Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
TemaAgregat 3 nivells tecnològics
Descripció
ANivell tecnològic alt
01Productes farmacèutics
Tema244Fabricació de productes farmacèutics
02Màquinària d'oficina i ordinadors
Tema300Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
03Maquinària i material elèctric
Tema311Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
Tema312Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics
Tema313Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
Tema314Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
Tema315Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
Tema316Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics
04Material electrònic, ràdio i telecomunicacions (ex. ordinadors)
Tema2214Edició de suports de so enregistrat
Tema223Reproducció de suports enregistrats
Tema321Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics
Tema322Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils
Tema323Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge
05Navegació aèria o espacial
Tema353Construcció aeronàutica i espacial
06Instruments de precisió
Tema331Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
Tema332Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
Tema333Fabricació d'equips de control per a processos industrials
Tema334Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
Tema335Fabricació de rellotges
BNivell tecnològic mitjà
07Metalls no ferrosos
Tema274Producció i primera transformació de metalls preciosos i d'altres metalls no fèrrics
Tema275Fosa de metalls
08Productes químics, llevat productes farmacèutics
Tema233Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius
Tema241Fabricació de productes químics bàsics
Tema242Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
Tema243Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
Tema245Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
Tema246Fabricació d'altres productes químics
Tema247Fabricació de fibres artificials i sintètiques
09Maquinària i equips mecànics
Tema291Fabricació de màquines, equips i materials mecànics
Tema292Fabricació d'altres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d'ús general
Tema293Fabricació de maquinària agrària
Tema294Fabricació de màquines eines
Tema295Fabricació de maquinària diversa per a usos específics
Tema296Fabricació d'armes i municions
Tema297Fabricació d'aparells domèstics
10Vehicles
Tema341Fabricació de vehicles de motor
Tema342Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema343Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors
11Altre material de transport
Tema352Fabricació de material ferroviari
Tema354Fabricació de motocicletes i bicicletes
Tema355Fabricació d'altres materials de transport
12Cautxú i matèries plàstiques
Tema251Fabricació de productes de cautxú
Tema252Fabricació de productes de matèries plàstiques
13Manufactureres ncaa
Tema362Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i articles similars
Tema363Fabricació d'instruments musicals
Tema364Fabricació d'articles d'esport
Tema365Fabricació de jocs i joguines
Tema366Altres indústries manufactureres diverses
CNivell tecnològic baix
14Refinació de petroli
Tema231Coqueries
Tema232Refinació de petroli
15Prod. i 1a. tranf. de metalls (siderúrgia i metalls ferrosos)
Tema271Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)
Tema272Fabricació de tubs
Tema273Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer i producció de ferroaliatges no CECA
16Productes minerals no metàl·lics
Tema261Fabricació de vidre i productes de vidre
Tema262Fabricació de productes ceràmics no refractaris llevat dels destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris
Tema263Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
Tema264Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
Tema265Fabricació de ciment, calç i guix
Tema266Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment
Tema267Indústries de la pedra
Tema268Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos
17Productes metàl·lics
Tema281Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
Tema282Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall; fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
Tema283Fabricació de generadors de vapor
Tema284Forja, estampació, embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
Tema285Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri
Tema286Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
Tema287Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles
18Construcció naval
Tema351Construcció i reparació naval
19Productes alimentaris
Tema151Indústries càrnies
Tema152Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
Tema153Preparació i conservació de fruites i hortalisses
Tema154Fabricació de greixos i olis (vegetals i animals)
Tema155Indústries làcties
Tema156Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
Tema157Fabricació de productes per a l'alimentació animal
Tema158Fabricació d'altres productes alimentaris
Tema159Elaboració de begudes
Tema160Indústries del tabac
20Tèxtil
Tema171Preparació i filatura de fibres tèxtils
Tema172Fabricació de teixits tèxtils
Tema173Acabament de tèxtils
Tema174Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir
Tema175Altres indústries tèxtils
Tema176Fabricació de teixits de punt
Tema177Fabricació d'articles amb teixits de punt
Tema181Confecció de peces de vestir de cuir
Tema182Confecció de peces de vestir amb tèxtils i accessoris
Tema183Preparació i tenyiment de pells de pelleteria; fabricació d'articles de pelleteria
Tema191Preparació, adobament i acabament del cuir
Tema192Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria i talabarderia
Tema193Fabricació de calçat
21Fusta, suro i mobles de fusta
Tema201Serrada i planejament de la fusta; preparació industrial de la fusta
Tema202Fabricació de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons
Tema203Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
Tema204Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
Tema205Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
Tema361Fabricació de mobles
22Paper, arts gràfiques i edició
Tema211Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
Tema212Fabricació d'articles de paper i de cartó
Tema2211Edició de llibres
Tema2212Edició de periòdics
Tema2213Edició de revistes
Tema2215Altres activitats d'edició
Tema222Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen