Saltar al contenido principal
Grupos
Código Descripción
011 Conreu de cereals i llegums
012 Conreu d'hortalisses i fruites (llevat de cítrics)
013 Conreu de cítrics
014 Conreu de plantes industrials
015 Conreu d'olivera
016 Conreu de vinya
019 Altres explotacions agrícoles NCAA
021 Explotació de bestiar boví
022 Explotació de bestiar oví i cabrum
023 Explotació de bestiar porcí
024 Avicultura
029 Altres explotacions ramaderes NCAA
030 Serveis agrícoles i ramaders
040 Caça i repoblació cinegètica
051 Silvicultura i serveis forestals
052 Explotació forestal
061 Pesca i piscicultura en mar
062 Pesca i piscicultura en aigua dolça
111 Extracció, preparació i aglomeració d'hulla
112 Extracció, preparació i aglomeració d'antracita
113 Extracció, preparació i aglomeració de lignit
114 Coqueries
121 Prospecció de petroli i gas natural
122 Extracció de petroli brut
123 Extracció i depuració de gas natural
124 Extracció de pissarres bituminoses
130 Refinació de petroli
140 Extracció i transformació de minerals radioactius
151 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica
152 Fabricació i distribució de gas
153 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
160 Captació, depuració i distribució d'aigua
211 Extracció i preparació de minerals de ferro
212 Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
221 Siderúrgia
222 Fabricació de tubs d'acer
223 Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer
224 Producció i primera transformació de metalls no fèrrics
231 Extracció de materials de construcció
232 Extracció de sals potàssiques, fosfats i nitrats
233 Extracció de sal comuna
234 Extracció de pirites i sofre
239 Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
241 Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat d'articles refractaris)
242 Fabricació de ciments, calçs i guixos
243 Fabricació de materials de construcció de formigó, ciment, guix, escaiola i altres
244 Indústries de la pedra natural
245 Fabricació d'abrasius
246 Indústries del vidre
247 Fabricació de productes ceràmics
249 Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics NCAA
251 Fabricació de productes químics bàsics (llevat de productes farmacèutics de base)
252 Fabricació de productes químics destinats principalment a l'agricultura
253 Fabricació de productes químics destinats principalment a la indústria
254 Fabricació de productes farmacèutics
255 Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al consum final
311 Foneries
312 Forja, estampació, embotició, encunyació, tallament i repussatge
313 Tractament i recobriment dels metalls
314 Fabricació de productes metàl·lics estructurals
315 Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa
316 Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
319 Tallers mecànics independents
321 Construcció de màquines i tractors agrícoles
322 Construcció de màquines per a treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips i recanvis per a màquines
323 Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del calçat i del vestit
324 Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques, del plàstic i del cautxú
325 Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques, siderúrgia i fosa, i d'elevació i manipulació
326 Fabricació d'òrgans de transmissió
329 Construcció d'altres màquines i equips mecànics
330 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
341 Fabricació de fils i cables elèctrics
342 Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament
343 Fabricació de piles i acumuladors
344 Fabricació de comptadors i aparells de mesurament, control i verificació elèctrics
345 Fabricació d'aparells electrodomèstics
346 Fabricació de llums i material d'enllumenat
347 Instal·lacions elèctriques (llevat de les de la construcció)
351 Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació
352 Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic
353 Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació
354 Fabricació de components electrònics i circuits integrats
355 Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducció de so i imatge. Enregistrament de discs i cintes magnètiques
361 Construcció i muntatge de vehicles automòbils i els seus motors
362 Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets
363 Fabricació d'equips, accessoris i peces de recanvi per a vehicles automòbils
371 Construcció naval
372 Reparació i manteniment de vaixells
381 Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari
382 Construcció, reparació i manteniment d'aeronaus
383 Construcció de bicicletes, motocicletes i les seves peces de recanvi
389 Contrucció d'altres materials de transport NCAA
391 Fabricació d'instruments de precisió, mesurament i control
392 Fabricació de material mèdico-quirúrgic i d'aparells ortopèdics
393 Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics
399 Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA
411 Fabricació d'oli d'oliva
412 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals (llevat d'oli d'oliva)
413 Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn
414 Indústries làcties
415 Fabricació de sucs i conserves vegetals
416 Fabricació de conserves de peix i altres productes marins
417 Fabricació de productes de molineria
418 Fabricació de pastes alimentàries i productes amilacis
419 Indústries del pa, brioixeria, pastisseria i galetes
420 Indústries del sucre
421 Indústries del cacau, xocolata i productes de confiteria
422 Indústries de productes per a l'alimentació animal (incloses les farines de peix)
423 Elaboració de productes alimentaris diversos
424 Indústries d'alcohols etílics de fermentació
425 Indústries vinícoles
426 Sidreries
427 Fabricació de cervesa i malt cerveser
428 Indústries d'aigües minerals, aigües gasoses i altres begudes analcohòliques
429 Indústries del tabac
431 Indústries del cotó i les seves mescles
432 Indústries de la llana i les seves mescles
433 Indústries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres artificials i sintètiques
434 Indústries de les fibres dures i les seves mescles
435 Fabricació de gèneres de punt
436 Acabament de tèxtils
437 Fabricació de catifes i tapissos, i de teixits impregnats
439 Altres indústries tèxtils
441 Assaonament i acabament de cuirs i pells
442 Fabricació d'articles de cuir i similars
451 Fabricació en sèrie de calçat (llevat del de cautxú i fusta)
452 Fabricació de calçat d'artesania i a mida (inclòs el calçat ortopèdic)
453 Confecció en sèrie de roba i complements del vestit
454 Confecció a mida de roba i complements del vestit
455 Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils
456 Indústries de la pelleteria
461 Serrada i preparació industrial de la fusta (serrat, planejament, poliment, rentatge, etc.)
462 Fabricació de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, fustes millorades, etc.)
463 Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcció
464 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
465 Fabricació d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles)
466 Fabricació de productes de suro
467 Fabricació d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls, etc.
468 Indústries del moble de fusta
471 Fabricació de pasta paperera
472 Fabricació de paper i de cartó
473 Transformació del paper i del cartó
474 Arts gràfiques i activitats afins
475 Edició
481 Transformació del cautxú
482 Transformació de matèries plàstiques
491 Joieria i bijuteria
492 Fabricació d'instruments de música
493 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
494 Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport
495 Indústries manufactureres diverses
501 Edificació i obres públiques (sense predomini) . Demolició
502 Construcció d'immobles
503 Obres públiques
504 Instal·lació, muntatge i acabament d'edificis i obres
611 Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries, productes alimentaris, begudes i tabacs
612 Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir
613 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics, de perfumeria, i per al manteniment i funcionament de la llar
