Saltar al contenido principal

16 — Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria

  Aquesta divisió comprèn:

  • La fabricació de productes de fusta, com ara fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, envasos, embalatges, bigues i altres.
  • La serrada, el planejament, la conformació, el laminatge i l'assemblatge de la fusta.
  • La fusta destinada a la construcció i altres formes de fusta transformada es poden ribotar, planejar o polir, posteriorment, i acoblar-se en productes acabats, com ara envasos i embalatges de fusta.
  • La preparació de pannes de suro i la fabricació de productes de suro, tant natural com aglomerat.
  • L'assecatge i esclofollada de la pinya de pi pinyer.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • La fabricació d'edificis de fusta prefabricats.

  Aquesta divisió inclou, principalment, els productes específics fabricats de fusta, a banda de la serrada.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • La fabricació de mobles (vegeu 310).
  • La instal·lació de treballs de fusteria i similars (vegeu 4332, 4333 i 4339).

  Propuesta de hashtag corto

  Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria

  Rúbrica de la agregación Nivells tecnològics Eurostat a la cual pertenece

  15 Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper