Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
TemaCCAE-93 (ca) abreujada
Seccions Subseccions Divisions Grups Descripció
AAgricultura, ramaderia, caça i silvicultura
AAAgricultura, ramaderia, caça i silvicultura
01Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats
011Producció agrícola
012Producció ramadera
013Producció agrícola combinada amb la ramadera
014Serveis d'agricultura i de ramaderia
015Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica
02Silvicultura, explotació forestal i serveis relacionats
020Silvicultura i explotació forestal
BPesca
BBPesca
05Pesca, aqüicultura i serveis relacionats
050Pesca i aqüicultura
CIndústries extractives
CAExtracció de productes energètics
10Extracció i aglomeració antracita,hulla,lignit i torba
101Extracció i aglomeració d'antracita i hulla
102Extracció i aglomeració de lignit bru
103Extracció i aglomeració de torba
11Extracció petroli brut,gas natural,llevat de prospecció
111Extracció de petroli brut i de gas natural
112Serveis d'explotacions petrolíferes i de gas
12Extracció de minerals d'urani i de tori
120Extracció de minerals d'urani i de tori
CBExtracció altres minerals,llevat productes energètics
13Extracció de minerals metàl·lics
131Extracció de minerals de ferro
132Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics
14Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
141Extracció de pedra
142Extracció de sorres i argiles
143Extracció de minerals per a adobs i prod. químics
144Producció de sal
145Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
DIndústries manufactureres
DAIndústries de l'alimentació, begudes i tabac
15Indústries de productes alimentaris i begudes
151Indústries càrnies
152Elaboració i conservació de peix i prod. de peix
153Preparació i conservació de fruites i hortalisses
154Fabricació de greixos i olis (vegetals i animals)
155Indústries làcties
156Fabricació de prod. molineria, midons i amilacis
157Fabricació de productes per a l'alimentació animal
158Fabricació d'altres productes alimentaris
159Elaboració de begudes
16Indústries del tabac
160Indústries del tabac
DBIndústries tèxtils i de la confecció
17Indústries tèxtils
171Preparació i filatura de fibres tèxtils
172Fabricació de teixits tèxtils
173Acabament de tèxtils
174Fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils
175Altres indústries tèxtils
176Fabricació de teixits de punt
177Fabricació d'articles amb teixits de punt
18Indústries de la confecció i de la pelleteria
181Confecció de peces de vestir de cuir
182Confecció de peces de vestir amb tèxtils
183Preparació i tenyiment pells; articles pelleteria
DCIndústries del cuir i del calçat
19Cuir, marroquineria; sabateria, basteria i talabarderia
191Preparació, adobament i acabament del cuir
192Fabricació marroquineria, basteria i talabarderia
193Fabricació de calçat
DDIndústries de la fusta i del suro
20Ind.fusta i suro,llevat mobles;cistelleria i esparteria
201Serrada i planejament fusta; preparació industrial
202Fabricació fulloles,taulers contraplacats i altres
203Fabricació d'estructures de fusta i ebenisteria
204Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
205Fabricació altres prod. fusta; suro i cistelleria
DEIndústries paper,arts gràfiques,suports enregistrats
21Indústries del paper
211Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
212Fabricació d'articles de paper i de cartó
22Edició, arts gràfiques i suports enregistrats
221Edició
222Arts gràfiques
223Reproducció de suports enregistrats
DFCoqueries, refinació petroli i combustibles nuclears
23Coqueries, refinació petroli i combustibles nuclears
231Coqueries
232Refinació de petroli
233Tractament de combustibles nuclears
DGIndústries químiques
24Indústries químiques
241Fabricació de productes químics bàsics
242Fabricació de plaguicides i altres agroquímics
243Fabricació de pintures,vernissos i tintes impremta
244Fabricació de productes farmacèutics
245Fabricació de sabons, perfums i productes higiene
246Fabricació d'altres productes químics
247Fabricació de fibres artificials i sintètiques
DHTransformació del cautxú i de matèries plàstiques
25Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques
251Fabricació de productes de cautxú
252Fabricació de productes de matèries plàstiques
DIFabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
26Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics
261Fabricació de vidre i productes de vidre
262Fabricació de productes ceràmics
263Fabricació rajoles de València i rajoles ceràmica
264Fabricació productes terra cuita per a construcció
265Fabricació de ciment, calç i guix
266Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment
267Indústries de la pedra
268Fabricació de productes minerals no metàl·lics
DJMetal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics
27Metal·lúrgia
271Fabricació de productes de ferro i acer CECA
272Fabricació de tubs
273Activitats transformació ferro i acer no CECA
274Producció i transformació metalls no fèrrics
275Fosa de metalls
28Productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
281Fabricació elements metàl·lics per a construcció
282Fabricació de contenidors de metall i calderes
283Fabricació de generadors de vapor
284Forja, estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
285Forja, estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
286Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria
287Fabricació de productes metàl·lics, llevat mobles
DKConstrucció de maquinària i equips mecànics
29Construcció de maquinària i equips mecànics
291Fabricació màquines, equips i materials mecànics
292Fabricació d'altra maquinària i equips mecànics
293Fabricació de maquinària agrària
294Fabricació de màquines eines
295Fabricació maquinària diversa per usos específics
296Fabricació d'armes i municions
297Fabricació d'aparells domèstics
DLMaterials i equips elèctrics, electrònics i òptics
30Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
300Fabricació màquines oficina i equips informàtics
31Fabricació de maquinària i materials elèctrics
311Fabricació motors elèctrics i transformadors
312Fabricació aparells distribució, control elèctrics
313Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
314Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
315Fabricació llums elèctrics i aparells il·luminació
316Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics
32Materials electrònics;aparells ràdio,TV,comunicacions
321Fabricació vàlvules i components electrònics
322Fabricació transmissors i aparells radiotelefonia
323Fabricació ap. recepció i reproducció so i imatge
33Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió
331Fabricació equips i instruments medicoquirúrgics
332Fabricació d'instruments de mesura i control
333Fabricació equips control processos industrials
334Fabricació instruments òptica i equips fotogràfics
335Fabricació de rellotges
DMFabricació de material de transport
34Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
341Fabricació de vehicles de motor
342Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor
343Fabricació accessoris no elèctrics vehicles motor
35Fabricació d'altres materials de transport
351Construcció i reparació naval
352Fabricació de material ferroviari
353Construcció aeronàutica i espacial
354Fabricació de motocicletes i bicicletes
355Fabricació d'altres materials de transport
DNIndústries manufactureres diverses
36Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
361Fabricació de mobles
362Fabricació de joieria, orfebreria i argenteria
363Fabricació d'instruments musicals
364Fabricació d'articles d'esport
365Fabricació de jocs i joguines
366Altres indústries manufactureres diverses
37Reciclatge
371Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
372Reciclatge de rebuigs no metàl·lics
EEnergia elèctrica, gas i aigua
EEEnergia elèctrica, gas i aigua
40Energia elèctrica, gas i aigua calenta
401Producció i distribució d'energia elèctrica
402Producció gas; distribució combustibles gasosos
403Producció i distribució de vapor i aigua calenta
41Captació, depuració i distribució d'aigua
410Captació, depuració i distribució d'aigua
FConstrucció
FFConstrucció
45Construcció
451Preparació d'obres
452Construcció immobles i obres d'enginyeria civil
453Instal·lacions d'edificis i obres
454Acabament d'edificis i obres
455Lloguer equips construcció o demolició amb operari
GComerç i reparacions
GGComerç i reparacions
50Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor
501Venda de vehicles de motor
502Manteniment i reparació de vehicles de motor
503Venda recanvis i accessoris de vehicles de motor
504Venda i reparació motocicletes i recanvis
505Venda al detall de carburants per a l'automoció
51Comerç engròs i intermediaris,llevat vehicles motor
511Intermediaris del comerç
512Comerç engròs matèries agràries i animals vius
513Comerç engròs d'aliments, begudes i tabac
514Comerç engròs productes consum, llevat alimentaris
515Comerç engròs prod. no agraris semielaborats
516Comerç engròs de maquinària i equips
517Altres tipus de comerç a l'engròs
52Comerç detall,llevat vehicles motor;altres reparacions
