Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català
TemaClasses
CodiDescripció
Tema0111Conreu de cereals i altres conreus
Tema0112Conreu d'hortalisses, especialitats d'horticultura i productes de planter
Tema0113Conreu de fruites, fruita seca, espècies i conreus per a begudes
Tema0121Explotació de bestiar boví i producció de llet crua
Tema0122Explotació de bestiar oví, cabrum i equí
Tema0123Explotació de bestiar porcí
Tema0124Avicultura
Tema0125Altres explotacions de bestiar
Tema0130Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
Tema0141Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i el manteniment de jardins
Tema0142Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, excepte les activitats veterinàries
Tema0150Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica, incloses les activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema0201Silvicultura i explotació forestal
Tema0202Activitats dels serveis relacionats amb la silvicultura i l'explotació forestal
Tema0501Pesca
Tema0502Aqüicultura
Tema1010Extracció i aglomeració d'antracita i hulla
Tema1020Extracció i aglomeració de lignit bru
Tema1030Extracció i aglomeració de torba
Tema1110Extracció de petroli brut i de gas natural
Tema1120Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, excepte les activitats de prospecció
Tema1200Extracció de minerals d'urani i de tori
Tema1310Extracció de minerals de ferro
Tema1320Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, excepte els minerals d'urani i de tori
Tema1411Extracció de pedra ornamental i per a la construcció
Tema1412Extracció de pedra calcària, guix i creta
Tema1413Extracció de pissarres
Tema1421Extracció de graves i sorres
Tema1422Extracció d'argila i caolí
Tema1430Extracció de minerals per a adobs i productes químics
Tema1440Producció de sal
Tema1450Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics
Tema1511Sacrifici de bestiar i conservació de carn
Tema1512Sacrifici i conservació de volateria
Tema1513Fabricació de productes carnis
Tema1520Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
Tema1531Preparació i conservació de patates
Tema1532Fabricació de sucs de fruites i hortalisses
Tema1533Fabricació de conserves de fruites i hortalisses
Tema1541Fabricació d'olis i greixos sense refinar
Tema1542Fabricació d'olis i greixos refinats
Tema1543Fabricació de margarina i greixos comestibles similars
Tema1551Fabricació de productes lactis
Tema1552Elaboració de gelats
Tema1561Fabricació de productes de molineria
Tema1562Fabricació de midons i productes amilacis
Tema1571Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja
Tema1572Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia
Tema1581Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos
Tema1582Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
Tema1583Indústries del sucre
Tema1584Indústries del cacau, xocolata i confiteria
Tema1585Fabricació de pastes alimentàries
Tema1586Elaboració de cafè, te i infusions
Tema1587Elaboració d'espècies, salses i condiments
Tema1588Elaboració de preparats per a l'alimentació infantil i preparats dietètics
Tema1589Elaboració d'altres productes alimentaris
Tema1591Destil·lació de begudes alcohòliques
Tema1592Destil·lació d'alcohol etílic procedent de fermentació
Tema1593Elaboració de vins
Tema1594Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
Tema1595Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de fermentació
Tema1596Fabricació de cervesa
Tema1597Fabricació de malt
Tema1598Producció d'aigües minerals i de begudes analcohòliques
Tema1600Indústries del tabac
Tema1711Preparació i filatura de fibres de cotó i les seves mescles
Tema1712Preparació i filatura de fibres de llana cardada i les seves mescles
Tema1713Preparació i filatura de fibres de llana pentinada i les seves mescles
Tema1714Preparació i filatura de fibres de lli i les seves mescles
Tema1715Retorciment i preparació de la seda; retorciment i texturació de filaments sintètics i artificials
Tema1716Fabricació de fil de cosir
Tema1717Preparació i filatura d'altres fibres tèxtils
Tema1721Fabricació de teixits de cotó i les seves mescles
Tema1722Fabricació de teixits de llana cardada i les seves mescles
Tema1723Fabricació de teixits de llana pentinada i les seves mescles
Tema1724Fabricació de teixits de seda
Tema1725Fabricació d'altres teixits tèxtils
Tema1730Acabament de tèxtils
Tema1740Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de vestir
Tema1751Fabricació de catifes i moquetes
Tema1752Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes
Tema1753Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb aquestes teles, excepte la roba de vestir
Tema1754Fabricació d'altres articles tèxtils
Tema1760Fabricació de teixits de punt
Tema1771Fabricació de calceteria
Tema1772Fabricació d'altres articles amb teixits de punt
Tema1810Confecció de peces de vestir de cuir
Tema1821Confecció de roba de treball
Tema1822Confecció d'altres peces de vestir exteriors
Tema1823Confecció de roba interior
Tema1824Confecció d'altres tipus de peces de vestir i accessoris
Tema1830Preparació i tenyiment de pells de pelleteria; fabricació d'articles de pelleteria
Tema1910Preparació, adob i acabament del cuir
Tema1920Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia
Tema1930Fabricació de calçat
Tema2010Serrada i planejament de la fusta; preparació industrial de la fusta
Tema2020Fabricació de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons
Tema2030Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
Tema2040Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
ITemaSubseccionsALF231
2TemaDivisionsNUM262
3TemaGrupsNUM3224
4TemaClassesNUM4514
5TemaSubclassesNUM5777