614 Comerç a l'engròs d'articles de consum durador
615 Comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i de la química
616 Altres tipus de comerç a l'engròs interindustrial
619 Altres tipus de comerç a l'engròs
621 Comerç a l'engròs de ferralla i rebuigs metàl·lics no fèrrics
629 Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació NCAA
631 Intermediaris del comerç de primeres matèries agrícoles, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats
632 Intermediaris del comerç de combustibles, minerals i productes químics per a la tècnica i la indústria
633 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció
634 Intermediaris del comerç de maquinària, material i vehicles
635 Intermediaris del comerç de mobles, articles de parament i ferreteria
636 Intermediaris del comerç de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir
637 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
638 Intermediaris del comerç de productes diversos (sense predomini)
639 Intermediaris del comerç d'altres productes NCAA
641 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac
642 Comerç al detall de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir
643 Comerç al detall de productes farmacèutics, perfumeria i drogueria
644 Comerç al detall d'articles per a l'equipament de la llar
645 Comerç al detall de vehicles automòbils, motocicletes, bicicletes i els seus accessoris
646 Comerç al detall de carburants i lubrificants
647 Altres tipus de comerç al detall
648 Comerç mixt al detall en grans superfícies
651 Restaurants
652 Establiments de begudes i cafès (amb espectacle)
653 Establiments de begudes i cafès (sense espectacle)
654 Serveis de menjador i bar als centres de treball, menjadors d'estudiants i militars
661 Hotels i motels, pensions i hostals (amb restaurant)
662 Hotels i motels, pensions i hostals (sense restaurant)
663 Apartaments moblats per a turistes
669 Altres allotjaments
671 Reparació d'articles elèctrics per a la llar
672 Reparació de vehicles automòbils, motocicletes i bicicletes
679 Reparació d'altres béns de consum NCAA
711 Transport ferroviari per via normal
712 Transport ferroviari per via estreta
721 Transport urbà de viatgers
722 Transport de viatgers per carretera
723 Transport de mercaderies per carretera
724 Transport per canonada (oleoductes i gasoductes)
729 Altres transports terrestres NCAA
731 Transport marítim internacional
732 Transport marítim de petroli brut i gasos
733 Transport de cabotatge i per vies navegables interiors
741 Transport aeri regular
742 Transport aeri no regular
751 Activitats afins al transport terrestre
752 Activitats afins al transport marítim i per vies navegables interiors (explotació de ports, etc.)
753 Activitats afins al transport aeri (explotació d'aeroports, etc.)
754 Dipòsits i emmagatzematge de mercaderies
755 Agències de viatges
756 Intermediaris del transport
761 Correus i serveis oficials de telecomunicacions
762 Serveis privats de telecomunicacions
811 Banc d'Espanya i Institut Espanyol de Moneda Estrangera
812 Banca comercial i mixta
813 Bancs industrials i de negocis
814 Caixes d'estalvis
819 Altres institucions financeres
821 Entitats asseguradores de vida i capitalització
822 Entitats asseguradores de malaltia i riscs diversos
823 Altres entitats asseguradores (mutualitats, caixes de pensions, etc.)
831 Auxiliars financers
832 Auxiliars d'assegurances
833 Promoció immobiliària
834 Agents de la propietat immobiliària
841 Consellers jurídics
842 Comptabilitat, consellers fiscals i censors jurats de comptes
843 Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.)
844 Publicitat
845 Explotació electrònica per compte d'altri
846 Empreses d'estudis de mercat
849 Altres serveis prestats a les empreses NCAA
851 Lloguer de maquinària i equips agrícoles (sense personal permanent)
852 Lloguer de maquinària i equips per a la construcció (sense personal permanent)
853 Lloguer de maquinària i equips comptables, d'oficina i càlcul electrònic (sense personal permanent)
854 Lloguer de vehicles automòbils (sense conductor)
855 Lloguer d'altres mitjans de transport (sense conductor)
856 Lloguer de béns de consum
859 Lloguer d'altres béns mobles NCAA (sense personal permanent)
861 Lloguer d'habitatges
869 Lloguer de locals industrials i altres lloguers NCAA
911 Administració central
912 Administració local
913 Organismes autònoms de l'Administració
914 Justícia
915 Ordre públic i seguretat
916 Defensa nacional
917 Seguretat Social
921 Serveis de sanejament de vies públiques i similars
922 Serveis de neteja (serveis destinats a la venda)
931 Centres d'educació preescolar
932 Centres d'educació general bàsica
933 Centres de batxillerat
934 Centres d'educació superior
935 Centres de formació i perfeccionament professional
936 Personal docent independent i altres centres d'educació (serveis destinats a la venda)
937 Investigació científica i tècnica
941 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana
942 Altres establiments sanitaris
943 Consultoris de metges (serveis destinats a la venda)
944 Consultoris i clíniques odontològics (serveis destinats a la venda)
945 Llevadors o llevadores, infermers o infermeres independents, i similars (serveis destinats a la venda)
946 Consultoris i clíniques veterinaris
951 Assistència social
952 Associacions professionals i organitzacions econòmiques
953 Organitzacions sindicals
954 Organitzacions de promoció del turisme
955 Organitzacions religioses
959 Altres serveis prestats a la col·lectivitat NCAA
961 Producció de pel·lícules cinematogràfiques
962 Distribució de pel·lícules cinematogràfiques
963 Sales de cinema
964 Radiodifusió i televisió
965 Espectacles (llevat de cinema i esports)
966 Professions liberals, artístiques i literàries
967 Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics
968 Instal·lacions i organismes esportius
969 Altres serveis recreatius NCAA
971 Bugaderies, tintoreries i serveis similars
972 Salons de perruqueria i instituts de bellesa
973 Estudis fotogràfics
979 Altres serveis personals NCAA
980 Serveis domèstics
990 Representacions diplomàtiques i organismes internacionals