Saltar al contenido principal

Aquesta taula conté la llista de les entitats metropolitanes de Catalunya, consultable des del gener del 1992.

La Llei 7/1987, de 4 d'abril, per la qual s'estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa, va establir la creació de l'Entitat Metropolitana del Transport i l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus. Amb els pas dels anys, aquestes dues entitats metropolitanes són les úniques que han existit i sempre han estat formades pels mateixos municipis. Però van quedar extingides i integrades com a conseqüència de la creació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), d'acord amb la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, actualment l'única entitat metropolitana vigent.

Les entitats metropolitanes, d'acord amb la Llei 7/1987, de 4 d'abril, tenien naturalesa d'entitats locals no territorials i estaven integrades pels municipis compresos en el territori corresponent, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per gestionar les atribucions que la mateixa llei els assigna.

L'AMB, d'acord amb la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, és un ens local supramunicipal de caràcter territorial integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials, creat per a la planificació de polítiques públiques i per a la implantació de serveis de manera conjunta, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per complir les seves finalitats.

Actualment els codis de les entitats metropolitanes els estableix l'Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

La codificació és a deu dígits. Els dos primers dígits del codi sempre són un 82 (identificador d'entitat metropolitana), els tres següents són un identificador seqüencial d'1 a N segons l'ordre assignat pel Registre d'Entitats Locals de Catalunya que respon inicialment a una ordenació alfabètica (posteriorment hi ha hagut altes, baixes i canvis de denominació), el sisè dígit és un dígit de control, els tres següents són tres zeros i l'últim és un segon dígit de control. Els tres zeros de les posicions setena, vuitena i novena canvien per altres dígits quan es codifiquen els ens de gestió dependents, adscrits o vinculats a les entitats metropolitanes (organismes autònoms, entitats publiques empresarials i societats mercantils participades íntegrament).

Les denominacions de les entitats metropolitanes són les oficials d'acord amb les citades Llei 7/1987, de 4 d'abril, i Llei 31/2010, de 3 d'agost.