PRODCOM-EIP 2016 (ca) Classificació de l'Enquesta Industrial de Productes 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2016
Català
2020 Plaguicides i altres productes agroquímics
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema202011Insecticides
Tema202012Herbicides
Tema202013Productes inhibidors de la germinació i reguladors del creixement de les plantes
Tema202014Desinfectants
Tema202015Fungicides
Tema202016Pesticides i productes agroquímics condicionats per a la venda al detall, els preparats, amb les sals i èsters, en qualsevol presentació que contingui una o més de les substàncies següents: aldrina (ISO); binapacril (ISO); camfeclor (ISO) (toxafè); captafol (ISO); clordà (ISO); clordimeform (ISO); clorobenzilat (ISO), compostos de mercuri; compostos de tributilestany; DDT (ISO) (clofenotà [DCI]), 1,1,1-triclor-2,2''-bis[p-clorofenil]età); dibromur d'etilè (ISO) (1,2-dibromoetà); diclorur d'etilè (ISO) (1,2-dicloroetà); dieldrina (ISO, DCI); 4,6-dinitro-o-cresol [DNOC (ISO)], o les sals; dinoseb (ISO), amb les sals o èsters, fluoroacetamida (ISO); fosfamidó (ISO); heptaclor (ISO); hexaclorobenzè (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexà (HCH [ISO]), inclòs el lindà (ISO, DCI); metamidofòs (ISO); monocrotofòs (ISO); oxirà (òxid d'etilè); paration (ISO); paration metil (ISO) (metil paration); pentaclorofenol (ISO), amb les sals o èsters; 2,4,5-T (ISO) (àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic), amb les sals o èsters; preparacions en pols que continguin una mescla de benomil (ISO), carbofurà (ISO) i thiran (ISO)
Tema202019Raticides i altres productes fitosanitaris cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, excepte insecticides, fungicides, herbicides i desinfectants (tret dels pesticides perillosos)
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2015 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2015 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2020--Plaguicides i altres productes agroquímics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2017 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2017 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2020--Plaguicides i altres productes agroquímics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.

Usted está aquí: