Galls i gallines domèstics de pes superior a 185 g
010599 Galls dindis, ànecs, oques i pintades, domèstics de pes superior a 185 g
010611 Primats
010612 Balenes, dofins i marsopes (mamífers de l'ordre dels cetacis); manatís i dugongs (mamífers de l'ordre dels sirènids); otàries i foques, lleons marins i morses (mamífers del subordre Pinnipedia)
010613 Camells i altres camèlids (Camelidae)
010614 Conills i llebres
010619 Altres mamífers, excepte primats, balenes, dofins, marsopes, manatís i dugongs, otàries i foques, lleons marins i morses, camells i altres camèlids i conills i llebres
010620 Rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar)
010631 Aus rapinyaires
010632 Psitaciformes (inclosos lloros, guacamais, cacatues i altres papagais)
010633 Estruços i emús (Dromaius novaehollandiae)
010639 Altres aus, excepte aus rapinyaires, psitaciformes (inclosos lloros, guacamais, cacatues i altres papagais) i estruços i emús (Dromaius novaehollandiae)
010641 Abelles
010649 Insectes, excepte abelles
010690 Altres animals, excepte mamífers, rèptils, aus i insectes
020110 Còrpores i mitges còrpores de boví fresques o refrigerades
020120 Peces de boví sense desossar fresques o refrigerades, excepte còrpores i mitges còrpores
020130 Carn de boví desossada fresca o refrigerada
020210 Còrpores i mitges còrpores de boví congelades
020220 Peces de boví sense desossar congelades, excepte còrpores i mitges còrpores
020230 Carn de boví desossada i congelada
020311 Còrpores i mitges còrpores de porcí fresques o refrigerades
020312 Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar frescos o refrigerats
020319 Carn de porcí sense desossar fresca o refrigerada, excepte còrpores i mitges còrpores, pernils, espatlles, amb els trossos
020321 Còrpores i mitges còrpores de porcí congelades
020322 Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar congelats
020329 Carn de porcí sense desossar congelada, excepte còrpores i mitges còrpores, de pernils, d'espatlles, amb els trossos
020410 Còrpores i mitges còrpores de be fresques o refrigerades
020421 Còrpores i mitges còrpores d'oví fresques o refrigerades, excepte de be
020422 Trossos d'oví sense desossar frescos o refrigerats, excepte còrpores i mitges còrpores
020423 Carn d'oví desossada fresca o refrigerada
020430 Còrpores i mitges còrpores de be congelades
020441 Còrpores i mitges còrpores d'oví congelades, excepte de be
020442 Trossos d'oví sense desossar congelats, excepte còrpores i mitges còrpores
020443 Carn d'oví desossada congelada
020450 Carn de cabrú
020500 Carn de cavall, asinina o mular, fresca, refrigerada o congelada
020610 Despulles comestibles de boví fresques o refrigerades
020621 Llengües de boví congelades
020622 Fetges de boví congelats
020629 Despulles comestibles de boví congelades, excepte llengües i fetges
020630 Despulles comestibles de porcí fresques o refrigerades
020641 Fetges de porcí congelats
020649 Despulles comestibles de porcí congelades, excepte fetges
020680 Despulles comestibles d'oví, cabrú, cavallí, asiní i mular fresques o refrigerades
020690 Despulles comestibles d'oví, cabrú, cavallí, asiní i mular congelades
020711 Galls i gallines sense especejar frescos o refrigerats
020712 Galls i gallines sense especejar congelats
020713 Trossos i despulles de galls i gallines frescos o refrigerats
020714 Trossos i despulles de galls i gallines congelats
020724 Galls dindis sense especejar frescos o refrigerats
020725 Galls dindis sense especejar congelats
020726 Trossos i despulles de galls dindis frescos i refrigerats
020727 Trossos i despulles de galls dindis congelats
020741 Ànecs sense especejar frescos o refrigerats
020742 Ànecs sense especejar congelats
020743 Fetges greixosos d'ànecs frescos o refrigerats
020744 Ànecs especejats frescos o refrigerats
020745 Ànecs especejats congelats
020751 Oques sense especejar fresques o refrigerades
020752 Oques sense especejar congelades
020753 Fetges greixosos d'oques frescos o refrigerats
020754 Oques especejades fresques o refrigerades
020755 Oques especejades congelades
020760 Pintades sense especejar fresques, refrigerades o congelades
020810 Carns i despulles comestibles de conills i llebres fresques, refrigerades o congelades
020830 Carn i despulles comestibles de primats fresques, refrigerades o congelades
020840 Carn i despulles comestibles de balenes, dofins i marsopes (mamífers de l'ordre dels cetacis); manatís i dugongs (mamífers de l'ordre dels sirènids); otàries i foques, lleons marins i morses (mamífers del subordre dels pinnípedes) fresques, refrigerades o congelades
020850 Carn i despulles comestibles de rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar) fresques, refrigerades o congelades
020860 Carn i despulles comestibles de camells i altres camèlids (Camelidae) fresques, refrigerades o congelades
020890 Carns i despulles comestibles de coloms domèstics, de caça (excepte de conill o llebres), de ren, carn de foca, cuixes de granota o d'altres animals, fresques, refrigerades o congelades, excepte d'aviram de la partida 01.05, de boví, porcí, oví, cabrú, cavallí, asiní i mular
020910 Cansalada i greixos sense fondre de porc frescos, refrigerats, congelats, salats o en salmorra, assecats o fumats
020990 Cansalada i greixos sense fondre d'aviram frescos, refrigerats, congelats, salats o en salmorra, assecats o fumats
021011 Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar salats o en salmorra, assecats o fumats
021012 Cansalada viada amb els trossos de porcí salats o en salmorra, assecats o fumats
021019 Carn de porcí sense desossar salada o en salmorra, assecada o fumada, excepte cansalada viada amb els trossos, i de pernils i espatlles amb els trossos
021020 Carn de boví salada o en salmorra, assecada o fumada
021091 Carn i despulles comestibles de primats salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
021092 Carn i despulles comestibles de balenes, dofins i marsopes (mamífers de l'ordre dels cetacis); manatís i dugongs (mamífers de l'ordre dels sirènids); otàries i foques, lleons marins i morses (mamífers del subordre dels pinnípedes) salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
021093 Carn i despulles comestibles de rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar) salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
021099 Altres carns i despulles salades o en salmorra, assecades o fumades, excepte de primats, balenes, dofins, marsopes, manatís, dugongs, otàries, foques, lleons marins, morses i rèptils (inclosa la farina i pols comestible)
030111 Peixos vius ornamentals d'aigua dolça
030119 Peixos vius ornamentals de mar
030191 Truites vives (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)
030192 Anguiles vives del gènere Anguilla sp.
030193 Carpes vives (Cyprinus sp., Carassius sp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo sp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama sp.)
030194 Tonyines blaves vives de l'Atlàntic i del Pacífic (Thunus thynus i Thunus orientalis)
030195 Tonyines vives del sud (Thunnus maccoyii)
030199 Peixos vius, excepte ornamentals, truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster i altres), anguiles i carpes
030211 Truites fresques o refrigerades (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030213 Salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030214 Salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030219 Salmònids frescos o refrigerats, excepte truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030221 Halibuts (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus i Hippoglossus stenolepis) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030222 Palaia anglesa (Pleuronectes platessa) fresca o refrigerada, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030223 Llenguados del gènere Solea sp. frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030224 Turbots (Psetta maxima) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030229 Peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escoftàlmids i citàrids) frescos o refrigerats, excepte halibuts, palaia anglesa i llenguados, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030231 Bacores o tonyines blanques (Thunnus alalunga) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030232 Tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030233 Bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030234 Tonyines d'ulls grossos (Thunnus obesos) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030235 Tonyines blaves (Thunnus thynnus) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030236 Tonyines del sud (Thunnus maccoyii) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030239 Tonyines del gènere Thunnus sp. fresques o refrigerades, excepte bacores o tonyines blanques, tonyines d'aleta groga, bonítols ratllats, tonyines d'ulls grossos, tonyines blaves i tonyines del sud, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030241 Arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030242 Anxoves (Engraulis sp.) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030243 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops sp.), sardinel·les (Sardinella sp.) i amploies (Sprattus sprattus) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030244 Verats (Scomber scombrus, Scomber australasicus i Scomber japonicus) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030245 Sorells (Trachurus sp.) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030246 Còbies (Rachycentrom canadum) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030247 Emperadors (Xiphias gladius) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030249 Verats de les Índies (Rastrelliger sp.), peixos serra (Scomberomorus sp.), sorelles (Caranx sp.), castanyoles platejades (Pampus sp.), trumfaus del Pacífic (Cololabis saira), decàpters (Decapterus sp.), capelins (Mallotus villosus), bacoretes orientals (Euthynnus afinis), bonítols (Sarda sp), marlins i peixos agulla (Istiophoridae), frescos o refrigerats
030251 Bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030252 Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030253 Abadejos negres o carboners (Pollacius virens) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030254 Lluços (Merluccius sp., Urophycis sp.) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030255 Abadejo d'Alaska (Theragra chalcogramma) fresc o refrigerat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030256 Maires (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030259 Peixos frescos o refrigerats de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, excepte bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus), eglefins (Melanogrammus aeglefinus), abadejos negres o carboners (Pollachius virens), lluços (Merluccius sp., Urophycis sp.), abadejo d'Alaska (Theragra chalcogramma) i maires (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030271 Tilàpies (Oreochromis sp.) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030272 Peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030273 Carpes fresques o refrigerades (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo sp., Osteochilus, Leptobarbus hoeveni i Megalobrama sp., excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030274 Anguiles del gènere Anguilla sp., fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030279 Perques del Nil (Lates niloticus) i peixos caps de serp (Channa sp.) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030281 Esquals frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030282 Rajades (Rajidae) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030283 Nototènia negra (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.) fresca o refrigerada, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030284 Llobarros (Dicentrarchus sp.) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030285 Sargs (daurades, espàrids) (Sparidae) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030289 Peixos frescos o refrigerats ncaa, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030291 Fetges, ous i llets de peix frescos o refrigerats, excepte filets i altres parts considerades a la partida 0304
030292 Aletes de tauró fresques o refrigerades, excepte filets i altres parts considerades a la partida 0304
030299 Aletes, caps de peix, cues, goles i altres despulles de peix comestibles (exclosos els fetges, ous, llets i aletes de tauró), excepte filets i altres parts considerades a la partida 0304
030311 Salmons vermells (Oncorhynchus nerka) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030312 Altres salmons del Pacífic (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus) congelats, excepte filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030313 Salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030314 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chysogaster) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030319 Salmònids congelats, excepte salmons vermells (Oncorhynchus nerka), salmons del Pacífic (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho) i truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chysogaster), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030323 Tilàpies (Oreochromis sp.) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030324 Peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030325 Carpes (Cyprinus carpio, Carassius sp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo sp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama sp.) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030326 Anguiles (Anguilla sp.) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030329 Perques del Nil (Lates niloticus) i peixos caps de serp (Channa sp.) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030331 Halibuts (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus i Hippoglossus stenolepis) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030332 Palaies angleses (Pleuronectes platessa) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030333 Llenguados del gènere Solea sp. congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030334 Turbots (Psetta maxima) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030339 Peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escoftàlmids i citàrids) congelats, excepte halibuts (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus i Hippoglossus stenolepis), palaies angleses (Pleuronectes platessa), llenguados del gènere Solea sp. i turbots (Psetta maxima), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030341 Bacores o tonyines blanques (Thunnus alalunga) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030342 Tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) congelades, destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030343 Bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030344 Tonyines d'ulls grossos (Thunnus obesos) congelades, excepte filets i altres parts considerades a la partida 0304
030345 Tonyines blaves de l'Atlàntic (Thunnus thynnus) i del Pacífic (Thunnus orientalis) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304
030346 Tonyines del sud (Thunnus maccoyii) congelades, excepte en filets i altres parts considerades de la partida 0304
030349 Tonyines del gènere Thunnus sp. congelades, excepte tonyines blanques (Thunnus alalunga), tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) i bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), tonyines d'ulls grossos (Thunnus obesos), tonyines blaves de l'Atlàntic (Thunnus thynnus) i del Pacífic (Thunnus orientalis) i tonyines del sud (Thunnus maccoyii), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030351 Arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030353 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops sp.), sardinel·les (Sardinella sp.) i amploies (Sprattus sprattus phalericus) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030354 Verats (Scomber scombrus, Scomber australasicus i Scomber japonicus) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030355 Sorells (Trachurus sp.) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030356 Còbies (Rachycentrom canadum) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030357 Emperadors (Xiphias gladius) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030359 Anxoves (Engraulis sp.), verats de les Índies (Rastrelliger sp.), peixos serra (Scomberomorus sp.), sorelles (Caranx sp.), castanyoles platejades (Pampus sp.), trumfaus del Pacífic (Cololabis saira), decàpters (Decapterus sp.), capelins (Mallotus villosus), bacoretes orientals (Euthynnus afinis), bonítols (Sarda sp), marlins i peixos agulla (Istiophoridae), congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030363 Bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030364 Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030365 Abadejos negres o carboners (Pollacius virens) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030366 Lluços i uroficis dels gèneres Merluccius sp. i Urophycis sp. congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030367 Abadejos d'Alaska (Theragra chalcogramma) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030368 Maires (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou, Micromesistius australis) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030369 Peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae congelats, excepte bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus), eglefins (Melanogrammus aeglefinus), abadejos negres o carboners (Pollachius virens), lluços (Merluccius sp., Urophycis sp.), abadejos d'Alaska (Theragra chalcogramma) i maires (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030381 Mussoles i altres esquals, congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030382 Rajades (Rajidae) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030383 Nototènia negra (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030384 Llobarros (Dicentrarchus sp.) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030389 Peixos congelats ncaa, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
030391 Fetges, ous i llets de peix congelat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304
030392 Aletes de tauró congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304
030399 Aletes de peix congelades, caps, cues, gola i altres despulles comestibles de peix, excepte fetges, ous, llets i aletes de tauró, i en filets i altres parts considerades a la partida 0304
030431 Filets frescos o refrigerats de tilàpies (Oreochromis sp.)
030432 Filets frescos o refrigerats de peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.)
030433 Filets frescos o refrigerats de perques del Nil (Lates niloticus)
030439 Filets frescos o refrigerats de carpa (Cyprinus sp., Carassius sp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo sp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama sp.), anguiles (Anguilla sp) i els peixos cap de serp (Channa sp)
030441 Filets frescos o refrigerats de salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmó salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho)
030442 Filets frescos o refrigerats de truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)
030443 Filets frescos o refrigerats de peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escoftàlmids i citàrids)
030444 Filets frescos o refrigerats de peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae
030445 Filets frescos o refrigerats d'emperadors (Xiphias gladius)
030446 Filets frescos o refrigerats de nototènia negra (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.)
030447 Filets frescos o refrigerats de mussoles i altres esquals
030448 Filets frescos o refrigerats de rajades (Rajidae)
030449 Filets frescos o refrigerats de peixos ncaa
030451 Carns de tilàpies (Oreochromis sp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo sp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama sp.), anguiles (Anguilla sp), perques del Nil (Lates niloticius) i els peixos cap de serp (Channa sp), fresques o refrigerades (incloses les picades), excepte els filets
030452 Carns de salmònids fresques o refrigerades (incloses les picades), excepte els filets
030453 Carns de peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae fresques o refrigerades (incloses les picades), excepte els filets
030454 Carns d'emperadors (Xiphias gladius) fresques o refrigerades (incloses les picades), excepte els filets
030455 Carns de nototènies negres (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.) fresques o refrigerades (incloses les picades), excepte els filets
030456 Carns de mussoles i altres esquals fresques o refrigerades (incloses les picades), excepte els filets
030457 Carns de rajades (Rajidae) fresques o refrigerades (incloses les picades), excepte els filets
030459 Carns de peixos fresques o refrigerades (incloses les picades), excepte de tilàpies, bagres, carpes, anguiles, perques del Nil, caps de serp, salmònids, peixos espasa, bacallans de profunditat, ratlles, mantes, mussoles i altres esquals, i els peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i muraenolepididae i els filets
030461 Filets congelats de tilàpies (Oreochromis sp.)
030462 Filets congelats de peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.)
030463 Filets congelats de perques del Nil (Lates niloticus)
030469 Filets congelats de carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo sp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama sp.), anguiles (Anguilla sp.) i peixos caps de serp (Channa sp.)
030471 Filets congelats de bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
030472 Filets congelats d'eglefins (Melanogrammus aeglefinus)
030473 Filets congelats d'abadejos negres o carboners (Pollachius virens)
030474 Filets congelats de lluços del gènere Merluccius sp. i Urophycis sp.
030475 Filets congelats d'abadejos d'Alaska (Theraga chalcogramma)
030479 Filets congelats de peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, excepte bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), eglefins (Melanogrammus aeglefinus), abadejos negres o carboners (Pollachius virens), lluços del gènere Merluccius sp. i Urophycis sp. i abadejo d'Alaska (Theraga chalcogramma)
030481 Filets congelats de salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tchawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho)
030482 Filets congelats de truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)
030483 Filets congelats de peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escoftàlmids i citàrids)
030484 Filets congelats d'emperadors (Xiphias gladius)
030485 Filets congelats de nototènia negra (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.)
030486 Filets congelats d'arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii)
030487 Filets congelats de tonyines del gènere Thunnus sp. i bonítols ratllats (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
030488 Filets congelats de mussoles, altres esquals i rajades (Rajidae)
030489 Filets congelats d'altres peixos, excepte salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tchawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho), truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escoftàlmids i citàrids), emperadors (Xiphias gladius), nototènia negra (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.), arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii) i tonyines del gènere Thunnus sp. i bonítols ratllats (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
030491 Carns d'emperadors (Xiphias gladius) congelades (incloses les picades)
030492 Carns de nototènies negres (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.) congelades (incloses les picades)
030493 Carns congelades (incloses les picades) de tilàpies (Oreochromis sp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo sp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama sp.), anguiles (Anguilla sp). perques del Nil (Lates niloticius) i els peixos cap de serp (Channa sp), excepte els filets
030494 Carns congelades (incloses les picades) d'abadejos d'Alaska (Theraga chalcogramma)
030495 Carns congelades (incloses les picades) de peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, excepte abadejos d'Alaska (Theragra chalcogramma)
030496 Carns de mussoles i altres esquals congelades (incloses les picades)
030497 Carns de rajades (Rajidae) congelades (incloses les picades)
030499 Altres parts congelades d'altres de peixos (incloses les picades)
030510 Farina de peix, pols i pilots de peix aptes per al consum humà
030520 Fetges, ous i llets assecats, fumats, salats o en salmorra
030531 Filets assecats, salats o en salmorra, sense fumar, de tilàpies (Oreochromis sp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo sp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama sp.) anguiles (Anguilla sp). perques del Nil (Lates niloticius) i els peixos cap de serp (Channa sp)
030532 Filets assecats, salats o en salmorra, sense fumar, de peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae
030539 Filets de peix assecats, salats o en salmorra, sense fumar, excepte de bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus), peixos de l'espècie Boreogadus saida i peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae
030541 Peix fumat de salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho) (inclosos els filets), excepte les despulles comestibles
030542 Peix fumat d'arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii) (inclosos els filets), excepte les despulles comestibles
030543 Peix fumat de truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster) (inclosos els filets), excepte les despulles comestibles
030544 Peix fumat de tilàpies (Oreochromis sp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), anguiles del gènere Anguilla sp., perques del Nil (Lates niloticus) i peixos cap de serp (Channa sp.), excepte les despulles comestibles
030549 Peix fumat (inclosos els filets), excepte de salmons del Pacífic, salmons de l'Atlàntic, salmons del Danubi, arengs, truites, tilàpies, peixos gat, carpes, anguiles del gènere Anguilla sp., perques del Nil, peixos cap de serp i les despulles comestibles
030551 Bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus) assecats (inclòs el salat) sense fumar, excepte les despulles comestibles
030552 Tilàpies (Oreochromis sp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo sp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama sp.), anguiles (Anguilla sp). perques del Nil (Lates niloticius) i els peixos cap de serp (Channa sp), assecats, salats, sense fumar, excepte els filets i les despulles comestibles
030553 Peix assecat de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae (inclòs el salat) sense fumar, excepte els filets, les despulles comestibles i els bacallans de les famílies Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus
030554 Arengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anxoves (Engraulis sp.) sardines (Sardina pilchardus, Sardinops sp), sardinel·la (Sardinella sp), amploies (Sprattus sprattus), verats (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), verats de les Índies (Rastrelliger sp.), peixos serra (Scomberomorus sp.), sorells (Trachurus sp.), sorelles (Caranx sp.), còbies (Rachycentron canadum), castanyoles platejades (Pampus sp.), trumfaus del Pacífic (Cololabis saira), decàpters (Decapterus sp.), capelins (Mallotus villosus), emperadors (Xiphias gladius), bacoretes orientals (Euthynnus afinis), bonítols (Sarda sp), marlins, peixos vela i agulla (Istiophoridae), assecats, salats, sense fumar, excepte els filets i les despulles comestibles
030559 Peix assecat (inclòs el salat) sense fumar, excepte bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus) i les despulles comestibles
030561 Arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii) salats i en salmorra sense assecar ni fumar, excepte les despulles comestibles
030562 Bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus) salats i en salmorra sense assecar ni fumar, excepte les despulles comestibles
030563 Anxoves del gènere Engraulis sp. salades i en salmorra sense assecar ni fumar, excepte les despulles comestibles
030564 Peix salat i en salmorra sense assecar ni fumar de tilàpies (Oreochromis sp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo sp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama sp,), anguiles (Anguilla sp), perques del Nil (Lates niloticus) i peixos cap de serp (Channa sp.), excepte els filets les despulles comestibles
030569 Peix salat i en salmorra, sense assecar ni fumar, excepte arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii), bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus) i anxoves del gènere Engraulis sp. i les despulles comestibles
030571 Aletes de tauró assecades, salades, fumades o en salmorra
030572 Caps, cues i bufetes natatòries, de peix, assecats, salats, fumats o en salmorra
030579 Aletes i altres despulles comestibles de peix, assecats, salats, fumats o salmorra, excepte caps, cues, bufetes natatòries, de peix, i aletes de tauró
030611 Llagostes dels gèneres Palinurus sp., Panulirus sp. i Jasus sp. congelades
030612 Llamàntols del gènere Homarus sp. congelats
030614 Crancs de mar congelats, excepte macrurs
030615 Escamarlans (Nephrops norvegicus) congelats, sense pelar o pelats, cuits amb aigua o al vapor, fins i tot fumats
030616 Gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia d'aigua freda (Pandalus sp., Crangon crangon), congelats
030617 Altres gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia, congelats
030619 Crustacis congelats (incloses la farina de peix, pols i pilots de crustacis aptes per al consum humà), excepte llagostes, llamàntols, gambetes, llagostins, gambes i crancs de mar
030631 Llagostes (Palinurus sp., Panulirus sp. i Jasus sp.) vives, fresques i refrigerades, sense pelar o pelades
030632 Llamàntols (Homarus sp) vius, frescos o refrigerats, sense pelar o pelats
030633 Crancs vius, frescos o refrigerats, sense pelar o pelats
030634 Escamarlans (Nephrops norvegicus) vius, frescos o refrigerats, sense pelar o pelats
030635 Gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia d'aigua freda (Pandalus sp. i Crangon crangon) vius, frescos o refrigerats, sense pelar o pelats
030636 Gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia vius, frescos o refrigerats, sense pelar o pelats, excepte gambetes d'aigua freda i gambes (Pandalus sp. i Crangon crangon)
030639 Crustacis vius, frescos o refrigerats, sense pelar o pelats, (incloses la farina, pols i pilots de crustacis aptes per al consum humà), excepte llagostes, llamàntols, gambetes, llagostins, gambes i crancs de mar
030691 Llagostes (Palinurus sp., Panulirus sp. i Jasus sp.) assecades, salades, fumades o en salmorra, sense pelar o pelades, cuites amb aigua o al vapor
030692 Llamàntols (Homarus sp) assecats, salats, fumats o en salmorra, sense pelar o pelats, cuits amb aigua o al vapor
030693 Crancs assecats, salats, fumats o en salmorra, sense pelar o pelats, cuits amb aigua o al vapor
030694 Escamarlans (Nephrops norvegicus) assecats, salats, fumats o en salmorra, sense pelar o pelats, cuits amb aigua o al vapor
030695 Gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia d'aigua freda assecats, salats, fumats o en salmorra, sense pelar o pelats, cuits amb aigua o al vapor
030699 Crustacis assecats, salats, fumats o en salmorra, sense pelar o pelats, cuits amb aigua o al vapor (incloses la farina, pols i pilots de crustacis aptes per al consum humà), excepte llagostes, llamàntols, gambetes, llagostins, gambes i crancs de mar
030711 Ostres vives, fresques o refrigerades
030712 Ostres, fins i tot amb les conquilles, congelades
030719 Ostres, fins i tot amb les conquilles, assecades, salades, fumades o en salmorra
030721 Petxines de pelegrí, xels i altres mol·luscos dels gèneres Pecten sp., Chlamys sp. i Placopecten sp. vius frescos o refrigerats
030722 Petxines de pelegrí, xels i altres mol·luscos dels gèneres Pecten sp., Chlamys sp. i Placopecten sp. congelats, fins i tot amb les conquilles
030729 Petxines de pelegrí dels gèneres Pecten sp., Chlamys sp. i Placopecten sp. assecades, salades, fumades o en salmorra, fins i tot amb les conquilles
030731 Musclos dels gèneres Mytilus sp. i Perna sp. vius frescos o refrigerats
030732 Musclos dels gèneres Mytilus sp. i Perna sp. congelats, fins i tot amb les conquilles
030739 Musclos dels gèneres Mytilus sp. i Perna sp. assecats, salats, fumats o en salmorra, fins i tot amb les conquilles
030742 Sèpies, morralets, calamars i cananes vius, frescos o refrigerats, amb conquilla o sense
030743 Sèpies, morralets, calamars i cananes congelats, amb conquilla o sense
030749 Sèpies, morralets, calamars i cananes assecats, salats, fumats o en salmorra, amb conquilla o sense
030751 Pops (Octopus sp.) vius, frescos o refrigerats
030752 Pops (Octopus sp.) congelats
030759 Pops (Octopus sp.) assecats, salats, fumats o en salmorra
030760 Cargols vius frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats, fumats o en salmorra, amb conquilla o sense, excepte de mar
030771 Cloïsses, catxels i arques (famílies Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae), fins i tot amb conquilla, vius, frescos o refrigerats
030772 Cloïsses, catxels i arques (famílies Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae), fins i tot amb conquilla, congelats
030779 Cloïsses, catxels i arques (famílies Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae), fins i tot amb conquilla, assecats, salats, fumats o en salmorra
030781 Orelles de mar (Haliotis sp.), fins i tot amb conquilla, vives, fresques o refrigerades
030782 Cargols de mar (Strombus sp.), fins i tot amb conquilla, vius, frescos o refrigerats
030783 Orelles de mar (Haliotis sp.), fins i tot amb conquilla, congelades
030784 Cargols de mar (Strombus sp.), fins i tot amb conquilla, congelats
030787 Orelles de mar (Haliotis sp.), fins i tot amb conquilla, assecats, salats, fumats o en salmorra
030788 Cargols de mar (Strombus sp.), fins i tot amb conquilla, assecats, salats, fumats o en salmorra
030791 Mol·luscos vius frescos o refrigerats, fins i tot amb conquilla, (incloses la farina, pols i pilot de mol·luscos aptes per al consum humà), excepte ostres, petxines de pelegrí de l'Atlàntic o vieires (Pecten maximus), altres mol·luscos dels gèneres Pecten sp., Chlamys sp. o Placopecten sp., musclos, sípies, morralets, calamars, cananes gegants, pops i cargols
030792 Mol·luscos congelats, fins i tot amb conquilla, (incloses la farina, pols i pilot de mol·luscos aptes per al consum humà), excepte ostres, petxines de pelegrí de l'Atlàntic o vieires (Pecten maximus), altres mol·luscos dels gèneres Pecten sp., Chlamys sp. o Placopecten sp., musclos, sípies, morralets, calamars, cananes gegants, pops i cargols
030799 Mol·luscos assecats, salats, fumats o en salmorra, fins i tot amb conquilla, (incloses la farina, pols i pilot de mol·luscos aptes per al consum humà), excepte ostres, petxines de pelegrí de l'Atlàntic o vieires (Pecten maximus), altres mol·luscos dels gèneres Pecten sp., Chlamys sp. o Placopecten sp., musclos, sípies, morralets, calamars, cananes gegants, pops i cargols
030811 Cogombres de mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea), vius, frescos o refrigerats
030812 Cogombres de mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea) congelats
030819 Cogombres de mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea) assecats, salats, fumats o en salmorra
030821 Eriçons de mar (Strongylocentrotus sp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), vius, frescos o refrigerats
030822 Eriçons de mar (Strongylocentrotus sp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) congelats
030829 Eriçons de mar (Strongylocentrotus sp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) assecats, salats, fumats o en salmorra
030830 Meduses del gènere Rhopilema sp. vives, fresques o refrigerades, congelades, assecades, salades, fumades o en salmorra
030890 Altres invertebrats aquàtics, vius, frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats o en salmorra, excepte els crustacis i els mol·luscos; altres invertebrats aquàtics, fumats, fins i tot cuits abans o durant el fumat, excepte els crustacis i els mol·luscos; farina, pols i pilots, aptes per al consum humà, excepte de crustacis i mol·luscos
040110 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix inferior o igual a l'1 % en pes
040120 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior a l'1 % en pes, però inferior o igual al 6 %
040140 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior al 6 % en pes, però inferior o igual al 10 %
040150 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior al 10 % en pes
040210 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix inferior o igual a l'1,5 % en pes
040221 Llet i nata (crema) concentrades, sense ensucrar ni edulcorar, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior a l'1,5 % en pes
040229 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior a l'1,5 % en pes
040291 Llet i nata (crema) concentrades, sense ensucrar ni edulcorar, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides
040299 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides
040310 Iogurts -fins i tot els concentrats-, ensucrats o edulcorats, aromatitzats, amb fruita o cacau
040390 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats, edulcorats o aromatitzats i els que contenen fruita o cacau
040410 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat, ensucrat o edulcorat-
040490 Productes constituïts per components naturals de la llet -fins i tot els ensucrats o edulcorats-, ncaa
040510 Mantega
040520 Productes lactis per untar
040590 Altres greixos de la llet, excepte mantega i productes lactis per untar
040610 Formatge fresc sense madurar (inclòs el lactosèrum) i mató
040620 Formatge de qualsevol tipus, ratllat o en pols
040630 Formatge fos, excepte ratllat o en pols
040640 Formatge blau i altres formatges que presenten moradures obtingudes amb la utilització de Penicillium rocafort
040690 Formatges, excepte formatge fresc sense madurar, formatge rallat o en pols, formatge fos i formatge blau i altres formatges que presenten moradures obtingudes amb la utilització de Penicillium rocafort
040711 Ous de gallina de l'espècie Gallus domesticus amb closca per covar
040719 Ous d'aviram amb closca frescos, conservats o cuits, excepte de gallina de l'espècie Gallus domesticus
040721 Ous de gallina de l'espècie Gallus domesticus amb closca, excepte per covar
040729 Ous d'aviram amb closca, excepte de l'espècie Gallus domesticus i per covar
040790 Ous d'ocell amb closca frescos, conservats o cuits, excepte per covar
040811 Rovells d'ou assecats
040819 Rovells d'ou, excepte assecats
040891 Ous d'ocell sense closca assecats
040899 Ous d'ocell sense closca frescos, excepte assecats, cuits amb aigua o vapor, emmotllats, congelats o conservats -fins i tot els ensucrats o edulcorats-
040900 Mel natural
041000 Productes comestibles d'origen animal ncaa
050100 Cabells en brut -fins i tot els rentats o desgreixats- i restes de cabells
050210 Cerres de senglar o porc amb les restes
050290 Pèl de teixó i altres pèls per a raspalleria amb les restes
050400 Budells, bufetes i estómacs d'animals sencers o en trossos frescos, refrigerats, congelats, salats o en salaó, assecats o fumats, excepte de peix
050510 Plomes per a farciment i plomissol en brut o simplement rentats, desinfectats o preparats per a la conservació
050590 Pells i altres parts d'aus amb plomes o plomissol, parts de plomes -fins i tot les retallades- en brut o simplement rentades, desinfectades o preparades per a la conservació, excepte plomes per a farciment i plomissol; pols i restes de plomes o de parts de plomes
050610 Osseïna i ossos acidulats
050690 Ossos i nuclis cornis acidulats o desgelatinitzats, en brut, desgreixats, simplement preparats (sense tallar en cap forma determinada); pols i restes d'aquestes matèries
050710 Ivori en brut o simplement preparat (sense tallar de cap forma determinada); pols i restes d'ivori
050790 Closca de tortuga, barbes de mamífers marins, banyes, cascos, peülles, ungles, urpes i becs, en brut o simplement preparats (sense tallar de cap forma determinada); pols i restes d'aquestes matèries
050800 Corall i matèries similars en brut o simplement preparats (sense cap altre treball); valves i closques de mol·luscos, crustacis o equinoderms i conquilles de sèpia, en brut o simplement preparades (sense tallar de cap forma determinada) -fins i tot en pols i restes d'aquestes matèries-
051000 Ambre gris, castori, algàlia i mesc; cantàrides; bilis -fins i tot dessecada-; glàndules i altres substàncies d'origen animal utilitzades per a la preparació de productes farmacèutics fresques, refrigerades, congelades o conservades provisionalment d'una altra manera
051110 Semen de boví
051191 Productes de peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics ncaa; animals morts del capítol 3 impropis per a l'alimentació humana
051199 Productes d'origen animal ncaa, excepte productes de peix o de crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics i semen de boví; animals morts del capítol 1 impropis per a l'alimentació humana
060110 Bulbs, cebes, tubercles, arrels tuberoses, brots i rizomes en repòs vegetatiu
060120 Bulbs, cebes, tubercles, arrels tuberoses, brots i rizomes en vegetació o en flor; plantes i arrels de xicoira, excepte arrels de la partida 1212
060210 Esqueixos sense arrelar i empelts
060220 Arbres, arbustos i mates de fruites o fruits comestibles -fins i tot empeltats-
060230 Rododendres i azalees -fins i tot empeltats-
060240 Rosers -fins i tot empeltats-
060290 Altres plantes vives, excepte esqueixos sense arrelar, empelts d'arbres, arbustos, arrelats, mates de fruites o d'altres fruits comestibles, rosers i micelis
060311 Roses tallades per a rams o guarniment fresques
060312 Clavells tallats per a rams o guarniment frescos
060313 Orquídies tallades per a rams o guarniment
060314 Crisantems tallats per a rams o guarniment
060315 Assutzenes (Lilium sp.) tallades per a rams o guarniments
060319 Flors i poncelles tallades per a rams o guarniment fresques, excepte roses, clavells, orquídies, crisantems i assutzenes (Lilium sp.)
060390 Flors i poncelles seques, blanquejades, tenyides, impregnades o preparades d'una altra manera tallades, per a rams o guarniment, excepte fresques
060420 Fullatge, fulles, branques i altres parts de plantes sense flor ni poncelles, herbes, molses i líquens, frescos, per a rams o guarniment
060490 Fullatge, fulles, branques i altres parts de plantes sense flor ni poncelles, herbes, molses i líquens, assecats, blanquejats, tenyits, impregnats o preparats d'una altra manera, per a rams o guarniment
070110 Patates fresques o refrigerades per a sembra
070190 Patates fresques o refrigerades, excepte per a sembra
070200 Tomàquets frescos o refrigerats
070310 Cebes i escalunyes fresques o refrigerades
070320 Alls frescos o refrigerats
070390 Porros i altres hortalisses al·liàcies frescos o refrigerats
070410 Coliflors i bròquils frescos o refrigerats
070420 Cols de Brussel·les fresques o refrigerades
070490 Cols, cols de cabdell, cols arrissades, colinaps i productes comestibles similars del gènere Brassica sp., frescos o refrigerats, excepte coliflors, bròquils i cols de Brussel·les
070511 Cabdells frescos o refrigerats
070519 Enciam (Lactuca sativa) frescos o refrigerats, excepte cabdells
070521 Endívia (Cichorium intybus var. foliosum) fresca o refrigerada
070529 Xicoires -fins i tot l'escarola i l'endívia- fresques o refrigerades, excepte endívia (Cichorium intybus var. foliosum)
070610 Pastanagues i naps frescos o refrigerats
070690 Bleda-raves (remolatxes) per a amanida, salsifí, api-rave, raves i arrels comestibles similars, frescos o refrigerats
070700 Cogombres i cogombrets frescos o refrigerats
070810 Pèsols (Pisum sativum) -fins i tot esbajocats- frescos o refrigerats
070820 Mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp. -fins i tot les esbajocades- fresques o refrigerades
070890 Hortalisses -fins i tot esbajocades- fresques o refrigerades, excepte pèsols (Pisum sativum) i mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp.
070920 Espàrrecs frescos o refrigerats
070930 Albergínies fresques o refrigerades
070940 Api fresc o refrigerat, excepte l'api-rave
070951 Bolets del gènere Agaricus sp. frescos o refrigerats
070959 Bolets comestibles i tòfones, frescos o refrigerats, excepte dels gèneres Agaricus sp.
070960 Pebrots dels gèneres Capsicum sp. i Pimenta sp. frescos o refrigerats
070970 Espinacs (inclòs el de Nova Zelanda) i armolls frescos o refrigerats
070991 Carxofes fresques o refrigerades
070992 Olives fresques o refrigerades
070993 Carbasses i carbassons (Curcubita sp.) frescos o refrigerats
070999 Altres hortalisses fresques o refrigerades, excepte espàrrecs, albergínies, api, bolets, tòfones, pebrots, espinacs, carxofes, olives, carbasses i carbassons
071010 Patates cuites o sense coure (en aigua o al vapor), congelades
071021 Pèsols (Pisum sativum) amb tavella o sense, cuits o sense coure (en aigua o al vapor), congelats
071022 Mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp. amb tavella o sense, cuites o sense coure (en aigua o al vapor), congelades
071029 Hortalisses de tavella, amb tavella o sense, cuites o sense coure (en aigua o al vapor), congelades, excepte pèsols (Pisum sativum) i mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp.
071030 Espinacs (inclòs el de Nova Zelanda) i armolls cuits o sense coure (en aigua o al vapor), congelats
071040 Blat de moro dolç cuit o sense coure (en aigua o al vapor), congelat
071080 Altres hortalisses cuites o sense coure (en aigua o al vapor), congelades, excepte patates, pèsols (Pisum sativum), mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp., espinacs, armolls i blat de moro dolç
071090 Mescles d'hortalisses cuites o sense coure (en aigua o al vapor), congelades
071120 Olives conservades provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós, aigua salada, aigua sulfurosa o addició d'altres substàncies per a la conservació)
071140 Cogombres i cogombrets conservats provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós, aigua salada, aigua sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per a la conservació)
071151 Bolets del gènere Agaricus sp. conservats provisionalment, per exemple amb gas sulfurós o aigua salada, sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per assegurar-ne la conservació, però encara no aptes per al consum immediat
071159 Bolets i tòfones conservats provisionalment, per exemple amb gas sulfurós o aigua salada, sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per assegurar-ne la conservació, però encara no aptes per al consum immediat, excepte bolets del gènere Agaricus sp.
071190 Hortalisses, excepte olives, cogombres i cogombrets, bolets i tòfones, i mescles d'hortalisses conservades provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós, aigua salada, aigua sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per a la conservació)
071220 Cebes dessecades, fins i tot les trossejades o en rodanxes, triturades o polvoritzades, però sense cap altra preparació
071231 Bolets del gènere Agaricus sp., dessecats, fins i tot tallats en trossos o en rodanxes o triturats o polvoritzats, però sense cap altra preparació
071232 Orelles de Judes del gènere Auricularia sp., dessecades, fins i tot tallades en trossos o rodanxes, triturades o polvoritzades, però sense cap altra preparació
071233 Bolets gelatinosos del gènere Tremella sp., dessecats, fins i tot tallats en trossos o rodanxes, triturats o polvoritzats, però sense cap altra preparació
071239 Altres bolets i tòfones, dessecats, fins i tot tallats en trossos o rodanxes, i els triturats o polvoritzats, però sense cap altra preparació, excepte orelles de Judes, bolets del gènere Agaricus sp. i bolets gelatinosos del gènere Tremella sp.
071290 Hortalisses i mescles d'hortalisses, dessecades, fins i tot les trossejades o en rodanxes, triturades o polvoritzades, però sense cap altra preparació, excepte cebes, bolets i tòfones
071310 Pèsols (Pisum sativum) dessecats sense tavella -fins i tot els esbajocats o partits-
071320 Cigrons dessecats sense tavella -fins i tot els esbajocats o partits-
071331 Mongetes (Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek) dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
071332 Mongetes azuki dels gèneres Phaseolus o Vigna angularis dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
071333 Mongetes comunes (Phaseolus vulgaris) dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
071334 Mongetes bambara (Vigna subterrània o Voandzeia subterrània) dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
071335 Mongetes salvatges o caupí (Vigna unguiculata) dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
071339 Mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp., excepte mongetes (Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek, azuki dels gèneres Phaseolus sp. i Vigna angularis, mongetes comunes (Phaseolus vulgaris), mongetes bambara (Vigna subterrània o Voandzeia subterrània) i mongetes salvatges o caupí (Vigna unguiculata), dessecades, sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
071340 Llenties dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
071350 Fava (Vicia faba var. major), fava cavallar (Vicia faba var. Equina) i fava menor (Vicia faba var. minor) dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
071360 Pèsols de pal, gandú o gandul (Cajanus cajan) dessecats sense tavella -fins i tot els esbajocats o partits-
071390 Llegums dessecats sense tavella -fins i tot els esbajocats o partits-, excepte pèsols (Pisum sativum), pèsols de pal, gandú o gandul (Cajanus cajan), cigrons, mongetes dels gèneres Vigna sp., Phaseolus sp., bambara (Vigna subterrània o Voandzeia subterrània), salvatges o caupí (Vigna unguiculata), llenties, fava (Vicia faba var. major), fava cavallar (Vicia faba var. Equina) i fava menor (Vicia faba var. minor)
071410 Arrels de mandioca (iuca) fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot les trossejades o en pèl·lets-
071420 Moniatos (batates) frescos, refrigerats, congelats o dessecats -fins i tot trossejats o en pèl·lets-
071430 Nyam (Dioscorea sp.) fresc, refrigerat, congelat o dessecat -fins i tot el trossejat-
071440 Taro (Colocasia sp.) fresc, refrigerat, congelat o dessecat -fins i tot el trossejat-
071450 Taro americà (yautía [malanga]) (Xanthosoma sp.) fresc, refrigerat, congelat o dessecat -fins i tot el trossejat-
071490 Arrels de maranta (Maranta arundinacea), i arrels i tubercles similars rics en fècula o en inulina, frescos, refrigerats, congelats o dessecats -fins i tot els trossejats o en pèl·lets-, medul·la de sagú, excepte mandioca, moniatos (batates), nyam, taro i taro americà
080111 Cocos dessecats -fins i tot sense clofolla o pelats-
080112 Cocos amb clofolla interna (endocarpi)
080119 Cocos frescos -fins i tot sense clofolla o pelats-, excepte amb clofolla interna (endocarpi)
080121 Nous del Brasil amb clofolla fresques o seques
080122 Nous del Brasil sense clofolla fresques o seques
080131 Anacards amb clofolla frescos o dessecats
080132 Anacards sense clofolla frescos o dessecats
080211 Ametlles amb clofolla fresques o seques
080212 Ametlles sense clofolla fresques o seques
080221 Avellanes (Corylus sp.) amb clofolla fresques o seques
080222 Avellanes (Corylus sp.) sense clofolla fresques o seques
080231 Nous de noguera amb clofolla fresques o seques
080232 Nous de noguera sense clofolla fresques o seques
080241 Castanyes (Castanea sp.) fresques o seques amb clofolla
080242 Castanyes (Castanea sp.) fresques o seques sense clofolla
080251 Festucs (pistatxos) frescos o dessecats amb clofolla
080252 Festucs (pistatxos) frescos o dessecats sense clofolla
080261 Nous macadàmia fresques o seques amb clofolla
080262 Nous macadàmia fresques o seques sense clofolla
080270 Nous de cola (Cola sp.) fresques o dessecades -fins i tot sense clofolla o pelats-
080280 Nous d'areca fresques o dessecades -fins i tot sense clofolla o pelats-
080290 Fruits de clofolla frescos o dessecats -fins i tot sense clofolla o pelats-, excepte cocos, nous del Brasil, anacards, ametlles, avellanes (Corylus sp.), nous de noguera, castanyes (Castanea sp.), festucs (pistatxos), nous de macadàmia, nous de cola i nous d'areca
080310 Bananes o plàtans mascles
080390 Bananes o plàtans frescos o dessecats, excepte mascles
080410 Dàtils frescos o dessecats
080420 Figues fresques o dessecades
080430 Pinyes (ananàs) fresques o dessecades
080440 Alvocats frescos o dessecats
080450 Guaiabes, mangos i mangostans frescos o dessecats
080510 Taronges fresques o dessecades
080521 Mandarines fresques o dessecades (incloses les tangerines i les satsumes), excepte clementines
080522 Mandarines clementines fresques o dessecades, incloses les monreal
080529 Mandarines wilkings i híbrids similars de cítrics
080540 Aranges fresques o dessecades
080550 Llimones (Citrus limon i Citrus limonum) i llimones àcides (Citrus aurantifolia i Citrus latifolia) fresques o dessecades
080590 Cítrics frescos o dessecats, excepte taronges, mandarines (incloses les de Tànger i satsumes), mandarines clementines, mandarines wilkings i híbrids similars de cítrics, toronges o aranges i llimones i llimones àcides
080610 Raïm
080620 Panses
080711 Síndries fresques
080719 Melons frescos
080720 Papaies fresques
080810 Pomes fresques
080830 Peres fresques
080840 Codonys frescos
080910 Albercocs frescos
080921 Guindes (Prunus cerasus) fresques
080929 Cireres fresques, excepte guindes (Prunus cerasus)
080930 Préssecs (inclosos els alberges i nectarines) frescos
080940 Prunes i aranyons frescos
081010 Maduixes fresques
081020 Gerds, móres i móra-gerds frescos
081030 Groselles fresques -fins i tot cassís-
081040 Nabius i altres fruits del gènere Vaccinium sp. frescos
081050 Actinídies (kiwis) frescos
081060 Durions frescos
081070 Caquis (persimons) frescos
081090 Fruits frescos, excepte maduixes, gerds, groselles (incloses les groselles negres), nabius, nabiu vermell i altres fruits del gènere Vaccinium sp.
081110 Maduixes cuites amb aigua o vapor o sense coure congelades -fins i tot ensucrades o edulcorades d'una altra manera-
081120 Gerds, móres, móra-gerds i groselles cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats -fins i tot ensucrades o edulcorades d'una altra manera-
081190 Fruits cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats -fins i tot ensucrats o edulcorats d'una altra manera-, excepte gerds, groselles, móres, móra-gerds i maduixes
081210 Cireres conservades provisionalment (per exemple amb gas sulfurós o amb aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies) encara impròpies per al consum immediat
081290 Fruits conservats provisionalment (per exemple amb gas sulfurós o amb aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies) encara impropis per al consum immediat, excepte cireres i maduixes
081310 Albercocs dessecats
081320 Prunes dessecades
081330 Pomes dessecades
081340 Fruits dessecats, excepte de les partides 0801 a 0806, i albercocs, prunes i pomes
081350 Macedònia de fruits dessecats o de fruits de clofolla d'aquest capítol
081400 Peles de cítrics, melons i síndries, fresques, congelades, presentades en aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies per a conservar-les provisionalment o bé dessecades
090111 Cafè sense torrar i sense descafeïnar
090112 Cafè sense torrar descafeïnat
090121 Cafè torrat sense descafeïnar
090122 Cafè torrat descafeïnat
090190 Clofolla i pellofa de cafè, i succedanis de cafè que continguin cafè en qualsevol proporció
090210 Te verd sense fermentar presentat en envasos immediats amb un contingut inferior o igual a 3 kg
090220 Te verd sense fermentar presentat d'una altra forma que no sigui en envasos immediats amb un contingut inferior o igual a 3 kg
090230 Te negre fermentat i te parcialment fermentat presentats en envasos immediats amb un contingut inferior o igual a 3 kg
090240 Te negre fermentat i te parcialment fermentat presentats d'una altra forma que no sigui en envasos immediats amb un contingut inferior o igual a 3 kg
090300 Mate
090411 Pebres del gènere Piper sp. sense triturar ni polvoritzar
090412 Pebres del gènere Piper sp. triturats o polvoritzats
090421 Pebrots dels gèneres Capsicum sp. i Pimenta sp. dessecats, sense triturar ni polvoritzar
090422 Pebrots dels gèneres Capsicum sp. i Pimenta sp. dessecats, triturats o polvoritzats
090510 Vainilla sense triturar ni polvoritzar
090520 Vainilla triturada o polvoritzada
090611 Canyella (Cinnamomun zeylanicum Blume) sense triturar ni polvoritzar
090619 Flors de canyeller sense triturar ni polvoritzar
090620 Canyella i flors de canyeller triturades o polvoritzades
090710 Clau d'espècia (fruits, clavells i peduncles) sense triturar ni polvoritzar
090720 Clau d'espècia (fruits, clavells i peduncles) triturat o polvoritzat
090811 Nou moscada sense triturar ni polvoritzar
090812 Nou moscada triturada o polvoritzada
090821 Macís sense triturar ni polvoritzar
090822 Macís triturat o polvoritzat
090831 Amom i cardamom sense triturar ni polvoritzar
090832 Amom i cardamom triturats o polvoritzats
090921 Llavors de coriandre sense triturar ni polvoritzar
090922 Llavors de coriandre triturades o polvoritzades
090931 Llavors de comí sense triturar ni polvoritzar
090932 Llavors de comí triturades o polvoritzades
090961 Llavors d'anís i d'anís estrellat (badiana), de comí de prat, de fonoll i baies de ginebrer, sense triturar ni polvoritzar
090962 Llavors d'anís i d'anís estrellat (badiana), de comí de prat, de fonoll i baies de ginebrer, triturades o polvoritzades
091011 Gingebre sense triturar ni polvoritzar
091012 Gingebre triturat o polvoritzat
091020 Safrà
091030 Cúrcuma
091091 Mescles d'espècies previstes a la nota 1b) d'aquest capítol
091099 Espècies, excepte gingebre, safrà, cúrcuma, farigola, fulles de llorer, curri i les mescles d'espècies previstes a la nota 1b) d'aquest capítol
100111 Blat dur per a sembra
100119 Blat dur, excepte per a sembra
100191 Blat (excepte blat dur) i mestall, per a sembra
100199 Blat (excepte blat dur) i mestall, excepte per a sembra
100210 Sègol per a sembra
100290 Sègol, excepte per a sembra
100310 Ordi per a sembra
100390 Ordi, excepte per a sembra
100410 Civada per a sembra
100490 Civada, excepte per a sembra
100510 Blat de moro per a sembra
100590 Blat de moro, excepte per a sembra
100610 Arròs amb pellofa (arròs paddy)
100620 Arròs bru (arròs esquellat o arròs integral)
100630 Arròs semiblanquejat o blanquejat -fins i tot polit o setinat-
100640 Arròs partit
100710 Melca en gra per a sembra
100790 Melca en gra, excepte per a sembra
100810 Fajol
100821 Mill per a sembra
100829 Mill, excepte per a sembra
100830 Escaiola
100840 Fònio (Digitaria sp.)
100850 Quinoa (Chenopodium quinoa)
100860 Triticale
100890 Cereals, excepte blat i mestall, sègol, ordi, civada, blat de moro, arròs, melca en gra, fajol, mill, escaiola, fònio, quinoa i triticale
110100 Farina de blat i de mestall
110220 Farina de blat de moro
110290 Farina de cereals, excepte blat, mestall, blat de moro o arròs
110311 Granyons i sèmola de blat
110313 Granyons i sèmola de blat de moro
110319 Granyons i sèmola de cereals, excepte blat o blat de moro
110320 Granulat de cereals
110412 Grans de civada aixafats o en flocs
110419 Grans de cereals aixafats o en flocs, excepte d'ordi o civada
110422 Grans de civada treballats d'una altra forma que no sigui aixafats o en flocs, farina, granyons, sèmola o granulat (com ara pelats, perlats, trossejats o triturats)
110423 Grans de blat de moro treballats d'una altra forma que no sigui aixafats o en flocs, farina, granyons, sèmola o granulat (com ara pelats, perlats, trossejats o triturats)
110429 Grans treballats d'una altra forma que no sigui aixafats o en flocs, farina, granyons, sèmola o granulat (com ara pelats, perlats, trossejats o triturats), excepte d'ordi, de civada, de blat de moro o d'arròs de la partida 1006
110430 Germen de cereals sencer, aixafat, en flocs o mòlt
110510 Farina, sèmola i pols de patata
110520 Flocs i granulat de patata
110610 Farina i sèmola d'hortalisses dessecades de la partida 0713
110620 Farina i sèmola de sagú o d'arrels o tubercles de la partida 0714
110630 Farina, sèmola i pols dels productes del capítol 08
110710 Malt sense torrar
110720 Malt torrat
110811 Midó de blat
110812 Midó de blat de moro
110813 Fècula de patata
110814 Fècula de mandioca
110819 Midó i fècula, excepte midó de blat o blat de moro i fècula de patata o mandioca
110820 Inulina
110900 Gluten de blat -fins i tot dessecat-
120110 Faves de soia per a sembra -fins i tot partides-
120190 Faves de soia -fins i tot partides-, excepte per a sembra
120230 Cacauets crus sense torrar ni coure d'altres maneres, per a sembra, fins i tot amb clofolla i partits
120241 Cacauets crus amb clofolla, excepte per a sembra
120242 Cacauets crus sense clofolla -fins i tot partits-, excepte per a sembra
120300 Copra
120400 Llavors de lli -fins i tot partides-
120510 Llavors de nap o colza -fins i tot partides- amb baix contingut d'àcid erúcic
120590 Llavors de nap o colza -fins i tot partides-, excepte amb baix contingut d'àcid erúcic
120600 Llavors de gira-sol -fins i tot partides-
120710 Llavors de nou i ametlla de palma -fins i tot partides-
120721 Llavors de cotó per a sembra -fins i tot partides-
120729 Llavors de cotó -fins i tot partides-, excepte per a sembra
120730 Llavors de ricí -fins i tot partides-
120740 Llavors de sèsam (ajonjolí) -fins i tot partides-
120750 Llavors de mostassa -fins i tot partides-
120760 Llavors de safranó (càrtam) (Carthamus tinctorius) -fins i tot partides-
120770 Llavors de meló -fins i tot partides-
120791 Llavors de rosella (cascall) -fins i tot partides-
120799 Llavors i fruits oleaginosos -fins i tot partits-, excepte faves de soia, cacauets crus, copra, llavors de: lli, nap o colza, gira-sol, nou, ametlla de palma, cotó, ricí, sèsam (ajonjolí), mostassa, safranó (càrtam), meló, rosella (cascall) i karité
120810 Farina de faves de soia
120890 Farina de llavors o fruits oleaginosos, excepte farina de mostassa i faves de soia
120910 Llavors de bleda-rave sucrera (remolatxa sucrera) per a sembra
120921 Llavors d'alfals (userda) per a sembra
120922 Llavors de trèvol del gènere Trifolium sp. per a sembra
120923 Llavors de festuques per a sembra
120924 Llavors de poa del prat (Poa pratensis L.) per a sembra
120925 Llavors de raigràs italià (Lolium multiflorum Lam.) i raigràs anglès (Lolium perenne L.) per a sembra
120929 Llavors farratgeres per a sembra, excepte bleda-rave (remolatxa), d'alfals (userda), trèvol del gènere Trifolium sp., festuques, poa del prat (Poa pratensis L.), raigràs italià (Lolium multiflorum Lam.) i raigràs anglès (Lolium perenne L.) i flèum dels prats (Phleum pratensis)
120930 Llavors de plantes herbàcies utilitzades principalment per la flor, per a sembra
120991 Llavors d'hortalisses per a sembra
120999 Llavors, fruits i espores per a sembra, excepte bleda-rave o remolatxa, farratgeres, plantes herbàcies utilitzades principalment per la flor i hortalisses
121010 Cons de llúpol frescos o dessecats, sense partir, ni moldre, ni granular
121020 Cons de llúpol frescos o dessecats, partits, mòlts o granulats, i pólvores de llúpol
121120 Arrels de ginseng fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot tallades, partides o polvoritzades-
121130 Fulles de coca fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot tallades, partides o polvoritzades-
121140 Palla de cascall fresca, refrigerada, congelada o dessecada -fins i tot tallada, triturada o polvoritzada-
121150 Efedra i les seves parts, llavors i fruits, frescos, refrigerats, congelats o assecats -fins i tot tallats, partits o polvoritzats-
121190 Plantes, parts de plantes, llavors i fruits de les espècies utilitzades principalment en perfumeria, medicina o com a insecticides, plaguicides, fungicides o similars, frescos, refrigerats, congelats o dessecats -fins i tot tallats, partits o polvoritzats-, excepte arrels de ginseng, fulles de coca, palla de cascall i efedra
121221 Algues fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot polvoritzades-, aptes per a l'alimentació humana
121229 Algues fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot polvoritzades-, excepte les aptes per a l'alimentació humana
121291 Bleda-rave sucrera (remolatxa sucrera) fresca, refrigerada, congelada o dessecada -fins i tot polvoritzada- principalment per al consum humà
121292 Garrofes, fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot polvoritzades- emprades principalment en l'alimentació humana
121293 Bleda-rave sucrera (remolatxa sucrera), fresca, refrigerada, congelada o dessecada -fins i tot polvoritzada- emprada principalment en l'alimentació humana
121294 Arrels de xicoira, fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot polvoritzades- emprades principalment en l'alimentació humana
121299 Canya de sucre, garrofes, pinyols i altres productes vegetals (incloses les arrels de xicoira (Chichorium intybus sativum) sense torrar), principalment per al consum humà, no expressats ni compresos en altres partides
121300 Palla i capoll de cereals en brut -fins i tot picats, mòlts, premsats o granulats-
121410 Farina i granulat d'alfals (userda)
121490 Naps farratgers, bleda-raves farratgeres (remolatxes farratgeres), arrels farratgeres, fenc, trèvol, esparceta, cols farratgeres, llobins (tramussos), garrofes i productes farratgers similars -fins i tot granulats-, excepte farina i granulat d'alfals (userda)
130120 Goma aràbiga
130190 Gomes, resines, goma resines i bàlsams, naturals, excepte goma aràbiga
130211 Sucs i extractes vegetals d'opi
130212 Sucs i extractes vegetals de regalèssia
130213 Sucs i extractes vegetals de llúpol
130214 Sucs i extractes vegetals d'efedra
130219 Sucs i extractes vegetals, excepte d'opi, regalèssia, llúpol, piretre o arrels amb rotenona
130220 Matèries pèctiques, pectinats i pectats
130231 Agar-agar
130232 Mucílags i espessidors de garrofa, garrofí o goma de guar -fins i tot modificats-
130239 Mucílags i espessidors derivats dels vegetals -fins i tot modificats-, excepte d'agar-agar, mucílags i espessidors de garrofa, garrofí o goma de guar
140110 Bambú
140120 Rotang
140190 Matèries vegetals de les espècies utilitzades principalment en cistelleria o esparteria (canya, jonc, vímet, ràfia, palla de cereals neta, blanquejada o tenyida, i crosta de til·ler), excepte bambú i rotang
140420 Línters de cotó
140490 Productes vegetals ncaa
150110 Llard de porc, excepte les partides 0209 i 1503 i per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
150120 Altres greixos de porc, excepte les partides 0209 i 1503 i per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
150190 Greixos d'aviram, excepte les partides 0209 i 1503
150210 Sèus de boví, oví o cabrú, excepte la partida 1503 i per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
150290 Greixos de boví, oví o cabrú, excepte la partida 1503 i els sèus
150300 Estearina, oli de llard, oleoestearina, oleomargarina i oli de sèu, sense emulsionar, mesclar o preparar d'una altra forma
150410 Olis de fetge de peix amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
150420 Greixos i olis de peix amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte olis de fetge
150430 Greixos i olis de mamífers marins amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
150500 Greix de llana i substàncies grasses derivades (inclosa la lanolina)
150600 Altres greixos i olis animals amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
150710 Oli de soia amb les fraccions en brut, sense modificacions químiques i desgomat
150790 Oli de soia amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques, excepte en brut o desgomat
150810 Oli de cacauet amb les fraccions en brut, sense modificacions químiques
150890 Oli de cacauet amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques, excepte en brut
150910 Oli d'oliva verge amb les fraccions sense modificacions químiques
150990 Oli d'oliva amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques, excepte el verge
151000 Altres olis obtinguts exclusivament de l'oliva amb les fraccions sense modificacions químiques i mescles d'aquests olis o fraccions amb els olis o fraccions de la partida 1509
151110 Oli de palma amb les fraccions en brut sense modificacions químiques
151190 Oli de palma amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut
151211 Olis de gira-sol, safranó (càrtam) amb les fraccions en brut sense modificacions químiques
151219 Olis de gira-sol, safranó (càrtam) amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut
151221 Olis de llavor de cotó amb les fraccions en brut -fins i tot sense el gossipol- sense modificacions químiques
151229 Olis de llavor de cotó amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut
151311 Olis de copra (coco) amb les fraccions en brut sense modificacions químiques
151319 Olis de copra (coco) amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut
151321 Olis de palmist o babaçú, amb les fraccions en brut sense modificacions químiques
151329 Olis de palmist, babaçú amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut
151411 Olis de nap o colza amb les fraccions, sense modificacions químiques, amb baix contingut d'àcid erúcic, en brut
151419 Olis de nap o colza amb les fraccions, sense modificacions químiques, amb baix contingut d'àcid erúcic -fins i tot refinats-, excepte en brut
151491 Olis de nap, colza o mostassa amb les fraccions, sense modificacions químiques, en brut, excepte amb un baix contingut d'àcid erúcic
151499 Olis de nap, colza o mostassa amb les fraccions, sense modificacions químiques, excepte amb un baix contingut d'àcid erúcic i en brut
151511 Oli de llinosa amb les fraccions en brut sense modificacions químiques
151519 Oli de llinosa amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut
151521 Oli de blat de moro amb les fraccions en brut sense modificacions químiques
151529 Oli de blat de moro amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut
151530 Oli de ricí amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
151550 Oli de sèsam amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
151590 Altres greixos i olis vegetals fixos amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte oli de llinosa, de blat de moro, de ricí i de sèsam
151610 Greixos i olis animals amb les fraccions, parcialment o totalment hidrogenats, interesterificats, reesterificats o elaïditzats -fins i tot refinats, però sense preparar d'una altra forma-
151620 Greixos i olis vegetals amb les fraccions, parcialment o totalment hidrogenats, interesterificats, reesterificats o elaïditzats -fins i tot refinats, però sense preparar d'una altra forma-
151710 Margarina, excepte margarina líquida
151790 Margarina líquida i mescles o preparats alimentaris de greixos o olis animals o vegetals, o fraccions de diferents greixos o olis d'aquest capítol, excepte greixos i olis alimentaris, i les fraccions de la partida 1516
151800 Greixos i olis animals o vegetals, amb les fraccions, cuits, oxidats, deshidratats, sulfurats, inflats, polimeritzats per calor, en buit o atmosfera inerta (estandolitzats) o modificats químicament d'altra forma, excepte la partida 1516; mescles o preparacions no alimentàries de greixos i olis animals o vegetals, o de fraccions de diferents greixos o olis del present capítol, no expressades ni compreses en altres partides
152000 Glicerol en brut, aigües i lleixius glicerinosos
152110 Ceres vegetals -fins i tot refinades o acolorides-, excepte els triglicèrids
152190 Cera d'abelles o d'altres insectes i esperma de balena i d'altres cetacis -fins i tot refinats o acolorits-
152200 Desgreixatge i residus provinents del tractament de greixos o ceres animals o vegetals
160100 Embotits i productes similars de carn, despulles o sang, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
160210 Preparacions homogeneïtzades de carn, despulles o sang, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
160220 Preparacions i conserves de fetge de qualsevol animal, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
160231 Preparacions i conserves de carn o despulles de gall dindi, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
160232 Preparacions i conserves de carn o despulles de gall o gallina, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
160239 Preparacions i conserves de carn o despulles d'aviram de la partida 0105, excepte gall dindi, gall i gallina, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
160241 Pernils i trossos de pernil de porcí preparats o conservats
160242 Espatlles i trossos d'espatlles de porcí preparades o conservades
160249 Preparacions i conserves de carn o despulles de porcí (incloses les mescles), excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
160250 Preparacions i conserves de carn o despulles de boví, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
160290 Altres preparacions i conserves de carn o de despulles i preparacions de sang de qualsevol animal, excepte preparacions i conserves de carn o despulles de boví o porcí, aviram de la partida 0105, fetge de qualsevol animal, preparacions homogeneïtzades, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
160300 Extractes i sucs de carn, peix, crustacis, mol·luscos o d'altres invertebrats aquàtics
160411 Preparacions i conserves de salmons sencers o en trossos, excepte trinxats
160412 Preparacions i conserves d'arengs sencers o en trossos, excepte trinxats
160413 Preparacions i conserves de sardines, sardinel·les i amploies senceres o en trossos, excepte trinxades
160414 Preparacions i conserves de tonyines, bonítol de ventre ratllat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) i altres bonítols del gènere Sarda sp. sencers o en trossos, excepte trinxats
160415 Preparacions i conserves de verats i bisos sencers o en trossos, excepte trinxats
160416 Preparacions i conserves d'anxoves senceres o en trossos, excepte les trinxades
160417 Preparacions i conserves d'anguiles senceres o en trossos, excepte les trinxades
160418 Preparacions i conserves d'aletes de tauró senceres o en trossos, excepte les trinxades
160419 Preparacions i conserves de peix sencer o en trossos, excepte el peix trinxat, de salmònids, arengs, sardines, sardinel·les, amploies, tonyines, bonítol ratllat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), altres bonítols del gènere Sarda sp. i anxoves
160420 Preparacions i conserves de peix, excepte sencers o en trossos
160431 Caviar
160432 Succedanis del caviar
160510 Crancs de mar (excepte macrurs) preparats o conservats
160521 Gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia, preparats o conservats, presentats en envasos no hermètics
160529 Gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia, preparats o conservats, excepte presentats en envasos no hermètics
160530 Llamàntols preparats o conservats
160540 Crustacis preparats o conservats, excepte crancs de mar, gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia i llamàntols
160551 Ostres preparades o conservades
160552 Petxines de pelegrí preparades o conservades
160553 Musclos preparats o conservats
160554 Sípies (cananes) i calamars, preparats o conservats
160555 Pops preparats o conservats
160556 Cloïsses, catxels i arques, preparats o conservats
160557 Orelles de mar preparades o conservades
160558 Caragols (excepte de mar) preparats o conservats
160559 Altres mol·luscos preparats o conservats, excepte ostres, petxines de pelegrí, musclos, sípies (cananes) i calamars, pops, cloïsses, catxels i arques i caragols
160561 Cogombres de mar preparats o conservats
160562 Garotes de mar preparades o conservades
160563 Meduses preparades o conservades
160569 Altres invertebrats aquàtics preparats o conservats, excepte crustacis i mol·luscos
170112 Sucre de bleda-rave (remolatxa) en brut sense aromatitzants ni colorants
170113 Sucre de bleda-rave en brut sense aromatitzants ni colorants, esmentat en la nota 2 de la subpartida d'aquest capítol
170114 Altres sucre de bleda-rave en brut sense aromatitzants ni colorants, excepte els esmentats en la nota 2 de la subpartida d'aquest capítol
170191 Sucre de canya o de bleda-rave (remolatxa) i sacarosa químicament pura en estat sòlid amb aromatitzants o colorants, excepte en brut
170199 Sucre de canya o de bleda-rave (remolatxa) i sacarosa químicament pura en estat sòlid, excepte en brut i amb aromatitzants o colorants
170211 Lactosa i xarop de lactosa en estat sòlid sense aromatitzants ni colorants, amb un contingut superior o igual al 99% de lactosa en pes, expressat en lactosa anhidra, calculat sobre producte sec
170219 Lactosa i xarop de lactosa en estat sòlid sense aromatitzants ni colorants, excepte amb un contingut superior o igual al 99% de lactosa en pes, expressat en lactosa anhidra, calculat sobre producte sec
170220 Sucre i xarop d'auró en estat sòlid
170230 Glucosa i xarop de glucosa sense fructosa o amb un contingut de fructosa inferior al 20 % en pes sobre el producte sec
170240 Glucosa i xarop de glucosa amb un contingut de fructosa superior o igual al 20 % en pes sobre el producte sec, però inferior al 50%
170250 Fructosa químicament pura
170260 Fructoses i xarop de fructosa amb un contingut de fructosa superior al 50% en pes sobre producte sec, excepte fructosa químicament pura
170290 Sucres (inclosos la maltosa químicament pura i el sucre invertit, en estat sòlid); xarop de sucre sense aromatitzants ni colorants; succedanis de la mel -fins i tot mesclats amb mel natural-; sucre i melassa caramel·litzats, excepte sucre i xarop d'auró
170310 Melassa de canya
170390 Melassa de l'extracció o de la refinació del sucre, excepte melassa de canya
170410 Xiclet -fins i tot recobert de sucre-
170490 Articles de confiteria sense cacau (inclosa la xocolata blanca), excepte xiclet
180100 Cacau en gra sencer o partit, cru o torrat
180200 Clofolla, pel·lícules i altres residus de cacau
180310 Pasta de cacau sense desgreixar
180320 Pasta de cacau desgreixada totalment o parcialment
180400 Mantega, greix i oli de cacau
180500 Cacau en pols sense addició de sucre ni altres edulcorants
180610 Cacau en pols ensucrat o edulcorat d'una altra manera
180620 Preparacions alimentàries amb cacau en blocs o barres amb un pes superior a 2 kg, o bé en forma líquida, pastosa, en pols, granulat o formes similars en recipients o envasos immediats amb un contingut superior a 2 kg
180631 Preparacions alimentàries amb cacau en blocs, en pastilles o en barres, farcits, excepte amb un pes superior a 2 kg
180632 Preparacions alimentàries amb cacau en blocs, en pastilles o en barres, sense farcir, excepte amb un contingut superior a 2 kg
180690 Xocolata i altres preparacions alimentàries amb cacau, excepte cacau en pols; preparacions en blocs, en barres o en pastilles, en forma líquida o pastosa, en pols, granulat o formes similars
190110 Preparacions alimentàries infantils cpvd, ncaa
190120 Mescles i pastes per a la preparació de productes de fleca, pastisseria o galeteria de la partida 1905, ncaa
190190 Extracte de malt; preparacions alimentàries de farina, sèmola, midó, fècula o extracte de malt i dels productes de les partides 0401 a 0404, sense cacau o amb menys del 40% i del 5% en pes, respectivament, sobre una base totalment desgreixada, ncaa
190211 Pastes alimentoses amb ou sense coure, farcir ni preparar d'una altra forma
190219 Pastes alimentoses sense coure, farcir ni preparar d'una altra forma, excepte amb ou
190220 Pastes alimentoses farcides -fins i tot cuites o preparades d'una altra forma-
190230 Pastes alimentoses -fins i tot cuites o preparades d'una altra forma-, excepte farcides
190240 Cuscús
190300 Tapioca amb els succedanis preparats amb fècula, en flocs, grumolls, grans perlats, cernudes o formes similars
190410 Productes a base de cereals obtinguts per inflament o torrefacció
190420 Preparacions alimentàries obtingudes amb flocs de cereals sense torrar o amb mescles de flocs de cereals sense torrar, i flocs de cereals torrats o cereals inflats
190430 Bulgur
190490 Cereals (excepte blat de moro) en gra o en forma de flocs o altres grans treballats (excepte farina i sèmola), precuits o preparats d'una altra forma, no expressats ni compresos en altres partides
190510 Knäckebrot
190520 Pa d'espècies
190531 Galetes dolces edulcorades
190532 Neules -fins i tot farcides- (patata de reixeta [gaufrette], creps i gofres [waffles])
190540 Pa torrat i productes similars torrats
190590 Productes de fleca, pastisseria o galeteria -fins i tot amb cacau-; hòsties, càpsules per a medicaments, hòsties per segellar, pastes dessecades de farina, midó o fècula, en fulles i productes similars, excepte Knäckebrot, pa d'espècies, galetes dolces, gofres, neules, hòsties, pa torrat i productes similars torrats
200110 Cogombres i cogombrets preparats o conservats en vinagre o àcid acètic
200190 Hortalisses, fruites, fruits i altres parts comestibles de plantes, preparats o conservats en vinagre o àcid acètic, excepte cogombres, cogombrets i cebes
200210 Tomàquets sencers o en trossos preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
200290 Tomàquets preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic i tomàquets sencers o en trossos
200310 Bolets preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
200390 Tòfones i bolets preparats o conservats sense vinagre ni àcid acètic, excepte bolets del gènere Agaricus sp.
200410 Patates congelades preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic
200490 Hortalisses amb les mescles congelades preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic i patates
200510 Hortalisses homogeneïtzades preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic
200520 Patates preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic
200540 Pèsols (Pisum sativum) preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
200551 Mongetes sense tavella dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp. preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic
200559 Mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp. preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic i sense tavella
200560 Espàrrecs preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
200570 Olives preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic
200580 Blat de moro dolç (Zea mays var. saccharata) preparat o conservat, excepte en vinagre o àcid acètic
200591 Brots de bambú preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
200599 Altres hortalisses amb les mescles preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic i hortalisses homogeneïtzades, patates, pèsols, mongetes, espàrrecs, olives, blat de moro dolç i brots de bambú
200600 Hortalisses, fruites i altres fruits, les seves peles i altres parts de plantes, confitats amb sucre (candits, setinats o gebrats)
200710 Preparacions homogeneïtzades (compotes, gelees, melmelades, purés i pastes de fruits, obtinguts per cocció -fins i tot ensucrats o edulcorats-)
200791 Altres compotes, gelees, melmelades, purés i pastes de cítrics, obtinguts per cocció -fins i tot ensucrats o edulcorats-, excepte preparacions homogeneïtzades
200799 Altres melmelades, purés i pastes de fruits obtinguts per cocció -fins i tot ensucrats o edulcorats-, excepte cítrics i preparacions homogeneïtzades
200811 Cacauets preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol- ncaa
200819 Altres fruits de clofolla i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol- (incloses les mescles i altres llavors), ncaa, excepte cacauets
200820 Pinyes (ananàs) preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades, edulcorades o amb alcohol afegit-, ncaa
200830 Cítrics preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb alcohol afegit ncaa
200840 Peres preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades o edulcorades- amb alcohol afegit, ncaa
200850 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol-, ncaa
200860 Cireres preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades, edulcorades o amb alcohol-, ncaa
200870 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb alcohol afegit, ncaa
200880 Maduixes preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades, edulcorades o amb alcohol-, ncaa
200891 Cors de palmeres preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol-, ncaa
200893 Nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea) preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol-, ncaa
200897 Mescles de fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol-, ncaa, excepte la subpartida 200819
200899 Fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol-, ncaa, excepte cors de palmeres i mescles
200911 Suc de taronja congelat sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrat o edulcorat-
200912 Suc de taronja sense fermentar i sense addició d'alcohol -fins i tot amb addició de sucre o edulcorant- sense congelar, de valor Brix inferior o igual a 20
200919 Suc de taronja sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrat o edulcorat-, excepte congelat
200921 Suc d'aranja i toronja sense fermentar i sense addició d'alcohol -fins i tot amb addició de sucre o edulcorants- de valor Brix inferior o igual a 20
200929 Suc d'aranja i toronja sense fermentar i sense addició d'alcohol -fins i tot amb addició de sucre o edulcorants- de valor Brix superior a 20
200931 Sucs de cítrics sense fermentar i sense addició d'alcohol de valor Brix inferior o igual a 20, excepte taronja, aranja, toronja amb les mescles
200939 Sucs de cítrics sense fermentar i sense addició d'alcohol, de valor Brix superior a 20, excepte taronja, aranja, toronja amb les mescles
200941 Suc de pinya americana (ananàs) sense fermentar i sense addició d'alcohol de valor Brix inferior o igual a 20
200949 Suc de pinya americana (ananàs) sense fermentar i sense addició d'alcohol de valor Brix superior a 20
200950 Suc de tomàquet sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrat o edulcorat-
200961 Suc de raïm (inclòs el most) sense fermentar i sense addició d'alcohol, de valor Brix inferior o igual a 30
200969 Suc de raïm (inclòs el most) sense fermentar i sense addició d'alcohol, de valor Brix superior a 30
200971 Suc de poma sense fermentar i sense addició d'alcohol de valor Brix inferior o igual a 20
200979 Suc de poma sense fermentar i sense addició d'alcohol de valor Brix superior a 20
200981 Suc de nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea)
200989 Altres sucs de fruites (inclòs el most de raïm) o hortalisses sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrats o edulcorats-, excepte de nabius vermells
200990 Altres sucs de fruites (inclòs el most de raïm) o hortalisses sense fermentar i sense alcohol -fins i tot edulcorats- de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC, sense sucre afegit, excepte cítrics, pinya, tomàquet, raïm, poma, pera, nabiu americà comú, fruits tropicals amb les mescles
210111 Extractes, essències i concentrats de cafè
210112 Preparats a base d'extractes, essències o concentrats de cafè o a base de cafè
210120 Extractes, essències i concentrats a base de te o herba mate i preparats a base d'extractes, essències o concentrats de te o herba mate
210130 Xicoira torrada, altres succedanis del cafè torrats amb els extractes, essències i concentrats
210210 Llevats actius
210220 Llevats inactius i altres microorganismes unicel·lulars morts
210230 Llevats artificials (pols per enfornar preparats)
210310 Salses de soia
210320 Salsa quètxup i altres salses de tomàquet
210330 Farina de mostassa i mostassa preparada
210390 Salses i preparats de salses i condiments mixtos, excepte de salsa de soia, salsa de tomàquet, farina de mostassa i mostassa preparada
210410 Preparats per a sopes, potatges o brous i sopes, potatges o brous preparats
210420 Preparacions alimentàries compostes homogeneïtzades
210500 Gelats i productes similars amb cacau o sense
210610 Concentrats de proteïnes i substàncies proteiques texturades, ncaa
210690 Preparacions alimentàries, ncaa, excepte de concentrats de proteïnes i substàncies proteiques texturades
220110 Aigua mineral i aigua gasada sense ensucrar o edulcorar ni aromatitzar
220190 Gel i neu
220210 Aigua (inclosa l'aigua mineral i la gasada) ensucrada, edulcorada o aromatitzada
220291 Cervesa sense alcohol amb un volum d'alcohol igual o inferior al 0,5%
220299 Begudes no alcohòliques, excepte aigua, sucs de fruites o vegetals, llet i cervesa
220300 Cervesa de malt
220410 Vi escumós
220421 Vi i most la fermentació del qual s'ha impedit o tallat afegint-li alcohol, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi escumós
220422 Vi de raïm fresc, inclosos els vins enriquits i el most la fermentació del qual s'ha impedit o tallat afegint-li alcohol, en recipients amb capacitat superior a 2 litres però inferior o igual a 10 litres, excepte els vins escumosos
220429 Vi de raïm fresc, inclosos els vins enriquits i el most la fermentació del qual s'ha impedit o tallat afegint-li alcohol, en recipients amb capacitat superior a 10 litres, excepte els vins escumosos
220430 Mostos, excepte d'apagats amb alcohol i els inclosos en la partida 2009
220510 Vermut i altres vins de raïm frescos preparats amb plantes o substàncies aromàtiques, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres
220590 Vermut i altres vins de raïm frescos preparats amb plantes o substàncies aromàtiques, en recipients amb capacitat superior a 2 litres
220600 Altres begudes fermentades (com ara sidra, sidra de peres o aiguamel), mescles de begudes fermentades i mescles de begudes fermentades i begudes no alcohòliques, no expressades ni compreses en altres partides
220710 Alcohol etílic sense desnaturalitzar amb un grau alcohòlic volumètric superior o igual al 80% de volum
220720 Alcohol etílic i aiguardent desnaturalitzats de qualsevol graduació
220820 Aiguardent obtingut per destil·lació de brisa o vi de raïm
220830 Whisky
220840 Rom i altres aiguardents procedents de la destil·lació, prèvia fermentació, de productes de canya de sucre
220850 Gin i ginebra
220860 Vodka
220870 Licors
220890 Alcohol etílic sense desnaturalitzar amb un grau alcohòlic volumètric inferior al 80% de volum, aiguardents, licors i altres begudes alcohòliques destil·lades, excepte aiguardents obtinguts per destil·lació de brisa o vi de raïm, whisky, rom, aiguardent de melassa de canya (tafia o canya), ginebra, vodka i licors
220900 Vinagre comestible i succedanis comestibles del vinagre obtinguts amb àcid acètic
230110 Farines, pols i granulats de carn o despulles, i llardons
230120 Farines, pols i granulats de peix o crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics
230210 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments del blat de moro -fins i tot en granulats-
230230 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments del blat -fins i tot en granulats-
230240 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments dels cereals -fins i tot en granulats-, excepte de blat de moro, d'arròs o de blat
230250 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments de les lleguminoses -fins i tot en granulats-
230310 Residus de les indústries del midó i residus similars -fins i tot en granulats-
230320 Polpa de bleda-rave (remolatxa), bagàs de canya de sucre i altres deixalles de les indústries sucreres -fins i tot en granulats-
230330 Pòsits i rebutjos de cerveseria o destil·leria -fins i tot en granulats-
230400 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de soia -fins i tot mòlts o granulats-
230500 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de cacauet -fins i tot mòlts o granulats-
230610 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals de cotó -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305
230620 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals de lli -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305
230630 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals de gira-sol -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305
230641 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de nap o colza amb baix contingut d'àcid erúcic, -fins i tot mòlts o granulats-
230649 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de nap o colza -fins i tot mòlts o granulats-, excepte amb baix contingut d'àcid erúcic
230650 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals de copra (coco) -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305
230660 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals de nou o ametlla de palma -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305
230690 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals -fins i tot mòlts o granulats-, excepte dels de les partides 2304 o 2305, o de cotó, lli, gira-sol, nap o colza, copra, nou o ametlla de palma
230700 Pòsits de vi i tartrà brut
230800 Matèries, rebutjos, residus i subproductes vegetals -fins i tot granulats- utilitzats per a l'alimentació animal, ncaa
230910 Aliments per a gossos o gats, cvd
230990 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal, excepte aliments per a gossos o gats
240110 Tabac nervat
240120 Tabac en branca o sense elaborar totalment o parcialment enervat
240130 Residus de tabac
240210 Cigars -fins i tot despuntats- i cigars petits elaborats amb tabac
240220 Cigarrets elaborats amb tabac
240290 Cigars -fins i tot despuntats-, cigars petits i cigarrets elaborats amb succedanis del tabac
240311 Tabac per a pipa d'aigua al qual es refereix la nota 1 de la subpartida d'aquest capítol
240319 Picadura de tabac i tabac per a pipa -fins i tot amb succedanis del tabac en qualsevol proporció-, excepte per a pipa d'aigua
240391 Tabac i succedanis del tabac elaborats, tabac homogeneïtzat o reconstituït, i extractes i essències de tabac, excepte de picadura de tabac i tabac per a pipa -fins i tot amb succedanis del tabac en qualsevol proporció-
240399 Tabac i succedanis del tabac elaborats, i extractes i essències de tabac, excepte d'homogeneïtzat o reconstituït i picadura de tabac i tabac per a pipa -fins i tot amb succedanis del tabac en qualsevol proporció-
250100 Sal (inclosa la de taula i la desnaturalitzada) i clorur de sodi pur -fins i tot en dissolució aquosa o amb antiaglomerants o agents que garanteixin una bona fluïdesa-, i aigua de mar
250200 Pirites de ferro sense torrar
250300 Sofre, excepte sofre sublimat o precipitat i sofre col·loïdal
250410 Grafit natural en pols o escates
250490 Grafit natural, excepte en pols o escates
250510 Sorres silícies i sorres de quars -fins i tot acolorides-, excepte sorres metal·líferes del capítol 26
250590 Sorres naturals -fins i tot acolorides-, excepte sorres metal·líferes del capítol 26, les silícies o de quars
250610 Quars, excepte sorres naturals
250620 Quarsita trossejada per serrada o d'una altra manera en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
250700 Caolí i altres argiles de caolí -fins i tot calcinades-
250810 Bentonita -fins i tot calcinada-
250830 Argiles refractàries -fins i tot calcinades-
250840 Argiles, excepte argiles dilatades de la partida 6806 -fins i tot calcinades-, excepte es refractàries
250850 Andalusita, cianita (distena) i sil·limanita -fins i tot calcinades-
250860 Mul·lita
250870 Terres de xamota o de Dinas
250900 Creta (guix)
251010 Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades, sense moldre
251020 Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades, mòlts
251110 Sulfat de bari natural (barita), excepte òxid de bari de la partida 2816
251120 Carbonat de bari natural (witherita) -fins i tot calcinat-, excepte òxid de bari de la partida 2816
251200 Farines silícies fòssils (com ara terra de diatomees ("kieselguhr"), tripolita o diatomita) i altres terres silícies similars, de densitat aparent inferior o igual a 1 -fins i tot calcinades-
251310 Pedra tosca
251320 Esmeril, corindó natural, granat natural i altres abrasius naturals -fins i tot tractats tèrmicament-
251400 Pissarra -fins i tot desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera- en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
251511 Marbre i travertins de densitat aparent superior o igual a 2,5 -fins i tot desbastats o simplement trossejats per serrada o d'una altra manera- en brut o desbastats
251512 Marbre i travertins de densitat aparent superior o igual a 2,5 simplement trossejats per serrada o d'una altra manera, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
251520 Granit d'Écaussines i altres pedres calcàries de talla o de construcció, de densitat aparent superior o igual a 2,5, i alabastre -fins i tot desbastats o simplement trossejats per serrada o d'una altra manera- en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
251611 Granit en brut o desbastat
251612 Granit simplement trossejat per serrada o d'una altra manera, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
251620 Gres en brut o desbastat o simplement trossejat per serrada o d'una altra manera, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
251690 Pedres de talla o de construcció -fins i tot desbastades o simplement trossejades per serrada o d'una altra manera-, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars, excepte granit i gres
251710 Palets, grava, pedres recalcades (dels tipus generalment utilitzats per al formigó o per a la construcció de carreteres, vies fèrries o altres balasts), còdols i pedrenyera -fins i tot tractats tèrmicament-
251720 Macadam d'escòries o de rebutjos industrials similars -fins i tot amb materials esmentats en la subpartida 251710-
251730 Macadam enquitranat
251741 Grànuls, fragments i pols de marbre de les partides 2515 o 2516 -fins i tot tractats tèrmicament-
251749 Grànuls, fragments i pols de pedres de les partides 2515 o 2516 -fins i tot tractats tèrmicament-, excepte de marbre
251810 Dolomita sense calcinar ni sinteritzar, anomenada crua, desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
251820 Dolomita calcinada o sinteritzada desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
251830 Aglomerat de dolomita
251910 Carbonat de magnesi natural (magnesita)
251990 Magnèsia electrofosa, magnèsia calcinada a mort (sinteritzada) -fins i tot amb petites quantitats d'altres òxids afegits abans de la sinterització-, i òxid de magnesi -fins i tot pur-, excepte carbonat de magnesi natural o magnesita
252010 Guix natural i anhidrita
252020 Guix calcinat
252100 Castines i pedres per a la fabricació de calç o ciment
252210 Calç viva, excepte d'òxid i hidròxid de calci de la partida 2825
252220 Calç apagada, excepte d'òxid i hidròxid de calci de la partida 2825
252230 Calç hidràulica, excepte d'òxid i hidròxid de calci de la partida 2825
252310 Ciments sense polvoritzar (clínquers)
252321 Ciment pòrtland blanc -fins i tot acolorit artificialment-
252329 Ciment pòrtland, excepte blanc
252330 Ciment aluminós
252390 Ciments hidràulics, excepte ciments sense polvoritzar o clínquers, pòrtland i aluminós
252410 Crocidolita
252490 Asbest (amiant), excepte crocidolita
252510 Mica en brut o exfoliada en fulls o làmines irregulars
252520 Mica en pols
252530 Rebutjos de mica
252610 Esteatita natural -fins i tot desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera- en blocs o plaques quadrades o rectangulars, i talc sense triturar ni polvoritzar
252620 Esteatita natural -fins i tot desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera- en blocs o en plaques quadrades o rectangulars, i talc triturat o polvoritzat
252800 Borats naturals amb els concentrats -fins i tot calcinats-, excepte borats extrets de les salmorres naturals; àcid bòric natural amb un contingut H3BO3 inferior o igual al 85% valorat sobre producte sec
252910 Feldspat
252921 Espat fluor amb un contingut de fluorur de calci inferior o igual al 97% en pes
252922 Espat fluor amb un contingut de fluorur de calci superior al 97% en pes
252930 Leucita, nefelina i nefelina sienita
253010 Vermiculita, perlita i clorita sense dilatar, ncaa
253020 Kieserita i epsomita (sulfats de magnesi naturals), ncaa
253090 Matèries minerals ncaa, excepte vermiculita, perlita i clorita sense dilatar, kieserita, epsomita i òxids de ferro micacis naturals
260111 Minerals de ferro amb els concentrats, sense aglomerar, excepte pirites de ferro torrades (cendres de pirites)
260112 Minerals de ferro amb els concentrats, aglomerats, excepte pirites de ferro torrades (cendres de pirites)
260120 Pirites de ferro torrades (cendres de pirites)
260200 Minerals de manganès amb els concentrats (inclosos els minerals de ferro manganífers) amb un contingut de manganès sobre producte sec superior o igual al 20% en pes
260300 Minerals de coure amb els concentrats
260400 Minerals de níquel amb els concentrats
260500 Minerals de cobalt amb els concentrats
260600 Minerals d'alumini amb els concentrats
260700 Minerals de plom amb els concentrats
260800 Minerals de zinc amb els concentrats
260900 Minerals d'estany amb els concentrats
261000 Minerals de crom amb els concentrats
261100 Minerals de tungstè (wolframi) amb els concentrats
261210 Minerals d'urani amb els concentrats
261220 Minerals de tori amb els concentrats
261310 Minerals de molibdè amb els concentrats torrats
261390 Minerals de molibdè amb els concentrats, excepte amb els concentrats torrats
261400 Minerals de titani amb els concentrats
261510 Minerals de zirconi amb els concentrats
261590 Minerals de niobi, tàntal, vanadi amb els concentrats
261610 Minerals d'argent amb els concentrats
261690 Minerals dels metalls preciosos amb els concentrats, excepte argent amb els concentrats
261710 Minerals d'antimoni amb els concentrats
261790 Minerals metal·lífers amb els concentrats, excepte antimoni amb els concentrats
261800 Escòries granulades (sorra d'escòries) de la siderúrgia
261900 Escòries, rebutjos i altres residus de la siderúrgia, excepte de granulats
262011 Mates de galvanització que continguin principalment zinc
262019 Cendres i residus que continguin principalment zinc, excepte de la siderúrgia i les mates de galvanització
262021 Cendres i residus que continguin principalment plom, llots de gasolina amb plom i llots de compostos antidetonants amb plom
262029 Cendres i residus que continguin principalment plom, excepte llots de gasolina amb plom i llots de compostos antidetonants amb plom
262030 Cendres i residus que continguin principalment coure, excepte de la siderúrgia
262040 Cendres i residus que continguin principalment alumini, excepte de la siderúrgia
262060 Cendres i residus que continguin arsènic, mercuri, tal·li amb les mescles utilitzats per a l'extracció d'arsènic o d'aquests metalls o per a la fabricació dels seus compostos químics, excepte de la siderúrgia
262091 Cendres i residus que continguin antimoni, beril·li, cadmi, crom amb les mescles, excepte de la siderúrgia
262099 Cendres i residus que continguin metall o compostos metàl·lics, excepte de la siderúrgia i dels que continguin principalment zinc, plom, coure, alumini, arsènic, mercuri, tal·li, antimoni, beril·li, cadmi, crom amb les mescles
262110 Cendres i residus procedents de la incineració de deixalles i rebutjos municipals
262190 Escòries i cendres (incloses les cendres d'algues), excepte de la siderúrgia, les cendres i residus que continguin metalls, arsènic o els compostos i les cendres i residus procedents de la incineració de deixalles i rebutjos municipals
270111 Antracites obtingudes de l'hulla -fins i tot polvoritzades, però sense aglomerar-
270112 Hulla bituminosa -fins i tot polvoritzada, però sense aglomerar-
270119 Hulles -fins i tot polvoritzades, però sense aglomerar-, excepte de l'hulla bituminosa i antracites
270120 Briquetes, ovoides i combustibles sòlids similars obtinguts de l'hulla
270210 Lignits -fins i tot polvoritzats, però sense aglomerar-, excepte atzabeja
270220 Lignits aglomerats, excepte atzabeja
270300 Torba (inclosa la utilitzada per a llits d'animals i l'aglomerada)
270400 Coc i semicoc d'hulla, lignit o torba -fins i tot aglomerats-, i carbó de retorta
270500 Gas d'hulla, gas d'aigua, gas pobre i gasos similars, excepte gasos de petroli i altres hidrocarburs gasosos
270600 Quitrans d'hulla, lignit o torba i altres quitrans minerals (inclosos els deshidratats o escapçats i els reconstituïts)
270710 Benzols
270720 Toluols
270730 Xilols
270740 Naftalè
270750 Mescles d'hidrocarburs aromàtics que destil·lin el 65% o més del seu volum (incloses les pèrdues) a 250 graus centígrads, segons la norma ASTM D86, excepte benzols, toluols, xilols o naftalè
270791 Olis de creosota
270799 Olis i altres productes de la destil·lació dels quitrans d'hulla d'alta temperatura, i productes similars en què els compostos aromàtics predominin en pes sobre els no aromàtics, excepte benzols, toluols, xilols, naftalè i olis de creosota
270810 Brea de quitrà d'hulla o d'altres quitrans minerals
270820 Coc de brea de quitrà d'hulla o d'altres quitrans minerals
270900 Olis crus de petroli o de minerals bituminosos
271012 Olis lleugers amb els preparats
271019 Olis de petroli o de mineral bituminós (excepte els olis crus) i preparacions ncaa, amb un contingut d'olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en les quals aquests olis constitueixin l'element base, excepte els olis lleugers i els rebutjos d'olis
271020 Olis de petroli o de mineral bituminós (excepte els olis crus) i preparacions ncaa, amb un contingut d'olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en les quals aquests olis constitueixin l'element base, que continguin biodièsel, excepte els rebutjos d'olis
271091 Residus d'olis de petroli o de minerals bituminosos que continguin difenil, policlorat (PCB), terfenil policlorat (PCT) o difenil polibromat (PBB)
271099 Residus d'olis de petroli o de minerals bituminosos, excepte que continguin difenil, policlorat (PCB), terfenil policlorat (PCT) o difenil polibromat (PBB)
271111 Gas natural liquat
271112 Propà liquat
271113 Butà liquat
271114 Etilè, propilè, butilè i butadiè liquats
271119 Gasos de petroli liquats, excepte gas natural, propà, butà, etilè, propilè, butilè i butadiè
271121 Gas natural en estat gasós
271129 Gasos de petroli i altres hidrocarburs en estat gasós, excepte gas natural
271210 Vaselina
271220 Parafina amb un contingut d'oli inferior al 0,75% en pes
271290 Cera de petroli microcristal·lina, slack wax, ozocerita, cera de lignit, cera de torba i altres ceres minerals i productes similars obtinguts per síntesi o per altres procediments -fins i tot acolorits-
271311 Coc de petroli sense calcinar
271312 Coc de petroli calcinat
271320 Betum de petroli
271390 Residus dels olis de petroli o de minerals bituminosos, excepte coc de petroli i betum de petroli
271410 Esquists i sorres bituminoses
271490 Betums i asfalts naturals, i asfaltites i roques asfàltiques
271500 Mescles bituminoses a base d'asfalt o betum naturals, betum de petroli, quitrà mineral o brea de quitrà mineral (com ara màstics bituminosos i betum fluïdificat)
271600 Energia elèctrica (posició facultativa)
280110 Clor
280120 Iode
280130 Fluor i brom
280200 Sofre sublimat o precipitat, i sofre col·loïdal
280300 Carboni, negre de fum i altres formes de carboni, ncaa
280410 Hidrogen
280421 Argó
280429 Gasos nobles, excepte argó
280430 Nitrogen
280440 Oxigen
280450 Bor i tel·luri
280461 Silici amb un contingut de silici superior o igual al 99,99% en pes
280469 Silici, excepte amb un contingut de silici superior o igual al 99,99% en pes
280470 Fòsfor
280480 Arsènic
280490 Seleni
280511 Sodi
280512 Calci
280519 Metalls alcalins o alcalinoterris, excepte sodi i calci
280530 Metalls de terres rares, escandi i itri -fins i tot mesclats o aliats entre si-
280540 Mercuri
280610 Clorur d'hidrogen (àcid clorhídric)
280620 Àcid clorosulfúric
280700 Àcid sulfúric i òleum
280800 Àcid nítric i àcids sulfonítrics
280910 Pentaòxid de difòsfor
280920 Àcid fosfòric i àcids polifosfòrics de constitució química definida o no
281000 Òxids de bor i àcids bòrics
281111 Fluorur d'hidrogen (àcid fluorhídric)
281112 Cianur d'hidrogen (àcid cianhídric)
281119 Altres àcids inorgànics, excepte fluorur d'hidrogen i àcid fluorhídric
281121 Diòxid de carboni
281122 Diòxid de silici
281129 Altres compostos oxigenats inorgànics dels elements no metàl·lics, excepte diòxid de carboni i diòxid de silici
281211 Diclorur de carbonil (fosgen)
281212 Oxiclorur de fòsfor
281213 Triclorur de fòsfor
281214 Pentaclorur de fòsfor
281215 Monoclorur de sofre
281216 Diclorur de sofre
281217 Clorur de tionil
281219 Clorurs i oxiclorurs, excepte diclorur de carbonil (fosgen), oxiclorur, triclorur i pentaclorur de fòsfor, monoclorur de sofre, diclorur de sofre i clorur de tionil
281290 Halurs i oxihalurs dels elements no metàl·lics, excepte clorurs i oxiclorurs
281310 Disulfur de carboni
281390 Sulfurs dels elements no metàl·lics i trisulfur de fòsfor comercial, excepte disulfur de carboni
281410 Amoníac anhidre
281420 Amoníac en dissolució aquosa
281511 Hidròxid de sodi (sosa càustica) sòlid
281512 Hidròxid de sodi (sosa càustica) en dissolució aquosa (lleixiu de sosa càustica)
281520 Hidròxid de potassi (potassa càustica)
281530 Peròxids de sodi o de potassi
281610 Hidròxid i peròxid de magnesi
281640 Òxids, hidròxids i peròxids d'estronci o bari
281700 Òxid de zinc i peròxid de zinc
281810 Corindó artificial
281820 Òxids d'alumini, excepte corindó artificial
281830 Hidròxid d'alumini
281910 Triòxid de crom
281990 Òxids i hidròxids de crom, excepte triòxid de crom
282010 Diòxid de manganès
282090 Òxids de manganès, excepte diòxid de manganès
282110 Òxids i hidròxids de ferro
282120 Terres colorants amb un contingut de ferro combinat, expressat en Fe2O3, superior o igual al 70% en pes
282200 Òxids i hidròxids de cobalt i òxids de cobalt comercials
282300 Òxids de titani
282410 Monòxid de plom i litargiri (massicot)
282490 Òxid de plom, excepte monòxid de plom i litargiri (massicot)
282510 Hidrazina i hidroxilamina amb les sals inorgàniques
282520 Òxid i hidròxid de liti
282530 Òxids i hidròxids de vanadi
282540 Òxids i hidròxids de níquel
282550 Òxids i hidròxids de coure
282560 Òxids de germani i diòxid de zirconi
282570 Òxids i hidròxids de molibdè
282580 Òxids d'antimoni
282590 Bases inorgàniques i altres òxids, hidròxids i peròxids metàl·lics
282612 Fluorurs d'alumini
282619 Fluorurs, excepte d'alumini
282630 Hexafluoroaluminat de sodi (criolita sintètica)
282690 Fluorurs i fluosilicats, fluoroaluminats i altres sals complexes de fluor, excepte fluorurs d'amoni o sodi i d'alumini, fluosilicats de sodi o potassi i hexafluoroaluminat de sodi (criolita sintètica)
282710 Clorur d'amoni
282720 Clorur de calci
282731 Clorur de magnesi
282732 Clorur d'alumini
282735 Clorur de níquel
282739 Clorurs, excepte d'amoni, calci, magnesi, alumini i níquel
282741 Oxiclorurs i hidroxiclorurs de coure
282749 Oxiclorurs i hidroxiclorurs, excepte de coure
282751 Bromurs de sodi o potassi
282759 Oxibromurs
282760 Iodurs i oxiiodurs
282810 Hipoclorit de calci comercial i altres hipoclorits de calci
282890 Hipoclorits, clorits i hipobromits, excepte hipoclorits de calci
282911 Clorats de sodi
282919 Clorats, excepte de sodi
282990 Perclorats, bromats i perbromats, i iodats i periodats
283010 Sulfurs de sodi
283090 Sulfurs i polisulfurs de constitució química definida o no, excepte sulfurs de sodi
283110 Ditionits i sulfoxilats de sodi
283190 Ditionits i sulfoxilats, excepte de sodi
283210 Sulfits de sodi
283220 Sulfits, excepte de sodi
283230 Tiosulfats
283311 Sulfat de disodi
283319 Sulfats de sodi, excepte sulfat de disodi
283321 Sulfat de magnesi
283322 Sulfat d'alumini
283324 Sulfat de níquel
283325 Sulfat de coure
283327 Sulfat de bari
283329 Sulfats, excepte de sodi, disodi, magnesi, alumini, níquel, coure o bari
283330 Alums
283340 Peroxosulfats (persulfats)
283410 Nitrits
283421 Nitrats de potassi
283429 Nitrats, excepte de potassi
283510 Fosfinat (hipofosfit) i fosfonat (fosfit)
283522 Fosfats de monosodi o disodi
283524 Fosfats de potassi
283525 Hidrogenortofosfat de calci (fosfat dicàlcic)
283526 Fosfats de calci, excepte hidrogenortofosfat de calci (fosfat dicàlcic)
283529 Fosfats, excepte monosodi, disodi, potassi i hidrogenortofosfat de calci (fosfat dicàlcic)
283531 Trifosfat de sodi (tripolifosfat de sodi) de constitució química definida o no
283539 Polifosfats de constitució química definida o no, excepte trifosfat de sodi (tripolifosfat de sodi)
283620 Carbonat de disodi
283630 Hidrogenocarbonat (bicarbonat) de sodi
283640 Carbonat de potassi
283650 Carbonat de calci
283660 Carbonat de bari
283691 Carbonats de liti
283692 Carbonat d'estronci
283699 Carbonats; peroxocarbonats (percarbonats), excepte carbonat de disodi, hidrogenocarbonat (bicarbonat) de sodi, carbonat de potassi, calci, bari, liti i d'estronci
283711 Cianurs i oxicianurs de sodi
283719 Cianurs i oxicianurs, excepte de sodi
283720 Cianurs complexos
283911 Metasilicats de sodi
283919 Silicats, silicats comercials dels metalls alcalins de sodi, excepte metasilicats
283990 Silicats i silicats comercials dels metalls alcalins, excepte de sodi
284011 Tetraborat de disodi (bòrax refinat) anhidre
284019 Tetraborat de disodi (bòrax refinat), excepte anhidre
284020 Borats, excepte tetraborat de disodi (bòrax refinat)
284030 Peroxoborats (perborats)
284130 Dicromat de sodi
284150 Altres cromats i dicromats, i peroxocromats, excepte dicromat de sodi
284161 Permanganat de potassi
284169 Manganits, manganats i permanganats, excepte permanganat de potassi
284170 Molibdats
284180 Tungstats (wolframats)
284190 Sals dels àcids oxometàl·lics o peroxometàl·lics, excepte cromats i dicromats, peroxocromats, manganits, manganats, permanganats, molibdats i tungstats (wolframats)
284210 Silicats dobles o complexos, inclosos els aluminosilicats de constitució química definida o no
284290 Altres sals dels àcids o peroxoàcids inorgànics, excepte azidurs (azides) i silicats dobles o complexos
284310 Metalls preciosos en estat col·loïdal
284321 Nitrat d'argent
284329 Compostos d'argent, excepte nitrat d'argent
284330 Compostos d'or
284390 Compostos inorgànics o orgànics de metalls preciosos (encara que no siguin de constitució química definida) i amalgames de metalls preciosos, excepte compostos d'argent (plata) o or
284410 Urani natural amb els compostos, i aliatges, dispersions (inclosos els carburs metàl·lics sinteritzats), productes ceràmics i mescles, que continguin urani natural o compostos d'urani natural (Euratom)
284420 Urani enriquit amb U235 i els compostos; plutoni amb els compostos; aliatges, dispersions (inclosos els carburs metàl·lics sinteritzats), productes ceràmics i mescles que continguin urani enriquit amb U235, plutoni o compostos d'aquests productes (Euratom)
284430 Urani empobrit en U235 i els compostos; tori amb els compostos; aliatges, dispersions (inclosos els carburs metàl·lics sinteritzats), productes ceràmics i mescles que continguin urani empobrit en U235, tori o compostos d'aquests productes
284440 Elements, isòtops i compostos radioactius; aliatges, dispersions (inclosos els carburs metàl·lics sinteritzats), productes ceràmics i mescles que continguin aquests elements, isòtops o compostos, i residus radioactius, excepte de les partides 284410, 284420 o 284430
284450 Cartutxos esgotats (irradiats) de reactors nuclears
284510 Aigua pesant (òxid de deuteri) (Euratom)
284590 Isòtops, excepte de la partida 2844; els seus compostos inorgànics o orgànics (encara que no sigui de constitució química definida), excepte aigua pesant (òxid de deuteri)
284610 Compostos de ceri
284690 Compostos inorgànics o orgànics dels metalls de terres rares, itri, escandi o mescles d'aquests metalls, excepte compostos de ceri
284700 Peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada) -fins i tot solidificat amb urea-
284910 Carburs de calci
284920 Carburs de silici
284990 Carburs (encara que no siguin de constitució química definida), excepte de calci o silici
285000 Hidrurs, nitrurs, azidurs (azides), silicurs i borurs de constitució química definida o no, excepte els compostos que constitueixen també carburs de la partida 2849
285210 Compostos orgànics o inorgànics, de mercuri, de constitució química definida, excepte les amalgames
285290 Compostos orgànics o inorgànics, de mercuri, excepte de constitució química definida i les amalgames
285310 Clorur de cianogen
285390 Fosfurs, encara que no siguin de constitució química definida, excepte els ferrofòsfors; compostos inorgànics (inclosa l'aigua destil·lada i de conductivitat i l'aigua de puresa similar ncaa; aire líquid, encara que s'hagin eliminat els gasos nobles; aire comprimit; amalgames, excepte les de metalls preciosos
290110 Hidrocarburs acíclics saturats
290121 Etilè
290122 Propè (propilè)
290123 Butè (butilè) amb els isòmers
290124 Butà-1 i 3-diè i isoprè
290129 Hidrocarburs acíclics no saturats, excepte etilè, propè (propilè), butè (butilè) amb els isòmers, butà-1 i 3-diè i isoprè
290211 Ciclohexà
290219 Hidrocarburs cíclics: ciclans, ciclens i cicloterpens, excepte ciclohexà
290220 Benzè
290230 Toluè
290241 O-xilè
290242 M-xilè
290243 P-xilè
290244 Mescles d'isòmers del xilè
290250 Estirè
290260 Etilbenzè
290270 Cumè
290290 Hidrocarburs cíclics, excepte ciclànics, ciclènics, cicloterpènics, benzè, toluè, xilè, estirè, etilbenzè i cumè
290311 Clorometà (clorur de metil) i cloroetà (clorur d'etil)
290312 Diclorometà (clorur de metilè)
290313 Cloroform (triclorometà)
290314 Tetraclorur de carboni
290315 Diclorur d'etilè (ISO) (1,2-dicloroetà)
290319 Derivats clorats saturats dels hidrocarburs acíclics, excepte clorometà (clorur de metil), cloroetà (clorur d'etil), diclorometà (clorur de metilè), cloroform (triclorometà), tetraclorur de carboni i diclorur d'etilè [ISO] (1,2 dicloroetà)
290321 Clorur de vinil (cloroetilè)
290322 Tricloroetilè
290323 Tetracloroetilè (percloroetilè)
290329 Derivats clorats no saturats dels hidrocarburs acíclics, excepte clorur de vinil (cloroetilè), tricloroetilè i tetracloroetilè (percloroetilè)
290331 Dibromur d'etilè (ISO) (1,2-dibromometà)
290339 Derivats fluorats, bromats i iodats dels hidrocarburs acíclics
290371 Clorodifluorometans
290372 Diclorotrifluoroetans
290373 Diclorofluoroetans
290374 Clorodifluoroetans
290375 Dicloropentafluoropropans
290376 Bromoclorodifluorometà, bromotrifluorometà i dibromotetrafluoroetans
290377 Altres derivats perhalogenats únicament amb fluor i clor
290378 Altres derivats perhalogenats, excepte perhalogenats únicament amb fluor i clor
290379 Altres derivats halogenats dels hidrocarburs acíclics amb almenys dos halògens diferents,
290381 1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexà (HCH (ISO)), fins i tot lindà (ISO, DCI)
290382 Aldrina (ISO), clordà (ISO) i heptaclor (ISO)
290383 Mirex (ISO)
290389 Derivats halogenats dels hidrocarburs ciclànics, ciclènics o cicloterpènics, excepte 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexà i aldrina (ISO), clordà (ISO) i heptaclor (ISO)
290391 Clorobenzè, o-diclorobenzè i p-diclorobenzè
290392 Hexaclorobenzè (ISO) i DDT (ISO) (clofenotà (DCI) 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)età)
290393 Pentaclorobenzè (ISO)
290394 Hexabromobifenils
290399 Derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics, excepte clorobenzè, o-diclorobenzè i p-diclorobenzè, hexaclorobenzè i DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)età)
290410 Derivats només sulfonats, amb les sals i èsters etílics
290420 Derivats només nitrats o només nitrosats
290431 Àcid sulfònic de perfluorooctà
290432 Perfluorooctà sulfonat d'amoni
290433 Perfluorooctà sulfonat de liti
290434 Perfluorooctà sulfonat de potassi
290435 Sals d'àcid sulfònic de perfluorooctà, excepte sulfonats de perfluorooctà d'amoni, de liti i de potassi
290436 Fluorur de perfluorooctà sulfonil
290491 Tricloronitrometà (cloropicrina)
290499 Derivats sulfonats, nitrats o nitrosats dels hidrocarburs -fins i tot halogenats-, excepte els que contenen només sulfonats, nitrats, nitrosats, tricloronitrometà (cloropicrina), d'àcid sulfònic de perfluorooctà i les sals, fluorur de perfluorooctà sulfonil i èsters de glicerol amb compostos amb funció àcid
290511 Metanol (alcohol metílic)
290512 Propà-1-ol (alcohol propílic) i propà-2-ol (alcohol isopropílic)
290513 Butà-1-ol (alcohol n-butílic)
290514 Altres butanols
290516 Octanol (alcohol octílic) amb els isòmers
290517 Dodecan-1-ol (alcohol làuric), hexadecan-1-ol (alcohol cetílic) i octadecan-1-ol (alcohol esteàric)
290519 Altres monoalcohols saturats
290522 Alcohols terpènics acíclics
290529 Monoalcohols no saturats i alcohol al·lílic, excepte alcohols terpènics acíclics
290531 Etilenglicol (etanodiol)
290532 Propilenglicol (propà-1,2-diol)
290539 Diols, excepte etilenglicol (etanodiol) i propilenglicol (propà-1,2-diol)
290541 2-Etil-2-(hidroximetil)propan-1,3-diol (trimetilpropà)
290542 Pentaeritritol (pentaeritritol)
290543 Mannitol
290544 D-glucitol (sorbitol)
290545 Glicerol
290549 Altres polialcohols, excepte 2-etil-2 (hidroximetil) propan-1,3-diol (trimetilpropà), pentaeritritol (pentaeritritol), mannitol, D-glucitol (sorbitol) i glicerol
290551 Etclorvinol (DCI)
290559 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels alcohols acíclics, excepte etclorvinol (DCI)
290611 Mentol
290612 Ciclohexanol, metilciclohexanol i dimetilciclohexanol
290613 Esterols i inositols
290619 Ciclànics, ciclènics o cicloterpènics, excepte mentol, ciclohexanol, metilciclohexanol, dimetilciclohexanol, esterols i inositols
290621 Alcohol benzílic aromàtic
290629 Alcohols cíclics aromàtics amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte alcohol benzílic
290711 Fenol (hidroxibenzè) amb les sals
290712 Cresols amb les sals
290713 Octilfenol, nonilfenol amb els isòmers i sals
290715 Naftols amb les sals
290719 Monofenols, excepte fenol (hidroxibenzè) amb les sals, cresols amb les sals, octilfenol, nonilfenol amb els isòmers, naftols amb les sals
290721 Resorcinol amb les sals
290722 Hidroquinona amb les sals
290723 4,4'-isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropà) amb les sals
290729 Polifenols, excepte resorcinol, hidroquinona, 4,4'-isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropà), amb les sals
290811 Pentaclorofenol (ISO)
290819 Derivats només halogenats amb les sals dels fenols o dels fenols-alcohols, excepte pentaclorofenol (ISO)
290891 Dinoseb (ISO) amb les sals
290892 4,6-Dinitro-o-cresol [DNOC (ISO)] amb les sals
290899 Derivats sulfonats, nitrats o nitrosats, dels fenols o dels fenols-alcohols, excepte dinoseb (ISO) amb les sals i 4,6-Dinitro-o-cresol [DNOC (ISO)] amb les sals
290911 Èter dietílic (òxid de dietil)
290919 Èters acíclics amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte èter dietílic (òxid de dietil)
290920 Èters ciclànics, ciclènics, cicloterpènics amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
290930 Èters aromàtics amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
290941 2,2'-Oxidietanol (dietilenglicol)
290943 Èters monobutílics de l'etilenglicol o del dietilenglicol
290944 Èters monoalquílics de l'etilenglicol o del dietilenglicol, excepte 2,2'-oxidietanol (dietilenglicol) èters monometílics i monobutílics
290949 Èters alcohols amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte 2,2'-oxidietanol (dietilenglicol), èters monobutílics i èters monoalquílics de l'etilenglicol o del dietilenglicol
290950 Èters-fenols, èters-alcohols-fenols amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
290960 Peròxids d'alcohols, peròxids d'èters, peròxids de cetones, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
291010 Oxirà (òxid d'etilè)
291020 Metiloxirà (òxid de propilè)
291030 1-Clor-2,3-epoxipropà (epiclorhidrina)
291040 Dieldrina (ISO, DCI)
291050 Endrina (ISO)
291090 Epòxids, epoxialcohols, epoxifenols i epoxièters amb tres àtoms en el cicle, i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte oxirà (òxid d'etilè), metiloxirà (òxid de propilè) i 1-clor-2,3-epoxipropà (epiclorhidrina), dieldrina (ISO, DCI) i encina (ISO)
291100 Acetals i semiacetals -fins i tot amb altres funcions oxigenades- amb els derivats halogenats sulfonats, nitrats o nitrosats
291211 Metanal (formaldehid)
291212 Etanal (acetaldehid)
291219 Aldehids acíclics sense altres funcions oxigenades, excepte metanal (formaldehid) i etanal (acetaldehid)
291221 Benzaldehid (aldehid benzoic)
291229 Aldehids cíclics sense altres funcions oxigenades, excepte benzaldehid (aldehid benzoic)
291241 Vanil·lina (aldehid metilprotocatètic)
291242 Etilvanil·lina (aldehid etilprotocatètic)
291249 Aldehids-alcohols, aldehids-èters, aldehids-fenols i aldehids amb altres funcions oxigenades, excepte vanil·lina (aldehid metilprotocatètic) i etilvanil·lina (aldehid etilprotocatètic)
291250 Polímers cíclics dels aldehids
291260 Paraformaldehid
291300 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels productes de la partida 2912
291411 Acetona
291412 Butanona (metil etil cetona)
291413 4-metilpentan-2-ona (cetona isobutil metílica)
291419 Cetones acícliques sense altres funcions oxigenades, excepte acetona, butanona (metil etil cetona) i 4-metilpentan-2-ona (cetona isobutil metílica)
291422 Ciclohexanona i metilciclohexanona
291423 Ionona i metilionona
291429 Cetones ciclàniques, ciclèniques o cicloterpèniques sense altres funcions oxigenades, excepte ciclohexanona, metilciclohexanona, ionona i metilionona
291431 Fenilcetona (fenilpropà-2-ona)
291439 Cetones aromàtiques sense altres funcions oxigenades, excepte fenilcetona (fenilpropà-2-ona)
291440 Cetones-alcohols i cetones-aldehids
291450 Cetones-fenols i cetones amb altres funcions oxigenades
291461 Antraquinona
291462 Coenzim Q10 (ubidecarenona (DCI))
291469 Quinones, excepte antraquinona i coenzim Q10 (ubidecarenona (DCI))
291471 Clordecona (ISO)
291479 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats de cetones i quinones, excepte de clordecona (ISO) i de compostos inorgànics o orgànics de mercuri
291511 Àcid fòrmic
291512 Sals de l'àcid fòrmic
291513 Èsters de l'àcid fòrmic
291521 Àcid acètic
291524 Anhídrid acètic
291529 Sals de l'àcid acètic
291531 Acetat d'etil
291532 Acetat de vinil
291533 Acetat de n-butil
291536 Acetat de dinoseb (ISO)
291539 Èsters de l'àcid acètic, excepte acetat d'etil, acetat de vinil, acetat de n-butil i acetat de dinoseb (ISO)
291540 Àcids mono-, di- o tri-cloroacètics, amb les sals i èsters
291550 Àcid propiònic, amb les sals i èsters
291560 Àcids butírics, àcids valeriànics, amb les sals i èsters
291570 Àcids palmític i esteàric, amb les sals i èsters
291590 Àcids monocarboxílics acíclics saturats amb els anhídrids, halurs, peròxids i peroxoàcids; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte àcid fòrmic, àcid acètic, anhídrid acètic, àcids mono-, di- o tri-cloroacètics, propiònics, butírics, valeriànics, palmític, esteàric amb les sals i èsters
291611 Àcid acrílic amb les sals
291612 Èsters de l'àcid acrílic
291613 Àcid metacrílic amb les sals
291614 Èsters de l'àcid metacrílic
291615 Àcids oleic, linoleic o linolènic, amb les sals i èsters
291616 Binapacril (ISO)
291619 Àcids monocarboxílics acíclics no saturats, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats, excepte àcids acrílic, metacrílic, oleic, linoleic, linolènic amb les sals i èsters
291620 Àcids monocarboxílics ciclànics, ciclènics o cicloterpènics, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats
291631 Àcid benzoic, amb les sals i èsters
291632 Peròxid i clorur de benzoil
291634 Àcid fenilacètic amb les sals
291639 Àcids monocarboxílics aromàtics, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats, excepte àcid benzoic, les seves sals i èsters, peròxid i clorur de benzoïl, àcid fenilacètic, les seves sals i binapacril (ISO)
291711 Àcid oxàlic, amb les sals i èsters
291712 Àcid hexanodioic (adípic), amb les sals i èsters
291713 Àcid azelaic i àcid decandioic (sebàcic), amb les sals i èsters
291714 Anhídrid maleic
291719 Àcids policarboxílics acíclics, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats, excepte àcids oxàlic, hexanodioic (adípic), azelaic, decandioic (sebàcic), les seves sals i èsters i anhídrid maleic
291720 Àcids policarboxílics ciclànics, ciclènics o cicloterpènics, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats
291732 Ortoftalat de dioctil
291733 Ortoftalat de dinonil i de didecil
291734 Èsters de l'àcid ortoftàlic, excepte ortoftalat de dioctil, de dinonil i de didecil
291735 Anhídrid ftàlic
291736 Àcid tereftàlic amb les sals
291737 Tereftalat de dimetil
291739 Àcids policarboxílics aromàtics, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats, excepte ortoftalat de dibutil, de dioctil, de dinonil i de didecil, ftalat de diisooctil, de diisononil i de diisodecil, anhídrid ftàlic, àcid tereftàlic amb les sals i tereftalat de dimetil
291811 Àcid làctic, amb les sals i èsters
291812 Àcid tàrtric
291813 Sals i èsters de l'àcid tàrtric
291814 Àcid cítric
291815 Sals i èsters de l'àcid cítric
291816 Àcid glucònic, amb les sals i èsters
291817 Àcid 2,2difenil-2-hidroxiacètic (àcid benzílic)
291818 Clorobenzilat (ISO)
291819 Àcids carboxílics amb funció alcohol, però sense una altra funció oxigenada, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats, excepte àcid làctic, àcid tartàric, àcid cítric, àcid glucònic, àcid fenilglicòlic, les seves sals i èsters
291821 Àcid salicílic amb les sals
291822 Àcid o-acetilsalicílic, amb les sals i èsters
291823 Èsters de l'àcid salicílic amb les sals, excepte àcid o-acetilsalicílic
291829 Àcids carboxílics amb funció fenol, però sense una altra funció oxigenada, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats, excepte àcid salicílic, àcid o-acetilsalicílic, les seves sals i èsters i salicilats de metil i fenil (salol)
291830 Àcids carboxílics amb funció aldehid o cetona, però sense una altra funció oxigenada, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats
291891 2,4.5-T (ISO) (àcid 2,4,5-triclorfenoxiacètic), amb les sals i èsters
291899 Àcids carboxílics amb funcions oxigenades addicionals i els anhídrids, halurs, peròxids i peroxoàcids, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte àcids carboxílics amb funció alcohol, amb funció fenol o amb funció aldehid o cetona, però sense una altra funció oxigenada, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats i 2,4.5-T (ISO) (àcid 2,4,5-triclorfenoxiacètic), amb les sals i èsters
291910 Fosfat de tris(2,3-dibromopropil)
291990 Èsters fosfòrics amb les sals, inclosos els lactofosfats, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte fosfat de tris(2,3-dibromopropil)
292011 Paration (ISO) i paration-metil (ISO) (metil paration)
292019 Èsters tiofosfòrics (fosforotioats) amb les sals, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte paration (ISO) i paration-metil (ISO) (metil paration)
292021 Fosfit de dimetil
292022 Fosfit de dietil
292023 Fosfit de trimetil
292024 Fosfit de trietil
292029 Èsters de fosfits amb les sals, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte de fosfits de dimetil, dietil, trimetil i trietil
292030 Endosulfan (ISO)
292090 Èsters d'àcids inorgànics (amb exclusió dels èsters d'halurs d'hidrogen) amb les sals; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte èsters tiofosfòrics (fosforotioats) amb les sals; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, i endosulfan "ISO" i compostos inorgànics o orgànics de mercuri)
292111 Mono-, di- o trimetilamina amb les sals
292112 Clorhidrat de 2-clor-N,N-dimetiletilamina
292113 Clorhidrat de 2-clor-N,N-dietiletilamina
292114 Clorhidrat de 2-clor-N,N-diisopropiletilamina
292119 Monoamines acícliques amb els derivats, les seves sals, excepte mono-, di- o trimetilamina amb les sals i dietilamina amb les sals
292121 Etilendiamina amb les sals
292122 Hexametilendiamina amb les sals
292129 Poliamines acícliques amb els derivats, amb les sals, excepte etilendiamina i hexametilendiamina amb les sals
292130 Monoamines i poliamines ciclàniques, ciclèniques o cicloterpèniques amb els derivats, amb les sals
292141 Anilina amb les sals
292142 Derivats de l'anilina amb les sals
292143 Toluïdines amb els derivats, amb les sals
292144 Difenilamina amb els derivats, amb les sals
292145 1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (ß-naftilamina) amb els derivats, amb les sals
292146 Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), dexamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfamina (DCI), fentermina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI) i mefenorex (DCI), amb les sals
292149 Monoamines aromàtiques amb els derivats, amb les sals, excepte anilina amb els derivats, toluïdines amb els derivats, difenilamina amb els derivats, 1-naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (ß-naftilamina) amb els derivats, amb les sals
292151 o-, m- i p-Fenilendiamina, diaminotoluens i els derivats, amb les sals
292159 Poliamines aromàtiques i els derivats, amb les sals, excepte o-, m- i p-fenilendiamina, diaminotoluens i els derivats, amb les sals
292211 Monoetanolamina amb les sals
292212 Dietanolamina amb les sals
292214 Dextropropoxifè (DCI) amb les sals
292215 Trietanolamina
292216 Perfluorooctà sulfonat de dietanolamoni
292217 Metildietanolamina i etildietanolamina
292218 2-(N,N-diisopropilamino)etanol
292219 Aminoalcohols, els èters i els èsters corresponents sense altres funcions oxigenades, amb les sals, excepte monoetanolamina, dietanolamina, dextropropoxifè (DCI), amb les sals, trietanolamina, perfluorooctà sulfonat de dietanolamoni, metildietanolamina, etildietanolamina i 2-(N,N-diisopropilamino)etanol
292221 Àcids aminonaftolsulfònics amb les sals
292229 Aminonaftols i d'altres aminofenols, els èters i els èsters corresponents, sense altres funcions oxigenades, amb les sals, excepte àcids aminonaftolsulfònics amb les sals
292231 Amfepramona (DCI), metadona (DCI) i normetadona (DCI) amb les sals
292239 Aminoaldehids, aminocetones i aminoquinones, excepte que continguin funcions oxigenades diferents, amfepramona (DCI), metadona (DCI) i normetadona (DCI) amb les sals
292241 Lisina amb els èsters i les sals
292242 Àcid glutàmic amb les sals
292243 Àcid antranílic amb les sals
292244 Tilidina (DCI) amb les sals
292249 Aminoàcids i els èsters sense altres funcions oxigenades amb les sals, excepte lisina i els èsters, àcid glutàmic amb les sals
292250 Aminoalcohols-fenols, aminoàcids-fenols i altres compostos aminats amb funcions oxigenades
292310 Colina amb les sals
292320 Lecitines i altres fosfoaminolípids de constitució química definida o no
292330 Perfluorooctà sulfonat de tetraetilamoni
292340 Perfluorooctà sulfonat de didecildimetilamoni
292390 Sals i hidròxids d'amoni quaternari, excepte colina amb les sals, perfluorooctà sulfonat de tetraetilamoni i perfluorooctà sulfonat de didecildimetilamoni
292411 Meprobamat (DCI)
292412 Fluoroacetamida (ISO); fosfamidó (ISO) i monocrotofòs (ISO)
292419 Amides acícliques (inclosos els carbamats) amb els derivats i sals, excepte meprobamat (DCI) i fluoroacetamida (ISO); fosfamidó (ISO) i monocrotofòs (ISO)
292421 Ureïnes amb els derivats i sals
292423 Àcid 2-acetamidobenzoic (àcid N-acetilantranílic) amb les sals
292424 Etinamat (DCI)
292425 Alaclor (ISO)
292429 Amides cícliques (inclosos els carbamats) amb els derivats i sals, excepte ureïnes amb els derivats i sals
292511 Sacarina amb les sals
292512 Glutetimida (DCI)
292519 Imides, els seus derivats i sals, excepte sacarina amb les sals
292521 Clordimeform (ISO)
292529 Imines, els seus derivats i sals, excepte clordimeform (ISO)
292610 Acrilonitril
292620 1-Cianoguanidina (diciandiamida)
292630 Fenproporex (DCI) amb les sals, intermediari de la metadona (DCI) (4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutà)
292640 Alfa-fenilacetoacetonitril
292690 Compostos amb funció nitril, excepte acrilonitril i 1-cianoguanidina (diciandiamida)
292700 Compostos diazoics, azoics o azoxi
292800 Derivats orgànics de la hidrazina o hidroxilamina
292910 Isocianats
292990 Compostos amb altres funcions nitrogenades, excepte isocianats
293020 Tiocarbamats i ditiocarbamats
293030 Mono-, di- o tetrasulfurs de tiüram
293040 Metionina
293060 2-(N,N-dietilamino)etanotiol
293070 Sulfur de bis(2-hidroxietil) (tiodiglicol (DCI))
293080 Aldicarb (ISO), captafol (ISO) i metamidofòs (ISO)
293090 Tiocompostos orgànics, excepte ditiocarbonats (xantats i xantogenats), tiocarbamats i ditiocarbamats, mono-, di- o tetrasulfurs de tiüram i metionina
293110 Tetrametilplom i tetraetilplom
293120 Compostos del tributilestany
293131 Metilfosfonat de dimetil
293132 Propilfosfonat de dimetil
293133 Etilfosfonat de dietil
293134 Metilfosfonat de sodi 3-(trihidroxisilil)propil
293135 2,4,6-triòxid de 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinana
293136 Metil metilfosfonat de [(5-etil-2-metil-2-òxid-1,3,2-dioxafosfinat-5-il)metil]
293137 Metilfosfonat de bis[(5-etil-2-metil-2-òxid-1,3,2-dioxafosfinat-5-il)metil]
293138 Sal de l'àcid metilfosfonic i (aminoiminometil)urea (1: 1)
293139 Derivats orgànics de fòsfor, definits químicament, ncaa
293190 Compostos orgànics i inorgànics definits químicament, excepte orgànics de sofre, mercuri, tetrametilplom, tetraetilplom i compostos de tributilestany, i derivats orgànics de fòsfor
293211 Tetrahidrofuran
293212 2-Furanaldehid (furfural)
293213 Alcohol furfurílic i alcohol tetrahidrofurfurílic
293214 Sucralosa
293219 Compostos heterocíclics amb heteroàtom d'oxigen exclusivament, amb un cicle furan -fins i tot hidrogenat- en l'estructura, excepte tetrahidrofuran, 2-furanaldehid (furfural), alcohol furfurílic i alcohol tetrahidrofurfurílic i sucralosa
293220 Lactones
293291 Isosafrole
293292 (1',3'-benxodioxole-5'-il)propan-2-ona
293293 Piperonal
293294 Safrole
293295 Tetrahidrocannabinols (tots els isòmers)
293299 Compostos heterocíclics amb heteroàtom(s) d'oxigen exclusivament, excepte els compostos amb un cicle furan -fins i tot hidrogenat- sense condensar, lactones, isosafrole, 1-(1,3-benxodioxole-5-il) propan-2-ona, piperonal i safrole
293311 Fenazona (antipirina) amb els derivats
293319 Compostos amb un cicle pirazole -fins i tot hidrogenats- sense condensar, excepte fenazona (antipirina) amb els derivats
293321 Hidantoïna amb els derivats
293329 Compostos amb un cicle imidazol -fins i tot hidrogenats- sense condensar, excepte hidantoïna amb els derivats
293331 Piridina amb les sals
293332 Piperidina amb les sals
293333 Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramida (DCI), bromazepam (DCI), ketobemidona (DCI), difenoxilat (DCI), difenoxina (DCI), dipipanona (DCI), fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), fentanil (DCI), metilfenidat (DCI), pentazocina (DCI), meperidina (petidina) (DCI), intermedi A de la petidina (DCI), pipradol (DCI), piritramida (DCI), propiram (DCI) i trimeperidina (DCI), amb les sals
293339 Compostos amb un cicle piridina -fins i tot hidrogenats- sense condensar, excepte piridina i piperidina amb les sals
293341 Levorfanol (DCI) amb les sals
293349 Compostos amb una estructura amb cicles de quinolina o isoquinolina -fins i tot hidrogenats- sense altres condensacions, excepte levorfanol (DCI) amb les sals
293352 Àcid barbitúric (malonilurea) amb les sals
293353 Al·lobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butabarbital, ciclobarbital (DCI), fenobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) i vinilbital (DCI), amb les sals
293354 Altres derivats de l'àcid barbitúric (malonilurea) amb les sals
293355 Loprazolam(DCI), mecloqualona (DCI), metaqualona (DCI), zipeprol (DCI) amb les sals
293359 Compostos amb un cicle pirimidina -fins i tot hidrogenat- o piperazina, i àcids nucleics amb les sals, excepte àcid barbitúric (malonilurea) amb els derivats, amb les sals
293361 Melamina
293369 Compostos amb un cicle triazina -fins i tot hidrogenat- sense condensar, excepte melamina
293371 6-Hexanolactama (èpsilon caprolactama)
293372 Clobazam (DCI) i metiprilona (DCI)
293379 Altres lactames, excepte 6-hexanolactama (èpsilon caprolactama), clobazam (DCI) i metiprilona (DCI)
293391 Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clorodiazepòxid (DCI), clonazepam (DCI), clorazepat, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepat d'etil (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pirovalerona (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) i triazolam (DCI), amb les sals
293392 Azinfòs metil (ISO)
293399 Compostos heterocíclics amb heteroàtom(s) de nitrogen exclusivament, excepte els compostos amb cicle de pirazol, imidazol, piridina o triazina -fins i tot hidrogenats- sense condensar, compostos amb cicle de quinoleïna o isoquinoleïna -fins i tot hidrogenats- sense altres condensacions, compostos amb cicle de pirimidina -fins i tot hidrogenat- o piperazina; lactames
293410 Compostos amb un cicle tiazol -fins i tot hidrogenat- sense condensar
293420 Compostos amb una estructura amb cicles de benzotiazol -fins i tot hidrogenats- sense altres condensacions
293430 Compostos amb una estructura amb cicles de fenotiazina -fins i tot hidrogenats- sense altres condensacions
293491 Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramida (DCI), fenmetrazina (DCI), fendimetrazina (DCI), haloxazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarb (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI) i sufentanil (DCI), amb les sals
293499 Compostos heterocíclics, excepte compostos amb heteroàtom(s) d'oxigen exclusivament o de nitrogen exclusivament, compostos amb una estructura amb cicle de tiazol -fins i tot hidrogenat- sense condensar, compostos amb una estructura amb cicles de benzotiazol -fins i tot hidrogenats- sense altres condensacions, compostos amb una estructura amb cicles de fenotiazina -fins i tot hidrogenats- sense altres condensacions
293510 N-Metilperfluorooctà sulfonamida
293520 N-Etilperfluorooctà sulfonamida
293530 N-Etil-N-(2-hidroxietil) perfluorooctà sulfonamida
293540 N-(2-hidroxietil) perfluorooctà sulfonamida
293550 Sulfonamides de perfluorooctà, excepte N-Metilperfluorooctà sulfonamida, N-Etilperfluorooctà sulfonamida, N-Etil-N-(2-hidroxietil) perfluorooctà sulfonamida i N-(2-hidroxietil) perfluorooctà sulfonamida
293590 Sulfonamides, excepte sulfonamides de perfluorooctà
293621 Vitamina A amb els derivats sense mesclar
293622 Vitamina B1 amb els derivats sense mesclar
293623 Vitamina B2 amb els derivats sense mesclar
293624 Àcid D- o DL-pantotènic (vitamina B3 o vitamina B5) amb els derivats sense mesclar
293625 Vitamina B6 amb els derivats sense mesclar
293626 Vitamina B12 amb els derivats sense mesclar
293627 Vitamina C amb els derivats sense mesclar
293628 Vitamina E amb els derivats sense mesclar
293629 Vitamines amb els derivats sense mesclar, excepte vitamines A, B1, B2, B6, B12, C, amb els derivats i àcid D- o DL-pantotènic (vitamina B3 o vitamina B5)
293690 Provitamines i vitamines naturals o reproduïdes per síntesi (inclosos els concentrats naturals) amb els derivats utilitzats principalment com a vitamines, mesclats o no entre si o en dissolucions de qualsevol classe, excepte vitamines amb els derivats sense mesclar
293711 Somatotropina, els seus derivats i anàlegs estructurals
293712 Insulina amb les sals
293719 Hormones polipeptídiques, hormones proteiques i hormones glucoproteiques, els seus derivats i anàlegs estructurals, excepte somatotropina i insulina
293721 Cortisona, hidrocortisona, prednisona (dehidrocortisona) i prednisolona (dehidrohidrocortisona)
293722 Derivats halogenats de les hormones corticosuprarenals
293723 Estrògens i progestògens
293729 Hormones esteroides, els seus derivats i anàlegs estructurals, excepte cortisona, hidrocortisona, prednisona (dehidrocortisona), prednisolona (dehidrohidrocortisona), derivats halogenats de les hormones corticosteroides i estrògens i progestògens
293750 Prostaglandines, tromboxans, leucotriens amb els derivats i anàlegs estructurals
293790 Hormones amb els derivats utilitzats principalment com a hormones, altres esteroides utilitzats principalment com a hormones, excepte hormones polipeptídiques, hormones proteiques i hormones glucoproteiques, hormones esteroides, els seus derivats i anàlegs estructurals i prostaglandines, tromboxans i leucotriens
293810 Rutòsid amb els derivats
293890 Heteròsids naturals o reproduïts per síntesi, amb les sals, èters, èsters i altres derivats, excepte rutòsid amb els derivats
293911 Concentrats de palla de cascall; buprenorfina (DCI), codeïna, dihidrocodeïna (DCI), ethilmorfina, etorfina (DCI), folcodina (DCI), heroïna, hidrocodona (DCI), hidromorfona (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodona (DCI), oximorfona (DCI), tebacona (DCI) i tebaïna, amb les sals
293919 Alcaloides de l'opi, els seus derivats i sals d'aquest producte, excepte concentrats de palla de cascall, buprenorfina (DCI), codeïna, dihidrocodeïna (DCI), ethilmorfina, etorfina (DCI), folcodina (DCI), heroïna, hidrocodona (DCI), hidromorfona (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodona (DCI), oximorfona (DCI), tebacona (DCI), tebaïna amb les sals
293920 Alcaloides de la quina (cincona), els seus derivats i sals
293930 Cafeïna amb les sals
293941 Efedrines amb les sals
293942 Pseudoefedrina (DCI) amb les sals
293943 Catina (DCI) amb les sals
293944 Norefedrina amb les sals
293949 Efedrines amb les sals, excepte efedrina, pseudoefedrina (DCI), catina (DCI) i norefedrina, amb les sals
293951 Fenetil·lina (DCI) amb les sals
293959 Teofil·lina i aminofil·lina (teofil·lina-etilendiamina) amb els derivats i sals, excepte fenetil·lina (DCI) amb les sals
293961 Ergometrina (DCI) amb les sals
293962 Ergotamina (DCI) amb les sals
293963 Àcid lisèrgic amb les sals
293969 Alcaloides de banya de sègol, els seus derivats i sals, excepte ergometrina (DCI), ergotamina (DCI), àcid lisèrgic amb les sals
293971 Cocaïna, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemat de metamfetamina, amb les sals, èsters i altres derivats
293979 Alcaloides vegetals, naturals o reproduïts per síntesi, amb les sals, èters, èsters i altres derivats, excepte alcaloides de l'opi, alcaloides de la quina, teofil·lina, aminofil·lina (teofil·lina-etilendiamina), alcaloides de banya de sègol, amb les sals i altres derivats d'aquests productes, així com cocaïna, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemat de metamfetamina, amb les sals, èsters i altres derivats, cafeïna i efedrines amb les sals
293980 Alcaloides no vegetals, naturals o reproduïts per síntesi, amb les sals, èters, èsters i altres derivats
294000 Sucres químicament purs (excepte sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa i fructosa (levulosa)); èters, acetals i èsters dels sucres amb les sals, excepte productes de les partides 2937, 2938 i 2939
294110 Penicil·lines amb els derivats amb l'estructura de l'àcid penicil·lànic amb les sals
294120 Estreptomicines, els seus derivats i sals
294130 Tetraciclines, els seus derivats i sals
294140 Cloramfenicol, els seus derivats i sals
294150 Eritromicina, els seus derivats i sals
294190 Antibiòtics, excepte penicil·lines amb els seus derivats amb l'estructura de l'àcid penicil·lànic amb les sals, estreptomicines, tetraciclines, cloramfenicol, eritromicina, els derivats amb les sals
294200 Altres compostos orgànics
300120 Extractes de glàndules o d'altres òrgans o de les seves secrecions per a usos opoteràpics
300190 Glàndules i altres òrgans dessecats per a usos opoteràpics -fins i tot polvoritzats-; heparina amb les sals; altres substàncies humanes o animals preparades per a usos terapèutics o profilàctics, no expressades ni compreses en altres partides
300211 Equip per al diagnòstic de la malària (paludisme)
300212 Antisèrums (sèrums amb anticossos) i altres fraccions de la sang
300213 Productes immunològics sense mesclar, sense dosificar, ncvd
300214 Productes immunològics mesclats, sense dosificar, ncvd
300215 Productes immunològics dosificats o cvd
300219 Altres productes immunològics ncaa
300220 Vacunes per a la medicina humana -fins i tot modificades o obtingudes per procés biotecnològic-
300230 Vacunes per a la medicina veterinària
300290 Sang humana, sang animal preparada per a usos terapèutics, profilàctics o de diagnòstic, toxines, cultius de microorganismes i productes similars, excepte llevats
300310 Medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) constituïts per productes mesclats entre si preparats per a ús terapèutic o profilàctic que continguin penicil·lines o derivats d'aquests productes amb l'estructura de l'àcid penicil·lànic o estreptomicines o derivats d'aquests productes, sense dosificar, ncvd
300320 Medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) constituïts per productes mesclats entre si preparats per a ús terapèutic o profilàctic que continguin altres antibiòtics, sense dosificar, ncvd, excepte que continguin penicil·lines o derivats d'aquests productes amb l'estructura de l'àcid penicil·lànic, estreptomicines o derivats d'aquests productes
300331 Medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) constituïts per productes mesclats entre si preparats per a ús terapèutic o profilàctic que continguin insulina sense antibiòtics, sense dosificar, ncvd
300339 Medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) constituïts per productes mesclats entre si preparats per a ús terapèutic o profilàctic que continguin hormones o altres productes de la partida 2937, sense antibiòtics, sense dosificar, ncvd, excepte que continguin insulina
300341 Medicaments que continguin efedrina o les seves sals, i que no continguin hormones, esteroides utilitzats com a hormones o antibiòtics, sense dosificar, ncvd
300342 Medicaments que continguin pseudoefedrina (DCI) o les seves sals, i que no continguin hormones, esteroides utilitzats com a hormones o antibiòtics, sense dosificar, ncvd
300343 Medicaments que continguin norefedrina (DCI) o les seves sals, i que no continguin hormones, esteroides utilitzats com a hormones o antibiòtics, sense dosificar, ncvd
300349 Medicaments que continguin alcaloides o els seus derivats, i que no continguin hormones, esteroides utilitzats com a hormones o antibiòtics, sense dosificar, ncvd, excepte efedrina, pseudoefedrina (DCI), norefedrina (DCI) o les seves sals
300360 Medicaments que continguin qualsevol dels principis actius contra la malària (paludisme) següents: artemisinina (DCI) per a la ingestió oral combinada amb altres ingredients farmacèutics actius, o amodiaquina (DCI), àcid artelínic o les seves sals, artenimol (DCI), artemèter (DCI), artesunat (DCI), cloroquina (DCI), dihidroartemisinina (DCI), lumefantrina (DCI), mefloquina (DCI), piperaquina (DCI), pirimetamina (DCI) o sulfadoxina, i que no continguin hormones, esteroides utilitzats com a hormones o antibiòtics, sense dosificar, ncvd
300390 Medicaments constituïts per dos o més productes mesclats entre si preparats per a ús terapèutic o profilàctic, sense dosificar, ncvd, excepte antibiòtics que continguin hormones o esteroides utilitzats com a hormones, però sense antibiòtics, alcaloides o els seus derivats, hormones, antibiòtics, principis actius contra la malària o productes de les partides 3002, 3005 o 3006
300410 Medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) constituïts per productes mesclats o sense mesclar preparats per a ús terapèutic o profilàctic que continguin penicil·lines o derivats d'aquests productes amb l'estructura de l'àcid penicil·lànic, o estreptomicines o els seus derivats, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània), cvd
300420 Medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) constituïts per productes mesclats o sense mesclar preparats per a ús terapèutic o profilàctic que continguin antibiòtics, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània), cvd, excepte que continguin penicil·lines o els seus derivats amb l'estructura de l'àcid penicil·lànic o estreptomicines o derivats d'aquests productes
300431 Medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) constituïts per productes mesclats o sense mesclar preparats per a ús terapèutic o profilàctic que continguin insulina sense antibiòtics, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània), cvd
300432 Medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) constituïts per productes mesclats o sense mesclar preparats per a ús terapèutic o profilàctic que continguin hormones corticosteroides sense antibiòtics, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània), cvd
300439 Medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) constituïts per productes mesclats o sense mesclar preparats per a ús terapèutic o profilàctic que continguin hormones o altres productes de la partida 2937 sense antibiòtics, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània), cvd, excepte que continguin hormones corticoesteroides o insulina
300441 Medicaments que continguin efedrina o les seves sals, i que no continguin hormones, esteroides utilitzats com a hormones o antibiòtics, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània) en formes o envasos cvd
300442 Medicaments que continguin pseudoefedrina (DCI) o les seves sals, i que no continguin hormones, esteroides utilitzats com a hormones o antibiòtics, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània) en formes o envasos cvd
300443 Medicaments que continguin norefedrina o les seves sals, i que no continguin hormones, esteroides utilitzats com a hormones o antibiòtics, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània) en formes o envasos cvd
300449 Medicaments que continguin alcaloides o els seus derivats, i que no continguin hormones, esteroides utilitzats com a hormones o antibiòtics, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània) o cvd, excepte efedrina, pseudoefedrina (DCI), norefedrina o les seves sals
300450 Altres medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) que continguin vitamines o altres productes de la partida 2936 constituïts per productes mesclats o sense mesclar, preparats per a ús terapèutic o profilàctic, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània), cvd
300460 Medicaments que continguin qualsevol dels principis actius contra la malària (paludisme) següents: artemisinina (DCI) per a la ingestió oral combinada amb altres ingredients farmacèutics actius, o amodiaquina (DCI), àcid artelínic o les seves sals, artenimol (DCI), artemotil (DCI), artemèter (DCI), artesunat (DCI), cloroquina (DCI), dihidroartemisinina (DCI), lumefantrina (DCI), mefloquina (DCI), piperaquina (DCI), pirimetamina (DCI) o sulfadoxina, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània), cvd, excepte els que contenen antibiòtics, hormones, alcaloides, vitamines, provitamines o els seus derivats
300490 Medicaments constituïts per productes mesclats o sense mesclar preparats per a ús terapèutic o profilàctic, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània) en formes o envasos cvd, excepte que continguin antibiòtics, hormones o esteroides utilitzats com a hormones, alcaloides, provitamines, vitamines, els seus derivats o principis actius antipalúdics
300510 Apòsits i altres articles amb una capa adhesiva impregnats o recoberts de substàncies farmacèutiques cvd, amb finalitats mèdiques, quirúrgiques, odontològiques o veterinàries
300590 Buates, gases, benes i articles similars (com ara apòsits, esparadraps o cataplasmes), impregnats o recoberts de substàncies farmacèutiques cvd, amb finalitats mèdiques, quirúrgiques, odontològiques o veterinàries, excepte apòsits i altres articles amb una capa adhesiva
300610 Catguts i altres lligadures similars estèrils per a sutures quirúrgiques (inclosos els fils reabsorbents estèrils per a cirurgia i odontologia) i adhesius estèrils per a teixits orgànics utilitzats en cirurgia per tancar les ferides, laminàries estèrils i hemostàtics reabsorbents estèrils per a cirurgia o odontologia; barreres antiadherències estèrils per a cirurgia i odontologia, fins i tot reabsorbents
300620 Reactius per a la determinació dels grups o dels factors sanguinis
300630 Preparats opacificants per a exàmens radiològics i reactius de diagnosi concebuts per usar en el pacient
300640 Ciments i altres productes d'obturació dental i ciments per a la refecció dels ossos
300650 Estotjos i caixes de farmàcia equipats per a primers auxilis (farmacioles)
300660 Preparats químics anticonceptius a base d'hormones o altres productes de la partida 2937 o d'espermicides
300670 Preparacions en forma de gel per ser emprades en medicina o veterinària com a lubrificant per a certes parts del cos en operacions quirúrgiques o exàmens mèdics o com a nexe entre el cos i els instruments mèdics
300691 Dispositius identificables per al seu ús en estomes
300692 Rebutjos farmacèutics
310100 Adobs d'origen animal o vegetal -fins i tot mesclats entre si o tractats químicament-, adobs procedents de la mescla o del tractament químic de productes d'origen animal o vegetal
310210 Urea -fins i tot en dissolució aquosa-
310221 Sulfat d'amoni
310229 Sals dobles amb les mescles de sulfat d'amoni i de nitrat d'amoni
310230 Nitrat d'amoni -fins i tot en dissolució aquosa-
310240 Mescles de nitrat d'amoni amb carbonat de calci o amb altres matèries inorgàniques sense poder fertilitzant
310250 Nitrat de sodi
310260 Sals dobles amb les mescles de nitrat de calci i de nitrat d'amoni
310280 Mescles d'urea amb nitrat d'amoni en dissolució aquosa o amoniacal
310290 Altres adobs minerals o químics nitrogenats, incloses les mescles no expressades ni compreses en altres posicions del 3102
310311 Superfosfats amb un contingut de pentaòxid de difòsfor (P2O5) superior o igual al 35% en pes, excepte els productes en pastilles o formes similars o en envasos d'un pes brut inferior o igual a 10 kg
310319 Superfosfats, excepte amb un contingut de pentaòxid de difòsfor (P2O5) superior o igual al 35% en pes, o en pastilles o formes similars o en envasos d'un pes brut inferior o igual a 10 kg
310390 Adobs minerals o químics fosfatats, excepte de superfosfats
310420 Clorur de potassi
310430 Sulfat de potassi
310490 Adobs minerals o químics potàssics, excepte clorur de potassi i sulfat de potassi
310510 Productes d'aquest capítol en pastilles o formes similars o en envasos de pes brut inferior o igual a 10 kg
310520 Adobs minerals o químics amb els tres elements fertilitzants: nitrogen, fòsfor i potassi
310530 Hidrogenortofosfat de diamoni (fosfat diamònic)
310540 Dihidrogenortofosfat d'amoni (fosfat monoamònic) -fins i tot mesclat amb l'hidrogenortofosfat de diamoni (fosfat diamònic)-
310551 Adobs minerals o químics amb els dos elements fertilitzants: nitrogen i fòsfor que continguin nitrats i fosfats
310559 Adobs minerals o químics amb els dos elements fertilitzants: nitrogen i fòsfor, excepte que continguin nitrats i fosfats
310560 Adobs minerals o químics amb els dos elements fertilitzants: fòsfor i potassi
310590 Altres adobs, excepte adobs d'origen animal o vegetal; adobs procedents de la mescla o del tractament químic de productes d'origen animal o vegetal; adobs minerals o químics nitrogenats, fosfatats o potàssics amb tres dels elements fertilitzants: nitrogen, fòsfor i potassi; amb dos: nitrogen i fòsfor o fòsfor i potassi, i productes d'aquest capítol en pastilles o formes similars o en envasos de pes brut inferior o igual a 10 kg
320110 Extractes adobadors de quebratxo
320120 Extractes adobadors de mimosa
320190 Extractes adobadors d'origen vegetal, tanins amb les sals, èters, èsters i altres derivats, excepte de quebratxo i mimosa
320210 Productes adobadors orgànics sintètics
320290 Productes adobadors inorgànics, preparats adobadors -fins i tot amb productes adobadors naturals- i preparats enzimàtics per al preadobament
320300 Matèries colorants d'origen vegetal o animal (inclosos els extractes tintoris, excepte els negres d'origen animal) de constitució química definida o no; preparats de la nota 3 d'aquest capítol a base de matèries colorants d'origen vegetal o animal
320411 Colorants dispersos amb els preparats
320412 Colorants àcids -fins i tot metal·litzats- amb els preparats, colorants mordentables amb els preparats
320413 Colorants bàsics amb els preparats
320414 Colorants directes amb els preparats
320415 Colorants a la tina (inclosos els que ja siguin utilitzables com a colorants pigmentaris) amb els preparats
320416 Colorants reactius amb els preparats
320417 Colorants pigmentaris amb els preparats
320419 Matèries colorants orgàniques sintètiques i preparats de la nota 3 d'aquest capítol a base de les esmentades matèries colorants (incloses les mescles de matèries colorants de diverses de les subpartides 320411 a la 320419), excepte colorants dispersos, àcids, metal·litzats, colorants mordentables bàsics, directes, a la tina, reactius, amb els preparats
320420 Productes orgànics sintètics utilitzats per a l'avivatge fluorescent, encara que siguin de constitució química definida
320490 Productes orgànics sintètics utilitzats com a luminòfors, encara que siguin de constitució química definida
320500 Laques colorants; preparats de la nota 3 d'aquest capítol a base de laques colorants
320611 Pigments i preparats a base de diòxid de titani amb un contingut de diòxid de titani superior o igual al 80% en pes calculat sobre matèria seca
320619 Pigments i preparats a base de diòxid de titani, excepte amb un contingut de diòxid de titani superior o igual al 80% en pes calculat sobre matèria seca
320620 Pigments i preparats a base de compostos de crom
320641 Ultramar amb els preparats
320642 Litopó i altres pigments i preparats a base de sulfur de zinc
320649 Matèries colorants i preparats de la nota 3 d'aquest capítol (excepte els de les partides 3203, 3204 o 3205), pigments i preparats a base de diòxid de titani, de compostos de crom, ultramar, litopó i altres pigments i preparats a base de sulfur de zinc
320650 Productes inorgànics utilitzats com a luminòfors
320710 Pigments, opacificants, colors preparats i preparats similars utilitzats en ceràmica, esmaltats o a les indústries del vidre
320720 Composicions vitrificables, terra galba i preparats similars utilitzats en ceràmica, esmaltats o a les indústries del vidre
320730 Llustres líquids i preparats similars utilitzats en ceràmica, esmaltats o a les indústries del vidre
320740 Sinterització (frita) del vidre i altres vidres en pols, grànuls, làmines o escates
320810 Pintures i vernissos a base de polièsters dispersos o dissolts en un medi no aquós
320820 Pintures i vernissos a base de polímers acrílics o vinílics dispersos o dissolts en un medi no aquós
320890 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats, dispersos o dissolts en un medi no aquós i dissolucions definides a la nota 4 d'aquest capítol, excepte a base de polièsters i de polímers acrílics o vinílics
320910 Pintures i vernissos a base de polímers acrílics o vinílics
320990 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats dispersos o dissolts en un medi aquós, excepte a base de polímers acrílics o vinílics
321000 Altres pintures, vernissos i pigments a l'aigua preparats utilitzats per a l'acabament del cuir
321100 Preparats assecants
321210 Fulles per al marcatge per ferro roent
321290 Pigments (incloses les pols i làmines metàl·liques) dispersos en medis no aquosos, líquids o en pasta utilitzats per a la fabricació de pintures, i tints i altres matèries colorants en formes o envasos per a la venda al detall
321310 Assortiment de colors per a la pintura artística, l'ensenyament, la pintura de rètols, per matisar o per a entreteniment i colors similars en pastilles, tubs, pots, flascons, gobelets i altres envasos o presentacions similars
321390 Colors per a la pintura artística, l'ensenyament, la pintura de rètols, per a matisar o per entreteniment i colors similars en pastilles, tubs, pots, flascons, gobelets i altres envasos o presentacions similars, excepte d'assortiment de colors
321410 Massilla, ciments de resina i altres màstics, i pastes de farciment (endurides) utilitzades en pintura
321490 Massilla, ciments de resina i pastes no refractàries utilitzades en maçoneria
321511 Tintes d'impremta negres -fins i tot concentrades o sòlides-
321519 Tintes d'impremta -fins i tot concentrades o sòlides-, excepte negres
321590 Tintes per escriure o dibuixar i altres tintes -fins i tot concentrades o sòlides-, excepte tintes d'impremta
330112 Essències (olis essencials) de taronja desterpenades o no (incloses les concretes o absolutes)
330113 Essències (olis essencials) de llimona desterpenades o no (incloses les concretes o absolutes)
330119 Essències (olis essencials) de cítrics desterpenades o no (incloses les concretes o absolutes), excepte de taronja i de llimona
330124 Essències (olis essencials) de menta piperita (Mentha piperita) desterpenades o no (incloses les concretes o absolutes)
330125 Essències (olis essencials) de mentes desterpenades o no (incloses les concretes o absolutes), excepte de menta piperita (Mentha piperita)
330129 Essències (olis essencials) desterpenades o no (incloses les concretes o absolutes), excepte de cítrics i mentes
330130 Resinoides
330190 Dissolucions concentrades d'essències (olis essencials) en greixos, olis fixos, ceres o matèries similars, obtingudes per enfloració o maceració, subproductes terpènics residuals de la desterpenació de les essències (olis essencials), i destil·lats aquosos aromàtics i dissolucions aquoses d'essències (olis essencials)
330210 Mescles de substàncies odoríferes i mescles (incloses les dissolucions alcohòliques) a base d'una o diverses d'aquestes substàncies utilitzades per les indústries alimentàries o de begudes
330290 Mescles de substàncies odoríferes i mescles (incloses les dissolucions alcohòliques) a base d'una o diverses d'aquestes substàncies utilitzades com a matèries bàsiques per a les indústries, excepte utilitzades per les indústries alimentàries o de begudes
330300 Perfums i aigües de tocador
330410 Preparats per al maquillatge dels llavis
330420 Preparats per al maquillatge dels ulls
330430 Preparats per a manicures o pedicures
330491 Pólvores per a maquillatge (incloses les compactes)
330499 Preparats de bellesa, maquillatge i per a la cura de la pell (inclosos els preparats antisolars i bronzejadors), excepte preparats per al maquillatge de llavis, ulls, manicures o pedicures, pólvores -fins i tot compactes- i medicaments
330510 Xampús
330520 Preparats capil·lars per a l'ondulació o desarrissada permanents
330530 Laques per als cabells
330590 Preparats capil·lars, excepte xampús, preparats per a l'ondulació o desarrissada permanents i laques per als cabells
330610 Dentifricis
330620 Fil dental
330690 Preparats per a la higiene bucal o dental, incloses les pólvores i cremes per a l'adherència de les dentadures, excepte dentifricis i fil dental
330710 Preparats per a l'afaitada o per a abans o després de l'afaitada
330720 Desodorants corporals i antitranspirants
330730 Sals perfumades i altres preparats per al bany
330741 Agarbatti i altres preparats odorífers que actuïn per combustió
330749 Preparats per perfumar o desodorants de locals (inclosos els preparats odorífers per cerimònies religioses), excepte agarbatti i altres preparats odorífers que actuïn per combustió
330790 Depilatoris i altres preparats de perfumeria, tocador o cosmètica, ncaa, excepte preparats per a l'afaitada o per a abans o després de l'afaitada, desodorants corporals i antitranspirants, sals perfumades i altres preparats per al bany, desodorants de locals i preparats odorífers per a cerimònies religioses
340111 Sabó, productes i preparats orgànics tensoactius de tocador -fins i tot medicinals- en barres, pans, trossos o peces encunyades o modelades, i paper, buata, feltre i tela sense teixir impregnats, recoberts o revestits de sabó o de detergents
340119 Sabó, productes i preparats orgànics tensoactius en barres, pans, trossos o peces encunyades o modelades, i paper, buata, feltre i tela sense teixir impregnats, recoberts o revestits de sabó o de detergents, excepte de tocador i medicinals
340120 Sabó, excepte en barres, pans, trossos o peces encunyades o modelades
340130 Productes i preparats orgànics tensioactius per a la neteja de la pell, líquids o en crema encara que continguin sabó, cvd
340211 Agents de superfície orgànics aniònics -fins i tot cvd -, excepte sabó
340212 Agents de superfície orgànics catiònics -fins i tot cvd-, excepte sabó
340213 Agents de superfície orgànics no iònics -fins i tot cvd-, excepte sabó
340219 Agents de superfície orgànics -fins i tot cvd-, excepte sabó, aniònics, catiònics i no iònics
340220 Preparats tensioactius, preparats per a la rentada (inclosos els preparats auxiliars de la rentada) i preparats de neteja, encara que continguin sabó, cvd, excepte els de la partida 3401
340290 Preparats tensioactius, preparats per a la rentada (inclosos els preparats auxiliars de la rentada) i preparats de neteja, encara que continguin sabó, ncvd, excepte els de la partida 3401
340311 Preparats per al tractament de matèries tèxtils, cuirs, pells, pelleteria o altres matèries que continguin olis de petroli o de minerals bituminosos, excepte que continguin com a component bàsic el 70% o més d'olis de petroli o de minerals bituminosos en pes
340319 Preparats lubrificants (inclosos els olis de tall, els preparats per afluixar femelles, els preparats antirovell o anticorrosius i els preparats per a desemmotllament a base de lubrificants)
340391 Preparats per al tractament de matèries tèxtils, cuirs, pells, pelleteria i altres matèries, excepte que continguin olis de petroli o de minerals bituminosos
340399 Preparats lubrificants (inclosos els olis de tall, els preparats per afluixar femelles, els preparats antirovell i anticorrosius i els preparats per a desemmotllament a base de lubrificants), excepte que continguin olis de petroli o de minerals bituminosos
340420 Ceres artificials i ceres preparades de polietinlenglicol
340490 Ceres artificials i ceres preparades, excepte de polietinlenglicol
340510 Betums, cremes i preparats similars per al calçat o per al cuir -fins i tot el paper, buata, feltre, tela sense teixir, plàstic o cautxú cel·lulars impregnats revestits o recoberts d'aquests preparats-, excepte ceres de la partida 3404
340520 Encàustics i preparats similars per a la conservació de mobles de fusta, parquets i altres manufactures de fusta -fins i tot el paper, buata, feltre, tela sense teixir, plàstic o cautxú cel·lulars impregnats, revestits o recoberts d'aquests preparats-
340530 Enllustradors i preparats similars per a carrosseries -fins i tot el paper, buata, feltre, tela sense teixir, plàstic o cautxú cel·lulars impregnats, revestits o recoberts d'aquests preparats-, excepte ceres de la partida 3404, excepte dels preparats per enllustrar metalls
340540 Pastes, pols i altres preparats per netejar -fins i tot el paper, buata, feltre, tela sense teixir, plàstic o cautxú cel·lulars impregnats, revestits o recoberts d'aquests preparats-, excepte ceres de la partida 3404
340590 Enllustradors per a vidre o metall -fins i tot el paper, buata, feltre, tela sense teixir, plàstic o cautxú cel·lulars impregnats, revestits o recoberts d'aquests preparats, excepte ceres de la partida 3404
340600 Espelmes, ciris i articles similars
340700 Pastes per modelar (incloses les presentades per entreteniment dels nens), preparats anomenats ceres per a odontologia presentats en jocs o assortiments en envasos cvd o en plaques, ferradures, barretes o formes similars; i els altres preparats a base de guix per a odontologia
350110 Caseïna
350190 Caseïnats i altres derivats de la caseïna, i coles de caseïna
350211 Albúmina d'ou dessecada
350219 Albúmina d'ou, excepte la dessecada
350220 Lactoalbúmina (inclosos els concentrats de dos o més proteïnes del lactosèrum)
350290 Albúmines (inclosos els concentrats de diverses proteïnes de lactosèrum) amb un contingut de proteïnes de lactosèrum superior al 80% en pes calculat sobre matèria seca, i albuminats i altres derivats de les albúmines, excepte albúmina d'ou i lactoalbúmina (inclosos els concentrats de dos o més proteïnes del lactosèrum)
350300 Gelatines (encara que es presentin en fulles quadrades o rectangulars -fins i tot treballades a la superfície o acolorides-) amb els derivats, i ictiocol·la i altres coles d'origen animal, excepte coles de caseïna de la partida 3501
350400 Peptones amb els derivats; altres matèries proteiques amb els derivats no expressades ni compreses en altres partides, i pols de pells -fins i tot tractada amb crom-
350510 Dextrina i altres midons i fècules modificats (com ara midons i fècules pregelatinitzats o esterificats)
350520 Coles a base de midó, fècula, dextrina o altres midons o fècules modificats
350610 Productes de qualsevol classe utilitzats com a coles o adhesius de pes net inferior o igual a 1 kg, cvd
350691 Adhesius a base de cautxú o de polímers de les partides 3901 a 3913
350699 Coles i altres adhesius preparats, no expressats ni compresos en altres partides, excepte adhesius a base de cautxú o de polímers de les partides 3901 a 3913
350710 Quall amb els concentrats
350790 Enzims i preparats enzimàtics, ncaa, excepte quall amb els concentrats
360100 Pólvores
360200 Explosius preparats, excepte pólvores
360300 Metxes de seguretat, cordons detonants, esquers i càpsules fulminants, inflamadors i detonadors elèctrics
360410 Articles per a focs artificials
360490 Coets de senyals o granífugs i similars, petards i altres articles de pirotècnia
360500 Llumins, excepte articles de pirotècnia de la partida 3604
360610 Combustibles líquids i gasos combustibles liquats en recipients per carregar o recarregar encenedors o becs d'una capacitat inferior o igual a 300 cm³
360690 Ferro-ceri i altres aliatges pirofòrics de qualsevol forma i articles de matèries inflamables de la nota 2 d'aquest capítol, excepte combustibles líquids i gasos combustibles liquats en recipients per carregar o recarregar encenedors o becs d'una capacitat inferior o igual a 300 cm³
370110 Plaques i pel·lícules fotogràfiques planes sensibilitzades sense impressionar per a raigs X, excepte de paper, cartó o tèxtils
370120 Pel·lícules fotogràfiques planes autorevelables sensibilitzades sense impressionar -fins i tot en carregadors-
370130 Plaques i pel·lícules fotogràfiques planes sensibilitzades sense impressionar amb un costat superior als 255 mm com a mínim, excepte per a raigs X, autorevelables i de paper, cartó o tèxtils
370191 Plaques i pel·lícules fotogràfiques planes sensibilitzades sense impressionar per a fotografia en color (policroma), excepte de paper, cartó o tèxtils, de pel·lícules amb un costat superior als 255 mm com a mínim, per a raigs X o autorevelables
370199 Plaques i pel·lícules fotogràfiques planes sensibilitzades sense impressionar, excepte de paper, cartó o tèxtils, pel·lícules amb un costat superior als 255 mm com a mínim, per a raigs X, autorevelables o per a fotografia en color (policroma)
370210 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles per a raigs X, excepte de paper, cartó o tèxtils
370231 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles sense perforar, d'amplada inferior o igual a 105 mm per a fotografia en color (policroma), excepte de paper, cartó o tèxtils o per a raigs X
370232 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles sense perforar, d'amplada superior a 35 mm i inferior o igual a 105 mm, per a fotografia en blanc i negre, amb emulsió d'halogenurs d'argent (plata), excepte de paper, cartó o tèxtil o per a raigs X
370239 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles sense perforar d'amplada inferior o igual a 105 mm, per a fotografia en blanc i negre, excepte de paper, cartó o tèxtils, amb emulsió d'halogenurs d'argent (plata), per a fotografia en color (policroma) o per a raigs X
370241 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles sense perforar, d'amplada superior a 610 mm i longitud superior a 200 m per a fotografia en color (policroma), excepte de paper, cartó o tèxtils o per a raigs X
370242 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles sense perforar, d'amplada superior a 610 mm i longitud superior a 200 m, excepte de paper, cartó o tèxtils, per a fotografia en color o per a raigs X
370243 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles sense perforar, d'amplada superior a 610 mm i longitud inferior o igual a 200 m, excepte de paper, cartó o tèxtils o per a raigs X
370244 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles sense perforar, d'amplada superior a 105 mm, però inferior o igual a 610 mm, excepte de paper, cartó o tèxtils o per a raigs X
370252 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles per a fotografia en color (policroma), d'amplada inferior o igual a 16 mm, excepte de paper, cartó o tèxtils, per a raigs X i autorevelables
370253 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles per a fotografia en color (policroma), d'amplada superior a 16 mm, però inferior o igual a 35 mm i d'una longitud inferior o igual a 30 m, per a diapositives, excepte de paper, cartó o tèxtils, per a raigs X i autorevelables
370254 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles per a fotografia en color (policroma), d'amplada superior a 16 mm, però inferior o igual a 35 mm i d'una longitud inferior o igual a 30 m, excepte de paper, cartó o tèxtils, per a raigs X, autorevelables i per a diapositives
370255 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles per a fotografia en color (policroma), d'amplada superior a 16 mm, però inferior o igual a 35 mm i d'una longitud superior a 30 m, excepte de paper, cartó o tèxtils, per a raigs X i autorevelables
370256 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles per a fotografia en color (policroma), d'amplada superior a 35 mm, excepte de paper, cartó o tèxtils, per a raigs X i autorevelables
370296 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles d'amplada inferior o igual a 35 mm i longitud inferior o igual a 30 m, excepte les de paper, cartó o tèxtils, per a fotografia en color (policroma), per a raigs X i autorevelables
370297 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles d'amplada inferior o igual a 35 mm i longitud superior a 30 m, excepte les de paper, cartó o tèxtils, per a fotografia en color (policroma), per a raigs X i autorevelables
370298 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles d'amplada superior a 35 mm, excepte les de paper, cartó o tèxtils, per a fotografia en color (policroma), per a raigs X i autorevelables
370310 Paper, cartó i tèxtils fotogràfics sensibilitzats sense impressionar en rotlles d'amplada superior a 610 mm
370320 Paper, cartó i tèxtils fotogràfics sensibilitzats sense impressionar per a fotografia en color (policroma), excepte en rotlles d'amplada superior a 610 mm
370390 Paper, cartó i tèxtils fotogràfics sensibilitzats sense impressionar, excepte en rotlles d'amplada superior a 610 mm o per a fotografia en color (policroma)
370400 Plaques, pel·lícules, paper, cartó i tèxtils fotogràfics impressionats, però sense revelar
370500 Plaques i pel·lícules fotogràfiques impressionades i revelades, excepte els productes de paper, cartó o tèxtils, pel·lícules cinematogràfiques i planxes d'impressió llestes per a l'ús
370610 Pel·lícules cinematogràfiques impressionades i revelades amb enregistrament de so o sense, o únicament amb enregistrament de so d'amplada superior o igual a 35 mm
370690 Pel·lícules cinematogràfiques impressionades i revelades amb enregistrament de so o sense o amb enregistrament de so únicament, excepte d'amplada superior o igual a 35 mm
370710 Emulsions sensibles per a superfícies per a ús fotogràfic, excepte vernissos, coles, adhesius i preparats similars
370790 Preparats químics per a usos fotogràfics (excepte vernissos, coles, adhesius i preparats similars); productes sense mesclar per a ús fotogràfic, dosificats, cvd, i llestos per a l'ús, excepte emulsions sensibles per a superfícies
380110 Grafit artificial
380120 Grafit col·loïdal o semicol·loïdal
380130 Pastes carbonades per a elèctrodes i pastes similars per al revestiment interior de forns
380190 Preparats a base de grafit o d'altres carbonis en pasta, blocs, plaques o altres semiproductes, excepte pastes carbonades per a elèctrodes i pastes similars per al revestiment interior de forns
380210 Carbons activats
380290 Matèries minerals naturals activades i negre d'origen animal (inclòs el negre animal esgotat)
380300 Talloil -fins i tot refinat-
380400 Lleixius residuals de la fabricació de pasta de cel·lulosa, encara que estiguin concentrats, desensucrats o tractats químicament, inclosos els lignosulfonats, excepte talloil de la partida 3803
380510 Essència de trementina, de fusta de pi o de pasta cel·lulòsica al sulfat
380590 Essències terpèniques de la destil·lació o d'altres tractaments de fusta de coníferes; dipentè en brut; essència de pasta cel·lulòsica al bisulfit i altres paracimens en brut, excepte essències de trementina, de fusta de pi o de pasta cel·lulòsica al sulfat
380610 Colofònies i àcids resínics
380620 Sals de colofònia, d'àcids resínics o de derivats de colofònies o d'àcids resínics, excepte de les sals d'adductes de colofònies
380630 Gomes èster
380690 Àcids resínics amb els derivats, essència i oli de colofònia, i gomes foses, excepte sals de colofònia o d'àcids resínics i gomes èster
380700 Quitrans de fusta, olis de quitrà de fusta, creosota de fusta, metilè (nafta de fusta), peix vegetal, peix de cerveseria i preparats similars a base de colofònia, d'àcids resínics o de peix vegetal
380852 DDT (ISO) (clofenotà (DCI), en envasos d'un contingut inferior o igual a 300 g
380859 Productes de les partides 3808 que contenen una o més de les substàncies següents: alaclor (ISO), aldicarb (ISO), aldrina (ISO), azinfòs metil (ISO), binapacril (ISO), canfeclor (ISO) (toxafè), captafol (ISO), clordà (ISO), clordimeform (ISO), clorobencilat (ISO), dieldrina (ISO, DCI), 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) o les seves sals, dinoseb (ISO), les seves sals o els seus èsters, endosulfan (ISO), dibromur d'etilè (ISO) (1,2-dibromoetà), diclorur d'etilè (ISO) (1,2-dicloroetà), fluoroacetamida (ISO), heptaclor (ISO), hexaclorobenzè (ISO), 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexà (HCH (ISO)), inclòs el lindà (ISO, DCI), compostos de mercuri, metamidofòs (ISO), monocrotofòs (ISO), oxirà (òxid d'etilè), paration (ISO), paration-metil (ISO) (metil-paration), èters de penta-i-octabromodifenil, pentaclorofenol (ISO), les seves sals o els seus èsters, àcid sulfònic de perfluorooctà i les seves sals, sulfonamides de perfluorooctà, fluorur de sulfonil perfluorooctà, fosfamidó (ISO), 2,4,5-T (ISO) (àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic), les seves sals o els seus èsters, compostos de tributilestany. També formulacions de pols seca que contenen una barreja de benomil (ISO), carbofurà (ISO) i tiram (ISO)
380861 Productes de les partides 3808 que contenen alfa-cipermetrina (ISO), bendiocarb (ISO), bifentrín (ISO), clorfenapir (ISO), ciflutrín (ISO), deltametrín (DCI, ISO), etofenprox (DCI), fenitrotion (ISO), lambdacialotrina (ISO), malation (ISO), metil-pirimifòs (ISO) o propoxur, en envasos d'un contingut inferior o igual a 300 g
380862 Productes de les partides 3808 que contenen alfa-cipermetrina (ISO), bendiocarb (ISO), bifentrín (ISO), clorfenapir (ISO), ciflutrín (ISO), deltametrín (DCI, ISO), etofenprox (DCI), fenitrotion (ISO), lambdacialotrina (ISO), malation (ISO), metil-pirimifòs (ISO) o propoxur, en envasos d'un contingut superior a 300 g però inferior o igual a 7,5 kg
380869 Productes de les partides 3808 que contenen alfa-cipermetrina (ISO), bendiocarb (ISO), bifentrín (ISO), clorfenapir (ISO), ciflutrín (ISO), deltametrín (DCI, ISO), etofenprox (DCI), fenitrotion (ISO), lambdacialotrina (ISO), malation (ISO), metil-pirimifòs (ISO) o propoxur, excepte en envasos d'un contingut inferior o igual a 7,5 kg
380891 Insecticides presentats en formes o envasos cvd o com a preparats o articles, excepte de les subpartides 380852 a 380869
380892 Fungicides presentats en formes o envasos, cvd o com a preparats o articles com ara cintes, metxes o bugies ensofrades, excepte els esmentats en la nota 1 de la subpartida d'aquest capítol
380893 Herbicides, inhibidors de germinació i reguladors del creixement de les plantes, presentats en formes o envasos, cvd o com a preparats o articles com ara cintes, metxes i bugies ensofrades, excepte els esmentats en la nota 1 de la subpartida d'aquest capítol
380894 Desinfectants i productes similars presentats en formes o envasos, cvd o com a preparats o articles com ara cintes, metxes i bugies ensofrades, excepte els esmentats en la nota 1 de la subpartida d'aquest capítol
380899 Raticides i productes similars presentats en formes o envasos, cvd o com a preparats o articles com ara cintes, metxes i bugies ensofrades, excepte insecticides, fungicides, herbicides, inhibidors de germinació i reguladors del creixement de les plantes i desinfectants, excepte els esmentats en la nota 1 de la subpartida d'aquest capítol
380910 Aprestos i productes d'acabament, acceleradors de tintura o de fixació de matèries colorants i altres productes i preparats com ara aprestos preparats i mordents a base de matèries amilàcies
380991 Aprestos i productes d'acabament, acceleradors de tintura o de fixació de matèries colorants i altres productes i preparats com ara aprestos preparats i mordents dels utilitzats a les indústries tèxtils o similars, ncaa, excepte a base de matèries amilàcies
380992 Aprestos i productes d'acabament, acceleradors de tintura o de fixació de matèries colorants i altres productes i preparats com ara aprestos preparats i mordents dels utilitzats a les indústries del paper o similars, ncaa, excepte a base de matèries amilàcies
380993 Aprestos i productes d'acabament, acceleradors de tintura o de fixació de matèries colorants i altres productes i preparats com ara aprestos preparats i mordents dels utilitzats a les indústries del cuir o indústries similars, ncaa, excepte a base de matèries amilàcies
381010 Preparats per al decapatge dels metalls, pastes i pols per soldar constituïdes per metall i altres productes
381090 Fluxos i altres preparats auxiliars per soldar els metalls, preparats utilitzats per recobrir o omplir elèctrodes o varetes de soldadura
381111 Preparats antidetonants a base de compostos de plom
381119 Preparats antidetonants, excepte a base de compostos de plom
381121 Additius per a olis lubrificants que continguin olis de petroli o de minerals bituminosos
381129 Additius per a olis lubrificants, excepte que continguin olis de petroli o de minerals bituminosos
381190 Inhibidors d'oxidació, additius peptitzants, millorants de viscositat, anticorrosius i altres additius preparats per a olis minerals (inclosa la gasolina) o per altres líquids utilitzats per a les mateixes finalitats que els olis minerals, excepte preparats antidetonants i additius per a olis lubrificants
381210 Acceleradors de vulcanització preparats
381220 Plastificants compostos per a cautxú o per a matèries plàstiques, ncaa
381231 Mescles d'oligòmers d'1,2-dihidro-2.2.4-trimetilquinolina
381239 Preparats antioxidants i altres estabilitzants compostos per a cautxú o per a matèries plàstiques, excepte mescles d'oligòmers d'1,2-dihidro-2.2.4-trimetilquinolina
381300 Preparats i càrregues per a aparells extintors, i granades i bombes extintores
381400 Dissolvents o diluents orgànics compostos, ncaa, i preparats per treure pintures o vernissos
381511 Catalitzadors sobre suport amb níquel o els seus compostos com a substància activa, ncaa
381512 Catalitzadors sobre suport amb metalls preciosos o els seus compostos com a substància activa, ncaa
381519 Catalitzadors sobre suport, ncaa, excepte amb níquel, amb metalls preciosos o els seus compostos com a substància activa
381590 Iniciadors i acceleradors de reacció i preparats catalítics, ncaa, excepte catalitzadors sobre suport
381600 Ciments, morters, formigons i preparats similars refractaris, excepte productes de la partida 3801
381700 Mescles d'alquilbenzens i mescles d'alquilnaftalens, excepte de les partides 2707 o 2902
381800 Elements químics impurificats per a ús en electrònica, en discos, oblies (wafers), (microplaquetes), plaques o formes similars, i compostos químics impurificats per a ús en electrònica
381900 Líquids per a frens hidràulics i altres líquids preparats per a transmissions hidràuliques, sense olis de petroli ni de minerals bituminosos o amb menys del 70% en pes dels esmentats olis
382000 Preparats anticongelants i líquids preparats per descongelar
382100 Medis de conreu preparats per al desenvolupament o manteniment de microorganismes (fins i tot els virus i organismes similars) o de cèl·lules vegetals, humanes o animals
382200 Reactius de diagnosi o de laboratori sobre qualsevol suport i reactius de diagnosi o de laboratoris preparats -fins i tot sobre suport- (excepte els de les partides 3002 o 3006); materials de referència certificats
382311 Àcid esteàric
382312 Àcid oleic
382313 Àcids grassos del talloil
382319 Àcids grassos monocarboxílics industrials, olis àcids de refinament, excepte àcid esteàric, àcid oleic i àcids grassos del talloil
382370 Alcohols grassos industrials
382410 Preparats aglutinants per a motlles o per a nuclis de fosa
382430 Carburs metàl·lics sense aglomerar mesclats entre si o amb aglutinants metàl·lics
382440 Additius preparats per a ciment, morters i formigons
382450 Morters i formigons no refractaris
382460 Sorbitol, excepte de la subpartida 290544
382471 Mescles que continguin clorofluorocarburs (CFC), fins i tot amb hidroclorofluorocarburs (HCFC), perfluorocarburs (PFC) o hidrofluorocarburs (HFC)
382472 Mescles que continguin bromoclorodicluorometà, bromotribluorometà o dibromotetrafluoroetans
382473 Mescles que continguin hidrobromofluorocarburs (HBFC)
382474 Mescles que continguin hidroclorofluorocarburs (HCFC), fins i tot perfluorocarburs (PFC) o hidrocluorocarburs (HFC), però que no continguin clofluorocarburs (CFC)
382475 Mescles que continguin tetraclorur de carboni
382476 Mescles que continguin 1,1,1-tricloroetà (metilcloroform)
382477 Mescles que continguin bromometà (bromur de metil) o bromoclorometà
382478 Mescles que continguin perfluorocarburs (PFC) o hidrofluorocarburs (HFC), però que no continguin clorofluorocarburs (CFC) o hidroclorofluorocarburs (HCFC)
382479 Mescles que continguin derivats halogenats de metà, età o propà, ncaa
382481 Mescles i preparats que continguin oxirà (òxid d'etilè)
382482 Mescles i preparats que continguin bifenils policlorats (PCB), terfenils policlorats (PCT) o bifenils polibromats (PBB)
382483 Mescles i preparats que continguin fosfat de tris (2,3-dibromopropil)
382484 Mescles i preparats que continguin aldrina (ISO), canfeclor (ISO) (toxafè), clordà (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO) (clofenotà (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)età), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrina (ISO), heptaclor (ISO), o mirex (ISO)
382485 Mescles i preparats que continguin 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexà (HCH (ISO)) -fins i tot lindà (ISO, DCI)-
382486 Mescles i preparats que continguin pentaclorobenzè (ISO) o hexaclorobenzè (ISO)
382487 Mescles i preparats que continguin àcid sulfònic de perfluorooctà, i les sals, sulfonamides de perfluorooctà o fluorur de perfluorooctà sulfonil
382488 Mescles i preparats que continguin èters tetra-, penta-, hexa, hepta- o octabromodifenil
382491 Mescles i preparats que consisteixen principalment en metilfosfonat de (5-etil-2-metil-2-òxid-1,3,2-dioxafosforina-5-il)metil metil i metilfosfonat de bis[(5-etil-2-metil-2-òxid-1,3,2-dioxafosforina-5-il)metil]
382499 Productes químics i preparacions de les indústries químiques o similars, incloses les mescles de productes naturals, ncaa
382510 Residus i deixalles municipals
382520 Llots de depuració
382530 Deixalles clíniques
382541 Deixalles de dissolvents orgànics, halogenats
382549 Deixalles de dissolvents orgànics, excepte halogenats
382550 Deixalles de solucions decapants, fluids hidràulics, líquids per a frens i líquids anticongelants
382561 Altres deixalles de les indústries químiques o connexes (de la nota 6 d'aquest capítol) que continguin principalment components orgànics
382569 Altres deixalles de les indústries químiques o connexes (de la nota 6 d'aquest capítol), excepte que continguin principalment components orgànics
382590 Altres productes residuals, ncaa
382600 Biodièsel amb les mescles, sense olis de petroli o de mineral bituminós o amb un contingut inferior al 70% en pes
390110 Polietilè en formes primàries de densitat inferior a 0,94
390120 Polietilè en formes primàries de densitat superior o igual a 0,94
390130 Copolímers d'etilè i acetat de vinil en formes primàries
390140 Copolímers d'etilè i alfa-olefines de densitat inferior a 0,94 en formes primàries
390190 Polímers d'etilè en formes primàries, excepte polietilè, copolímers d'etilè i acetat de vinil
390210 Polipropilè en formes primàries
390220 Poliisobutilè en formes primàries
390230 Copolímers de propilè en formes primàries
390290 Polímers de propilè o d'altres olefines en formes primàries, excepte polipropilè, poliisobutilè i copolímers de propilè
390311 Poliestirè expandible en formes primàries
390319 Poliestirè en formes primàries, excepte d'expandible
390320 Copolímers d'estirè-acrilonitril (SAN) en formes primàries
390330 Copolímers d'acrilonitril-butadiè-estirè (ABS) en formes primàries
390390 Polímers d'estirè en formes primàries, excepte poliestirè, copolímers d'estirè-acrilonitril (SAN) i copolímers d'acrilonitril-butadiè-estirè (ABS)
390410 Policlorur de vinil sense mesclar amb altres substàncies en formes primàries
390421 Policlorurs de vinil sense plastificar en formes primàries, excepte sense mesclar amb altres substàncies
390422 Policlorurs de vinil plastificats en formes primàries, excepte sense mesclar amb altres substàncies
390430 Copolímers de clorur de vinil i acetat de vinil en formes primàries
390440 Altres copolímers de clorur de vinil
390450 Polímers de clorur de vinilidè en formes primàries
390461 Politetrafluoroetilè en formes primàries
390469 Polímers fluorats de clorur de vinil o d'altres olefines halogenades en formes primàries, excepte policlorurs de vinil, copolímers de clorur de vinil, polímers de clorur de vinilidè i politetrafluoroetilè
390490 Polímers de clorur de vinil o d'altres olefines halogenades en formes primàries, excepte policlorurs de vinil, copolímers de clorur de vinil i acetat de vinil, polímers de clorur de vinilidè i polímers fluorats
390512 Poliacetats de vinil en dispersió aquosa en formes primàries
390519 Poliacetats de vinil en formes primàries, excepte en dispersió aquosa
390521 Copolímers d'acetat de vinil en dispersió aquosa
390529 Copolímers d'acetat de vinil, excepte en dispersió aquosa
390530 Alcohols polivinílics -fins i tot amb grups acetat sense hidrolitzar- en formes primàries
390591 Altres copolímers, excepte copolímers d'acetat de vinil
390599 Altres polímers d'acetat de vinil o d'altres èsters vinílics i altres polímers vinílics en formes primàries, excepte poliacetat de vinil, copolímers d'acetat de vinil, alcohols polivinílics -fins i tot amb grups acetat sense hidrolitzar- i altres copolímers
390610 Polimetacrilat de metil en formes primàries
390690 Polímers acrílics en formes primàries, excepte polimetacrilat de metil
390710 Poliacetals en formes primàries
390720 Altres polièters en formes primàries
390730 Resines epoxídiques en formes primàries
390740 Policarbonats en formes primàries
390750 Resines alcídiques en formes primàries
390761 Poli(tereftalat d'etilè) en formes primàries amb un índex de viscositat igual o superior a 78 ml/g
390769 Poli(tereftalat d'etilè) en formes primàries amb un índex de viscositat inferior a 78 ml/g
390770 Poli(àcid làctic)
390791 Altres polièsters no saturats en formes primàries
390799 Altres polièsters en formes primàries, excepte de no saturats
390810 Poliamides -6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 o -6,12 en formes primàries
390890 Poliamides en formes primàries, excepte poliamides -6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 o -6,12
390910 Resines ureiques i resines de tiourea en formes primàries
390920 Resines melamíniques en formes primàries
390931 Poli(metilefenilisocianat) (MDI brut, MDI polimèric) en formes primàries
390939 Resines amíniques en formes primàries, excepte ureiques, de tiourea i melamíniques i MDI
390940 Resines fenòliques en formes primàries
390950 Poliuretans en formes primàries
391000 Silicones en formes primàries
391110 Resines de petroli, resines de cumarona, resines d'indè, resines de cumarona-indè i politerpens en formes primàries, ncaa
391190 Polisulfurs, polisulfones i altres productes de la nota 3 d'aquest capítol en formes primàries, ncaa
391211 Acetats de cel·lulosa sense plastificar en formes primàries, ncaa
391212 Acetats de cel·lulosa plastificats en formes primàries, ncaa
391220 Nitrats de cel·lulosa (inclòs el col·lodió) en formes primàries, ncaa
391231 Carboximetilcel·lulosa amb les sals en formes primàries, ncaa
391239 Èters de cel·lulosa en formes primàries, ncaa, excepte carboximetilcel·lulosa amb les sals
391290 Cel·lulosa amb els derivats químics en formes primàries, ncaa, excepte acetats de cel·lulosa, nitrats de cel·lulosa (inclòs el col·lodió) i èters de cel·lulosa
391310 Àcid algínic amb les sals i els èsters en formes primàries, ncaa
391390 Polímers naturals i polímers naturals modificats (com ara proteïnes endurides o derivats químics del cautxú natural) en formes primàries, ncaa, excepte àcid algínic amb les sals i els èsters
391400 Intercanviadors d'ions a base de polímers de les partides 3901 a 3913 en formes primàries
391510 Rebutjos, retalls i deixalles de polímers d'etilè
391520 Rebutjos, retalls i deixalles de polímers d'estirè
391530 Rebutjos, retalls i deixalles de polímers de clorur de vinil
391590 Rebutjos, retalls i deixalles de plàstic, excepte polímers d'etilè, d'estirè o de clorur de vinil
391610 Monofilaments amb un tall transversal de dimensió superior a 1 mm, barres, varetes i perfils -fins i tot treballats en superfície, però sense una altra tasca- de polímers d'etilè
391620 Monofilaments amb un tall transversal de dimensió superior a 1 mm, barres, varetes i perfils -fins i tot treballats en superfície, però sense una altra tasca- de polímers de clorur de vinil
391690 Monofilaments amb un tall transversal de dimensió superior a 1 mm, barres, varetes i perfils -fins i tot treballats en superfície, però sense una altra tasca- de plàstics, excepte de polímers d'etilè, copolímers d'etilè i polímers de clorur de vinil
391710 Tripes artificials de proteïnes endurides o de plàstics cel·lulòsics
391721 Tubs rígids de polímers d'etilè
391722 Tubs rígids de polímers de propilè
391723 Tubs rígids de polímers de clorur de vinil
391729 Tubs rígids de plàstics, excepte de polímers d'etilè, de polímers de propilè o de polímers de clorur de vinil
391731 Tubs flexibles per a una pressió igual o superior a 27,6 MPa
391732 Tubs de plàstic sense accessoris sense reforçar ni combinar amb altres matèries, excepte tubs rígids o tubs flexibles per a una pressió igual o superior a 27,6 MPa
391733 Tubs de plàstic amb accessoris sense reforçar ni combinar amb altres matèries, excepte tubs rígids o tubs flexibles per a una pressió igual o superior a 27,6 MPa
391739 Tubs de plàstic, excepte sense reforçar ni combinar amb altres matèries, tubs rígids, tubs flexibles per a una pressió igual o superior a 27,6 MPa
391740 Accessoris de canonada de plàstic
391810 Revestiments de polímers de clorur de vinil per a terres -fins i tot autoadhesius- en rotlles o llosetes i revestiments de polímers de clorur de vinil per a parets o sostres definits a la nota 9 d'aquest capítol
391890 Revestiments de plàstic per a terres -fins i tot autoadhesius- en rotlles o llosetes i revestiments de plàstic per a parets o sostres definits a la nota 9 d'aquest capítol, excepte de polímers de clorur de vinil
391910 Plaques, fulls, bandes, cintes, pel·lícules i altres formes planes autoadhesives de plàstic en rotlles d'amplada inferior o igual a 20 cm
391990 Plaques, fulls, bandes, cintes, pel·lícules i altres formes planes autoadhesives de plàstic -fins i tot en rotlles d'amplada superior a 20 cm-, excepte revestiments per a terres, parets o sostres de la partida 3918
392010 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de polímers d'etilè no cel·lular sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392020 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de polímers de propilè no cel·lular sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392030 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de polímers d'estirè no cel·lular sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392043 Plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de polímers de clorur de vinil rígids sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport, amb un contingut de matèries plastificants superior o igual al 6% en pes
392049 Plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de polímers de clorur de vinil rígids sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport, excepte amb un contingut de matèries plastificants superior o igual al 6% en pes
392051 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de polimetacrilat de metil no cel·lular sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392059 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de polímers acrílics no cel·lular, excepte de polimetacrilat de metil, sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392061 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de policarbonats no cel·lular sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392062 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de politereftalat d'etilè (PET) no cel·lular sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392063 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de polièsters no saturats i no cel·lulars sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392069 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines d'altres polièsters no cel·lulars sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392071 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de cel·lulosa regenerada no cel·lular sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392073 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines d'acetat de cel·lulosa no cel·lular sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392079 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines d'altres derivats de la cel·lulosa no cel·lular sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392091 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de polivinilbutiral no cel·lular sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392092 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de poliamides no cel·lulars sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392093 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de resines amíniques no cel·lulars sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392094 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de resines fenòliques no cel·lulars sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
392099 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de plàstics no cel·lulars, sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport, excepte de polímers d'etilè, polímers de propilè, polímers d'estirè, polímers de clorur de vinil, polímers acrílics, policarbonats, resines alcídiques, polièsters, cel·lulosa o dels seus derivats químics de polivinil
392111 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de polímers d'estirè
392112 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de polímers de clorur de vinil
392113 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de poliuretans
392114 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de cel·lulosa regenerada
392119 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de productes cel·lulars, excepte polímers d'estirè, polímers de clorur de vinil, poliuretans o cel·lulosa regenerada
392190 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de plàstic, excepte productes cel·lulars
392210 Banyeres, dutxes, aigüeres i lavabos de plàstic
392220 Seients i tapes de vàters de plàstic
392290 Bidets, vàters, cisternes i articles sanitaris o higiènics similars, de plàstic
392310 Caixes, gàbies i articles similars de plàstic
392321 Sacs, bosses i cons de polímers d'etilè
392329 Sacs, bosses i cons de plàstic, excepte de polímers d'etilè
392330 Bombones, ampolles, flascons i articles similars de plàstic
392340 Bobines, carrets, bitlles i suports similars de plàstic
392350 Taps, tapes, càpsules i altres dispositius de tancament de plàstic
392390 Articles per al transport o envasament de plàstic, excepte caixes, gàbies, sacs, bosses, cons, bombones, ampolles, flascons i articles similars
392410 Vaixella i altres articles per al servei de taula o de cuina de plàstic
392490 Articles d'ús domèstic i articles d'higiene o de tocador de plàstic, excepte vaixella i altres articles per al servei de taula o de cuina
392510 Dipòsits, cisternes, bótes i recipients similars de capacitat superior a 300 litres, ncaa
392520 Portes, finestres, marcs, bastidors i llindars, ncaa
392530 Contrafinestres, persianes (incloses les venecianes) i articles similars amb els components de plàstic, ncaa
392590 Articles per a la construcció de plàstic, ncaa, excepte dipòsits, cisternes, bótes i recipients similars de capacitat superior a 300 litres, portes, finestres, marcs, bastidors, llindars, contrafinestres, persianes i articles similars amb els components
392610 Articles d'oficina i articles escolars de plàstic
392620 Peces i complements de vestir (inclosos els guants) de plàstic
392630 Guarnicions de plàstic per a mobles, carrosseries o similars
392640 Estatuetes i altres objectes de guarniment de plàstic
392690 Altres manufactures de plàstic i manufactures de matèries de les partides 3901 a 3914, excepte articles d'oficina i articles escolars, peces, complements de vestir, guants, guarnicions per a mobles, carrosseries o similars, estatuetes i altres objectes de guarniment
400110 Làtex de cautxú natural -fins i tot prevulcanitzat- en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400121 Fulls fumats de cautxú natural en altres formes
400122 Cautxús naturals tècnicament especificats (TSNR) en altres formes
400129 Cautxú natural en altres formes, excepte fulls fumats i cautxús tècnicament especificats (TSNR)
400130 Balata, gutaperxa, guaiule, xiclet i gomes naturals similars en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400211 Làtex de cautxú estirè-butadiè (SBR) i làtex de cautxú estirè-butadiè carboxilat (XSBR) en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400219 Cautxú estirè-butadiè (SBR) i cautxú estirè-butadiè carboxilat (XSBR) en formes primàries o en plaques, fulls o bandes, excepte làtex
400220 Cautxú butadiè (BR) en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400231 Cautxú isobutè-isopropè (butil) (IIR) en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400239 Cautxú isobutè-isopropè halogenat (CIIR o BIIR) en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400241 Làtex de cautxú cloropropè (clorobutadiè) (CR) en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400249 Cautxú cloropropè (clorobutadiè) (CR) en formes primàries o en plaques, fulls o bandes, excepte làtex
400251 Làtex de cautxú acrilonitril-butadiè (NBR) en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400259 Cautxú acrilonitril-butadiè (NBR) en formes primàries o en plaques, fulls o bandes, excepte làtex
400260 Cautxú isopropè (ANAR) en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400270 Cautxú etilè-propilè-diè no conjugat (EPDM) en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400280 Mescles de cautxú natural, balata, gutaperxa, guaiule, xiclet i gomes naturals similars amb cautxú sintètic i cautxú factici derivat dels olis, en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400291 Làtex de cautxú sintètic i cautxú factici derivat dels olis en formes primàries o en plaques, fulls o bandes, excepte d'estirè-butadiè (SBR), estirè-butadiè carboxilat (XSBR), butadiè (BR), isobutè-isopropè halogenat (CIIR o BIIR), cloropropè (clorobutadiè) (CR), acrilonitril-butadiè (NBR), isopropè (ANAR) i etilè-propilè-diè no conjugat (EPDM)
400299 Cautxú sintètic i cautxú factici derivat dels olis en formes primàries o en plaques, fulls o bandes, excepte d'estirè-butadiè (SBR), estirè-butadiè carboxilat (XSBR), butadiè (BR), isobutè-isopropè halogenat (CIIR o BIIR), cloropropè (clorobutadiè)(CR), acrilonitril-butadiè (NBR), isopropè(ANAR), etilè-propilè-diè no conjugat (EPDM) i làtex
400300 Cautxú regenerat en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400400 Rebutjos, deixalles i retalls de cautxú sense endurir -fins i tot en pols o granulats-
400510 Cautxú amb negre de fum o sílice sense vulcanitzar en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
400520 Dissolucions i dispersions de cautxú sense vulcanitzar, excepte de la subpartida 400510
400591 Cautxú mesclat sense vulcanitzar en forma de plaques, fulls i bandes, excepte mesclat amb negre de fum o sílice, dissolucions i dispersions
400599 Cautxú mesclat sense vulcanitzar en formes primàries, excepte mesclat amb negre de fum o sílice, dissolucions, dispersions i en forma de plaques, fulls i bandes
400610 Perfils de cautxú sense vulcanitzar per recautxutar
400690 Altres formes (com ara varetes, tubs) i articles (com ara discos o volanderes) de cautxú sense vulcanitzar, excepte perfils
400700 Fils i cordes de cautxú vulcanitzat
400811 Plaques, fulls i bandes de cautxú cel·lular
400819 Varetes i perfils de cautxú cel·lular
400821 Plaques, fulls i bandes de cautxú no cel·lular
400829 Varetes i perfils de cautxú no cel·lular
400911 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçar ni combinar d'una altra manera amb altres matèries sense accessoris
400912 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçar ni combinar d'una altra manera amb altres matèries amb accessoris (com ara juntes, colzes i ràcords)
400921 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçar o combinar d'una altra manera només amb metall sense accessoris
400922 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçar o combinar d'una altra manera només amb metall amb accessoris (juntes, colzes i ràcords)
400931 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçar o combinar d'una altra manera només amb matèria tèxtil sense accessoris
400932 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçar o combinar d'una altra manera només amb matèria tèxtil amb accessoris (juntes, colzes i ràcords)
400941 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçar o combinar d'una altra manera amb altres matèries sense accessoris
400942 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçar o combinar d'una altra manera amb altres matèries amb accessoris (juntes, colzes i ràcords)
401011 Corretges transportadores reforçades només amb metall
401012 Corretges transportadores reforçades només amb matèria tèxtil
401019 Corretges transportadores, excepte les reforçades amb metall o matèria tèxtil
401031 Corretges de transmissió de cautxú vulcanitzat sense final estriades de secció trapezoïdal de circumferència exterior superior a 60 cm però inferior o igual a 180 cm
401032 Corretges de transmissió de cautxú vulcanitzat sense final sense estriar de secció trapezoïdal de circumferència exterior superior a 60 cm però inferior o igual a 180 cm
401033 Corretges de transmissió de cautxú vulcanitzat sense final estriades de secció trapezoïdal de circumferència exterior superior a 180 cm però inferior o igual a 240 cm
401034 Corretges de transmissió de cautxú vulcanitzat sense final sense estriar de secció trapezoïdal de circumferència exterior superior a 180 cm però inferior o igual a 240 cm
401035 Corretges de transmissió de cautxú vulcanitzat sense final amb osques (sincròniques) de circumferència exterior superior a 60 cm però inferior o igual a 150 cm
401036 Corretges de transmissió de cautxú vulcanitzat sense final amb osques (sincròniques) de circumferència exterior superior a 150 cm però inferior o igual a 198 cm
401039 Corretges de transmissió de cautxú vulcanitzat, excepte corretges de transmissió sense final de circumferència superior a 60 cm però inferior o igual a 240 cm -fins i tot estriades- de secció trapezoïdal, així com corretges de transmissió sense final de circumferència superior a 60 cm però inferior o igual a 198 cm amb osques (sincròniques)
401110 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) nous de cautxú utilitzats en automòbils de turisme (inclosos els familiars -tipus break o station wagon- i els de cursa)
401120 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) nous de cautxú utilitzats en autobusos i camions
401130 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) nous de cautxú utilitzats en avions
401140 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) nous de cautxú utilitzats en motocicletes
401150 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) nous de cautxú utilitzats en bicicletes
401170 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) nous de cautxú utilitzats en vehicles i maquinària agrícola o forestal
401180 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) nous de cautxú utilitzats en vehicles i màquines per a la construcció, mineria o manteniment industrial
401190 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) nous de cautxú, excepte dels tipus utilitzats en l'agricultura, la silvicultura, la construcció, en vehicles industrials i màquines de manipulació de la mineria o, per a automòbils, camionetes, cotxes de curses, autobusos, camions, avions, motocicletes i bicicletes
401211 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) recautxutats de cautxú per a automòbils de turisme (inclosos els familiars (break o station wagon) i els de cursa)
401212 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) recautxutats de cautxú per a autobusos o camions
401213 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) recautxutats de cautxú per a aeronaus
401219 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) recautxutats de cautxú, excepte per a automòbils de turisme, autobusos o camions i aeronaus
401220 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) usats de cautxú
401290 Bandes, bandes de rodatge intercanviables per a pneumàtics i protectors (flaps) de cautxú
401310 Cambres de cautxú per a pneumàtics (llantes pneumàtiques) utilitzades en automòbils de turisme (inclosos els familiars tipus break o station wagon i els de cursa), autobusos i camions
401320 Cambres de cautxú per a pneumàtics (llantes pneumàtiques) utilitzades en bicicletes
401390 Cambres de cautxú per a pneumàtics (llantes pneumàtiques), excepte utilitzades en automòbils, autobusos, camions i bicicletes
401410 Preservatius de cautxú vulcanitzat sense endurir -fins i tot amb components de cautxú endurit-
401490 Articles d'higiene o de farmàcia (incloses les tetines) de cautxú vulcanitzat sense endurir -fins i tot amb components de cautxú endurit-, excepte preservatius
401511 Guants de cautxú vulcanitzat sense endurir per a cirurgia
401519 Guants de cautxú vulcanitzat sense endurir, excepte per a cirurgia
401590 Peces i altres complements de vestir de cautxú vulcanitzat sense endurir per a qualsevol ús, excepte guants
401610 Altres manufactures de cautxú cel·lular
401691 Revestiments per al terra i catifes de cautxú vulcanitzat sense endurir
401692 Gomes d'esborrar de cautxú vulcanitzat sense endurir
401693 Juntes de cautxú vulcanitzat sense endurir
401694 Defenses de cautxú vulcanitzat sense endurir -fins i tot inflables- per a l'atracada dels vaixells
401695 Articles inflables de cautxú vulcanitzat sense endurir, excepte defenses per a l'atracada dels vaixells
401699 Altres manufactures de cautxú vulcanitzat sense endurir, excepte de cautxú cel·lular, revestiments per al terra i catifes, gomes d'esborrar, juntes, defenses -fins i tot inflables- per a l'atracada dels vaixells i articles inflables
401700 Cautxú endurit (ebonita) en qualsevol forma (inclosos els rebutjos i deixalles) amb les manufactures
410120 Cuirs i pells sencers de boví (inclòs el búfal) o d'equí en brut (frescos o salats, assecats, emblanquinats, piquelats o conservats d'una altra manera, però sense adobar, apergaminar ni preparar d'una altra forma) -fins i tot depilats- amb un pes unitari inferior o igual a 8 kg per als assecats, a 10 kg per als salats assecats i a 16 kg per als frescos, salats verds o els conservats d'una altra manera
410150 Cuirs i pells sencers de boví (inclòs el búfal) o d'equí en brut amb un pes superior a 16 kg -fins i tot depilats o dividits-
410190 Altres cuirs i pells sencers de boví (inclòs el búfal) o d'equí en brut -fins i tot depilats o dividits- (inclosos els crupons, mitjos crupons i faldes)
410210 Pells d'oví en brut (fresques o salades, assecades, emblanquinades, piquelades o conservades d'una altra manera, però sense adobar, apergaminar ni preparar d'una altra forma) amb llana -fins i tot dividides-, excepte de les excloses en la nota 1 c) d'aquest capítol
410221 Pells d'oví en brut piquelades, sense adobar, apergaminar ni preparar d'una altra forma sense llana (depilades) -fins i tot dividides-, excepte de les excloses en la nota 1 c) d'aquest capítol
410229 Pells d'oví en brut (fresques o salades, assecades, emblanquinades o conservades d'una altra manera, sense adobar, apergaminar ni preparar d'una altra forma) sense llana (depilades) -fins i tot dividides-, excepte piquelades i de les excloses en la nota 1 c) d'aquest capítol
410320 Cuirs i pells de rèptil en brut (frescos o salats, assecats, emblanquinats, piquelats o conservats d'una altra manera, però sense adobar, apergaminar ni preparar d'una altra forma) -fins i tot depilats o dividits-, excepte dels exclosos en les notes 1 b) o 1 c) d'aquest capítol
410330 Cuirs i pells de porcí en brut (frescos o salats, assecats, emblanquinats, piquelats o conservats d'una altra manera) -fins i tot depilats o dividits-, excepte apergaminats
410390 Cuirs i pells en brut (frescos o salats, assecats, emblanquinats, piquelats o conservats d'una altra manera) -fins i tot depilats o dividits-, excepte de cabrú, rèptil, porcí i els apergaminats
410411 Cuirs i pells sencers de boví (inclòs el búfal) o d'equí, depilats, en estat humit -fins i tot la pell en blau-, en plena flor sense dividir o dividits per la flor, excepte cuirs i pells acamussats, enxarolats, i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats
410419 Cuirs i pells sencers de boví (inclòs el búfal) o d'equí, depilats, en estat humit -fins i tot la pell en blau-, excepte pells i cuirs en plena flor sense dividir o dividits per la flor, cuirs i pells acamussats, enxarolats, i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats
410441 Cuirs i pells sencers de boví o d'equí en estat sec (crust), en plena flor sense dividir o dividits amb la flor, depilats -fins i tot sense el cap ni les potes-, de pes unitari inferior o igual a 4,5 kg, adobats únicament amb substàncies vegetals, encara que s'hagin sotmès a altres operacions, però inutilitzables per a la fabricació de manufactures de cuir, amb una superfície per unitat inferior o igual a 2,6 m² (28 peus quadrats), excepte cuirs i pells acamussats, enxarolats, i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats
410449 Cuirs i pells sencers en estat sec (crust), depilats, de boví o d'equí -fins i tot sense el cap ni les potes-, amb una superfície per unitat inferior o igual a 2,6 m² (28 peus quadrats), excepte en plena flor sense dividir o dividits amb la flor, cuirs i pells acamussats, enxarolats, i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats
410510 Pells adobades o en estat sec (crust) d'oví, depilades -fins i tot dividides- però sense una altra preparació en estat humit (inclosa la pell en blau)
410530 Pells adobades (crust) d'oví, depilades -fins i tot dividides- però sense una altra preparació en estat sec (crust)
410621 Cuirs i pells adobades o crust de cabrú depilades -fins i tot dividits-, però sense una altra preparació en estat humit (inclosa la pell en blau [wet-blue])
410622 Cuirs i pells adobades o crust de cabrú depilades -fins i tot dividits-, però sense una altra preparació en estat sec (crust)
410631 Cuirs i pells adobades o crust de porcí depilades -fins i tot dividits-, però sense una altra preparació en estat humit (inclosa la pell en blau [wet-blue])
410632 Cuirs i pells adobades o crust de porcí depilades -fins i tot dividits-, però sense una altra preparació en estat sec (crust)
410640 Cuirs i pells adobades o crust de rèptil depilades -fins i tot dividits-, però sense una altra preparació
410691 Cuirs i pells depilats de la resta d'animals i pells d'animals sense pèl, adobat o crust -fins i tot dividits-, però sense una altra preparació, en estat humit (inclosa la pell en blau [wet-blue]), excepte de cabrú, porcí i rèptil
410692 Cuirs i pells depilats de la resta d'animals i pells d'animals sense pèl, adobat o crust -fins i tot dividits-, però sense una altra preparació, en estat sec (crust), excepte de cabrú, porcí i rèptil
410711 Cuirs i pells sencers en plena flor sense dividir de boví (inclòs el búfal) o d'equí depilats preparats, excepte cuirs i pells acamussats, enxarolats, i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats
410712 Cuirs i pells sencers dividits amb la flor de boví (inclòs el búfal) o d'equí depilats i preparats, excepte cuirs i pells acamussats, enxarolats, i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats
410719 Cuirs i pells sencers de boví (inclòs el búfal) depilats preparats, excepte en plena flor sense dividir o dividits amb la flor, cuirs i pells acamussats, enxarolats, i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats
410791 Cuirs i pells de boví (inclòs el búfal) o d'equí preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats (inclòs en fulles), excepte cuirs i pells acamussats, enxarolats, i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats i sencers
410792 Cuirs i pells de boví (inclòs el búfal) o d'equí preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats, (inclòs en fulls), dividits amb la flor, excepte cuirs i pells acamussats, enxarolats, i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats i sencers
410799 Cuirs i pells de boví (inclòs el búfal) i d'equí, preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats (inclòs en fulles, excepte en plena flor sense dividir, dividits amb la flor, els cuirs i pells acamussats, enxarolats, i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats i sencers
411200 Cuirs preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats d'oví depilats -fins i tot dividits-, excepte els de la partida 4114
411310 Cuirs preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats de cabrú depilats; cuirs preparats després de l'adobat i cuirs i pells apergaminats de cabrú -fins i tot dividits-, excepte els de la partida 4114
411320 Cuirs preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats de porcí depilats; cuirs preparats després de l'adobat i cuirs i pells apergaminats de porcí -fins i tot dividits-, excepte els de la partida 4114
411330 Cuirs preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats de rèptil depilats; cuirs preparats després de l'adobat i cuirs i pells apergaminats de rèptil -fins i tot dividits-, excepte els de la partida 4114
411390 Cuirs preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats d'altres animals depilats; cuirs preparats després de l'adobat i cuirs i pells apergaminats d'altres animals -fins i tot dividits-, excepte de cabrú, porcí, rèptil i els de la partida 4114
411410 Cuirs i pells acamussats (inclòs l'acamussat combinat a l'oli)
411420 Cuirs i pells enxarolats i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats
411510 Cuir regenerat a base de cuir o de fibres de cuir en plaques, fulles o tires -fins i tot enrotllades-
411520 Retalls i altres restes de cuir o pell preparats o de cuir regenerat no inutilitzables per a la fabricació de manufactures de cuir, i serradures, pols i farina de cuir
420100 Articles de talabarderia i guarnicioneria per a tots els animals (inclosos els sobrelloms, cobles, genolleres, morrions, mantes, alforges, abrics per a gossos i articles similars) de qualsevol matèria
420211 Baguls, maletes i maletins (inclosos els necessers i portadocuments), carteres de mà, cartipassos i continents similars amb la superfície exterior de cuir natural, cuir artificial o regenerat o cuir enxarolat
420212 Baguls, maletes i maletins (inclosos els necessers i portadocuments), carteres de mà, cartipassos i continents similars amb la superfície exterior de plàstic o de matèries tèxtils
420219 Baguls, maletes i maletins (inclosos els necessers i portadocuments), carteres de mà, cartipassos i continents similars, excepte amb la superfície exterior de cuir natural, cuir artificial o regenerat, cuir enxarolat, de plàstic o de matèries tèxtils
420221 Bosses de mà -fins i tot amb bandolera o sense nanses- amb la superfície exterior de cuir natural, cuir artificial o regenerat o cuir enxarolat
420222 Bosses de mà -fins i tot amb bandolera o sense nanses- amb la superfície exterior de fulls de plàstic o matèries tèxtils
420229 Bosses de mà -fins i tot amb bandolera o sense nanses- amb la superfície exterior de qualsevol matèria, excepte de cuir natural, cuir artificial o regenerat, cuir enxarolat, fulls de plàstic o matèries tèxtils
420231 Articles de butxaca o de bossa de mà amb la superfície exterior de cuir natural, cuir artificial o regenerat o cuir enxarolat
420232 Articles de butxaca o de bossa de mà amb la superfície exterior de fulls de plàstic o de matèries tèxtils
420239 Articles de butxaca o de bossa de mà amb la superfície exterior de qualsevol matèria, excepte de cuir natural, cuir artificial o regenerat, cuir enxarolat, de fulls de plàstic o matèries tèxtils
420291 Fundes i estotjos per a binocles, aparells fotogràfics, càmeres, instruments de música o armes, i continents similars, sacs de viatge, necessers, motxilles, bosses per a la compra, estotjos per a eines, bosses per a articles d'esport, estotjos per a ampolles, joies, maquillatges i orfebreria i continents similars, amb la superfície exterior de cuir natural, cuir artificial o regenerat o cuir enxarolat
420292 Fundes i estotjos per a binocles, aparells fotogràfics, càmeres, instruments de música o armes, i continents similars, sacs de viatge, necessers, motxilles, bosses per a la compra, estotjos per a eines, bosses per a articles d'esport, estotjos per a ampolles, joies, maquillatges i orfebreria i continents similars, amb la superfície exterior de fulls de plàstic o matèries tèxtils
420299 Fundes i estotjos per a ulleres, binocles, aparells fotogràfics, instruments música o armes, sacs viatge, necessers, motxilles, bosses per a compra, estotjos eines, bosses per a articles esport, estotjos per a ampolles, joies, maquillatges i orfebreria i continents similars, excepte amb la superfície exterior de cuir natural, cuir artificial o regenerat, cuir enxarolat, o de fulls de plàstic o matèries tèxtils
420310 Peces de vestir de cuir natural o cuir artificial o regenerat
420321 Guants i manyoples de cuir natural o cuir artificial o regenerat, dissenyats especialment per a la pràctica de l'esport
420329 Guants i manyoples de cuir natural o cuir artificial o regenerat, excepte de dissenyats especialment per a la pràctica de l'esport
420330 Cinyells, cinturons i bandoleres de cuir natural o cuir artificial o regenerat
420340 Complements de vestir de cuir natural o cuir artificial o regenerat, excepte de guants, manyoples, cinyells, cinturons i bandoleres
420500 Altres manufactures de cuir natural o cuir artificial o regenerat
420600 Manufactures de tripa, bufetes o tendons
430110 Pells de visó en brut, senceres -fins i tot sense el cap, la cua o les potes-
430130 Pells de bens d'astracan, "breitschwanz", caracul, persa o similars, de bens d'Índies, de la Xina, de Mongòlia o del Tibet, en brut, senceres -fins i tot sense el cap, la cua o les potes-
430160 Pells de guillot, en brut, senceres -fins i tot sense el cap, la cua o les potes-
430180 Pells en brut, senceres -fins i tot sense el cap, la cua o les potes-, excepte de visó, de conill o de llebre, de bens d'astracan, "breitschwanz", caracul, persa o similars, de bens d'Índies, de la Xina, de Mongòlia o del Tibet, de castor, de rata almesquera, de guillot, i les pells en brut de les partides 4101, 4102 o 4103
430190 Caps, cues, potes i trossos, en brut, utilitzables en pelleteria
430211 Pells de visó, adobades, senceres -fins i tot sense el cap, la cua o les potes- sense acoblar
430219 Pells adobades, senceres -fins i tot sense el cap, la cua o les potes- sense acoblar, excepte de visó
430220 Caps, cues, potes i trossos, rebutjos i retalls, adobats, sense acoblar
430230 Pells senceres, trossos i retalls, adobades, acoblades, excepte la pelleteria de la partida 4303
430310 Peces i complements de vestir de pelleteria
430390 Articles de pelleteria, excepte de peces i complements de vestir
430400 Pelleteria artificial o factícia i articles de pelleteria artificial o factícia
440111 Llenya de coníferes en troncs, branquetes, briquetes o formes similars
440112 Llenya en troncs, branquetes, briquetes o formes similars, excepte de coníferes
440121 Fusta de coníferes en plaques o en partícules
440122 Fusta en plaques o en partícules, excepte de coníferes
440131 Pèl·lets de fusta
440139 Serradures, deixalles i rebutjos de la fusta -fins i tot en troncs, briquetes o formes similars-, excepte pèl·lets de fusta
440140 Serradures, deixalles i rebutjos de la fusta, sense aglomerat
440210 Carbó de bambú
440290 Carbó vegetal (inclòs el de closques o pinyols de fruits) encara que sigui aglomerat, excepte de bambú
440311 Fusta en brut de coníferes -fins i tot pelada o escairada- tractada amb pintura, creosota o amb altres agents de conservació, excepte de fusta simplement desbastada o arrodonida per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc.
440312 Fusta en brut (excepte de coníferes) -fins i tot pelada o escairada- tractada amb pintura, creosota o amb altres agents de conservació, excepte de fusta simplement desbastada o arrodonida per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc.
440321 Fusta en brut de pi (Pinus sylvestris L.) -fins i tot pelada o escairada- la dimensió de la secció transversal de la qual sigui superior o igual a 15 cm, excepte la fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, tauló, cabirons, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440322 Fusta en brut de pi (Pinus sylvestris L.) -fins i tot pelada o escairada- de la qual cap dimensió de la secció transversal sigui superior o igual a 15 cm, excepte de fusta simplement desbastada o arrodonida per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440323 Fusta en brut d'avet (Abies sp.) i de pícea (Picea sp.) -fins i tot pelada o escairada- la dimensió de la secció transversal de la qual sigui superior o igual a 15 cm, excepte la fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440324 Fusta en brut d'avet (Abies sp.) i de pícea (Picea sp.) -fins i tot pelada o escairada- de la qual cap dimensió de la secció transversal sigui superior o igual a 15 cm, excepte fusta pelada o arrodonida per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars; fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440325 Fusta en brut de coníferes -fins i tot pelada o escairada- la major dimensió de la secció transversal de la qual sigui superior o igual a 15 cm, excepte de pi, avet i pícea, fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440326 Fusta en brut de coníferes -fins i tot pelada o escairada- de la qual cap dimensió de la secció transversal sigui superior o igual a 15 cm, excepte de pi, avet i pícea, fusta pelada o arrodonida per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars; fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440341 Fusta tropical en brut de meranti vermell fosc, de meranti vermell clar i meranti bakau -fins i tot pelada o escairada-, excepte la tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440349 Fustes tropicals en brut de la nota de la subpartida 1 d'aquest capítol -fins i tot pelades o escairades-, excepte la tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació, de meranti vermell fosc, de meranti vermell clar i meranti bakau
440391 Fusta en brut d'alzina, roure, alzina surera (Quercus sp.) -fins i tot pelada o escairada- excepte fusta simplement desbastada o arrodonida per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, taulons, cabirols, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440393 Fusta en brut de faig (Fagus sp.) -fins i tot pelada o escairada- la major dimensió de la secció transversal de la qual sigui superior o igual a 15 cm, excepte la fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440394 Fusta en brut de faig (Fagus sp.) -fins i tot pelada o escairada- de la qual cap dimensió de la secció transversal sigui superior o igual a 15 cm, excepte fusta simplement desbastada o arrodonida per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440395 Fusta en brut de bedoll (Betula sp.) -fins i tot pelada o escairada- la major dimensió de la secció transversal de la qual sigui superior o igual a 15 cm, excepte la fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440396 Fusta en brut de bedoll (Betula sp.) -fins i tot pelada o escairada- de la qual cap dimensió de la secció transversal sigui superior o igual a 15 cm, excepte fusta simplement desbastada o arrodonida per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440397 Fusta en brut d'àlber i trèmol (Populis sp.) -fins i tot pelada o escairada-, excepte fusta simplement desbastada o arrodonida per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440398 Fusta en brut d'eucaliptus (Eucalyptus sp.) -fins i tot pelada o escairada-, excepte fusta simplement desbastada o arrodonida per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació
440399 Fusta en brut -fins i tot pelada o escairada-, excepte fusta simplement desbastada o arrodonida per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en forma de travesses per a vies fèrries o similars, fusta serrada en planxes, bigues, etc., i fusta tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació, de coníferes, fustes tropicals, alzina, roure, alzina surera i altres tipus del gènere Quercus sp. i de faig del gènere Fagus sp.
440410 Fleixos de fusta, aspres fesos, estaques i estaquetes de la fusta apuntades sense serrar longitudinalment, fusta simplement desbastada o arrodonida, però sense tornejar, corbar ni treballar d'una altra manera per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en llistons, làmines, cintes o similars
440420 Fleixos de fusta, aspres fesos, estaques i estaquetes de la fusta apuntades sense serrar longitudinalment, fusta simplement desbastada o arrodonida, però sense tornejar, corbar ni treballar d'una altra manera per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en llistons, làmines, cintes o similars, excepte de coníferes
440500 Encenalls i farina de fusta
440611 Travesses de coníferes per a vies fèrries o tramvia sense impregnar
440612 Travesses de fusta per a vies fèrries o tramvia sense impregnar, excepte de coníferes
440691 Travesses de coníferes per a vies fèrries o tramvia impregnades
440692 Travesses de fusta per a vies fèrries o tramvia impregnades, excepte de coníferes
440711 Fusta de pi (Pinus sp) serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems- de gruix superior a 6 mm
440712 Fusta d'avet (Abies sp.) i de pícea (Picea sp.) serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems- de gruix superior a 6 mm
440719 Fusta de coníferes serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems- de gruix superior a 6 mm, excepte de pi (Pinus sp), avet (Abies sp.) i pícea (Picea sp.)
440721 Fusta tropical de caoba americana o caoba del gènere Swietenia sp. serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
440722 Fusta tropical de virola, imbuia i balsa, serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
440725 Fusta tropical de meranti vermell fosc, meranti vermell clar i meranti bakau serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
440726 Fusta tropical de lauan blanquinós, meranti grogós, seraya blanquinosa i àlan serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
440727 Fusta tropical de sapel·li, serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot planejada, polida o unides per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
440728 Fusta tropical d'iroc, serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot planejada, polida o unides per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
440729 Fustes tropicals serrades o desbastades longitudinalment, tallades o desenrotllades -fins i tot planejades, polides o unides per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm, excepte de virola, caoba americana o caoba del gènere Swietenia sp., imbuia, rai o balsa, meranti vermell fosc, meranti vermell clar, meranti bakau, lauan blanquinós, meranti blanquinós, meranti grogós i àlan
440791 Fustes d'alzina, de roure, d'alzina surera i altres glaners del gènere Quercus sp. serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
440792 Fusta de faig del gènere Fagus sp. serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
440793 Fusta d'auró (Acer sp.) serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
440794 Fusta de cirerer (Prunus sp.) serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
440795 Fusta de freixe (Fraxinus sp.) serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
440796 Fusta de bedoll (Betula sp.) serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems- de gruix superior a 6 mm
440797 Fusta d'àlber i trèmol (Populis sp.) serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems- de gruix superior a 6 mm
440799 Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems- de gruix superior a 6 mm, excepte de coníferes, fustes tropicals, alzina, roure, alzina surera i altres glaners del gènere Quercus sp. i faig del gènere Fagus sp.
440810 Fulloles de fusta de coníferes per a xapat i contraplacat -fins i tot unides- i altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades -fins i tot planejades, polides o unides per entalladures múltiples- de gruix inferior o igual a 6 mm
440831 Fulloles de fusta tropical de meranti vermell fosc, meranti vermell clar i meranti bakau per a xapat i contraplacat -fins i tot unides- i altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades -fins i tot planejades, polides o unides per entalladures múltiples- de gruix inferior o igual a 6 mm
440839 Fulloles de fusta tropical per a xapat i contraplacat -fins i tot unides- i altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples- de gruix inferior o igual a 6 mm, excepte de fusta tropical de meranti vermell fosc, meranti vermell clar i meranti bakau
440890 Fulloles de fusta per a xapat -fins i tot les obtingudes per talla de fusta estratificada-, per contraplacat o per a altres fustes estratificades similars i altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades, raspallades, polides, unides longitudinalment o unides pels extrems, de gruix igual o superior a 6 mm, excepte de fustes tropicals i coníferes
440910 Fusta de coníferes (inclosos les llistons i frisos per a parquets sense acoblar) perfilada longitudinal (amb llengüetes, ranures, rebaixos, acanalats, bisellats amb juntes en forma de V i emmotllurats arrodonits o similars) en una o diverses cares o cantells -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples-
440921 Fusta (inclosos els llistons i frisos per a parquets sense acoblar) perfilada longitudinal (amb llengüetes, ranures, rebaixos, acanalats, bisellats amb juntes en forma de V i emmotllurats arrodonits o similars) en una o diverses cares o cantells -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples-, de bambú
440922 Fusta tropical (inclosos els llistons i frisos per a parquets sense acoblar) perfilada longitudinal (amb llengüetes, ranures, rebaixos, acanalats, bisellats amb juntes en forma de V i emmotllurats arrodonits o similars) al llarg de qualsevol dels cantells, una o diverses cares -fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems
440929 Fusta (inclosos els llistons i frisos per a parquets sense acoblar) perfilada longitudinal (amb llengüetes, ranures, rebaixos, acanalats, bisellats amb juntes en forma de V i emmotllurats arrodonits o similars) al llarg de qualsevol dels cantells, una o diverses cares -fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems, excepte fusta de coníferes, tropicals i de bambú
441011 Taulers de partícules de fusta, excepte taulers oriented strand board
441012 Taulers de fusta oriented strand board (OSB)
441019 Taulers similars de fusta, en brut o simplement polits, recoberts en la superfície amb paper impregnat de melamina o amb plaques o fulloles decoratives estratificades de plàstic, excepte taulers de partícules i taulers oriented strand board
441090 Taulers de partícules i taulers similars d'altres matèries llenyoses -fins i tot aglomerats amb resina o altres aglutinants orgànics-
441112 Taulers de fusta o altres matèries llenyoses, de fibra de densitat mitjana (MDF), de gruix inferior o igual a 5 mm -fins i tot aglomerats amb resines o altres aglutinants orgànics-
441113 Taulers de fusta o altres matèries llenyoses, de fibra de densitat mitjana (MDF), de gruix superior a 5 mm, però inferior o igual a 9 mm -fins i tot aglomerats amb resines o altres aglutinants orgànics-
441114 Taulers de fusta o altres matèries llenyoses, de fibra de densitat mitjana (MDF), de gruix superior a 9 mm -fins i tot aglomerats amb resines o altres aglutinants orgànics-
441192 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses amb una massa volúmica superior a 0,8 g/cm³ -fins i tot aglomerats amb resines o altres aglutinants orgànics-, excepte de taulers de fibra de densitat mitjana (MDF)
441193 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses amb una massa volúmica superior a 0,5 g/cm³, però inferior o igual a 0,8 g/cm³ -fins i tot aglomerats amb resines o altres aglutinants orgànics-, excepte de taulers de fibra de densitat mitjana (MDF)
441194 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses amb una massa volúmica inferior o igual a 0,5 g/cm³ -fins i tot aglomerats amb resines o altres aglutinants orgànics-, excepte de taulers de fibra de densitat mitjana (MDF)
441210 Fusta contraplacada, fusta xapada i fusta estratificada similar, de bambú
441231 Fusta contraplacada constituïda exclusivament per fulloles de gruix unitari inferior o igual a 6 mm amb almenys una fullola externa de les fustes tropicals de la nota de la subpartida 1 d'aquest capítol, excepte de bambú
441233 Altres fustes amb almenys una fulla externa de fusta diferent de la de coníferes, de vern, freixe, faig, bedoll, cirerer, castanyer, om, eucaliptus, pacaner, castanyer d'Índies, til·ler, auró, roure, plàtan d'ombra, pollancre i trèmol, robínia, pal de rosa o noguera
441234 Fusta contraplacada constituïda exclusivament per fulloles de gruix unitari inferior o igual a 6 mm amb almenys una fullola externa de fusta diferents de la de coníferes, excepte de bambú, de fusta tropical o de vern, freixe, faig, bedoll, cirerer, castanyer, om, eucaliptus, pacaner, castanyer d'Índies, til·ler, auró, roure, plàtan d'ombra, pollancre i trèmol, robínia, pal de rosa o noguera, i de fulles de fusta comprimida, taulers de fusta cel·lular, incrustacions de fusta i taulers recognoscibles com a parts de mobles
441239 Fusta contraplacada constituïda exclusivament per fulloles de gruix unitari inferior o igual a 6 mm, excepte les que tinguin almenys una fullola externa de fusta diferent de la de coníferes o de bambú o de les fustes tropicals de la nota de la subpartida 1 d'aquest capítol
441294 Taulers anomenats blockboard, laminboard i battenboard
441299 Fusta contraplacada, xapada o estratificada similar, excepte de bambú, les que almenys tinguin una fullola de les fustes tropicals de la nota de la subpartida 1 d'aquest capítol, dels taulers anomenats blockboard, laminboard i battenboard i de fusta contraplacada constituïda exclusivament per fulloles de gruix unitari inferior o igual a 6 mm
441300 Fusta densificada en blocs, planxes, taulers o perfils
441400 Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls i objectes similars
441510 Caixes, caixetes, gàbies, tambors i envasos similars, i tambors i rodets de fusta per a cables
441520 Paletes, paletes caixa, altres plataformes per a càrrega i bastiments per a paletes de fusta
441600 Barrils, bótes, tines i altres manufactures de boteria amb els components de fusta (incloses les dogues)
441700 Eines, muntures i mànecs d'eines, muntures de raspalls, pals d'escombres o brotxes de fusta, i formes, eixampladores i tensors de fusta per al calçat
441810 Finestres, balcons amb els marcs de fusta
441820 Portes, marcs i llindars de fusta
441840 Encofrats per a formigó de fusta
441850 Teules i llates de fusta
441860 Pals i bigues de fusteria per a construccions
441873 Taulers acoblats per a revestiments de terres, de bambú o almenys la capa superior de bambú
441874 Taulers acoblats per a revestiments de terres en mosaic, d'altres fustes que no siguin de bambú
441875 Taulers acoblats multicapa, de fusta de bambú i d'altres, excepte per a terres en mosaic
441879 Taulers acoblats de fusta de bambú i d'altres, excepte taulers multicapa i per a mosaic
441891 Ebenisteria per a la construcció i fusteria, de bambú, excepte finestres, balcons i els seus bastiments, portes i els seus marcs i llindars, pals i bigues, taulers acoblats per a revestiment, encofrats de fusta per a treball de construcció, teules i elements de construccions prefabricades
441899 Ebenisteria per a la construcció i fusteria, de fusta, inclosos els taulers de fusta cel·lular, excepte de fusta de bambú, finestres, balcons i els seus bastiments, portes i els seus marcs i llindars, pals i bigues, taulers acoblats per a revestiment, encofrats de fusta per a treball de construcció, teules i elements de construccions prefabricades
441911 Taules per a pa, taules per tallar i articles similars
441912 Bastonets xinesos de bambú
441919 Articles de taula o de cuina de bambú, excepte bastonets xinesos, taules per tallar i articles similars
441990 Articles de taula o de cuina de fusta, excepte de fusta de bambú, i els accessoris d'interior, guarniments, productes de boteria, vaixella i estris de taula o de cuina de fusta, raspalls, escombres i els sedassos de mà
442010 Estatuetes i altres objectes de fusta per a guarniment
442090 Marqueteria, cofres, caixes i estotjos per a joieria o orfebreria i manufactures similars de fusta, i mobiliari de fusta no comprès en el capítol 94
442110 Penjadors de fusta per a peces de vestir
442191 Articles de bambú ncaa
442199 Articles de fusta ncaa
450110 Suro natural en brut o simplement preparat
450190 Deixalles de suro i suro triturat, granulat o polvoritzat
450200 Suro natural, decorticat o simplement escairat, o en blocs, planxes, fulles, o tires quadrades o rectangulars (inclosos els escalaborns amb arestes vives per a taps)
450310 Taps de suro natural
450390 Manufactures de suro natural, excepte els taps
450410 Blocs, plaques, planxes, fulles i tires, rajoles de qualsevol forma i cilindres massissos (inclosos els discos) de suro aglomerat -fins i tot amb aglutinant-
450490 Suro aglomerat -fins i tot amb aglutinant- i manufactures de suro aglomerat, excepte dels blocs, plaques, planxes, fulles i tires, rajoles de qualsevol forma, cilindres massissos, discos, barres o làmines
460121 Estoretes, estores i canyissos de bambú
460122 Estoretes, estores i canyissos de rotang
460129 Estoretes, estores i canyissos de matèries vegetals, excepte el bambú i el rotang
460192 Matèries trenables, trenes i articles similars de bambú, teixits o paral·lelitzats en forma plana -fins i tot acabats-, excepte les estoretes, les estores i els canyissos
460193 Matèries trenables, trenes i articles similars de rotang, teixits o paral·lelitzats en forma plana -fins i tot acabats-, excepte les estoretes, les estores i els canyissos
460194 Matèries trenables, trenes i articles similars de matèries vegetals trenables (excepte el bambú i el rotang), teixits o paral·lelitzats en forma plana -fins i tot acabats-, excepte les estoretes, les estores i els canyissos
460199 Matèries trenables, trenes i articles similars de matèries trenables, teixits o paral·lelitzats en forma plana -fins i tot acabats-, excepte de matèries vegetals
460211 Articles de cistelleria de bambú obtinguts directament en la seva forma amb matèries trenables o confeccionats amb articles de la partida 4601
460212 Articles de cistelleria de rotang obtinguts directament en la seva forma amb matèries trenables o confeccionats amb articles de la partida 4601
460219 Articles de cistelleria obtinguts directament en la seva forma amb matèries trenables (excepte el bambú i el rotang) o confeccionats amb articles de la partida 4601 de matèries vegetals
460290 Articles de cistelleria obtinguts directament en la seva forma amb matèries trenables no vegetals o confeccionats amb articles de la partida 4601, excepte les matèries vegetals
470100 Pasta mecànica de fusta
470200 Pasta química de fusta per dissoldre
470311 Pasta química de fusta, crua, de coníferes, a la sosa o al sulfat, excepte la pasta per dissoldre
470319 Pasta química de fusta, crua, a la sosa o al sulfat, excepte la de coníferes i la pasta per dissoldre
470321 Pasta química de fusta, semiblanquejada o blanquejada, de coníferes, a la sosa o al sulfat, excepte la pasta per dissoldre
470329 Pasta química de fusta, semiblanquejada o blanquejada, a la sosa o al sulfat, excepte la de coníferes i la pasta per dissoldre
470411 Pasta química de fusta, crua, de coníferes, al bisulfit, excepte la pasta per dissoldre
470419 Pasta química de fusta, crua, al bisulfit, excepte la de coníferes i la pasta per dissoldre
470421 Pasta química de fusta, semiblanquejada o blanquejada, de coníferes, al bisulfit, excepte la pasta per dissoldre
470429 Pasta química de fusta, semiblanquejada o blanquejada, al bisulfit, excepte la de coníferes i la pasta per dissoldre
470500 Pasta de fusta obtinguda mitjançant la combinació d'un tractament mecànic i d'un tractament químic
470610 Pasta de línters de cotó
470620 Pasta de fibres obtingudes de paper o cartó reciclats (deixalles i rebutjos)
470630 Pasta mecànica de bambú
470691 Pasta d'altres matèries fibroses cel·lulòsiques, mecàniques, excepte la pasta de bambú, de línters de cotó i la pasta de fibres obtingudes de paper o cartó reciclats (deixalles i rebutjos)
470692 Pasta d'altres matèries fibroses cel·lulòsiques, químiques, excepte la pasta de bambú, de línters de cotó i la pasta de fibres obtingudes de paper o cartó reciclats (deixalles i rebutjos)
470693 Pasta d'altres matèries fibroses cel·lulòsiques, semiquímiques, excepte la pasta de bambú, de línters de cotó i la pasta de fibres obtingudes de paper o cartó reciclats (deixalles i rebutjos)
470710 Deixalles i rebutjos de paper o cartó kraft cru o de paper o cartó ondulat
470720 Deixalles i rebutjos d'altres papers o cartons obtinguts principalment a partir de pasta química blanquejada sense acolorir a la massa
470730 Deixalles i rebutjos de paper o cartó obtinguts principalment a partir de pasta mecànica (per exemple: diaris, periòdics i impresos similars)
470790 Deixalles i rebutjos de paper o cartó, fins i tot sense classificar, excepte els de paper o cartó kraft cru de paper o cartó ondulat, els d'altres papers o cartons obtinguts principalment a partir de pasta química blanquejada sense acolorir a la massa i els de paper o cartó obtinguts principalment a partir de pasta mecànica
480100 Paper premsa en bobines (rotlles) d'amplada superior a 28 cm o en fulls de forma quadrada o rectangular en què els seus costats siguin superiors a 28 cm i a 15 cm, mesurats sense plegar, en què el contingut de fibres de fusta obtingudes per procediment mecànic o químic-mecànic sigui superior o igual al 50% en pes del contingut total de fibra, sense encolar o molt lleugerament encolat, l'índex de rugositat, mesurat en l'aparell Parker Print surf (1 MPa) sobre cadascuna de les cares, sigui superior a 2,5 micres (micròmetres, microns) i de pes superior o igual a 40 g / m2 però inferior o igual a 65 g / m2
480210 Paper i cartó fet a mà (full per full)
480220 Paper i cartó suport per a paper i cartó fotosensible, termosensible o electrosensible, en bobines o en fulls
480240 Paper suport per a papers de decorar parets, en bobines o en fulls
480254 Altres papers i cartons, sense estucar ni recobrir, utilitzats per escriure, imprimir o similar, per a targetes o cintes perforades, en bobines o fulls, sense fibres obtingudes per procediment mecànic o en què un màxim del 10%,en pes, del contingut total de fibres estigui format per les esmentades anteriorment, de gramatge inferior a 40 g/m², excepte els compresos anteriorment en la partida 4802 i els de les partides 4801 o 4803
480255 Paper i cartó, sense estucar ni recobrir, utilitzats per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, paper i cartó per a targetes o cintes perforades, en bobines, sense fibres obtingudes per procediment mecànic o en què un màxim del 10%, en pes, del contingut total de fibres estigui constituït per les esmentades anteriorment, de gramatge superior o igual a 40 g/m² i inferior o igual a 150 g/m², excepte el paper i cartó fet a mà (full per full)
480256 Paper i cartó, sense estucar ni recobrir, utilitzat per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, paper i cartó per a targetes o cintes perforades, en fulls on un costat sigui inferior o igual a 435 mm i l'altre inferior o igual a 297 mm, sense plegar, sense fibres obtingudes per procediment mecànic o en què un màxim del 10%, en pes, del contingut total de fibres estigui constituït per les esmentades anteriorment, de gramatge superior o igual a 40 g/m² i inferior o igual a 150 g/m², excepte el paper i cartó fet a mà (full per full)
480257 Paper i cartó, sense estucar ni recobrir, utilitzat per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, paper i cartó per a targetes o cintes perforades, sense plegar, sense fibres obtingudes per procediment mecànic o en què un màxim del 10%, en pes, del contingut total de fibres estigui constituït per les esmentades anteriorment, de gramatge superior o igual a 40 g/m² i inferior o igual a 150 g/m², excepte el paper i cartó fet a mà (full per full) i en bobines o fulls amb un costat inferior o igual a 435 mm i l'altre inferior o igual a 297 mm, sense plegar
480258 Paper i cartó, sense estucar ni recobrir, utilitzat per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, paper i cartó per a targetes o cintes perforades, sense plegar, sense fibres obtingudes per procediment mecànic o en què un màxim del 10%, en pes, del contingut total de fibres estigui constituït per les esmentades anteriorment, de gramatge superior a 150 g/m²
480261 Papers i cartons, dels tipus utilitzats per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques i targetes perforades o no perforades, en bobines de qualsevol mida, en què més del 10% en pes del contingut total de fibres estigui constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic o quimiomecànic, ncaa
480262 Papers i cartons, dels tipus utilitzats per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques i targetes perforades o no perforades, en fulls quadrats o rectangulars amb un costat inferior o igual a 435 mm i l'altre inferior o igual a 297 mm, sense plegar, en què més del 10% en pes del contingut total de fibres estigui constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic o quimiomecànic, ncaa
480269 Altres papers i cartons, sense estucar ni recobrir, utilitzats per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, en fulls, en què més del 10% en pes del contingut total de fibres estigui constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic, excepte en bobines, en fulls amb un costat inferior o igual a 435 mm i l'altre inferior o igual a 297 mm, sense plegar, el paper i cartó fet a mà, paper i cartó suport per a paper i cartó fotosensible, termosensible
480300 Paper de l'utilitzat per a paper higiènic, per a mocadors, per a tovalloles tovallons o per a papers similars d'ús domèstic, d'higiene o de tocador, buata de cel·lulosa i napes de fibra de cel·lulosa, fins i tot arrissats, prisats, gofrats, estampats, perforats, acolorits o decorats en la superfície o impresos, en bobines d'amplada superior a 36 cm o en fulls quadrats o rectangulars en què almenys un costat passi de 36 cm sense plegar
480411 Paper i cartó de cobertura ("kraftliner"), cru, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, excepte els de les partides 4802 o 4803
480419 Paper i cartó de cobertura ("kraftliner"), sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, excepte el cru i el de les partides 4802 o 4803
480421 Paper kraft per a sacs, cru, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, excepte els de les partides 4802 o 4803
480429 Paper kraft per a sacs, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, excepte el cru i el de les partides 4802 o 4803
480431 Papers i cartons kraft, crus, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, de gramatge inferior o igual a 150 g/m², excepte el paper i cartó de cobertura ("kraftliner"), el paper kraft per a sacs i el de les partides 4802 o 4803
480439 Papers i cartons kraft, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, de gramatge inferior o igual a 150 g/m², excepte els crus, el paper i cartó de cobertura ("kraftliner"), el paper kraft per a sacs i el de les partides 4802 o 4803
480441 Papers i cartons kraft, crus, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, de gramatge superior a 150 g/m² i inferior a 225 g/m², excepte el paper i cartó de cobertura ("kraftliner"), paper kraft per a sacs i paper i cartó de les partides 4802 o 4803
480442 Papers i cartons kraft, blanquejats uniformement a la massa i en què més del 95%, en pes, del contingut total de fibra estigui constituït per fibres de fusta obtingudes per procediment químic, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, de gramatge superior a 150 g/m² i inferior a 225 g/m², excepte el paper i cartó de cobertura ("kraftliner"), paper kraft per a sacs i paper i cartó de les partides 4802 o 4803
480449 Papers i cartons kraft, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, de gramatge superior a 150 g/m² i inferior a 225 g/m², excepte els crus, blanquejats uniformement a la massa i en què més del 95%, en pes, del contingut total de fibra estigui constituït per fibres de fusta obtingudes per procediment químic, paper i cartó de cobertura ("kraftliner"), paper kraft per a sacs i paper i cartó de les partides 4802 o 4803
480451 Papers i cartons kraft, crus, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, de gramatge superior o igual a 225 g/m², excepte el paper i cartó de cobertura ("kraftliner"), paper kraft per a sacs i paper i cartó de les partides 4802 o 4803
480452 Papers i cartons kraft, blanquejats uniformement a la massa i en què més del 95%, en pes, del contingut total de fibra estigui constituït per fibres de fusta obtingudes per procediment químic, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, de gramatge superior o igual a 225 g/m², excepte el paper i cartó de cobertura ("kraftliner"), paper kraft per a sacs i paper i cartó de les partides 4802 o 4803
480459 Papers i cartons kraft, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, de gramatge superior o igual a 225 g/m², excepte els crus, blanquejats uniformement a la massa i en què més del 95%, en pes, del contingut total de fibra estigui constituït per fibres de fusta obtingudes per procediment químic, paper i cartó de cobertura ("kraftliner"), paper kraft per a sacs i paper i cartó de les partides 4802 o 4803
480511 Paper semiquímic per ondular, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, que no hagi estat sotmès a treballs complementaris o a tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol
480512 Paper palla per ondular, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, que no hagi estat sotmès a treballs complementaris o a tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol
480519 Paper per ondular, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, que no hagi estat sotmès a treballs complementaris o a tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol, excepte el paper semiquímic i el paper palla
480524 Paper biclasse ("testliner"), sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, de gramatge inferior a 150 g/m²,que no hagi estat sotmès a treballs complementaris o a tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol
480525 Paper biclasse ("testliner"), sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, de gramatge superior o igual a 150 g/m², que no hagi estat sotmès a treballs complementaris o a tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol
480530 Paper sulfit per a embalatge, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, que no hagi estat sotmès a treballs complementaris o a tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol
480540 Paper i cartó filtre, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, que no hagin estat sotmesos a treballs complementaris o a tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol
480550 Paper i cartó feltre i paper i cartó llana, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, que no hagin estat sotmesos a treballs complementaris o a tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol
480591 Paper i cartó, de gramatge inferior o igual a 150 g/m², sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, que no hagin estat sotmesos a treballs complementaris o a tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol, excepte el paper per ondular, el paper biclasse ("testliner"), el paper sulfit per a embalatge, el paper i cartó filtre, el paper i cartó feltre i paper i cartó llana
480592 Paper i cartó, de gramatge superior a 150 g/m² però inferior a 225 g/m², sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, que no hagin estat sotmesos a treballs complementaris o a tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol, excepte el paper per ondular, el paper biclasse ("testliner"), el paper sulfit per a embalatge, el paper i cartó filtre, el paper i cartó feltre i paper i cartó llana
480593 Paper i cartó, de gramatge superior o igual a 225 g/m², sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, que no hagin estat sotmesos a treballs complementaris o a tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol, excepte el paper per ondular, el paper biclasse ("testliner"), el paper sulfit per a embalatge, el paper i cartó filtre, el paper i cartó feltre i paper i cartó llana
480610 Paper i cartó sulfuritzats (pergamí vegetal), en bobines o en fulls
480620 Paper resistent als greixos ("greaseproof"), en bobines o en fulls
480630 Paper vegetal (paper calc), en bobines o en fulls
480640 Paper cristall i altres papers calandrats transparents o translúcids, en bobines o en fulls
480700 Paper i cartó obtinguts per encolatge de fulls plans, sense estucar ni recobrir a la superfície i sense impregnar, fins i tot reforçats interiorment, en bobines o en fulls
480810 Paper i cartó ondulat, fins i tot recoberts per encolatge i fins i tot perforats, en bobines o en fulls, excepte el de les partides 4803 o 4818
480840 Paper kraft arrissat o prisat, fins i tot gofrat, estampat o perforat, en bobines o en fulls, excepte els dels tipus descrits en el text de la partida 4803
480890 Paper i cartó arrissat, prisat gofrat, estampat o perforat, en bobines o en fulls, excepte el paper kraft i paper i cartó dels tipus descrits en el text de les partides 4803 o 4818
480920 Paper autocopiador, fins i tot imprès, en bobines o en fulls
480990 Papers per copiar o transferir, fins i tot el cuixé o estucat, recobert o impregnat, per a clixés de multicopista o per a planxes òfset, fins i tot imprès, en bobines o en fulls, excepte el paper autocòpia
481013 Paper i cartó del tipus de l'utilitzat per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, sense fibres obtingudes per procediment mecànic, o en què un màxim del 10%, en pes, del contingut total de fibra estigui constituït per les esmentades anteriorment, estucat per una o les dues cares exclusivament amb caolí o altres substàncies inorgàniques, amb aglutinant o sense, fins i tot acolorit o decorat a la superfície o imprès, en bobines
481014 Paper i cartó del tipus de l'utilitzat per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, sense fibres obtingudes per procediment mecànic, o en què un màxim del 10%, en pes, del contingut total de fibra estigui constituït per les esmentades anteriorment, estucat per una o les dues cares exclusivament amb caolí o altres substàncies inorgàniques, amb aglutinant o sense, fins i tot acolorit o decorat a la superfície o imprès, en fulls quadrats o rectangulars d'un costat inferior o igual a 435 mm i l'altre inferior o igual a 297 mm, sense plegar
481019 Paper i cartó del tipus de l'utilitzat per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, sense fibres obtingudes per procediment mecànic, o en què un màxim del 10%, en pes, del contingut total de fibra estigui constituït per les esmentades anteriorment, estucat per una o les dues cares exclusivament amb caolí o altres substàncies inorgàniques, amb aglutinant o sense, fins i tot acolorit o decorat a la superfície o imprès, en fulls quadrats o rectangulars, excepte en fulls d'un costat inferior o igual a 435 mm i l'altre inferior o igual a 297 mm, sense plegar
481022 Paper cuixé o estucat lleuger (LWC), del tipus de l'utilitzat per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, en què més del 10% en pes del contingut total de fibra estigui constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic, amb aglutinant o sense, fins i tot acolorit o decorat a la superfície o imprès, en bobines o en fulls
481029 Paper i cartó del tipus de l'utilitzat per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, en què més del 10% en pes del contingut total de fibra estigui constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic, estucat per una o dues cares exclusivament amb caolí o altres substàncies inorgàniques, amb aglutinant o sense, fins i tot acolorit o decorat a la superfície o imprès, en bobines o fulls, excepte el paper cuixé o estucat lleuger (LWC)
481031 Paper i cartó kraft, blanquejat uniformement a la massa i en què més del 95%, en pes, del contingut total de fibra estigui constituït per fibres de fusta obtingudes per procediment químic, de gramatge inferior o igual a 150 g/m², estucat per una o les dues cares exclusivament amb caolí o altres substàncies inorgàniques, amb aglutinant o sense, fins i tot acolorit o decorat a la superfície o imprès, en bobines o en fulls, excepte el paper cuixé o estucat lleuger (LWC)
481032 Paper i cartó kraft, blanquejat uniformement a la massa i en què més del 95%, en pes, del contingut total de fibra estigui constituït per fibres de fusta obtingudes per procediment químic, de gramatge superior a 150 g/m², estucat per una o les dues cares exclusivament amb caolí o altres substàncies inorgàniques, amb aglutinant o sense, fins i tot acolorit o decorat a la superfície o imprès, en bobines o en fulls, excepte el paper cuixé o estucat lleuger (LWC)
481039 Paper i cartó kraft, estucat per una o dues cares exclusivament amb caolí o altres substàncies inorgàniques, amb aglutinant o sense, fins i tot acolorit o decorat a la superfície o imprès, en bobines o fulls, excepte el blanquejat uniformement a la massa i en què més del 95%, en pes, del contingut total de fibra estigui constituït per fibres de fusta obtingudes per procediment químic, i els tipus utilitzats per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques
481092 Papers i cartons, multicapes, estucats per una o les dues cares exclusivament amb caolí o altres substàncies inorgàniques, amb aglutinant o sense, fins i tot acolorits o decorats a la superfície o impresos, en bobines d'amplada o en fulls, excepte els tipus utilitzats per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques i del paper i cartó kraft
481099 Paper i cartó, estucats per una o les dues cares exclusivament amb caolí o altres substàncies inorgàniques, amb aglutinant o sense, fins i tot acolorits o decorats a la superfície o impresos, en bobines o en fulls, excepte el paper i cartó multicapes, paper i cartó dels tipus utilitzats per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, paper i cartó kraft
481110 Paper i cartó enquitranat, embetumat o asfaltat, en bobines o en fulls, excepte els productes descrits en el text de les partides 4803, 4809 o 4810
481141 Paper i cartó autoadhesiu, en bobines o en fulls, excepte els productes descrits en el text de les partides 4803, 4809 o 4810
481149 Paper i cartó engomat o adhesiu, en bobines o en fulls, excepte l'autoadhesiu i els productes descrits en el text de les partides 4803, 4309 o 4810
481151 Paper i cartó recobert, impregnat o revestit de plàstic, blanquejat de gramatge superior a 150 g/m², en bobines o en fulls, excepte els adhesius i els productes descrits en el text de les partides 4803, 4309 o 4810
481159 Paper i cartó recobert, impregnat o revestit de plàstic, en bobines o en fulls, excepte els blanquejat de gramatge superior a 150 g/m², els adhesius i els productes descrits en el text de les partides 4803, 4309 o 4810
481160 Paper i cartó recobert, impregnat o revestit de cera, de parafina, d'estearina, d'oli o de glicerina, en bobines o en fulls, excepte els productes descrits en el text de les partides 4803, 4809 o 4810
481190 Paper, cartó, buata de cel·lulosa i napes de fibres de cel·lulosa, estucats, recoberts, impregnats o revestits, acolorits o decorats en la superfície o impresos, en bobines o fulls, excepte el paper i cartó enquitranat, embetumat o asfaltat, engomat o adhesiu, recobert, impregnat o revestit de plàstic, cera, parafina, estearina, oli o glicerina i els productes descrits en el text de les partides 4803, 4809 o 4810
481200 Blocs i plaques, filtrants, de pasta de paper
481310 Paper de fumar en llibrets o en tubs
481320 Paper de fumar en bobines d'amplada inferior o igual a 5 cm
481390 Paper de fumar, fins i tot tallat a la mida adequada, excepte en llibrets o en tubs i en bobines d'amplada inferior o igual a 5 cm
481420 Paper per decorar i revestiments similars de paper per a parets, constituïts per paper recobert o revestit, en la cara vista, amb una capa de plàstic granejada, gofrada, acolorida, impresa amb motius o decorada d'una altra manera
481490 Paper per decorar i revestiments similars de paper per a parets i paper per a vidrieres, excepte el paper granit "ingrain", el revestit o recobert, en la cara vista, amb una capa de plàstic granejada, gofrada, acolorida, impresa amb motius o decorada d'una altra manera
481620 Paper autocòpia, fins i tot condicionat en caixes, excepte el de la partida 4809
481690 Paper carbó i papers similars per copiar o transferir, clixés de multicopista complets i planxes òfset, de paper, fins i tot en caixes, excepte el paper autocòpia, i els productes de la partida 4809
481710 Sobres de paper o cartó, excepte els sobres-carta
481720 Sobres-carta, targetes postals sense il·lustrar i targetes per a correspondència, de paper o cartó, excepte amb franqueig amb valor postal imprès
481730 Caixes, sobres i presentacions similars de paper o cartó, amb un assortiment d'articles de correspondència
481810 Paper higiènic de pasta de paper, paper buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa
481820 Mocadors i tovalloletes per a desmaquillatge i tovalloles de pasta de paper, paper buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa
481830 Estovalles i tovallons de pasta de paper, paper buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa
481850 Peces i complements de vestir, de pasta de paper, paper buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa
481890 Llençols i articles similars per a ús domèstic, de tocador, higiènic o clínic de pasta de paper, paper buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa, excepte el paper higiènic, tovalloletes, mocadors, estovalles, tovallons, bolquers, compreses i tampons higiènics, i peces i complements de vestir
481910 Caixes de paper o cartó ondulat
481920 Caixes i cartonatges, plegables, de paper o cartó sense ondular
481930 Sacs o bosses de paper, cartó, buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa, amb una amplada a la base superior o igual a 40 cm
481940 Sacs, bosses i paperines de paper, cartó, buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa, excepte els sacs i bosses amb una amplada a la base superior o igual a 40 cm
481950 Envasos de paper, cartó, buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa, incloses les fundes per a discos, excepte les caixes de paper o cartó ondulat, caixes i cartonatges, plegables, de paper o cartó sense ondular, sacs, bosses i paperines
481960 Cartonatges d'oficina, comerç o similars, excepte envasos
482010 Llibres de registre, llibres de comptabilitat, talonaris (de notes, de comandes o de rebuts), agendes, memoràndums, blocs de paper de cartes i articles similars, de paper o cartó
482020 Quaderns
482030 Classificadors, enquadernacions, carpetes i cobertes per a documents, de paper o cartó
482040 Impresos en paquets o plegats, encara que portin paper carbó
482050 Àlbums per a mostres o per a col·leccions, de paper o cartó
482090 Articles escolars, d'oficina o papereria, de paper o cartó, excepte els llibres de registre, de comptabilitat, talonaris (de notes, comandes o rebuts), agendes, memoràndums, blocs de paper de cartes i articles similars, quaderns, carpetes de taula, classificadors, enquadernacions (de fulls mòbils o altres), carpetes i cobertes per a documents, impresos en paquets o plegats encara que portin paper carbó i àlbums per a mostres o per a col·leccions, de paper o cartó
482110 Etiquetes de totes classes, de paper o cartó, impreses
482190 Etiquetes de totes classes, de paper o cartó, excepte les impreses
482210 Tambors, bobines, bitlles i suports similars, de pasta de paper, paper o cartó, fins i tot perforats o endurits, del tipus dels utilitzats per al bobinatge de filades tèxtils
482290 Tambors, bobines, bitlles i suports similars, de pasta de paper, paper o cartó, fins i tot perforats o endurits, excepte els utilitzats per al bobinatge de filades tèxtils
482320 Paper i cartó filtre, tallat a mida
482340 Paper diagrama per a aparells registradors, tallat a mida, en bobines, en fulls o en discos
482361 Safates, fonts, plats, tasses, gots i articles similars de paper o cartó, de bambú
482369 Safates, fonts, plats, tasses, gots i articles similars de paper o cartó, excepte de bambú
482370 Articles emmotllats o premsats, de pasta de paper
482390 Altres papers, cartons, buates de cel·lulosa i napes de fibres de cel·lulosa tallats a mida, altres articles de pasta de paper, de paper, cartó, buata de cel·lulosa o de napes de fibres de cel·lulosa, no expressats ni compresos en aquesta partida
490110 Llibres, fullets i impresos similars, en fulls separats, fins i tot plegats
490191 Diccionaris i enciclopèdies, fins i tot en fascicles
490199 Llibres, fullets i impresos similars, excepte en fulls separats, fins i tot plegats i diccionaris i enciclopèdies, fins i tot en fascicles
490210 Diaris i publicacions periòdiques, impresos fins i tot il·lustrats o amb publicitat que es publiquin quatre vegades per setmana com a mínim
490290 Diaris i publicacions periòdiques, impresos fins i tot il·lustrats o amb publicitat, excepte que es publiquin quatre vegades per setmana com a mínim
490300 Àlbums o llibres d'estampes per a nens i quaderns infantils per dibuixar o acolorir
490400 Música manuscrita o impresa, fins i tot amb il·lustracions o enquadernada
490510 Esferes cartogràfiques
490591 Manufactures cartogràfiques en forma de llibres o de fullets
490599 Manufactures cartogràfiques de totes classes, inclosos els mapes murals, els plànols topogràfics i impresos, excepte en forma de llibres o de fullets i esferes
490600 Plànols i dibuixos originals fets a mà, d'arquitectura, d'enginyeria, industrials, comercials, topogràfics o similars, texts manuscrits, reproduccions fotogràfiques sobre paper sensibilitzat i còpies amb paper carbó, dels plànols, dibuixos o texts esmentats anteriorment
490700 Segells de correus, timbres fiscals i similars, sense obliterar, que tinguin o hagin de tenir curs legal al país de destinació, paper timbrat, bitllets de banc, xecs, títols d'accions i obligacions i títols similars
490810 Calcomanies vitrificables
490890 Calcomanies de qualsevol classe, excepte les vitrificables
490900 Targetes postals impreses o il·lustrades, targetes impreses amb felicitacions o comunicacions personals, fins i tot amb il·lustracions, adornaments o aplicacions, o amb sobre
491000 Calendaris de qualsevol classe impresos, inclosos els calendaris de bloc
491110 Impresos publicitaris, catàlegs comercials i similars
491191 Estampes, gravats i fotografies
491199 Altres impresos, excepte els impresos publicitaris, catàlegs comercials i similars, estampes, gravats i fotografies
500100 Capolls de cucs de seda per a debanament
500200 Seda crua sense tòrcer
500300 Rebutjos de seda (inclosos els capolls de cucs de seda no destinats a debanament, els rebutjos de filats i les filagarses)
500400 Filats de seda ncvd, excepte de rebutjos de filats de seda
500500 Filats de rebutjos de seda, ncvd
500600 Filats de seda o de rebutjos de seda i pèl de Messina (crin de Florència), cvd
500710 Teixits de borra de seda
500720 Teixits amb un contingut de seda o de rebutjos de seda diferents de la borra, superior o igual al 85% en pes
500790 Teixits amb un contingut de seda o de rebutjos de seda, inferior al 85% en pes, excepte de teixits de borra
510111 Llana esquilada sense cardar ni pentinar, bruta o rentatge a llom
510119 Llana sense cardar ni pentinar, bruta o rentatge a llom, excepte d'esquilada
510121 Llana esquilada sense cardar ni pentinar, desgreixada sense carbonitzar
510129 Llana sense cardar ni pentinar, desgreixada sense carbonitzar, excepte d'esquilada
510130 Llana carbonitzada sense cardar ni pentinar
510211 Pèl fi de cabra del Caixmir sense cardar ni pentinar
510219 Pèl fi de conill d'Angora, alpaca, llama, vicunya, camell, iac, cabra d'Angora (moher), cabra del Tibet i similars, i de conill diferent del d'Angora, llebre, castor, coipú i cangur rata mesquer sense cardar ni pentinar
510220 Pèl ordinari sense cardar ni pentinar
510310 Punxes o borres de llana o pèl fi
510320 Rebutjos de llana o pèl fi (inclosos els rebutjos de filats), excepte de filagarses i punxes o borres
510330 Rebutjos de pèl ordinari
510400 Filagarses de llana, pèl fi o ordinari
510510 Llana cardada
510521 Llana pentinada a granel
510529 Llana pentinada, excepte de la pentinada a granel
510531 Pèl fi de cabra del Caixmir cardat o pentinat
510539 Pèl fi cardat i pentinat, excepte de cabra del Caixmir
510540 Pèl ordinari cardat o pentinat
510610 Filats de llana cardada amb un contingut de llana superior o igual al 85% en pes, ncvd
510620 Filats de llana cardada amb un contingut de llana inferior al 85% en pes, ncvd
510710 Filats de llana pentinada amb un contingut de llana superior o igual al 85% en pes, ncvd
510720 Filats de llana pentinada amb un contingut de llana inferior al 85% en pes, ncvd
510810 Filats de pèl fi cardat, ncvd
510820 Filats de pèl fi pentinat, ncvd
510910 Filats de llana o pèl fi amb un contingut de llana o pèl fi superior o igual al 85% en pes, cvd
510990 Filats de llana o pèl fi, cvd, excepte amb un contingut de llana o pèl fi superior o igual al 85% en pes
511000 Filats de pèl ordinari o crin (inclosos els filats de crin entorxats) encara que estiguin cvd
511111 Teixits de llana cardada o pèl fi cardat amb un contingut de llana o pèl fi superior o igual al 85% en pes, de gramatge inferior o igual a 300 g/m²
511119 Teixits de llana cardada o pèl fi cardat amb un contingut de llana o pèl fi superior o igual al 85% en pes, de gramatge superior a 300 g/m²
511120 Teixits de llana cardada o pèl fi cardat barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials, excepte teixits amb un contingut de llana o pèl fi superior o igual al 85% en pes
511130 Teixits de llana cardada o pèl fi cardat barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials discontínues, excepte teixits amb un contingut de llana o pèl fi superior o igual al 85% en pes
511190 Teixits de llana cardada o pèl fi cardat, excepte de teixits amb un contingut de llana o pèl fi superior o igual al 85% en pes i barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials, o amb fibres sintètiques o artificials discontínues
511211 Teixits de llana pentinada o pèl fi pentinat amb un contingut de llana o pèl fi superior o igual al 85% en pes i de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
511219 Teixits de llana pentinada o pèl fi pentinat amb un contingut de llana o pèl fi superior o igual al 85% en pes i de gramatge superior a 200 g/m²
511220 Teixits de llana pentinada o pèl fi pentinat barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials, excepte de teixits amb una quantitat de llana o pèl fi superior o igual al 85% en pes
511230 Teixits de llana pentinada o pèl fi pentinat barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials discontínues, excepte de teixits amb una quantitat de llana o pèl fi superior o igual al 85% en pes
511290 Teixits de llana pentinada o pèl fi pentinat, excepte teixits amb un contingut de llana o pèl fi superior o igual al 85% en pes i els que estiguin barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials, o amb fibres sintètiques o artificials discontínues
511300 Teixits de pèl ordinari o crin
520100 Cotó sense cardar ni pentinar
520210 Rebutjos de filats de cotó
520291 Filagarses de cotó
520299 Rebutjos de cotó, excepte de rebutjos de filats i les filagarses
520300 Cotó cardat o pentinat
520411 Fil de cosir de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, ncvd
520419 Fil de cosir de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, ncvd
520420 Fil de cosir de cotó, cvd
520511 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats senzills de fibres sense pentinar de títol superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número mètric 14), ncvd, excepte de fil de cosir
520512 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats senzills de fibres sense pentinar de títol inferior a 714,29 decitex, però superior o igual a 232,56 decitex (superior al número mètric 14, però inferior o igual al número mètric 43), ncvd, excepte de fil de cosir
520513 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats senzills de fibres sense pentinar de títol inferior a 232,56 decitex, però superior o igual a 192,31 decitex (superior al número mètric 43, però inferior o igual al número mètric 52), ncvd, excepte de fil de cosir
520514 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats senzills de fibres sense pentinar de títol inferior a 192,31 decitex, però superior o igual a 125 decitex (superior al número mètric 52, però inferior o igual al número mètric 80), ncvd, excepte de fil de cosir
520515 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats senzills de fibres sense pentinar de títol inferior a 125 decitex (superior al número mètric 80)
520521 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats senzills de fibres pentinades de títol superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número mètric 14), ncvd, excepte de fil de cosir
520522 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats senzills de fibres pentinades de títol inferior a 714,29 decitex, però superior o igual a 232,56 decitex (superior al número mètric 14, però inferior o igual al número mètric 43), ncvd, excepte de fil de cosir
520523 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats senzills de fibres pentinades de títol inferior a 232,56 decitex, però superior o igual a 192,31 decitex (superior al número mètric 43, però inferior o igual al número mètric 52), ncvd, excepte de fil de cosir
520524 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats senzills de fibres pentinades de títol inferior a 192,31 decitex, però superior o igual a 125 decitex (superior al número mètric 52, però inferior o igual al número mètric 80), ncvd, excepte de fil de cosir
520526 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats senzills de fibres pentinades de títol inferior a 125 decitex, però superior o igual a 106,38 decitex (superior al número mètric 80, però inferior o igual al número mètric 94), ncvd, excepte de fil de cosir
520527 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats senzills de fibres pentinades de títol inferior a 106,38 decitex, però superior o igual a 83,33 decitex (superior al número mètric 94, però inferior o igual al número mètric 120), ncvd, excepte de fil de cosir
520528 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats senzills de fibres pentinades de títol inferior a 83,33 decitex (superior al número mètric 120), ncvd, excepte de fil de cosir
520531 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres sense pentinar de títol superior o igual a 714,29 decitex per fil senzill (inferior o igual al número mètric 14 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520532 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres sense pentinar de títol inferior a 714,29 decitex, però superior o igual a 232,56 decitex per fil senzill (superior al número mètric 14, però inferior o igual al número mètric 43 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520533 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres sense pentinar de títol inferior a 232,56 decitex, però superior o igual a 192,31 decitex per fil senzill (superior al número mètric 43, però inferior o igual al número mètric 52 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520534 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres sense pentinar de títol inferior a 192,31 decitex, però superior o igual a 125 decitex per fil senzill (superior al número mètric 52, però inferior o igual al número mètric 80 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520535 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres sense pentinar de títol inferior a 125 decitex per fil senzill (superior al número mètric 80 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520541 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres pentinades de títol superior o igual a 714,29 decitex per fil senzill (inferior o igual al número mètric 14 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520542 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres pentinades de títol inferior a 714,29 decitex, però superior o igual a 232,56 decitex per fil senzill (superior al número mètric 14, però inferior o igual al número mètric 43 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520543 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres pentinades de títol inferior a 232,56 decitex, però superior o igual 192,31 decitex per fil senzill (superior al número mètric 43, però inferior o igual al número mètric 52 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520544 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres pentinades de títol inferior a 192,31 decitex, però superior o igual a 125 decitex per fil senzill (superior al número mètric 52, però inferior o igual al número mètric 80 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520546 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres pentinades de títol inferior a 125 decitex, però superior o igual a 106,38 decitex per fil senzill (superior al número mètric 80, però inferior o igual al número mètric 94 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520547 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres pentinades de títol inferior a 106,38 decitex, però superior o igual a 83,33 decitex per fil senzill (superior al número mètric 94, però inferior o igual al número mètric 120 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520548 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres pentinades de títol inferior a 83,33 decitex per fil senzill (superior al número mètric 120 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520611 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats senzills de fibres sense pentinar de títol superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número mètric 14), ncvd, excepte de fil de cosir
520612 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats senzills de fibres sense pentinar de títol inferior a 714,29 decitex, però superior o igual a 232,56 decitex (superior al número mètric 14, però inferior o igual al número mètric 43), ncvd, excepte de fil de cosir
520613 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats senzills de fibres sense pentinar de títol inferior a 232,56 decitex, però superior o igual a 192,31 decitex (superior al número mètric 43, però inferior o igual al número mètric 52), ncvd, excepte de fil de cosir
520614 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats senzills de fibres sense pentinar de títol inferior a 192,31 decitex, però superior o igual a 125 decitex (superior al número mètric 52, però inferior o igual al número mètric 80), ncvd, excepte de fil de cosir
520615 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats senzills de fibres sense pentinar de títol inferior a 125 decitex (superior al número mètric 80), ncvd, excepte de fil de cosir
520621 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats senzills de fibres pentinades de títol superior o igual 714,29 decitex (inferior o igual al número mètric 14), ncvd, excepte de fil de cosir
520622 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats senzills de fibres pentinades de títol inferior a 714,29 decitex, però superior o igual a 232,56 decitex superior número mètric 14, però inferior o igual al número mètric 43), ncvd, excepte de fil de cosir
520623 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats senzills de fibres pentinades de títol inferior a 232,56 decitex, però superior o igual a 192,31 decitex (superior al número mètric 43, però inferior o igual al número mètric 52), ncvd, excepte de fil de cosir
520624 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats senzills de fibres pentinades de títol inferior a 192,31 decitex, però superior o igual a 125 decitex (superior al número mètric 52, però inferior o igual al número mètric 80), ncvd, excepte de fil de cosir
520625 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats senzills de fibres pentinades de títol inferior a 125 decitex (superior al número mètric 80), ncvd, excepte de fil de cosir
520631 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres sense pentinar de títol superior o igual a 714,29 decitex per fil senzill (inferior o igual al número mètric 14 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520632 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres sense pentinar de títol inferior a 714,29 decitex, però superior o igual a 232,56 decitex per fil senzill (superior al número mètric 14, però inferior o igual al número mètric 43 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520633 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres sense pentinar de títol inferior a 232,56 decitex, però superior o igual a 192,31 decitex per fil senzill (superior al número mètric 43, però inferior o igual al número mètric 52 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520634 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres sense pentinar de títol inferior a 192,31 decitex, però superior o igual a 125 decitex per fil senzill (superior al número mètric 52, però inferior o igual al número mètric 80 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520635 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres sense pentinar de títol inferior a 125 decitex per fil senzill (superior al número mètric 80 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520641 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres pentinades de títol superior o igual a 714,29 decitex per fil senzill (inferior o igual al número mètric 14 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520642 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres pentinades de títol inferior a 714,29 decitex, però superior o igual a 232,56 decitex per fil senzill (superior al número mètric 14, però inferior o igual al número mètric 43 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520643 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres pentinades de títol inferior a 232,56 decitex, però superior o igual a 192,31 decitex per fil senzill (superior al número mètric 43, però inferior o igual al número mètric 52 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520644 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres pentinades de títol inferior a 192,31 decitex, però superior o igual a 125 decitex per fil senzill (superior al número mètric 52, però inferior o igual al número mètric 80 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520645 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, filats retorts o cablejats de fibres pentinades de títol inferior a 125 decitex per fil senzill (superior al número mètric 80 per fil senzill), ncvd, excepte de fil de cosir
520710 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, cvd, excepte de fil de cosir
520790 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, cvd, excepte de fil de cosir
520811 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes crus amb lligat de plana i de gramatge inferior o igual a 100 g/m²
520812 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes crus amb lligat de plana i de gramatge superior a 100 g/m² però inferior o igual a 200 g/m²
520813 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², crus amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
520819 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², crus, excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
520821 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes blanquejats amb lligat de plana de gramatge inferior o igual 100 g/m²
520822 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes blanquejats amb lligat de plana de gramatge superior a 100 g/m², però inferior o igual a 200 g/m²
520823 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², blanquejats amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
520829 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², blanquejats, excepte amb lligat de plana, sarja i creuat, de curs inferior o igual a 4
520831 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes tenyits amb lligat de plana de gramatge inferior o igual a 100 g/m²
520832 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes tenyits amb lligat de plana de gramatge superior a 100 g/m² però inferior o igual a 200 g/m²
520833 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², tenyits amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
520839 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², tenyits, excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
520841 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes amb filats de diferents colors amb lligat de plana de gramatge inferior o igual a 100 g/m²
520842 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes amb filats de diferents colors amb lligat de plana de gramatge superior a 100 g/m², però inferior o igual a 200 g/m²
520843 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, de gramatge inferior o igual a 200 g/m² amb filats de diferents colors amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
520849 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², amb filats de diferents colors, excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
520851 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes estampats amb lligat de plana de gramatge inferior o igual a 100 g/m²
520852 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes estampats amb lligat de plana de gramatge superior a 100 g/m², però inferior o igual a 200 g/m²
520859 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, estampats, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, de curs inferior o igual a 4
520911 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes crus amb lligat de plana de gramatge superior a 200 g/m²
520912 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes crus amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4 de gramatge superior a 200 g/m²
520919 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes crus de gramatge superior a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
520921 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes blanquejats amb lligat de plana de gramatge superior a 200 g/m²
520922 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes blanquejats amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4 de gramatge superior a 200 g/m²
520929 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes blanquejats de gramatge superior a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
520931 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes tenyits amb lligat de plana de gramatge superior a 200 g/m²
520932 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes tenyits amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4 de gramatge superior a 200 g/m²
520939 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes tenyits de gramatge superior a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
520941 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes amb filats de diferents colors amb lligat de plana de gramatge superior a 200 g/m²
520942 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes amb filats de diferents colors, teixits de mescla de poc cos (denim) de gramatge superior a 200 g/m²
520943 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes amb filats de diferents colors amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4 de gramatge superior a 200 g/m²
520949 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes amb filats de diferents colors de gramatge superior a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4 i teixits de mescla de poc cos (denim)
520951 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes estampats amb lligat de plana de gramatge superior a 200 g/m²
520952 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes estampats amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4 de gramatge superior a 200 g/m²
520959 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes estampats de gramatge superior a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
521011 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes crus amb lligat de plana de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
521019 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, crus, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, de curs inferior o igual a 4
521021 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes blanquejats amb lligat de plana de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
521029 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, blanquejats, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, de curs inferior o igual a 4
521031 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes tenyits amb lligat de plana, de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
521032 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes tenyits amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4, de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
521039 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes tenyits, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
521041 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes amb filats de diferents colors amb lligat de plana, de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
521049 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, amb filats de diferents colors, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, de curs inferior o igual a 4
521051 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes estampats amb lligat de plana, de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
521059 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, estampats, de gramatge inferior o igual a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, de curs inferior o igual a 4
521111 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes crus amb lligat de plana, de gramatge superior a 200 g/m²
521112 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes crus amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4, de gramatge superior a 200 g/m²
521119 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes crus, de gramatge superior a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
521120 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, blanquejats, de gramatge superior a 200 g/m²
521131 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes tenyits amb lligat de plana, de gramatge superior a 200 g/m²
521132 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes tenyits amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4, de gramatge superior a 200 g/m²
521139 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes tenyits, de gramatge superior a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
521141 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes amb filats de diferents colors amb lligat de plana, de gramatge superior a 200 g/m²
521142 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes amb filats de diferents colors, teixits de mescla de poc cos (denim), de gramatge superior a 200 g/m²
521143 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes amb filats de diferents colors amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4, de gramatge superior a 200 g/m²
521149 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes amb filats de diferents colors, de gramatge superior a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4, i teixits de mescla de poc cos (denim)
521151 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes estampats amb lligat de plana, de gramatge superior a 200 g/m²
521152 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes estampats amb lligat de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4, de gramatge superior a 200 g/m²
521159 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes estampats, de gramatge superior a 200 g/m², excepte amb lligat de plana, sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4
521211 Altres teixits de cotó crus de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
521212 Altres teixits de cotó blanquejats de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
521213 Altres teixits de cotó tenyits de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
521214 Altres teixits de cotó amb filats de diferents colors, de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
521215 Altres teixits de cotó estampats de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
521221 Altres teixits de cotó crus de gramatge superior a 200 g/m²
521222 Altres teixits de cotó blanquejats, de gramatge superior a 200 g/m²
521223 Altres teixits de cotó tenyits de gramatge superior a 200 g/m²
521224 Altres teixits de cotó amb filats de diferents colors, de gramatge superior a 200 g/m²
521225 Altres teixits de cotó estampats de gramatge superior a 200 g/m²
530110 Lli en brut o en amaratge
530121 Lli en bregada o per espadar
530129 Lli pentinat o treballat d'una altra manera però sense filar, excepte en bregada o per espadar
530130 Estopes i rebutjos de lli (inclosos els rebutjos de filats i les filagarses)
530210 Cànem en brut o en amaratge
530290 Cànem treballat però sense filar, estopes i rebutjos de cànem (inclosos els rebutjos de filats i les filagarses)
530310 Jute i altres fibres tèxtils del líber en brut o en amaratge, excepte de lli, cànem i rami
530390 Jute i altres fibres tèxtils del líber treballats però sense filar, estopes i rebutjos d'aquestes fibres (inclosos els rebutjos de filats i les filagarses), excepte de lli, cànem i rami
530500 Coco, abacà (cànem de Manila o Musa textilis Nee), rami i altres fibres tèxtils vegetals en brut o treballades però sense filar, no expressades ni compreses en altres partides, estopes i rebutjos d'aquestes fibres (inclosos els rebutjos de filats i les filagarses)
530610 Filats de lli senzills
530620 Filats de lli retorts o cablejats
530710 Filats de jute i altres fibres tèxtils del líber de la partida 5303 senzills
530720 Filats de jute i altres fibres tèxtils del líber de la partida 5303 retorts o cablejats
530810 Filats de coco
530820 Filats de cànem
530890 Filats de les altres fibres tèxtils vegetals, excepte de lli, jute i altres fibres tèxtils del líber, coco i cànem
530911 Teixits de lli crus o blanquejats amb un contingut de lli superior o igual al 85% en pes
530919 Teixits de lli amb un contingut de lli superior o igual al 85% en pes, excepte de crus o blanquejats
530921 Teixits de lli crus o blanquejats amb un contingut de lli inferior al 85% en pes
530929 Teixits de lli amb un contingut de lli inferior al 85% en pes, excepte de crus o blanquejats
531010 Teixits de jute i altres fibres tèxtils del líber de la partida 5303 crus
531090 Teixits de jute i altres fibres tèxtils del líber de la partida 5303, excepte de crus
531100 Teixits d'altres fibres tèxtils vegetals i teixits de filats de paper
540110 Fil de cosir de filaments sintètics -fins i tot cvd-
540120 Fil de cosir de filaments artificials -fins i tot cvd-
540211 Filats d'alta tenacitat de filaments d'aramides (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540219 Filats d'alta tenacitat de filaments de niló o altres poliamides (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir i filaments d'aramides
540220 Filats d'alta tenacitat de filaments de polièster (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540231 Filats texturats de filaments de niló o altres poliamides de títol inferior o igual a 50 tex per filada senzilla (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540232 Filats texturats de filaments de niló o altres poliamides de títol superior a 50 tex per filada senzilla (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540233 Filats texturats de filaments de polièster (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540234 Filats texturats de filaments de polipropilè (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540239 Filats texturats de filaments sintètics (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de niló o altres poliamides, polièster, polipropilè i fil de cosir
540244 Filats senzills sense torsió o amb una torsió inferior o igual a 50 voltes per metre de filaments d'elastòmers (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540245 Filats senzills sense torsió o amb una torsió inferior o igual a 50 voltes per metre de filaments de niló o altres poliamides (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540246 Filats senzills sense torsió o amb una torsió inferior o igual a 50 voltes per metre de filaments de polièsters parcialment orientats (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540247 Filats senzills sense torsió o amb una torsió inferior o igual a 50 voltes per metre de filaments de polièsters, (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir i filats de polièsters parcialment orientats
540248 Filats senzills sense torsió o amb una torsió inferior o igual a 50 voltes per metre de filaments de polipropilè (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540249 Filats senzills sense torsió o amb una torsió inferior o igual a 50 voltes per metre de filaments sintètics (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir, de niló o altres poliamides, polièsters, elastòmers i polipropilè
540251 Filats senzills amb una torsió superior a 50 voltes per metre de filaments de niló o altres poliamides (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540252 Filats senzills amb una torsió superior a 50 voltes per metre de filaments de polièster (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540253 Filats senzills amb una torsió superior a 50 voltes per metre de filaments de polipropilè (inclosos els monofilaments de títol inferior a 67 decitex), excepte de fil de cosir, filats cvd i filats texturats
540259 Filats senzills amb una torsió superior a 50 voltes per metre de filaments sintètics (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), excepte de fil de cosir, filats cvd, filats texturats i filats de filaments de polièster, polipropilè, niló o altres poliamides
540261 Filats retorts o cablejats de filaments de niló o altres poliamides (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540262 Filats retorts o cablejats de filaments de polièster (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540263 Filats retorts o cablejats de filaments de polipropilè (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), excepte de fil de cosir, filats cvd i filats texturats
540269 Filats retorts o cablejats de filaments sintètics (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), excepte de fil de cosir, filats cvd, filats texturats i filats de filaments de polièster, polipropilè, niló o altres poliamides
540310 Filats d'alta tenacitat de filaments de raió viscosa (inclosos els monofilaments artificials de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540331 Filats senzills de filaments de raió viscosa sense torsió o amb una torsió inferior o igual a 120 voltes per metre (inclosos els monofilaments artificials de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540332 Filats senzills de filaments de raió viscosa amb una torsió superior a 120 voltes per metre (inclosos els monofilaments artificials de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540333 Filats senzills de filaments d'acetat de cel·lulosa (inclosos els monofilaments artificials de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540339 Filats senzills de filaments artificials (inclosos els monofilaments artificials de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir i filats de raió viscosa i d'acetat de cel·lulosa
540341 Filats retorts o cablejats de filaments de raió viscosa (inclosos els monofilaments artificials de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540342 Filats retorts o cablejats de filaments d'acetat de cel·lulosa (inclosos els monofilaments artificials de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
540349 Filats retorts o cablejats de filaments artificials (inclosos els monofilaments artificials de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir i filats de raió viscosa o d'acetat de cel·lulosa
540411 Monofilaments d'elastòmers de títol superior o igual a 67 decitex amb una secció transversal inferior o igual a 1 mm
540412 Monofilaments de polipropilè de títol superior o igual a 67 decitex amb una secció transversal inferior o igual a 1 mm, excepte d'elastòmers
540419 Monofilaments sintètics de títol superior o igual a 67 decitex amb una secció transversal inferior o igual a 1 mm, excepte d'elastòmers i de polipropilè
540490 Tires i formes similars (palla artificial) de matèries sintètiques i d'amplada aparent inferior o igual a 5 mm
540500 Monofilaments artificials de títol superior o igual a 67 decitex amb una secció transversal inferior o igual a 1 mm, i tires i formes similars (palla artificial) de matèries tèxtils artificials d'amplada aparent inferior o igual a 5 mm
540600 Filats de filaments sintètics o artificials, cvd, excepte de fil de cosir
540710 Teixits fabricats amb filats d'alta tenacitat de filaments de niló o altres poliamides o polièsters (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540720 Teixits fabricats amb tires o formes similars de filaments sintètics (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540730 Teixits de filats de filaments sintètics (inclosos els monofilaments de títol igual o superior a 67 decitex, amb una dimensió de la secció transversal inferior o igual a 1 mm, constituïts per napes de filats tèxtils paral·lelitzats que se superposen en angle recte o agut i fixades entre si en els punts de creuament dels fils, mitjançant un adhesiu o per termosoldadura) (esmentats a la nota 9 de la secció XI)
540741 Teixits crus o blanquejats amb un contingut de filaments de niló o altres poliamides superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540742 Teixits tenyits amb un contingut de filaments de niló o altres poliamides superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540743 Teixits amb filats de diferents colors amb un contingut de filaments de niló o altres poliamides superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540744 Teixits estampats amb un contingut de filaments de niló o altres poliamides superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540751 Teixits crus o blanquejats amb un contingut de filaments de polièster texturats superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540752 Teixits tenyits amb un contingut de filaments de polièster texturats superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540753 Teixits amb filats de diferents colors amb un contingut de filaments de polièster texturats superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540754 Teixits estampats amb un contingut de filaments de polièster texturats superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540761 Teixits amb un contingut de filaments de polièster sense texturar superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540769 Teixits amb un contingut de filaments de polièster superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404), excepte amb un contingut de filaments de polièster sense texturar superior o igual al 85% en pes
540771 Teixits crus o blanquejats amb un contingut de filaments sintètics superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404), excepte de filaments de niló, altres poliamides o polièster
540772 Teixits tenyits amb un contingut de filaments sintètics superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404), excepte de filaments de niló, altres poliamides o polièster
540773 Teixits amb filats de diferents colors amb un contingut de filaments sintètics superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404), excepte de filaments de niló, altres poliamides o polièster
540774 Teixits estampats amb un contingut de filaments sintètics superior o igual al 85% en pes (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404), excepte de filaments de niló, altres poliamides o polièster
540781 Teixits crus o blanquejats amb un contingut de filaments sintètics inferior al 85% en pes barrejats exclusivament o principalment amb cotó (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540782 Teixits tenyits amb un contingut de filaments sintètics inferior al 85% en pes barrejats exclusivament o principalment amb cotó (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540783 Teixits amb filats de diferents colors amb un contingut de filaments sintètics inferior al 85% en pes barrejats exclusivament o principalment amb cotó (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540784 Teixits estampats amb un contingut de filaments sintètics inferior al 85% en pes barrejats exclusivament o principalment amb cotó (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
540791 Teixits crus o blanquejats de filats de filaments sintètics (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404), excepte els esmentats anteriorment en aquesta partida
540792 Teixits tenyits de filats de filaments sintètics (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404), excepte els esmentats anteriorment en aquesta partida
540793 Teixits amb filats de diferents colors de filats de filaments sintètics (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404), excepte els esmentats anteriorment en aquesta partida
540794 Teixits estampats de filats de filaments sintètics (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404), excepte els esmentats anteriorment en aquesta partida
540810 Teixits fabricats amb filats d'alta tenacitat de filaments de raió viscosa (inclosa els fabricats amb productes de la partida 5405)
540821 Teixits crus o blanquejats amb un contingut de filaments o de tires o formes similars artificials superior o igual al 85% en pes (inclosos els fabricats amb productes de la partida 5405)
540822 Teixits tenyits amb un contingut de filaments o de tires o formes similars artificials superior o igual al 85% en pes (inclosos els fabricats amb productes de la partida 5405)
540823 Teixits amb filats de diferents colors amb un contingut de filaments o de tires o formes similars artificials superior o igual al 85% en pes (inclosos els fabricats amb productes de la partida 5405)
540824 Teixits estampats amb un contingut de filaments o de tires o formes similars artificials superior o igual al 85% en pes (inclosos els fabricats amb productes de la partida 5405)
540831 Teixits crus o blanquejats de filats de filaments artificials (inclosos els fabricats amb productes de la partida 5405), excepte amb filats d'alta tenacitat de raió viscosa o amb un contingut de filaments o de tires o formes similars artificials superior o igual al 85% en pes
540832 Teixits tenyits de filats de filaments artificials (inclosos els fabricats amb productes de la partida 5405), excepte amb filats d'alta tenacitat de raió viscosa o amb un contingut de filaments o de tires o formes similars artificials superior o igual al 85% en pes
540833 Teixits amb filats de diferents colors de filats de filaments artificials (inclosos els fabricats amb productes de la partida 5405), excepte amb filats d'alta tenacitat de raió viscosa o amb un contingut de filaments o de tires o formes similars artificials superior o igual al 85% en pes
540834 Teixits estampats de filats de filaments artificials (inclosos els fabricats amb productes de la partida 5405), excepte amb filats d'alta tenacitat de raió viscosa o amb un contingut de filaments o de tires o formes similars artificials superior o igual al 85% en pes
550110 Cables de filaments de niló o d'altres poliamides
550120 Cables de filaments de polièster
550130 Cables de filaments acrílics o modacrílics
550140 Cables de filaments de polipropilè, excepte de niló o altres poliamides, de polièster i acrílics o modacrílics
550190 Cables de filaments sintètics, excepte de niló o altres poliamides, de polièster i acrílics o modacrílics i de polipropilè
550210 Cables de filaments artificials d'acetat de cel·lulosa
550290 Cables de filaments artificials, excepte d'acetat de cel·lulosa
550311 Fibres d'aramides, sense cardar, pentinar ni transformar d'una altra manera per a la filatura
550319 Fibres de niló o d'altres poliamides, sense cardar, pentinar ni transformar d'una altra manera per a la filatura, excepte d'aramides
550320 Fibres de polièster, sense cardar, pentinar ni transformar d'una altra manera per a la filatura
550330 Fibres acríliques o modacríliques, sense cardar, pentinar ni transformar d'una altra manera per a la filatura
550340 Fibres de polipropilè, sense cardar, pentinar ni transformar d'una altra manera per a la filatura
550390 Fibres sintètiques discontínues, sense cardar, pentinar ni transformar d'una altra manera per a la filatura, excepte de niló o altres poliamides, de polièster, acríliques o modacríliques i de propilè
550410 Fibres de viscosa, sense cardar, pentinar ni transformar d'una altra manera per a la filatura
550490 Fibres artificials discontínues, sense cardar, pentinar ni transformar d'una altra manera per a la filatura, excepte de viscosa
550510 Rebutjos de fibres sintètiques, inclosos les borres, els rebutjos de filats i les filagarses
550520 Rebutjos de fibres artificials, inclosos les borres, els rebutjos de filats i les filagarses
550610 Fibres de niló o d'altres poliamides cardades, pentinades o transformades d'una altra manera per a la filatura
550620 Fibres de polièster cardades, pentinades o transformades d'una altra manera per a la filatura
550630 Fibres acríliques o modacríliques cardades, pentinades o transformades d'una altra manera per a la filatura
550640 Fibres discontínues de polipropilè cardades, pentinades o transformades d'una altra manera per a la filatura
550690 Fibres sintètiques discontínues cardades, pentinades o transformades d'una altra manera per a la filatura, excepte acríliques, modacríliques, de polièster, polipropilè, de niló o altres poliamides
550700 Fibres artificials discontínues cardades, pentinades o transformades d'una altra manera per a la filatura
550810 Fil de cosir de fibres sintètiques discontínues, fins i tot condicionat per a la venda al detall (cvd)
550820 Fil de cosir de fibres artificials discontínues, fins i tot cvd
550911 Filats senzills de fibres sintètiques discontínues ncvd, amb un contingut de fibres discontínues de niló o d'altres poliamides superior o igual al 85% en pes, excepte el fil de cosir
550912 Filats retorts o cablejats de fibres sintètiques discontínues ncvd, amb un contingut de fibres discontínues de niló o d'altres poliamides superior o igual al 85% en pes, excepte el fil de cosir
550921 Filats senzills de fibres sintètiques discontínues ncvd, amb un contingut de fibres discontínues de polièster, superior o igual al 85% en pes, excepte el fil de cosir
550922 Filats retorts o cablejats de fibres sintètiques discontínues ncvd, amb un contingut de fibres discontínues de polièster superior o igual al 85% en pes, excepte el fil de cosir
550931 Filats senzills de fibres sintètiques discontínues ncvd, amb un contingut de fibres discontínues acríliques o modacríliques superior o igual al 85% en pes, excepte el fil de cosir
550932 Filats retorts o cablejats de fibres sintètiques discontínues ncvd, amb un contingut de fibres discontínues acríliques o modacríliques superior o igual al 85% en pes, excepte el fil de cosir
550941 Filats senzills de fibres sintètiques discontínues amb un contingut de fibres sintètiques discontínues superior o igual al 85% en pes, ncvd, excepte el fil de cosir i els filats de niló o altres poliamides, de polièster i de fibres acríliques i modacríliques
550942 Filats retorts o cablejats de fibres sintètiques discontínues amb un contingut de fibres sintètiques discontínues superior o igual al 85% en pes, ncvd, excepte el fil de cosir i els filats de niló o altres poliamides, de polièster i de fibres acríliques i modacríliques
550951 Filats de fibres discontínues de polièster barrejades exclusivament o principalment amb fibres artificials discontínues ncvd, excepte el fil de cosir i els filats que tinguin un contingut de polièster superior o igual al 85% en pes
550952 Filats de fibres discontínues de polièster barrejades exclusivament o principalment amb llana o pèl fi ncvd, excepte el fil de cosir i els filats que tinguin un contingut de polièster superior o igual al 85% en pes
550953 Filats de fibres discontínues de polièster barrejades exclusivament o principalment amb cotó ncvd, excepte el fil de cosir i els filats que tinguin un contingut de polièster superior o igual al 85% en pes
550959 Filats de fibres discontínues de polièster ncvd, excepte el fil de cosir, els filats que tinguin un contingut de polièster superior o igual al 85% en pes i els barrejats exclusivament o principalment amb fibres artificials discontínues, amb llana o pèl fi, i amb cotó
550961 Filats de fibres discontínues acríliques o modacríliques barrejades exclusivament o principalment amb llana o pèl fi, ncvd, excepte el fil de cosir i els filats que tinguin un contingut d'aquestes fibres superior o igual al 85% en pes
550962 Filats de fibres discontínues acríliques o modacríliques barrejades exclusivament o principalment amb cotó, ncvd, excepte el fil de cosir i els filats que tinguin un contingut d'aquestes fibres superior o igual al 85% en pes
550969 Filats de fibres discontínues acríliques o modacríliques, ncvd, excepte el fil de cosir i els filats que tinguin un contingut d'aquestes fibres superior o igual al 85% en pes i els barrejats exclusivament o principalment amb llana o pèl fi o amb cotó
550991 Filats de fibres sintètiques discontínues barrejats exclusivament o principalment amb llana o pèl fi, ncvd, excepte el fil de cosir, els filats que tinguin un contingut de fibres sintètiques discontínues superior o igual al 85% en pes, i els filats de polièster i de fibres acríliques o modacríliques
550992 Filats de fibres sintètiques discontínues barrejats exclusivament o principalment amb cotó, ncvd, excepte el fil de cosir, els filats que tinguin un contingut de fibres sintètiques discontínues superior o igual al 85% en pes i els filats de polièster i de fibres acríliques o modacríliques
550999 Filats de fibres sintètiques discontínues ncvd, excepte el fil de cosir, els filats que tinguin un contingut de fibres sintètiques discontínues superior o igual al 85% en pes, els filats de polièster i de fibres acríliques o modacríliques, i els barrejats exclusivament o principalment amb llana o pèl fi o amb cotó
551011 Filats senzills de fibres artificials discontínues, amb un contingut de fibres artificials discontínues superior o igual al 85% en pes, ncvd, excepte el fil de cosir
551012 Filats retorts o cablejats de fibres artificials discontínues, amb un contingut de fibres artificials discontínues superior o igual al 85% en pes, ncvd, excepte el fil de cosir
551020 Filats de fibres artificials discontínues barrejades exclusivament o principalment amb llana o pèl fi, ncvd, excepte el fil de cosir i els filats que tinguin un contingut de fibres artificials discontínues superior o igual al 85% en pes
551030 Filats de fibres artificials discontínues barrejades exclusivament o principalment amb cotó, ncvd, excepte el fil de cosir i els filats que tinguin un contingut de fibres artificials discontínues superior o igual al 85% en pes
551090 Filats de fibres artificials discontínues, ncvd, excepte el fil de cosir, els filats que tinguin un contingut de fibres artificials discontínues superior o igual al 85% en pes i els barrejats exclusivament o principalment amb llana o pèl fi o amb cotó
551110 Filats de fibres sintètiques discontínues amb un contingut d'aquestes fibres superior o igual al 85% en pes, cvd, excepte el fil de cosir
551120 Filats de fibres sintètiques discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, cvd, excepte el fil de cosir
551130 Filats de fibres artificials discontínues cvd, excepte el fil de cosir
551211 Teixits crus o blanquejats amb un contingut de fibres discontínues de polièster superior o igual al 85% en pes
551219 Teixits amb un contingut de fibres discontínues de polièster superior o igual al 85% en pes, excepte els crus o blanquejats
551221 Teixits crus o blanquejats amb un contingut de fibres discontínues acríliques o modacríliques superior o igual al 85% en pes
551229 Teixits amb un contingut de fibres discontínues acríliques o modacríliques superior o igual al 85% en pes, excepte els crus o blanquejats
551291 Teixits crus o blanquejats amb un contingut de fibres sintètiques discontínues superior o igual al 85% en pes, excepte el polièster i fibres acríliques o modacríliques
551299 Teixits (excepte crus o blanquejats) amb un contingut de fibres sintètiques discontínues, excepte el polièster i fibres acríliques o modacríliques, superior o igual al 85% en pes
551311 Teixits crus o blanquejats de fibres discontínues de polièster de lligament tafetà, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m²
551312 Teixits crus o blanquejats de fibres discontínues de polièster, de lligament de sarja o creuat, de curs inferior o igual a 4, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m²
551313 Teixits crus o blanquejats de fibres discontínues de polièster, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m², excepte de lligament tafetà i de lligament de sarja o creuat amb un curs inferior o igual a 4
551319 Teixits crus o blanquejats de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m², excepte de polièster
551321 Teixits tenyits de fibres discontínues de polièster, de lligament tafetà, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m²
551323 Teixits tenyits de fibres discontínues de polièster amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m², excepte de lligament tafetà amb un curs inferior o igual a 4
551329 Teixits tenyits de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m², excepte de polièster
551331 Teixits amb filats de diferents colors de fibres discontínues de polièster de lligament tafetà, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m²
551339 Teixits amb filats de diferents colors de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m², excepte de polièster de lligament tafetà
551341 Teixits estampats de fibres discontínues de polièster de lligament tafetà, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m²
551349 Teixits estampats de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m², excepte de polièster de lligament tafetà
551411 Teixits crus o blanquejats de fibres discontínues de polièster, de lligament tafetà, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge superior a 170 g/m²
551412 Teixits crus o blanquejats de fibres discontínues de polièster de lligament de sarja o creuat de curs inferior o igual a 4, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge superior a 170 g/m²
551419 Teixits crus o blanquejats de fibres sintètiques discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m², excepte de polièster de lligament tafetà i de lligament sarja o creuat de curs inferior o igual a 4
551421 Teixits tenyits de fibres discontínues de polièster de lligament tafetà, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge superior a 170 g/m²
551422 Teixits tenyits de fibres discontínues de polièster de lligament de sarja o creuat de curs inferior o igual a 4, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge superior a 170 g/m²
551423 Teixits tenyits de fibres discontínues de polièster amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge superior a 170 g/m², excepte de lligament tafetà i de lligament de sarja o creuat de curs inferior o igual a 4
551429 Teixits tenyits de fibres sintètiques discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge superior a 170 g/m², excepte de polièster
551430 Teixits amb filats de diferents colors de fibres sintètiques discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge superior a 170 g/m²
551441 Teixits estampats de fibres discontínues de polièster de lligament tafetà, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge superior a 170 g/m²
551442 Teixits estampats de fibres discontínues de polièster de lligament de sarja o creuat de curs inferior o igual a 4, amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge superior a 170 g/m²
551443 Teixits estampats de fibres discontínues de polièster amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge superior a 170 g/m², excepte de lligament tafetà i de lligament de sarja o creuat de curs inferior o igual a 4
551449 Teixits estampats de fibres sintètiques discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge superior a 170 g/m², excepte de polièster
551511 Teixits de fibres discontínues de polièster amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb fibres discontínues de viscosa
551512 Teixits de fibres discontínues de polièster amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials
551513 Teixits de fibres discontínues de polièster amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb llana o pèl fi
551519 Teixits de fibres discontínues de polièster amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, excepte els barrejats exclusivament o principalment amb cotó, amb fibres discontínues de viscosa, amb filaments sintètics o artificials i amb llana o pèl fi
551521 Teixits de fibres discontínues acríliques o modacríliques amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials
551522 Teixits de fibres discontínues acríliques o modacríliques amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb llana o pèl fi
551529 Teixits de fibres discontínues acríliques o modacríliques amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, excepte els barrejats exclusivament o principalment amb cotó, amb filaments sintètics o artificials i amb llana o pèl fi
551591 Teixits de fibres sintètiques discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials, excepte de polièster i acríliques o modacríliques
551599 Teixits de fibres sintètiques discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, excepte de fibres de polièster i de fibres acríliques o modacríliques, i els barrejats exclusivament o principalment amb cotó, amb filaments sintètics o artificials
551611 Teixits crus o blanquejats de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres superior o igual al 85% en pes
551612 Teixits tenyits de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres superior o igual al 85% en pes
551613 Teixits amb filats de diferents colors de fibres artificials discontínues, amb un contingut d'aquestes fibres superior o igual al 85% en pes
551614 Teixits estampats de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres superior o igual al 85% en pes
551621 Teixits crus o blanquejats de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials
551622 Teixits tenyits de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials
551623 Teixits amb filats de diferents colors de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials
551624 Teixits estampats de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials
551631 Teixits crus o blanquejats de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb llana o pèl fi
551632 Teixits tenyits de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb llana o pèl fi
551633 Teixits amb filats de diferents colors de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb llana o pèl fi
551634 Teixits estampats de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb llana o pèl fi
551641 Teixits crus o blanquejats de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb cotó
551642 Teixits tenyits de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb cotó
551643 Teixits amb filats de diferents colors de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb cotó
551644 Teixits estampats de fibres artificials discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejats exclusivament o principalment amb cotó
551691 Teixits crus o blanquejats de fibres artificials discontínues, excepte els que tinguin un contingut d'aquestes fibres igual o superior al 85% en pes, o inferior barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials, llana o pèl fi, o cotó
551692 Teixits tenyits de fibres artificials discontínues, excepte els que tinguin un contingut d'aquestes fibres igual o superior al 85% en pes, o inferior barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials, llana o pèl fi, o cotó
551693 Teixits de fibres artificials discontínues amb filats de diferents colors, excepte els que tinguin un contingut d'aquestes fibres igual o superior al 85% en pes, o inferior barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials, llana o pèl fi, o cotó
551694 Teixits estampats de fibres artificials discontínues, excepte els que tinguin un contingut d'aquestes fibres igual o superior al 85% en pes, o inferior barrejats exclusivament o principalment amb filaments sintètics o artificials, llana o pèl fi, o cotó
560121 Buata i articles de buata, de cotó, excepte les compreses i tampons higiènics, bolquers i articles higiènics similars
560122 Buata i articles de buata de fibres sintètiques o artificials, excepte les compreses i tampons higiènics, bolquers i articles higiènics similars
560129 Buata i articles de buata, de matèries tèxtils, excepte de cotó, de fibres sintètiques o artificials i de les compreses i tampons higiènics, bolquers i articles higiènics similars
560130 Tonedissos (fibres tèxtils de longitud inferior o igual a 5 mm) i nusos de matèries tèxtils
560210 Feltre mandrinat i productes obtinguts mitjançant costura per cadeneta, inclòs impregnat, recobert, revestit o estratificat
560221 Feltre de llana o pèl fi, sense impregnar, recobrir, revestir ni estratificar, excepte el feltre punxat i productes obtinguts mitjançant costura per cadeneta
560229 Feltre d'altres matèries tèxtils, sense impregnar, recobrir, revestir ni estratificar, excepte de llana o pèl fi, el feltre punxat i productes obtinguts mitjançant costura per cadeneta
560290 Feltre impregnat, recobert, revestit o estratificat, excepte el feltre punxat i productes obtinguts mitjançant costura per cadeneta
560311 Teles sense teixir, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades de filaments sintètics artificials de pes inferior o igual a 25 g/m²
560312 Teles sense teixir, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades de filaments sintètics artificials, de pes superior a 25 g/m², però inferior o igual a 70 g/m²
560313 Teles sense teixir, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades de filaments sintètics artificials, de pes superior a 70 g/m², però inferior o igual a 150 g/m²
560314 Teles sense teixir, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades de filaments sintètics artificials, de pes superior a 150 g/m²
560391 Teles sense teixir, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades de pes inferior o igual a 25 g/m², excepte de filaments sintètics o artificials
560392 Teles sense teixir, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades de pes superior a 25 g/m², però inferior o igual a 70 g/m², excepte de filaments sintètics o artificials
560393 Teles sense teixir, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades de pes superior a 70 g/m², però inferior o igual a 150 g/m², excepte de filaments sintètics o artificials
560394 Teles sense teixir, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades de pes superior a 150 g/m², excepte de filaments sintètics o artificials
560410 Fils i cordes de cautxú, recoberts de tèxtils
560490 Filats tèxtils, tires i formes similars de les partides 5404 o 5405, impregnats, recoberts, revestits o enfundats amb cautxú o plàstic
560500 Filats metàl·lics i filats metal·litzats, fins i tot entorxats, constituïts per filats tèxtils, tires o formes similars de les partides 5404 o 5405, combinats amb fils, tires o pols, de metall, o bé recoberts de metall
560600 Filats entorxats, tires i formes similars de les partides 5404 o 5405, entorxades, filats de xenilla, filats de cadeneta, excepte els de la partida 5605 i els filats de crin entorxats
560721 Cordes per a lligar o agarbar de sisal o d'altres fibres tèxtils del gènere "Agave", fins i tot impregnades recobertes, revestides o enfundades amb cautxú o plàstic
560729 Cordills, cordes i cordams, de sisal o d'altres fibres tèxtils del gènere "Agave", trenats o no, fins i tot impregnats, recoberts, revestits o enfundats amb cautxú o plàstic, excepte les cordes per lligar o agarbar
560741 Cordes per a lligar o agarbar de polietilè o de polipropilè fins i tot impregnades, recobertes, revestides o enfundades amb cautxú o plàstic
560749 Cordills, cordes i cordams de polietilè o de polipropilè, trenats o no, fins i tot impregnats, recoberts, revestits o enfundats amb cautxú o plàstic, excepte les cordes per a lligar o agarbar
560750 Cordills, cordes i cordams d'altres fibres sintètiques, trenats o no, fins i tot impregnats, recoberts, revestits o enfundats amb cautxú o plàstic, excepte de polietilè o polipropilè
560790 Cordills, cordes i cordams d'abacà (cànem de Manila o Musa textilis Nee) o de fibres tèxtils dures (de les fulles) i de jute o d'altres fibres tèxtils del líber de la partida 5303, trenats o no, fins i tot impregnats, recoberts, revestits o enfundats amb cautxú o plàstic
560811 Xarxes per a la pesca, de matèries tèxtils sintètiques o artificials
560819 Xarxes de matèries tèxtils sintètiques o artificials, excepte les xarxes per a la pesca
560890 Xarxes de malles nuades, en draps o en peces, fabricades amb cordills, cordes o cordams, i xarxes confeccionades per a la pesca i altres xarxes confeccionades, de matèries tèxtils, excepte de matèries tèxtils sintètiques o artificials
560900 Articles de filats, tires o formes similars de les partides 5404 o 5405, cordills, cordes o cordams, no expressats ni compresos en altres partides
570110 Catifes de nus de llana o de pèl fi, fins i tot confeccionades
570190 Catifes de nus de matèries tèxtils, fins i tot confeccionades, excepte de llana o de pèl fi
570210 Catifes kílim, soumak, karamanie i catifes similars fetes a mà
570220 Revestiments per al terra, de fibres de coco teixides, fins i tot confeccionats, excepte els de pèl inserit i els flocats
570231 Catifes i altres revestiments per al terra, de llana o de pèl fi teixits, vellutats, sense confeccionar, excepte els de pèl inserit i els flocats, les catifes kílim, soumak, karamanie, catifes similars fetes a mà i els revestiments per al terra de fibres de coco
570232 Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils sintètiques o artificials teixides, excepte els de pèl inserit i els flocats, vellutats, sense confeccionar, i les catifes kílim, soumak, karamanie i catifes similars fetes a mà
570239 Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils teixides, vellutades, sense confeccionar, excepte els de pèl inserit i els flocats, els de llana o de pèl fi, els de matèries tèxtils sintètiques o artificials, les catifes kílim, soumak, karamanie i catifes similars fetes a mà, i els revestiments per al terra de fibres de coco
570241 Catifes i altres revestiments per al terra, de llana o de pèl fi teixits, vellutats, confeccionats, excepte els de pèl inserit i els flocats, les catifes kílim, soumak, karamanie i catifes similars fetes a mà, i els revestiments per al terra de fibres de coco
570242 Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils sintètiques o artificials teixides, vellutades, confeccionades, excepte els de pèl inserit i els flocats, les catifes kílim, soumak, karamanie i catifes similars fetes a mà
570249 Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils teixides, vellutades, confeccionades, excepte els de pèl inserit i els flocats, els de llana o de pèl fi, els de matèries tèxtils sintètiques o artificials, les catifes kílim, soumak, karamanie i catifes similars fetes a mà, i els revestiments per al terra de fibres de coco
570250 Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils teixides, sense envellutar ni confeccionar, excepte els de pèl inserit i els flocats, les catifes kílim, soumak, karamanie i catifes similars fetes a mà, i els revestiments per al terra de fibres de coco
570291 Catifes i altres revestiments per al terra, de llana o de pèl fi teixits, sense envellutar, confeccionats, excepte els de pèl inserit i els flocats, les catifes kílim, soumak, karamanie i catifes similars fetes a mà, i els revestiments per al terra de fibres de coco
570292 Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils sintètiques o artificials teixides, sense envellutar, confeccionats, excepte els de pèl inserit i els flocats, les catifes kílim, soumak, karamanie i catifes similars fetes a mà, i els revestiments per al terra de fibres de coco
570299 Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils teixides, sense envellutar, confeccionats, excepte els de pèl inserit i els flocats, els de llana o de pèl fi, els de matèries tèxtils sintètiques o artificials, les catifes kílim, soumak, karamanie i catifes similars fetes a mà, i els revestiments per al terra de fibres de coco
570310 Catifes i altres revestiments per al terra, de llana o de pèl fi, amb pèl inserit, fins i tot confeccionats
570320 Catifes i altres revestiments per al terra, de niló o d'altres poliamides, amb pèl inserit, fins i tot confeccionats
570330 Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils sintètiques o artificials, amb pèl inserit, fins i tot confeccionats, excepte els de niló o d'altres poliamides
570390 Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils, amb pèl inserit, fins i tot confeccionats, excepte els de llana o de pèl fi, els de niló o d'altres poliamides i els de matèries tèxtils sintètiques o artificials
570410 Catifes i altres revestiments per al terra, de feltre, de superfície inferior o igual a 0,3 m², sense pèl inserit ni flocats, fins i tot confeccionats
570420 Catifes i altres revestiments per al terra, de feltre, de superfície superior a 0,3 m² però inferior o igual a 1m², excepte els de pèl inserit i els flocats
570490 Catifes i altres revestiments per al terra, de feltre, excepte els de pèl inserit i els flocats, fins i tot confeccionats, i els d'una superfície inferior o igual a 1m²
570500 Altres catifes i revestiments per al terra, de matèries tèxtils, fins i tot confeccionats
580110 Vellut i pelfa teixits, i teixits de xenilla, de llana o de pèl fi, excepte els articles de les partides 5802 o 5806
580121 Vellut i pelfa per trama, sense tallar, de cotó, excepte els articles de les partides 5802 o 5806
580122 Vellut i pelfa per trama, tallats, ratllats (pana ratllada), de cotó, excepte els articles de les partides 5802 o 5806
580123 Vellut i pelfa per trama, de cotó, excepte del vellut i pelfa per trama, sense tallar, tallats, ratllats (pana ratllada) i els articles de les partides 5802 o 5806
580126 Teixits de xenilla, de cotó, excepte els articles de les partides 5802 o 5806
580127 Vellut i pelfa per ordit, de cotó, excepte els articles de les partides 5802 o 5806
580131 Vellut i pelfa per trama sense tallar, de fibres sintètiques o artificials, excepte els articles de les partides 5802 o 5806
580132 Vellut i pelfa per trama, tallats, ratllats (pana ratllada), de fibres sintètiques o artificials, excepte els articles de les partides 5802 o 5806
580133 Vellut i pelfa per trama, de fibres sintètiques o artificials, excepte sense tallar, tallats, ratllats (pana ratllada) i els articles de les partides 5802 o 5806
580136 Teixits de xenilla, de fibres sintètiques o artificials, excepte els articles de les partides 5802 o 5806
580137 Vellut i pelfa per ordit, de fibres sintètiques o artificials, excepte els articles de les partides 5802 o 5806
580190 Vellut i pelfa teixits, i teixits de xenilla, de matèries tèxtils, excepte de llana o de pèl fi, de cotó, de fibres sintètiques o artificials, i els articles de les partides 5802 o 5806
580211 Teixits amb bucles per a tovalloles, de cotó, crus, excepte els articles de la partida 5806
580219 Teixits amb bucles per a tovalloles, de cotó, excepte els crus i dels articles de la partida 5806
580220 Teixits amb bucles per a tovalloles, de matèries tèxtils, excepte de cotó i els articles de la partida 5806
580230 Superfícies tèxtils amb pèl inserit, excepte els productes de la partida 5703
580300 Teixits de gasa de volta, excepte els articles de la partida 5806
580410 Tul, tul mecànic i teixits de malles nuades
580421 Puntes de fibres sintètiques o artificials, en peça, en tires o en aplicacions, excepte els productes de les partides 6002 a 6006
580429 Puntes en peces, en tires o en aplicacions, excepte de fibres sintètiques o artificials i teixits de les partides 6002 a 6006
580430 Puntes fetes a mà
580500 Tapisseria feta a mà, de Flandes, d'Aubusson, de Beauvais, gobelins i similars i tapisseria d'agulla (per exemple: de punt petit o de punt de creu), fins i tot confeccionada
580610 Cintes de vellut, de pelfa, de teixits de xenilla o de teixits amb bucles per a tovalloles, excepte els articles de la partida 5807
580620 Cintes de pelfa, de teixits de xenilla o de teixits amb bucles per a tovalloles, amb un contingut de fils d'elastòmers o de fils de cautxú, superior o igual al 5% en pes, excepte cintes de vellut i dels articles de la partida 5807
580631 Cintes de cotó, excepte de vellut, de pelfa, de teixits de xenilla o de teixits amb bucles per a tovalloles, amb un contingut de fils d'elastòmers o de fils de cautxú superior o igual al 5% en pes i els articles de la partida 5807
580632 Cintes de fibres sintètiques o artificials, excepte de vellut, de pelfa, de teixits de xenilla o de teixits amb bucles per a tovalloles, amb un contingut de fils d'elastòmers o de fils de cautxú superior o igual al 5% en pes i els articles de la partida 5807
580639 Cintes d'altres matèries, excepte de cotó, de fibres sintètiques o artificials, de vellut, de pelfa, de teixits de xenilla o de teixits amb bucles per a tovalloles, amb un contingut de fils d'elastòmers o de fils de cautxú superior o igual al 5% en pes i els articles de la partida 5807
580640 Cintes sense trama, de filats o fibres paral·lelitzats i aglutinats
580710 Etiquetes, escuts i articles similars, teixits, en peça, en cintes o retallats, sense brodar
580790 Etiquetes, escuts i articles similars, de matèries tèxtils, en peça, en cintes o retallats, sense brodar, excepte els teixits
580810 Trenes en peça
580890 Articles de passamaneria i ornamentals similars, en peça, sense brodar (excepte els de punt), glans, cirerer d'arboç, pompons, borles i articles similars
580900 Teixits de fils de metall i teixits de filats metàl·lics o de filats tèxtils metal·litzats de la partida 5605, del tipus dels utilitzats per a peces de vestir, mobiliari o usos similars, no expressats ni compresos en altres partides
581010 Brodats químics o aeris i brodats amb fons retallat en peces, tires o motius
581091 Brodats de cotó en peces, tires o motius
581092 Brodats de fibres sintètiques o artificials en peces, tires o motius
581099 Brodats d'altres matèries tèxtils, en peces, tires o motius, excepte de cotó i fibres sintètiques o artificials
581100 Productes tèxtils embuatats en peça, constituïts per una o diverses capes de matèries tèxtils combinades amb una matèria de farcit i mantingudes mitjançant puntades o un altre forma/manera de subjecció, excepte els brodats de la partida 5810
590110 Teixits recoberts de cola o matèries amilàcies, del tipus dels utilitzats per a l'enquadernació, cartonatge, estotjos o usos similars
590190 Teles per calcar o transparents per dibuixar, teles preparades per pintar, bocaram i teixits rígids similars del tipus dels utilitzats en barreteria
590210 Napes tramades per a pneumàtics fabricades amb filats d'alta tenacitat de niló o d'altres poliamides
590220 Napes tramades per a pneumàtics fabricades amb filats d'alta tenacitat, de polièster
590290 Napes tramades per a pneumàtics fabricades amb filats d'alta tenacitat, de raió viscosa
590310 Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats amb policlorur de vinil, excepte els de la partida 5902
590320 Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats amb poliuretà, excepte els de la partida 5902
590390 Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats amb plàstic, excepte els de la partida 5902, amb policlorur de vinil i amb poliuretà
590410 Linòleum, fins i tot tallat
590490 Revestiments per al terra formats per un recobriment o revestiment aplicat sobre un suport tèxtil, fins i tot tallat
590500 Revestiments de matèries tèxtils per a parets
590610 Cintes adhesives de teixits cautxutats, d'amplada inferior o igual a 20 cm, excepte de les de la partida 5902
590691 Teixits de tela de punt cautxutats, excepte els de la partida 5902
590699 Teixits cautxutats, excepte els de la partida 5902, de tela de punt i cintes adhesives d'amplada inferior o igual a 20 cm
590700 Altres teixits impregnats, recoberts o revestits, teles pintades per a decoracions de teatre, fons d'estudi o usos similars
590800 Blens de matèries tèxtils teixides, trenades o de punt, per a làmpades, fogons, encenedors, espelmes o similars; maneguins d'incandescència i teixits de punt tubulars utilitzats per a la seva fabricació, fins i tot impregnats
590900 Mànegues per a bombes i tubs similars, de matèries tèxtils, fins i tot amb armadures o accessoris d'altres matèries
591000 Corretges transportadores o de transmissió, de matèries tèxtils, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades amb plàstic o reforçades amb metall o altres matèries
591110 Teixits, feltre i teixits revestits de feltre, combinats amb una o diverses capes de cautxú, cuir o altres matèries, del tipus dels utilitzats per a la fabricació de guarnicions de cardes i productes similars per a altres usos tècnics, incloses les cintes de vellut impregnades de cautxú per folrar plegadors
591120 Gases i teles per a sedassar, fins i tot confeccionades, per a usos tècnics esmentats a la nota 7 d'aquest capítol
591131 Teixits i feltres sense finalitat o amb dispositius d'unió, del tipus dels utilitzats a les màquines de fabricar paper o en màquines similars (com ara per a pasta o amiant-ciment), de gramatge inferior a 650 g/m²
591132 Teixits i feltres sense finalitat o amb dispositius d'unió, de matèries tèxtils, del tipus dels utilitzats a les màquines de fabricar paper o en maquines similars (com ara per a pasta o amiant-ciment), de gramatge superior o igual a 650 g/m²
591140 Cabassos i teixits gruixuts del tipus dels utilitzats a les premses d'oli o per a usos tècnics similars, inclosos els de cabell
591190 Productes i articles tèxtils per a usos tècnics esmentats en la nota 7 d'aquest capítol, excepte els teixits, feltre i teixits revestits de feltre, combinats amb capes de cautxú, cuir, etc., del tipus dels utilitzats per fabricar guarnicions de cardes i productes similars per a altres usos tècnics, gases i teles per a sedassar, teixits i feltres per a màquines de fabricar paper, cabassos i teixits gruixuts
600110 Teixits de pèl llarg, de punt
600121 Teixits amb bucles, de cotó, de punt
600122 Teixits amb bucles, de fibres sintètiques o artificials, de punt
600129 Teixits amb bucles, de matèries tèxtils, de punt, excepte de cotó i de fibres sintètiques o artificials
600191 Teixits de vellut i de pelfa, de punt, de cotó, excepte els teixits de pèl llarg
600192 Teixits de vellut i de pelfa de punt, de fibres sintètiques o artificials, excepte els teixits de pèl llarg
600199 Teixits de vellut i de pelfa, de punt, d'altres matèries tèxtils, excepte els teixits de pèl llarg, de cotó i de fibres sintètiques o artificials
600240 Teixits de punt, d'amplada inferior o igual a 30 cm, amb un contingut de filats d'elastòmers superior o igual al 5% en pes, sense fils de cautxú, excepte els de la partida 6001
600290 Teixits de punt, d'amplada inferior o igual a 30 cm, amb un contingut de filats d'elastòmers o de fils de cautxú superior o igual al 5% en pes, excepte amb un contingut de filats d'elastòmers superior o igual al 5% en pes sense fils de cautxú i els de la partida 6001
600310 Teixits de punt d'amplada inferior o igual a 30 cm, de llana o pèl fi, excepte els de les partides 6001 o 6002
600320 Teixits de punt d'amplada inferior o igual a 30 cm, de cotó, excepte els de les partides 6001 o 6002
600330 Teixits de punt d'amplada inferior o igual a 30 cm, de fibres sintètiques, excepte els de les partides 6001 o 6002
600340 Teixits de punt d'amplada inferior o igual a 30 cm, de fibres artificials, excepte els de les partides 6001 o 6002
600390 Teixits de punt d'amplada inferior o igual a 30 cm, excepte de llana o pèl fi, de cotó, de fibres sintètiques o artificials i els de les partides 6001 o 6002
600410 Teixits de punt d'amplada superior o igual a 30 cm, amb un contingut de filats d'elastòmers superior o igual al 5% en pes, sense de fils de cautxú, excepte els de la partida 6001
600490 Teixits de punt d'amplada superior o igual a 30 cm, amb un contingut de filats d'elastòmers o de fils de cautxú superior o igual al 5% en pes, excepte amb un contingut de filats d'elastòmers superior o igual al 5% en pes sense fils de cautxú i els de la partida 6001
600521 Teixits de punt per ordit (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), de cotó, crus o blanquejats, excepte els de les partides 6001 a 6004
600522 Teixits de punt per ordit (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), de cotó, tenyits, excepte els de les partides 6001 a 6004
600523 Teixits de punt per ordit (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), de cotó, amb filats de diferents colors, excepte els de les partides 6001 a 6004
600524 Teixits de punt per ordit (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), de cotó, estampats, excepte els de les partides 6001 a 6004
600535 Teixits de punt per ordit, de fibres sintètiques, antimalàric, d'amplada superior a 30 cm
