Saltar al contenido principal

031 — Enginyers tècnics d'obres públiques

    Les persones compreses en aquest grup primari col·laboren amb els enginyers superiors en l'explotació i la conservació d'aprofitaments hidràulics, de ports i transports terrestres, de transports urbans i d'obres d'enginyeria civil. Prenen dades del terreny en què s'ha de construir i de les demolicions que s'han d'efectuar; estudien els moviments de terres i el càlcul compensat de distàncies de transport; aforaments de cabals d'aigua i estudi hidrològic d'aportacions d'una conca; aforaments de trànsit; l'especejament d'armadures per a formigó i l'aplicació d'elements normalitzats; efectuen l'amidament i la ubicació de les obres compreses en el projecte i participen en la redacció del plec de condicions, amb la definició dels materials que cal emprar i la forma d'execució de les diferents unitats d'obra; vetllen pel compliment de les disposicions vigents relatives a seguretat laboral; amiden les unitats d'obra executades i confeccionen les relacions valorades pel que fa al cas d'acord amb les condicions establertes en el projecte; subscriuen, de conformitat amb l'enginyer superior i conjuntament amb ell, actes i certificats sobre el replantejament, l'inici, el desenvolupament i l'acabament de les obres; fan estudis sobre racionalització, planificació i programació d'obres i càlculs de variacions i preus.