521Comerç detall en establiments no especialitzats
522Comerç detall d'aliments, begudes i tabac
523Comerç detall productes farmacèutics i bellesa
524Altres tipus de comerç al detall d'articles nous
525Comerç detall béns de segona mà, en establiments
526Comerç detall fora d'establiments
527Reparació d'efectes personals i estris domèstics
HHoteleria
HHHoteleria
55Hoteleria
551Hotels
552Càmpings i altres tipus d'allotjament curta durada
553Restaurants
554Establiments de begudes
555Menjadors col·lectius i provisió menjars preparats
ITransport, emmagatzematge i comunicacions
IITransport, emmagatzematge i comunicacions
60Transport terrestre; transport per canonades
601Transport per ferrocarril
602Altres tipus de transport terrestre
603Transport per canonada
61Transport marítim, de cabotatge i per vies interior
611Transport marítim
612Transport per vies de navegació interiors
62Transport aeri i espacial
621Transport aeri regular
622Transport aeri discrecional
623Transport espacial
63Activitats afins al transport; agències de viatges
631Manipulació i dipòsit de mercaderies
632Altres activitats afins al transport
633Agències de viatges i ajut sector turístic
634Organització del transport de mercaderies
64Correus i telecomunicacions
641Activitats postals i de correus
642Telecomunicacions
JMediació financera
JJMediació financera
65Mediació financera,llevat assegurances,plans pensions
651Mediació monetària
652Altres tipus de mediació financera
66Assegurances,plans de pensions,llevat SS obligatòria
660Assegurances i plans de pensions, llevat SS
67Activitats auxiliars de la mediació financera
671Activitats auxiliars de la mediació financera
672Activitats auxiliars assegurances i plans pensions
KActivitats immobiliàries,lloguer;serveis empresarials
KKActivitats immobiliàries,lloguer;serveis empresarials
70Activitats immobiliàries
701Activitats immobiliàries per compte propi
702Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
703Activitats immobiliàries per compte d'altri
71Lloguers
711Lloguer d'automòbils
712Lloguer d'altres mitjans de transport
713Lloguer de maquinària i equips
714Lloguer d'efectes personals i estris domèstics
72Activitats informàtiques
721Consulta d'equips informàtics
722Consultes i subministrament informàtics
723Processament de dades
724Activitats relacionades amb bases de dades
725Manteniment i reparació d'equips informàtics
726Altres activitats relacionades amb la informàtica
73Recerca i desenvolupament
731Recerca i desenvolupament de ciències tècniques
732Recerca i desenvolupament de ciències socials
74Altres activitats empresarials
741Act. jurídiques, comptables i gestió empresarial
742Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
743Assaigs i anàlisis tècnics
744Publicitat
745Selecció i col·locació de personal
746Serveis d'investigació i de seguretat
747Activitats industrials de neteja
748Activitats empresarials diverses
LAdministració pública, defensa i SS obligatòria
LLAdministració pública, defensa i SS obligatòria
75Administració pública, defensa i SS obligatòria
751Administració pública
752Prestació pública de serveis a la comunitat
753Seguretat Social obligatòria
MEducació
MMEducació
80Educació
801Ensenyament primari
802Ensenyament secundari
803Ensenyament superior
804Formació permanent i altres activitats ensenyament
NActivitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
NNActivitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
85Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
851Activitats sanitàries
852Activitats veterinàries
853Activitats de serveis socials
OAltres activitats socials i serveis;serveis personals
OOAltres activitats socials i serveis;serveis personals
90Activitats de sanejament públic
900Activitats de sanejament públic
91Activitats associatives
911Activitats organitzacions empresarials i patronals
912Activitats sindicals
913Activitats associatives diverses
92Activitats recreatives, culturals i esportives
921Activitats cinematogràfiques i de vídeo
922Activitats de ràdio i televisió
923Altres activitats artístiques i d'espectacles
924Activitats d'agències de notícies
925Activitats biblioteques, arxius, museus i altres
926Activitats esportives
927Activitats recreatives diverses
93Activitats diverses de serveis personals
930Activitats diverses de serveis personals
PLlars que ocupen personal domèstic
PPLlars que ocupen personal domèstic
95Llars que ocupen personal domèstic
950Llars que ocupen personal domèstic
QOrganismes extraterritorials
QQOrganismes extraterritorials
99Organismes extraterritorials
990Organismes extraterritorials