600536 Teixits de punt per ordit, de fibres sintètiques, crus o blanquejats (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), d'amplada superior a 30 cm, excepte els que tinguin un contingut en pes igual o superior al 5% de filats d'elastòmers o fils de cautxú i teixits de pèl, inclosos els de pèl llarg, i teixits amb bucles, etiquetes, escuts i articles similars, i teixits de punt, impregnats, recoberts, revestits o estratificats
600537 Teixits de punt per ordit, de fibres sintètiques, tenyits (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), d'amplada superior a 30 cm, excepte els que tinguin un contingut en pes igual o superior al 5% de filats d'elastòmers o fils de cautxú i teixits de pèl, inclosos els de pèl llarg, i teixits amb bucles, etiquetes, escuts i articles similars, i teixits de punt, impregnats, recoberts, revestits o estratificats
600538 Teixits de punt per ordit, de fibres sintètiques, amb filats de diferents colors (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), d'amplada superior a 30 cm, excepte els que tinguin un contingut en pes igual o superior al 5% de filats d'elastòmers o fils de cautxú i teixits de pèl, inclosos els de pèl llarg, i teixits amb bucles, etiquetes, escuts i articles similars, i teixits de punt, impregnats, recoberts, revestits o estratificats
600539 Teixits de punt per ordit, de fibres sintètiques, estampats (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), d'amplada superior a 30 cm, excepte els que tinguin un contingut en pes igual o superior al 5% de filats d'elastòmers o fils de cautxú i teixits de pèl, inclosos els de pèl llarg, i teixits amb bucles, etiquetes, escuts i articles similars, i teixits de punt, impregnats, recoberts, revestits o estratificats
600541 Teixits de punt per ordit (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), de fibres artificials, crus o blanquejats, excepte els de les partides 6001 a 6004
600542 Teixits de punt per ordit (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), de fibres artificials, tenyits, excepte els de les partides 6001 a 6004
600543 Teixits de punt per ordit (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), de fibres artificials, amb filats de diferents colors, excepte els de les partides 6001 a 6004
600544 Teixits de punt per ordit (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), de fibres artificials, estampats, excepte els de les partides 6001 a 6004
600590 Teixits de punt per ordit (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), excepte de cotó, de fibres sintètiques o artificials i els de les partides 6001 a 6004
600610 Altres teixits de punt, de llana o pèl fi
600621 Altres teixits de punt, de cotó, crus o blanquejats
600622 Altres teixits de punt, de cotó, tenyits
600623 Altres teixits de punt, de cotó, amb filats de diferents colors
600624 Altres teixits de punt, de cotó, estampats
600631 Teixits de punt, de fibres sintètiques, crus o blanquejats, d'amplada superior a 30 cm, excepte teixits de punt per ordit, inclosos els obtinguts en telers de passamaneria, els que tinguin un contingut en pes igual o superior al 5% de filats d'elastòmers o fils de cautxú i teixits de pèl, inclosos els de pèl llarg, i teixits amb bucles, etiquetes, escuts i articles similars, i teixits de punt, impregnats, recoberts, revestits o estratificats
600632 Teixits de punt, de fibres sintètiques, tenyits, d'amplada superior a 30 cm, excepte teixits de punt per ordit, inclosos els obtinguts en telers de passamaneria, els que tinguin un contingut en pes igual o superior al 5% de filats d'elastòmers o fils de cautxú i teixits de pèl, inclosos els de pèl llarg, i teixits amb bucles, etiquetes, escuts i articles similars, i teixits de punt, impregnats, recoberts, revestits o estratificats
600633 Teixits, tret dels de punt, de fibres sintètiques, amb filats de diferents colors, d'amplada superior a 30 cm, excepte teixits de punt per ordit, inclosos els obtinguts en telers de passamaneria, els que tinguin un contingut en pes igual o superior al 5% de filats d'elastòmers o fils de cautxú i teixits de pèl, inclosos els de pèl llarg, i teixits amb bucles, etiquetes, escuts i articles similars, i teixits de punt, impregnats, recoberts, revestits o estratificats
600634 Teixits de punt, de fibres sintètiques, estampats, d'amplada superior a 30 cm, excepte teixits de punt per ordit, inclosos els obtinguts en telers de passamaneria, els que tinguin un contingut en pes igual o superior al 5% de filats d'elastòmers o fils de cautxú i teixits de pèl, inclosos els de pèl llarg, i teixits amb bucles, etiquetes, escuts i articles similars, i teixits de punt, impregnats, recoberts, revestits o estratificats
600641 Altres teixits de punt, de fibres artificials, crus o blanquejats
600642 Altres teixits de punt, de fibres artificials, tenyits
600643 Altres teixits de punt, de fibres artificials, amb filats de diferents colors
600644 Altres teixits de punt, de fibres artificials, estampats
600690 Altres teixits de punt, excepte de llana o pèl fi, de cotó, de fibres sintètiques i artificials
610120 Abrics, jaquetes, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de punt, per a homes o nens, de cotó, excepte els articles de la partida 6103
610130 Abrics, jaquetes, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de punt, per a homes o nens, de fibres sintètiques o artificials, excepte els articles de la partida 6103
610190 Abrics, jaquetes, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de punt, per a homes o nens, de matèries tèxtils, excepte de cotó o fibres sintètiques o artificials i els articles de la partida 6103
610210 Abrics, jaquetes, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de punt, per a dones o nenes, de llana o de pèl fi, excepte els articles de la partida 6103
610220 Abrics, jaquetes, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de punt, per a dones o nenes, de cotó, excepte els articles de la partida 6103
610230 Abrics, jaquetes, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques o artificials, excepte els articles de la partida 6103
610290 Abrics, jaquetes, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de punt, per a dones o nenes, de matèries tèxtils, excepte de llana o pèl fi, cotó o fibres sintètiques o artificials i els articles de la partida 6103
610310 Vestits o terns, de punt, per a homes o nens, de matèries tèxtils
610322 Conjunts, de punt, per a homes o nens, de cotó
610323 Conjunts, de punt, per a homes o nens, de fibres sintètiques
610329 Conjunts, de punt, per a homes o nens, de matèries tèxtils, excepte de cotó o fibres sintètiques
610331 Jaquetes, de punt, per a homes o nens, de llana o de pèl fi
610332 Jaquetes, de punt, per a homes o nens, de cotó
610333 Jaquetes, de punt, per a homes o nens, de fibres sintètiques
610339 Jaquetes, de punt, per a homes o nens, de matèries tèxtils, excepte de llana, pèl fi, cotó o fibres sintètiques
610341 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de punt, per a homes o nens, de llana o de pèl fi
610342 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de punt, per a homes o nens, de cotó
610343 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de punt, per a homes o nens, de fibres sintètiques
610349 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de punt, per a homes o nens, de matèries tèxtils, excepte de llana, pèl fi, cotó o fibres sintètiques
610413 Vestits sastre, de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques
610419 Vestits sastre, de punt, per a dones o nenes, de matèries tèxtils, excepte de fibres sintètiques
610422 Conjunts, de punt, per a dones o nenes, de cotó
610423 Conjunts, de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques
610429 Conjunts, de punt, per a dones o nenes, de matèries tèxtils, excepte de cotó o fibres sintètiques
610431 Jaquetes, de punt, per a dones o nenes, de llana o de pèl fi
610432 Jaquetes, de punt, per a dones o nenes, de cotó
610433 Jaquetes, de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques
610439 Jaquetes, de punt, per a dones o nenes, de matèries tèxtils, excepte de llana, pèl fi, cotó o fibres sintètiques
610441 Vestits, de punt, per a dones o nenes, de llana o de pèl fi
610442 Vestits, de punt, per a dones o nenes, de cotó
610443 Vestits, de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques
610444 Vestits, de punt, per a dones o nenes, de fibres artificials
610449 Vestits, de punt, per a dones o nenes, de matèries tèxtils, excepte de llana, pèl fi, cotó, fibres sintètiques o artificials
610451 Faldilles i faldilles pantaló, de punt, per a dones o nenes, de llana o de pèl fi
610452 Faldilles i faldilles pantaló, de punt, per a dones o nenes, de cotó
610453 Faldilles i faldilles pantaló, de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques
610459 Faldilles i faldilles pantaló, de punt, per a dones o nenes, de matèries tèxtils, excepte de llana, pèl fi, cotó o fibres sintètiques
610461 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de punt, per a dones o nenes, de llana o de pèl fi
610462 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de punt, per a dones o nenes, de cotó
610463 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques
610469 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de punt, per a dones o nenes, de matèries tèxtils, excepte de llana, pèl fi, cotó o fibres sintètiques
610510 Camises de punt per a homes o nens de cotó
610520 Camises de punt per a homes o nens de fibres sintètiques o artificials
610590 Camises de punt per a homes o nens, de matèries tèxtils, excepte de cotó, fibres sintètiques o artificials
610610 Camises, bruses, bruses camiseres, de punt, per a dones o nenes, de cotó
610620 Camises, bruses, bruses camiseres, de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques o artificials
610690 Camises, bruses, bruses camiseres, de punt, per a dones o nenes, d'altres matèries tèxtils, excepte de cotó i de fibres sintètiques o artificials
610711 Calçotets, de punt, per a homes o nens, de cotó
610712 Calçotets, de punt, per a homes o nens, de fibres sintètiques o artificials
610719 Calçotets, de punt, per a homes o nens, de matèries tèxtils, excepte de cotó, fibres sintètiques o artificials
610721 Camises de dormir i pijames, de punt, per a homes o nens, de cotó
610722 Camises de dormir i pijames, de punt, per a homes o nens, de fibres sintètiques o artificials
610729 Camises de dormir i pijames, de punt, per a homes o nens, de matèries tèxtils, excepte de cotó, fibres sintètiques o artificials
610791 Barnussos, bates i articles similars, de punt, per a homes o nens, de cotó
610799 Barnussos, bates i articles similars, de punt, per a homes o nens, de matèries tèxtils, excepte de cotó
610811 Combinacions i enagos, de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques o artificials
610819 Combinacions i enagos, de punt, per a dones o nenes, de matèries tèxtils, excepte de fibres sintètiques o artificials
610821 Calces, de punt, per a dones o nenes, de cotó
610822 Calces, de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques o artificials
610829 Calces, de punt, per a dones o nenes, de matèries tèxtils, excepte de cotó, fibres sintètiques o artificials
610831 Camises de dormir i pijames, de punt, per a dones o nenes, de cotó
610832 Camises de dormir i pijames, de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques o artificials
610839 Camises de dormir i pijames, de punt, per a dones o nenes, de matèries tèxtils, excepte de cotó, fibres sintètiques o artificials
610891 Bates de llenceria, barnussos, bates i articles similars, de punt, per a dones o nenes, de cotó
610892 Bates de llenceria, barnussos, bates i articles similars, de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques o artificials
610899 Bates de llenceria, barnussos, bates i articles similars, de punt, per a dones o nenes, de matèries tèxtils, excepte de cotó, fibres sintètiques o artificials
610910 Samarretes, de punt, de cotó
610990 Samarretes, de punt, de matèries tèxtils, excepte de cotó
611011 Suèters, jerseis, pul·lòvers, càrdigans, armilles i articles similars, fins i tot de coll alt, de punt, de llana
611012 Suèters, jerseis, pul·lòvers, càrdigans, armilles i articles similars, de punt, de llana o pèl fi, de cabra de caixmir
611019 Suèters, jerseis, pul·lòvers, càrdigans, armilles i articles similars, de punt, de pèl fi, excepte de cabra de caixmir
611020 Suèters, jerseis, càrdigans i articles similars, de punt, de cotó
611030 Suèters, jerseis, pul·lòvers, càrdigans, armilles i articles similars, fins i tot de coll alt, de punt, de fibres sintètiques o artificials
611090 Suèters, jerseis, pul·lòvers, càrdigans, armilles i articles similars, fins i tot de coll alt, de punt, de matèries tèxtils, excepte de llana o pèl fi, cotó o fibres sintètiques o artificials
611120 Peces i complements de vestir, de punt, per a bebès, de cotó
611130 Peces i complements de vestir, de punt, per a bebès, de fibres sintètiques
611190 Guants, de punt, per a bebès, de llana o de pèl fi i peces i complements de vestir, de punt, per a bebès, de matèries tèxtils, excepte de cotó o fibres sintètiques
611211 Peces d'esport (d'entrenament), de punt, de cotó
611212 Peces d'esport (d'entrenament), de punt, de fibres sintètiques
611219 Peces d'esport (d'entrenament), de punt, de matèries tèxtils, excepte de cotó o fibres sintètiques
611220 Granotes i conjunts d'esquí, de punt
611231 Vestits i pantalons de bany, de punt, per a homes o nens, de fibres sintètiques
611239 Vestits i pantalons de bany, de punt, per a homes o nens, de matèries tèxtils, excepte de fibres sintètiques
611241 Vestits de bany (d'una o dues peces), de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques
611249 Vestits de bany (d'una o dues peces), de punt, per a dones o nenes, de matèries tèxtils, excepte de fibres sintètiques
611300 Peces confeccionades amb teixits de punt, de les partides 5903, 5906 o 5907
611420 Altres peces de vestir, de punt, no expressades ni compreses en altres partides, de cotó
611430 Altres peces de vestir, de punt, no expressades ni compreses en altres partides, de fibres sintètiques o artificials
611490 Altres peces de vestir, de punt, no expressades ni compreses en altres partides, de matèries tèxtils, excepte de cotó, fibres sintètiques o artificials
611510 Calces, mitges pantis, mitges curtes i altres mitges de compressió progressiva (com ara mitges per a varices), de punt, de matèries tèxtils
611521 Calces i mitges pantis, de punt, de fibres sintètiques de títol inferior a 67 decitex per fil senzill, excepte mitges de compressió progressiva (com ara mitges per a varices)
611522 Calces i mitges pantis, de punt, de fibres sintètiques de títol superior o igual a 67 decitex per fil senzill, excepte mitges de compressió progressiva (com ara mitges per a varices)
611529 Calces i mitges pantis, de punt, de matèries tèxtils, excepte de fibres sintètiques i mitges de compressió progressiva (com ara mitges per a varices)
611530 Mitges curtes de dona, de punt, de títol inferior a 67 decitex per fil senzill, excepte mitges de compressió progressiva (com ara mitges per a varices)
611594 Mitges, mitjons i articles similars, de punt, de llana o de pèl fi, excepte les mitges curtes de dona de títol inferior a 67 decitex per fil senzill i les mitges de compressió progressiva (com ara mitges per a varices)
611595 Mitges, mitjons i articles similars, de punt, de cotó, excepte les mitges curtes de dona, de títol inferior a 67 decitex per fil senzill i les mitges de compressió progressiva (com ara mitges per a varices)
611596 Mitges, mitjons i articles similars, de punt, de fibres sintètiques, excepte les mitges curtes de dona, de títol inferior a 67 decitex per fil senzill i les mitges de compressió progressiva (com ara mitges per a varices)
611599 Mitges, mitjons i articles similars, de punt, de matèries tèxtils, excepte de llana o pèl fi, cotó o fibres sintètiques i les mitges i mitjons de dona de títol inferior a 67 decitex per fil senzill, excepte per a varices
611610 Guants de punt, impregnats, recoberts o revestits amb plàstic o cautxú
611691 Guants i similars, de punt, de llana o de pèl fi, excepte els impregnats, recoberts o revestits amb cautxú o plàstic
611692 Guants i similars, de punt, de cotó, excepte els impregnats, recoberts o revestits amb cautxú o plàstic
611693 Guants i similars, de punt, de fibres sintètiques, excepte els impregnats, recoberts o revestits amb cautxú o plàstic
611699 Guants i similars, de punt, de matèries tèxtils, excepte de llana o pèl fi, cotó o fibres sintètiques i els impregnats, recoberts o revestits amb cautxú o plàstic
611710 Xals, mocadors per al coll, passamuntanyes, bufandes, mantellines, vels i articles similars, de punt
611780 Altres complements de vestir confeccionats, de punt, excepte les calces, mitges pantis, mitges, mitjons i articles similars, guants i articles similars, xals, mocadors per al coll, passamuntanyes, bufandes, mantellines, vels i articles similars
611790 Components de peces o de complements de vestir, de punt
620111 Abrics, impermeables, jaquetes, capes i articles similars, de llana o de pèl fi, per a homes o nens, excepte els de punt i dels articles de la partida 6203
620112 Abrics, impermeables, jaquetes, capes i articles similars, de cotó, per a homes o nens, excepte els de punt i els articles de la partida 6203
620113 Abrics, impermeables, jaquetes, capes i articles similars, de fibres sintètiques o artificials, per a homes o nens, excepte els de punt i dels articles de la partida 6203
620119 Abrics, impermeables, jaquetes, capes i articles similars, de matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte els de punt, dels articles de la partida 6203, els de llana o de pèl fi, els de cotó i els de fibres sintètiques o artificials
620191 Anoracs i caçadores, de llana o de pèl fi, per a homes o nens, excepte els de punt i dels articles de la partida 6203
620192 Anoracs i caçadores, de cotó, per a homes o nens, excepte els de punt i dels articles de la partida 6203
620193 Anoracs i caçadores, de fibres sintètiques o artificials, per a homes o nens, excepte els de punt i dels articles de la partida 6203
620199 Anoracs i caçadores, de matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte els de punt, dels articles de la partida 6203, els de llana o de pèl fi, els de cotó i els de fibres sintètiques o artificials
620211 Abrics, impermeables, jaquetes, capes i articles similars, de llana o de pèl fi, per a dones o nenes, excepte els de punt i dels articles de la partida 6204
620212 Abrics, impermeables, jaquetes, capes i articles similars, de cotó, per a dones o nenes, excepte els de punt i dels articles de la partida 6204
620213 Abrics, impermeables, jaquetes, capes i articles similars, de fibres sintètiques o artificials, per a dones o nenes, excepte els de punt i els articles de la partida 6204
620219 Abrics, impermeables, jaquetes, capes i articles similars, de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte els de punt, els articles de la partida 6204, els de llana o de pèl fi, els de cotó i els de fibres sintètiques o artificials
620291 Anoracs i caçadores, de llana o de pèl fi, per a dones o nenes, excepte els de punt i els articles de la partida 6204
620292 Anoracs i caçadores, de cotó, per a dones o nenes, excepte els de punt i els articles de la partida 6204
620293 Anoracs i caçadores, de fibres sintètiques o artificials, per a dones o nenes, excepte els de punt i els articles de la partida 6204
620299 Anoracs i caçadores, de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte els de punt, els articles de la partida 6204, els de llana o de pèl fi, els de cotó i els de fibres sintètiques o artificials
620311 Vestits o terns, de llana o de pèl fi, per a homes o nens, excepte els de punt
620312 Vestits o terns, de fibres sintètiques, per a homes o nens, excepte els de punt
620319 Vestits o terns, de matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte els de punt, els de llana o de pèl fi i els de fibres sintètiques
620322 Conjunts, de cotó, per a homes o nens, excepte els de punt
620323 Conjunts, de fibres sintètiques, per a homes o nens, excepte els de punt
620329 Conjunts, de matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte els de punt, els de cotó i els de fibres sintètiques
620331 Jaquetes, de llana o de pèl fi, per a homes o nens, excepte les de punt
620332 Jaquetes, de cotó, per a homes o nens, excepte les de punt
620333 Jaquetes, de fibres sintètiques, per a homes o nens, excepte les de punt
620339 Jaquetes, de matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte les de punt, les de llana o de pèl fi, les de cotó i les de fibres sintètiques
620341 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de llana o de pèl fi, per a homes o nens, excepte els de punt
620342 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de cotó, per a homes o nens, excepte els de punt
620343 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de fibres sintètiques, per a homes o nens, excepte els de punt
620349 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte els de punt, els de llana o de pèl fi, els de cotó i els de fibres sintètiques
620411 Vestits sastre, de llana o de pèl fi, per a dones o nenes, excepte els de punt
620412 Vestits sastre, de cotó, per a dones o nenes, excepte els de punt
620413 Vestits sastre, de fibres sintètiques, per a dones o nenes, excepte els de punt
620419 Vestits sastre, de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte els de punt, els de llana o de pèl fi, els de cotó i els de fibres sintètiques
620421 Conjunts, de llana o de pèl fi, per a dones o nenes, excepte els de punt
620422 Conjunts, de cotó, per a dones o nenes, excepte els de punt
620423 Conjunts, de fibres sintètiques, per a dones o nenes, excepte els de punt
620429 Conjunts, de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte els de punt, els de llana o de pèl fi, els de cotó i els de fibres sintètiques
620431 Jaquetes, de llana o de pèl fi, per a dones o nenes, excepte les de punt
620432 Jaquetes, de cotó, per a dones o nenes, excepte les de punt
620433 Jaquetes, de fibres sintètiques, per a dones o nenes, excepte les de punt
620439 Jaquetes, de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte les de punt, les de llana o de pèl fi, les de cotó i les de fibres sintètiques
620441 Vestits, de llana o de pèl fi, per a dones o nenes, excepte els de punt
620442 Vestits, de cotó, per a dones o nenes, excepte els de punt
620443 Vestits, de fibres sintètiques, per a dones o nenes, excepte els de punt
620444 Vestits, de fibres artificials, per a dones o nenes, excepte els de punt
620449 Vestits, de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte els de punt, els de llana o de pèl fi, els de cotó i els de fibres sintètiques o artificials
620451 Faldilles i faldilles pantaló, de llana o de pèl fi, per a dones o nenes, excepte els de punt
620452 Faldilles i faldilles pantaló, de cotó, per a dones o nenes, excepte els de punt
620453 Faldilles i faldilles pantaló, de fibres sintètiques, per a dones o nenes, excepte els de punt
620459 Faldilles i faldilles pantaló, de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte les de punt, les de llana o de pèl fi, les de cotó i les de fibres sintètiques
620461 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de llana o de pèl fi, per a dones o nenes, excepte els de punt
620462 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de cotó, per a dones o nenes, excepte els de punt
620463 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de fibres sintètiques, per a dones o nenes, excepte els de punt
620469 Pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte els de punt, els de llana o de pèl fi, els de cotó i els de fibres sintètiques
620520 Camises, de cotó, per a homes o nens, excepte les de punt
620530 Camises, de fibres sintètiques o artificials, per a homes o nens, excepte les de punt
620590 Camises, de matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte les de punt, les de cotó i les de fibres sintètiques o artificials
620610 Camises, bruses i bruses camiseres, de seda o de rebutjos de seda, per a dones o nenes, excepte les de punt
620620 Camises, bruses i bruses camiseres, de llana o de pèl fi, per a dones o nenes, excepte les de punt
620630 Camises, bruses i bruses camiseres, de cotó, per a dones o nenes, excepte les de punt
620640 Camises, bruses i bruses camiseres, de fibres sintètiques o artificials, per a dones o nenes, excepte les de punt
620690 Camises, bruses i bruses camiseres, de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte les de punt, les de seda o de rebutjos de seda, les de llana o de pèl fi, les de cotó i les de fibres sintètiques o artificials
620711 Calçotets, de cotó, per a homes o nens, excepte els de punt
620719 Calçotets, per a homes o nens, excepte els de punt i els de cotó
620721 Camises de dormir i pijames, de cotó, per a homes o nens, excepte els de punt
620722 Camises de dormir i pijames, de fibres sintètiques o artificials, per a homes o nens, excepte els de punt
620729 Camises de dormir i pijames, de matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte els de punt, els de cotó i els de fibres sintètiques o artificials
620791 Samarretes, barnussos, bates i articles similars, de cotó, per a homes o nens, excepte els de punt, els calçotets, les camises de dormir i els pijames
620799 Samarretes, barnussos, bates i articles similars, per a homes o nens, de matèries tèxtils, excepte de cotó i els de punt, els calçotets, les camises de dormir i els pijames
620811 Combinacions i enagos, de fibres sintètiques o artificials, per a dones o nenes, excepte els de punt
620819 Combinacions i enagos, de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte els de punt i els de fibres sintètiques o artificials
620821 Camises de dormir i pijames, de cotó, per a dones o nenes, excepte els de punt
620822 Camises de dormir i pijames, de fibres sintètiques o artificials, per a dones o nenes, excepte els de punt
620829 Camises de dormir i pijames, de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte els de punt, els de cotó i els de fibres sintètiques o artificials
620891 Camises, calces, bates de llenceria, barnussos, bates i articles similars, de cotó, per a dones o nenes, excepte els de punt, les combinacions, els enagos, les camises de dormir i els pijames
620892 Camises, calces, bates de llenceria, barnussos, bates i articles similars, de fibres sintètiques o artificials, per a dones o nenes, excepte els de punt, les combinacions, els enagos, les camises de dormir i els pijames
620899 Camises, calces, bates de llenceria, barnussos, bates i articles similars, de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte els de cotó o de fibres sintètiques o artificials i els de punt, les combinacions, els enagos, les camises de dormir i els pijames
620920 Peces i complements (accessoris), de cotó, per a bebès
620930 Peces i complements (accessoris), de fibres sintètiques, per a bebès
620990 Peces i complements (accessoris), de matèries tèxtils, per a bebès, excepte els de cotó i els de fibres sintètiques
621010 Peces de vestir confeccionades amb productes de les partides 5602 o 5603, excepte les de punt
621020 Peces de vestir del tipus de les citades en les subpartides 620111 a 620119, confeccionades amb productes de les partides 5903, 5906 o 5907, excepte les de punt i les confeccionades amb productes de les partides 5602 o 5603
621030 Peces de vestir del tipus de les citades en les subpartides 620211 a 620219, confeccionades amb productes de les partides 5903, 5906 o 5907, excepte les de punt i les confeccionades amb productes de les partides 5602 o 5603
621040 Peces de vestir, per a homes o nens, confeccionades amb productes de les partides 5903, 5906 o 5907, excepte les de punt, les confeccionades amb productes de les partides 5602 o 5603 i les del tipus de les citades en les subpartides 620111 a 620119
621050 Peces de vestir, per a dones o nenes, confeccionades amb productes de les partides 5903, 5906 o 5907, excepte les de punt, les confeccionades amb productes de les partides 5602 o 5603 i les del tipus de les citades en les subpartides 620211 a 620219
621111 Vestits i pantalons de bany, per a homes o nens, excepte els de punt
621112 Vestits i pantalons de bany, per a dones o nenes, excepte els de punt
621120 Granotes i conjunts d'esquí, excepte els de punt
621132 Altres peces de vestir no classificades en altres apartats, de cotó, per a homes o nens, excepte les de punt, els vestits i pantalons de bany i les granotes i conjunts d'esquí
621133 Altres peces de vestir no classificades en altres apartats, de fibres sintètiques o artificials, per a homes o nens, excepte les de punt, els vestits i pantalons de bany i les granotes i conjunts d'esquí
621139 Altres peces de vestir no classificades en altres apartats, de matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte els de cotó i fibres sintètiques o artificials i els de punt, els vestits i pantalons de bany i les granotes i conjunts d'esquí
621142 Altres peces de vestir no classificades en altres apartats, de cotó, per a dones o nenes, excepte les de punt, els vestits i pantalons de bany i les granotes i conjunts d'esquí
621143 Altres peces de vestir no classificades en altres apartats, de fibres sintètiques o artificials, per a dones o nenes, excepte les de punt, els vestits i pantalons de bany i les granotes i conjunts d'esquí
621149 Altres peces de vestir no classificades en altres apartats, de matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte les de cotó i fibres sintètiques o artificials i les de punt, els vestits i pantalons de bany i les granotes i conjunts d'esquí
621210 Sostenidors, fins i tot de punt
621220 Faixes i faixes pantaló, fins i tot de punt
621230 Faixes sostenidor, fins i tot de punt
621290 Cotilles, tirants, lligues i articles similars, i els seus components, fins i tot de punt, excepte els sostenidors i les faixes
621320 Mocadors de butxaca, de cotó, excepte els de punt
621390 Mocadors de butxaca, de matèries tèxtils, excepte els de punt i els de cotó
621410 Xals, mocadors de coll, passamuntanyes, bufandes, mantellines, vels i articles similars, de seda o de rebutjos de seda, excepte els de punt
621420 Xals, mocadors de coll, passamuntanyes, bufandes, mantellines, vels i articles similars, de llana o de pèl fi, excepte els de punt
621430 Xals, mocadors de coll, passamuntanyes, bufandes, mantellines, vels i articles similars, de fibres sintètiques, excepte els de punt
621440 Xals, mocadors de coll, passamuntanyes, bufandes, mantellines, vels i articles similars, de fibres artificials, excepte els de punt
621490 Xals, mocadors de coll, passamuntanyes, bufandes, mantellines, vels i articles similars, de matèries tèxtils, excepte els de punt, els de seda o de rebutjos de seda, els de llana o de pèl fi i els de fibres sintètiques o artificials
621510 Corbates i llaços similars, de seda o de rebutjos de seda, excepte els de punt
621520 Corbates i llaços similars, de fibres sintètiques o artificials, excepte els de punt
621590 Corbates i llaços similars, de matèries tèxtils, excepte els de punt, els de seda o de rebutjos de seda i els de fibres sintètiques o artificials
621600 Guants, mitenes i manyoples, excepte els de punt
621710 Complements de vestir no classificats en altres apartats, excepte els de punt
621790 Parts de peces o de complements de vestir, excepte les de punt i les de la partida 6212
630110 Mantes elèctriques
630120 Mantes de llana o de pèl fi, excepte les elèctriques
630130 Mantes de cotó, excepte les elèctriques
630140 Mantes de fibres sintètiques, excepte les elèctriques
630190 Mantes, excepte les elèctriques, les de llana o de pèl fi, les de cotó i les de fibres sintètiques
630210 Roba de llit, de punt
630221 Roba de llit estampada de cotó, excepte de punt
630222 Roba de llit estampada de fibres sintètiques o artificials, excepte de punt
630229 Roba de llit estampada de matèries tèxtils, excepte de punt, de cotó i de fibres sintètiques o artificials
630231 Roba de llit, de cotó, excepte de punt o estampada
630232 Roba de llit, de fibres sintètiques o artificials, excepte de punt o estampada
630239 Roba de llit, de matèries tèxtils, excepte de punt, estampada, de cotó o de fibres sintètiques o artificials
630240 Roba de taula, de punt
630251 Roba de taula, de cotó, excepte de punt
630253 Roba de taula, de fibres sintètiques o artificials, excepte de punt
630259 Roba de taula, de matèries tèxtils, excepte de punt, de cotó i de fibres sintètiques o artificials
630260 Roba de tocador o de cuina, de teixit de tovallola amb ris, de cotó
630291 Roba de tocador o de cuina, de cotó, excepte de teixit de tovallola amb ris
630293 Roba de tocador o de cuina, de fibres sintètiques o artificials, excepte de teixit de tovallola amb ris
630299 Roba de tocador o de cuina, de matèries tèxtils, que no sigui de cotó o de fibres sintètiques o artificials, excepte de teixit de tovallola amb ris
630312 Cortinetes i cortines; guardamalles i dossers de punt i de fibres sintètiques
630319 Cortinetes i cortines; guardamalles i dossers de punt i de matèries tèxtils, excepte de fibres sintètiques
630391 Cortinetes i cortines; guardamalles i dossers de cotó, excepte de punt
630392 Cortinetes i cortines; guardamalles i dossers de fibres sintètiques, excepte de punt
630399 Cortinetes i cortines; guardamalles i dossers, de matèries tèxtils, excepte de punt, de cotó i de fibres sintètiques
630411 Vànoves de punt
630419 Vànoves, excepte de punt
630420 Mosquiteres de punt per ordit, antimalàric
630491 Articles de tapisseria, de punt, excepte mantes, roba de llit, de taula, de tocador, de cuina, cortines, incloses cortines, cortinetes i sanefes per a llits, vànoves, mosquiteres antimalària, pantalles per a llums i articles de la partida 9404
630492 Altres articles de tapisseria, de cotó, excepte els de punt, els de la partida 9404 i les vànoves
630493 Altres articles de tapisseria, de fibres sintètiques, excepte els de punt, els de la partida 9404 i les vànoves
630499 Altres articles de tapisseria, de matèries tèxtils, excepte els de punt, els de cotó, els de fibres sintètiques, els de la partida 9404 i les vànoves
630510 Sacs i taleques per envasar, de jute o d'altres fibres tèxtils del líber de la partida 5303
630520 Sacs i taleques per envasar de cotó
630532 Sacs i taleques per envasar, de matèries tèxtils sintètiques o artificials, continents intermedis flexibles per a productes a granel
630533 Sacs i taleques per envasar, de matèries tèxtils sintètiques o artificials, de tires o formes similars, de polietilè o polipropilè, excepte amb continents intermedis flexibles per a productes a granel
630539 Sacs i taleques per envasar, de matèries tèxtils sintètiques o artificials, excepte els de tires o formes similars, de polietilè o de polipropilè
630590 Sacs i taleques per envasar, de matèries tèxtils, excepte de jute o d'altres fibres tèxtils del líber de la partida 5303, de cotó i de matèries tèxtils sintètiques o artificials
630612 Tendals de qualsevol classe, de fibres sintètiques
630619 Tendals de qualsevol classe, de matèries tèxtils, excepte de fibres sintètiques
630622 Tendes de fibres sintètiques
630629 Tendes de matèries tèxtils, excepte de fibres sintètiques
630630 Veles per a embarcacions de matèries tèxtils
630640 Matalassos pneumàtics de matèries tèxtils
630690 Lliscadors i articles d'acampar, excepte les tendes i els matalassos pneumàtics
630710 Baietes, franel·les i articles similars per a neteja
630720 Cinturons i armilles salvavides
630790 Altres articles confeccionats, inclosos els patrons per a peces de vestir, excepte les baietes, les franel·les i els articles similars per a neteja, cinturons i armilles salvavides
630800 Assortiments constituïts per peces de teixit i filats, fins i tot amb accessoris, per a la confecció de catifes, tapisseria, estovalles o tovallons brodats o d'articles tèxtils similars, en envasos per a la venda al detall
630900 Articles de robavellaire
631010 Draps, cordills, cordes i cordams, de matèries tèxtils, en rebutjos o en articles de rebuig, classificats
631090 Draps, cordills, cordes i cordams, de matèries tèxtils, en rebutjos o en articles de rebuig, sense classificar
640110 Calçat impermeable amb soles i pales de cautxú o de plàstic la pala del qual no s'hagi unit a les soles per costura o per mitjà de rebladures, claus, cargols, espigues o dispositius similars, ni s'hagi format amb diferents components units de la mateixa manera, amb puntera de metall
640192 Calçat impermeable amb soles i pales de cautxú o de plàstic la pala del qual no s'hagi unit a les soles per costura o per mitjà de rebladures, claus, cargols, espigues o dispositius similars, ni s'hagi format amb diferents components units de la mateixa manera, que cobreixin el turmell sense cobrir el genoll, excepte amb puntera de metall
640199 Calçat impermeable amb soles i pales de cautxú o de plàstic que no s'hagin unit a les soles per costura o per mitjà de rebladures, claus, cargols, espigues o dispositius similars, ni s'hagin format amb diferents components units de la mateixa manera, excepte amb puntera de metall i que cobreixin el turmell sense cobrir el genoll
640212 Calçat d'esquí i calçat per a la pràctica del surf de neu ("snowboard"), amb soles i pala de cautxú o de plàstic
640219 Altres tipus de calçat esportiu, amb soles i pales de cautxú o de plàstic, excepte d'esquí i per a la pràctica del surf de neu ("snowboard")
640220 Calçats amb soles i pales de cautxú o de plàstic, amb la pala de tires o brides fixes a la sola per ungles (espigues)
640291 Altres tipus de calçat amb soles i pales de cautxú o de plàstic que cobreixin el turmell, excepte el d'esport amb la pala de tires o brides fixes a la sola per ungles (espigues)
640299 Altres tipus de calçat amb soles i pales de cautxú o de plàstic que no cobreixin el turmell, excepte el d'esport amb la pala de tires o brides fixes a la sola per ungles (espigues)
640312 Calçat d'esquí i calçat per a la pràctica del surf de neu ("snowboard"), amb soles de cautxú, plàstic, cuir natural, artificial o regenerat i pala de cuir natural
640319 Calçat d'esport, amb soles de cautxú, plàstic, cuir natural, artificial o regenerat i pala de cuir natural, excepte d'esquí i per a la pràctica del surf de neu ("snowboard")
640320 Calçat amb soles de cuir natural i pala de tires de cuir natural que passin per l'empenya i envoltin el dit gros
640340 Calçat amb soles de cautxú, plàstic, cuir natural, artificial o regenerat i pala de cuir natural, amb puntera de metall, excepte d'esport amb soles de cuir natural i pala de tires de cuir natural que passin per l'empenya i envoltin el dit gros, i amb plataforma de fusta, sense plantilles i sense puntera de metall
640351 Calçat amb soles i pala de cuir natural, que cobreixin el turmell, excepte d'esport, amb soles de cuir natural i pala de tires de cuir natural que passin per l'empenya i envoltin el dit gros i amb puntera de metall
640359 Calçat amb soles i pala de cuir natural que no cobreixin el turmell, excepte d'esport, amb soles de cuir natural i pala de tires de cuir natural que passin per l'empenya i envoltin el dit gros i amb puntera de metall
640391 Calçat amb soles de cautxú, plàstic, cuir artificial o regenerat i pala de cuir natural que cobreixin el turmell, excepte d'esport amb soles de cuir natural i pala de tires de cuir natural que passin per l'empenya i envoltin el dit gros, amb puntera de metall
640399 Calçat amb soles de cautxú, plàstic, cuir artificial o regenerat i pala de cuir natural que no cobreixin el turmell, excepte d'esport amb soles de cuir natural i pala de tires de cuir natural que passin per l'empenya i envoltin el dit gros, amb puntera de metall
640411 Calçat amb soles de cautxú o de plàstic i pala de matèries tèxtils, d'esport, de tennis, de bàsquet, de gimnàstica, d'entrenament i calçats similars
640419 Calçat amb soles de cautxú o de plàstic i pala de matèries tèxtils, excepte d'esport de tennis, de bàsquet, de gimnàstica, d'entrenament i calçats similars
640420 Calçat amb soles de cuir natural, artificial o regenerat i pala de matèries tèxtils
640510 Altres tipus de calçat, amb la pala de cuir natural, artificial o regenerat
640520 Altres tipus de calçat, amb la pala de matèries tèxtils
640590 Altres tipus de calçat, excepte amb la pala de cuir natural, artificial o regenerat i amb la pala de matèries tèxtils
640610 Talls enfranquits i els seus components, excepte els contraforts i les punteres dures
640620 Soles i talons de cautxú o de plàstic
640690 Components del calçat -incloses les parts superiors (talls) fins i tot unides a soles diferents de les exteriors-; plantilles, taloneres i articles similars amovibles; polaines, botins i articles similars i els seus components, sense incloure els contraforts i les punteres dures; soles i talons, de cautxú o de plàstic, excepte els talls enfranquits i els seus components
650100 Cascos sense formar ni acabar, plats (discos) i bandes (cilindres), de feltre, per a barrets, inclosos els tallats en el sentit de l'alçària
650200 Cascos per a barrets, trenats o fabricats per unió de bandes de qualsevol material, sense formar, acabar ni guarnir
650400 Barrets i altres lligadures, trenats o fabricats per unió de bandes de qualsevol material, fins i tot guarnits
650500 Barrets i altres lligadures, de punt, de puntes de coixí, de feltre o d'altres productes tèxtils en peça (però no en bandes), fins i tot guarnits; rets i xarxes per als cabells, de qualsevol material, fins i tot guarnits
650610 Cascos de seguretat
650691 Altres barrets i lligadures, fins i tot guarnits, de cautxú o de plàstic, excepte els cascos de seguretat
650699 Altres barrets i lligadures, fins i tot guarnits, excepte els cascos de seguretat i els de plàstic i cautxú
650700 Dessuadors, folres, fundes, carcasses, viseres i galteres, per a barreteria
660110 Para-sols tendal i articles similars
660191 Paraigües, ombrel·les i para-sols amb mànec telescòpic, inclosos els paraigües bastó i exclosos els para-sols tendal i articles similars
660199 Paraigües, ombrel·les i para-sols, inclosos els paraigües bastó, i exclosos els para-sols tendal i articles similars i els que tinguin mànec telescòpic
660200 Bastons, bastons seient, fuets, xurriaques i articles similars
660320 Muntures acoblades, fins i tot amb mànec, per a paraigües, ombrel·les o para-sols
660390 Components, guarniments i accessoris per als articles de les partides 6601 o 6602, excepte muntures acoblades, fins i tot amb mànec, per a paraigües, ombrel·les i para-sols
670100 Pells i altres parts d'aus amb les plomes o el plomissol, plomes, parts de plomes, plomissol i articles d'aquestes matèries, excepte els productes de la partida 0505 i els canons i raquis de plomes, treballats
670210 Flors, fulles i fruites artificials, de plàstic i els seus components, articles confeccionats amb flors, fulles o fruites artificials, de plàstic
670290 Flors, fulles i fruites artificials i els seus components, articles confeccionats amb flors, fulles o fruites artificials, excepte de plàstic
670300 Cabells pentinats, afinats, blanquejats o preparats d'altres maneres, llana, pèl d'animal i altres matèries tèxtils, preparats per a la fabricació de perruques o d'articles similars
670411 Perruques completes de matèries tèxtils sintètiques
670419 Barbes, celles, pestanyes, flocs i articles similars, de matèries tèxtils sintètiques, excepte perruques completes
670420 Perruques, barbes, celles, pestanyes, flocs i articles similars, de cabell, i manufactures de cabell no expressades ni compreses en altres partides
670490 Perruques, barbes, celles, pestanyes, flocs i articles similars, d'altres matèries, excepte de cabell i de matèries tèxtils sintètiques
680100 Llambordes, vorades i lloses per a pavimentació, de pedra natural, excepte la pissarra
680210 Llosetes, cubs, daus i articles similars, de pedra natural (inclosa la pissarra), de qualsevol forma en els quals la superfície major pugui inscriure's en un quadrat de costat inferior a 7 cm; grànuls, fragments, esquerdills i pols, de pedra natural (inclosa la pissarra), acolorits artificialment
680221 Marbre, travertins i alabastre, simplement tallats o serrats, amb superfície, plana o llisa
680223 Granit simplement tallat o serrat, amb superfície plana o llisa
680229 Pedres de talla o de construcció simplement tallades o serrades, amb superfície plana o llisa, excepte granit
680291 Marbre, travertins i alabastre treballats i les manufactures, excepte simplement tallats o serrats, amb superfície plana o llisa; en llosetes, cubs, daus i articles similars, de qualsevol forma en els quals la superfície major pugui inscriure's en un quadrat de costat inferior a 7 cm; i en grànuls, esquerdills i pols, acolorits artificialment
680292 Pedres calcàries treballades i les manufactures, excepte de marbre, travertins i alabastre i les simplement tallades o serrades, amb superfície plana o llisa; en llosetes, cubs, daus i articles similars, de qualsevol forma en els quals la superfície major pugui inscriure's en un quadrat de costat inferior a 7 cm; i en grànuls, esquerdills i pols, acolorits artificialment
680293 Granit treballat i les seves manufactures, excepte simplement tallat o serrat, amb superfície plana o llisa, en llosetes, cubs, daus i articles similars, de qualsevol forma en els quals la superfície major pugui inscriure's en un quadrat de costat inferior a 7 cm, i en grànuls, esquerdills i pols, acolorits artificialment
680299 Pedra de talla o de construcció treballada i les seves manufactures, excepte de pissarra, calcàries i granit i les simplement tallades o serrades, amb superfície plana o llisa, en llosetes, cubs, daus i articles similars, de qualsevol forma en els quals la superfície major pugui inscriure's en un quadrat de costat inferior a 7 cm i en grànuls, esquerdills i pols, acolorits artificialment
680300 Pissarra natural treballada i manufactures de pissarra natural o aglomerada
680410 Moles per esmolar o desfibrar
680421 Moles i articles similars, de diamant natural o sintètic aglomerat, excepte per esmolar o desfibrar
680422 Moles i articles similars, sense bastidor, d'abrasius aglomerats o de ceràmica, excepte de diamant i per esmolar o desfibrar
680423 Moles i articles similars, de pedres naturals, excepte per esmolar o desfibrar
680430 Pedres d'esmolar o polir a mà
680510 Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport de teixits només de matèries tèxtils, fins i tot retallats, cosits o units d'una altra forma
680520 Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport només de paper o cartó, fins i tot retallats, cosits o units d'una altra forma
680530 Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport d'altres matèries, fins i tot retallats, cosits o units d'una altra forma, excepte de teixits només de matèries tèxtils, o només paper o cartó
680610 Llana d'escòries, de roca i llanes minerals similars, fins i tot mesclades entre si, en masses, fulles o rotlles
680620 Vermiculita dilatada, argila dilatada, escuma d'escòries i productes minerals similars dilatats, fins i tot mesclades entre si
680690 Mescles i manufactures de matèries minerals per a aïllament tèrmic o acústic o per a l'absorció del so, excepte les de les partides 6811, 6812 o del capítol 69
680710 Manufactures d'asfalt o de productes similars (per exemple: pega de petroli o brea) en rotlles
680790 Altres manufactures d'asfalt o de productes similars (per exemple: pega de petroli o brea), excepte en rotlles
680800 Plafons, taulers, rajoles, blocs i articles similars, de fibres vegetals, de palla o d'encenalls, plaques, partícules, serradures o altres rebutjos de fusta, aglomerats amb ciment, guix o altres aglutinants minerals
680911 Plaques, plafons i articles similars, de guix, sense guarniments, revestits o reforçats exclusivament amb paper o cartó
680919 Plaques, plafons i articles similars, de guix, sense guarniments, excepte els revestits o reforçats exclusivament amb paper o cartó
680990 Manufactures de guix o de preparacions a base de guix, excepte plaques, plafons i articles similars, sense guarniments
681011 Blocs i maons per a la construcció de ciment, formigó o pedra artificial, fins i tot armats
681019 Teules, rajoles, lloses i articles similars de ciment, formigó o pedra artificial, fins i tot armats, excepte en blocs i maons per a la construcció
681091 Elements prefabricats per a la construcció o l'enginyeria civil, de ciment, formigó o pedra artificial, fins i tot armats
681099 Manufactures de ciment, formigó o pedra artificial, fins i tot armades, excepte teules, rajoles, lloses, maons i articles similars, tubs i elements prefabricats per a la construcció o l'enginyeria civil
681140 Manufactures d'asbestociment, fibrociment de cel·lulosa o similars que continguin asbest (amiant)
681181 Plaques ondulades d'asbestociment, fibrociment de cel·lulosa o similars que no continguin asbest (amiant)
681182 Plaques, plafons, rajoles, teules i articles similars d'asbestociment, fibrociment de cel·lulosa o similars, que no continguin asbest (amiant), excepte les plaques ondulades
681189 Manufactures d'asbestociment, fibrociment de cel·lulosa o similars que no continguin asbest (amiant), excepte plaques, plafons, rajoles, teules i articles similars
681280 Asbest (amiant) treballat en fibres, mescles a base d'amiant o a base d'amiant i carbonat de magnesi i manufactures d'amiant o de mescles a base d'amiant o a base d'amiant i carbonat de magnesi, de crocidolita, excepte manufactures de les partides 6811 o 6813
681291 Peces i complements de vestir, calçat i barreteria, d'amiant o de mescles a base d'amiant o a base d'amiant i carbonat de magnesi, excepte de crocidolita
681292 Paper, cartó i feltre, d'amiant o de mescles a base d'amiant o a base d'amiant i carbonat de magnesi, excepte de crocidolita
681293 Fulles d'amiant i elastòmers comprimits per a juntures, fins i tot presentats en rotlles, excepte de crocidolita
681299 Amiant (asbest) treballat en fibres, mescles a base d'amiant o a base d'amiant i carbonat de magnesi i manufactures d'amiant o de mescles a base d'amiant o a base d'amiant i carbonat de magnesi, excepte de crocidolita, i de peces i complements de vestir, barreteria, calçat, paper, cartó, feltre, fulles d'amiant i elastòmers comprimits per a juntures fins i tot presentats en rotlles, i manufactures de les partides 6811 o 6813
681320 Guarnicions de fricció, com ara plaques, rotlles, bandes, segments, discos i volanderes, sense muntar, per a frens, embragatges o qualsevol òrgan de fregament, a base d'amiant (asbest), d'altres substàncies minerals o de cel·lulosa, fins i tot combinades amb tèxtils o altres matèries, que continguin asbest (amiant)
681381 Guarnicions, sense muntar, per a frens, a base d'amiant (asbest), d'altres substàncies minerals o de cel·lulosa, fins i tot combinades amb tèxtils o altres matèries, que no continguin asbest (amiant)
681389 Guarnicions de fricció, com ara plaques, rotlles, bandes, segments, discos i volanderes, sense muntar, per a embragatges o qualsevol òrgan de fregament, a base d'amiant (asbest), d'altres substàncies minerals o de cel·lulosa, fins i tot combinades amb tèxtils o altres matèries, que no continguin asbest (amiant), excepte guarnicions per a frens
681410 Plaques, fulles i bandes de mica aglomerada o reconstituïda, fins i tot amb suport de paper cartó o altres matèries
681490 Mica treballada i manufactures de mica, inclosa la mica aglomerada o reconstituïda fins i tot amb suport de paper, cartó o altres matèries, excepte plaques, fulles i bandes de mica aglomerada o reconstituïda, fins i tot amb suport
681510 Manufactures de grafit o d'altres carbons, excepte per a usos elèctrics
681520 Manufactures de torba
681591 Manufactures de pedra o d'altres substàncies minerals, no expressades ni compreses en altres partides que continguin magnesita, dolomita o cromita, excepte les de grafit o d'altres carbons per a usos diferents dels elèctrics i les de torba
681599 Manufactures de pedra o d'altres substàncies minerals, no expressades ni compreses en altres partides, excepte les de grafit o d'altres carbons per a usos diferents dels elèctrics, les de torba i les que continguin magnesita, dolomita o cromita
690100 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics de farines silícies fòssils, com ara terra de diatomees, trípol o diatomita, o de terres fòssils silícies similars
690210 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics similars de construcció, refractaris, amb un contingut dels elements Mg, Ca o Cr superior al 50% en pes, aïlladament o en conjunt, expressat en MgO, CaO o Cr2O3, excepte els de farines silícies fòssils o de terres fòssils silícies similars
690220 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics similars de construcció, refractaris, amb un contingut d'alúmina (Al2O3), sílice (SiO2) o d'una mescla o combinació d'aquests productes, superior al 50% en pes, excepte els de farines silícies fòssils o de terres fòssils silícies similars
690290 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics similars de construcció, refractaris, excepte els de farines silícies fòssils o de terres fòssils silícies similars, els que tinguin un contingut dels elements Mg, Ca o Cr superior al 50% en pes, aïlladament o en conjunt, expressat en MgO, CaO o Cr2O3, i els que tinguin un contingut d'alúmina (Al2O3), sílice (SiO2) o d'una mescla o combinació d'aquests productes, superior al 50% en pes
690310 Altres productes ceràmics refractaris, com ara retortes, gresols, mufles i toveres, taps, suports, copel·les, tubs, fundes o varetes, amb un contingut de grafit o d'altres formes de carboni o d'una mescla d'aquests productes, superior al 50% en pes, excepte els de farines silícies fòssils o de terres fòssils silícies similars
690320 Altres productes ceràmics refractaris, com ara retortes, gresols, mufles i toveres, taps, suports, copel·les, tubs, fundes o varetes, amb un contingut d'alúmina (Al2O3) o d'una mescla o combinació d'alúmina i de sílice (SiO2), superior al 50% en pes, excepte els de farines silícies fòssils o de terres fòssils silícies similars
690390 Altres productes ceràmics refractaris, com ara retortes, gresols, mufles i toveres, taps, suports, copel·les, tubs, fundes o varetes, excepte els de farines silícies fòssils o de terres fòssils silícies similars, els que tinguin un contingut de grafit o d'altres formes de carboni o d'una mescla d'aquests productes, superior al 50% en pes, i els que tinguin un contingut d'alúmina (Al2O3) o una mescla o combinació d'alúmina i de sílice (SiO2), superior al 50% en pes
690410 Maons de construcció de ceràmica
690490 Revoltons, cobertors de bigues i articles similars, de ceràmica, excepte maons de construcció
690510 Teules de construcció de ceràmica
690590 Elements de xemeneia, conductes de fum, ornaments arquitectònics i altres productes ceràmics de construcció, excepte teules
690600 Tubs, canonades i els seus accessoris, de ceràmica
690721 Rajoles i lloses per a paviments, xemeneies o murs, d'un coeficient d'absorció d'aigua en pes igual o inferior al 0,5%, excepte les refractàries, cubs de vidre i ceràmica d'acabat
690722 Rajoles i lloses per a paviments, xemeneies o murs, d'un coeficient d'absorció d'aigua en pes superior al 0,5% però igual o inferior al 10%, excepte les refractàries, cubs de vidre i ceràmica d'acabat
690723 Rajoles i lloses per a paviments, xemeneies o murs, d'un coeficient d'absorció d'aigua en pes superior al 10%, excepte les refractàries, cubs de vidre i ceràmica d'acabat
690730 Cubs de mosaic de ceràmica i similars, fins i tot sobre suport o no, excepte els de ceràmica refractària i d'acabat
690740 Ceràmica d'acabat, excepte la refractària
690911 Aparells i articles per a usos químics o altres usos tècnics, de porcellana
690912 Articles per a usos químics o altres usos tècnics, de ceràmica, amb una duresa superior o igual a 9 en l'escala de Mohs
690919 Aparells i articles per a usos químics o altres usos tècnics, de ceràmica, excepte de porcellana o amb una duresa superior o igual a 9 en l'escala de Mohs
690990 Abeuradors, piques i recipients similars de ceràmica per a usos rurals, gerres i recipients similars de transport o envasament
691010 Piques, lavabos, peus de lavabo, banyeres, bidets, vàters, cisternes, urinaris i aparells fixos similars, de porcellana, per a usos sanitaris
691090 Piques, lavabos, peus de lavabo, banyeres, bidets, vàters, cisternes, urinaris i aparells fixos similars, de ceràmica, per a usos sanitaris, excepte els de porcellana
691110 Articles per al servei de taula o de cuina, de porcellana
691190 Vaixelles i altres articles d'ús domèstic, d'higiene o de tocador, de porcellana, excepte els articles per al servei de taula o de cuina
691200 Vaixelles i altres articles d'ús domèstic, d'higiene o de tocador, de ceràmica, excepte els de porcellana
691310 Estatuetes i altres objectes de decoració, de porcellana
691390 Estatuetes i altres objectes de decoració, de ceràmica, excepte els de porcellana
691410 Altres objectes de porcellana no expressats ni compresos en altres partides
691490 Altres objectes de ceràmica no expressats ni compresos en altres partides, excepte els de porcellana
700100 Rebutjos i residus de vidre; vidre en massa
700210 Boles de vidre sense treballar
700220 Barres o varetes de vidre sense treballar
700231 Tubs de quars o d'altres sílices fosos sense treballar
700232 Tubs d'altres vidres amb un coeficient de dilatació lineal inferior o igual a 5 x 10 elevat a -6 per Kelvin, entre 0 i 300 graus centígrads, sense treballar
700239 Tubs de vidre sense treballar, excepte els de quars o d'altres sílices fosos i d'altres vidres amb un coeficient de dilatació lineal inferior o igual a 5 x 10 elevat a -6 per Kelvin, entre 0 i 300 graus centígrads
700312 Plaques i fulles sense armar, de vidre colat o laminat, acolorit a la massa, opacificats, de plaqué o amb capa absorbent o reflectant o antireflectant, sense treballar d'una altra manera
700319 Plaques i fulles sense armar, de vidre colat o laminat, excepte acolorit a la massa, opacificats o amb capa absorbent, reflectant o antireflectant
700320 Plaques i fulles, armades, de vidre colat o laminat, fins i tot amb capa absorbent, reflectant o antireflectant, sense treballar d'una altra manera
700330 Perfils de vidre colat o laminat, fins i tot amb capa absorbent, reflectant o antireflectant, sense treballar d'una altra manera
700420 Vidre estirat o bufat, en fulles, acolorit a la massa, opacificat, plaqué o amb capa absorbent, reflectant o antireflectant, sense treballar d'una altra manera
700490 Vidre estirat o bufat, en fulles, excepte acolorit a la massa, opacificat, plaqué o amb capa absorbent, reflectant o antireflectant, sense treballar d'una altra manera
700510 Llunes sense armar (vidre bufat i vidre escalabornat o polit per una cara o totes dues), en plaques o en fulles, amb capa absorbent, reflectant o antireflectant, sense treballar d'una altra manera
700521 Llunes sense armar (vidre bufat i vidre escalabornat o polit per una cara o totes dues), en plaques o en fulles, acolorit a la massa, opacificades o simplement escalabornades i el plaqué, excepte amb capa absorbent, reflectant o antireflectant
700529 Llunes sense armar (vidre bufat i vidre escalabornat o polit per una cara o totes dues), en plaques o en fulles, excepte amb capa absorbent, reflectant o antireflectant, acolorit a la massa, opacificades o simplement escalabornades i el plaqué