Saltar al contenido principal

399 — Altres empleats de serveis administratius i similars

    Les persones compreses en aquest grup primari acompleixen diverses tasques administratives no incloses en els altres grups primaris d'aquest subgrup, com ara verificar i corregir proves d'impremta, manejar màquines d'oficina que reprodueixen documents (fotocopiadora, multicopista) o altres màquines similars; classificar qüestionaris i assignar-los un número d'identificació; escriure adreces i manejar màquines que classifiquen documents per a l'ordenació en arxius, i també altres tasques similars.