Saltar al contenido principal

Aquesta taula conté la llista de les províncies d'Espanya i els dos municipis autònoms que no pertanyen a cap província (Ceuta i Melilla), consultable des de l'1 de gener de 1975.

La província a Espanya té una doble funció. D'una banda, és una unitat territorial de descentralització dels serveis de l'Estat i, d'altra banda, és una entitat local territorial formada per una agrupació de municipis amb personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. Aquestes són: coordinar els serveis municipals entre ells per garantir la prestació integral i adequada d'aquests serveis en tot el territori de la província; facilitar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis; prestar serveis públics de caràcter supracomarcal; i fomentar i administrar els interessos peculiars de la província. El govern i l'administració de les províncies, com a entitats locals, correspon a les diputacions provincials respectives, llevat d'alguns casos especials (illes).

La codificació parteix inicialment de l'ordenació alfabètica de la part toponímica dels noms oficials, tot i que posteriorment ha sofert variacions en els noms oficials. Els codis estan formats per dos dígits seqüencials des del 01 en endavant, deixant Ceuta i Melilla al final de la llista. No són codis oficials i l'organisme responsable de la seva assignació és l'INE. Tenen una tradició llarga en el seu ús.

Les denominacions es presenten de dues maneres: els noms oficials normalitzats en català i els noms oficials, a més de la correspondència amb la comunitat autònoma a la qual pertanyen.

Les denominacions en català estan validades per l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans i les denominacions oficials ho estan d'acord amb la legislació de l'Estat.

Jurídicament, la província està reconeguda com a tal a la mateixa Constitució Espanyola. A més d'aquesta, la norma jurídica bàsica que regula la província com a entitat local a Espanya és la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

L'actualització es fa d'acord amb diverses lleis que estableixen modificacions a les províncies d'Espanya (canvis de denominació oficial i variacions de límits territorials):

  • Ley 57/1980, de 15 de noviembre, sobre cambio de denominación de la actual provincia de "Logroño" por la de provincia de "La Rioja".
  • Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria.
  • Ley 1/1983, de 5 de abril, sobre cambio de denominación de la actual provincia de Oviedo por la de provincia de Asturias.
  • Ley 2/1992, de 28 de febrero, por la que pasan a denominarse oficialmente Girona y Lleida las provincias de Gerona y Lérida.
  • Ley Orgánica 15/1995, de 27 de diciembre, sobre alteración de los límites provinciales consistente en la segregación del municipio de Gátova de la provincia de Castellón y su agregación a la de Valencia.
  • Ley 13/1997, de 25 de abril, por la que pasa a denominarse oficialmente Illes Balears la provincia de Baleares.
  • Ley 2/1998, de 3 de marzo, sobre el cambio de denominación de las provincias de La Coruña y Orense.
  • Ley 25/1999, de 6 de julio, por la que se declaran cooficiales las denominaciones Alacant, Castelló y València para las provincias que integran la Comunidad Valenciana.
  • Ley 19/2011, de 5 de julio, por la que pasan a denominarse oficialmente "Araba/Álava", "Gipuzkoa" y "Bizkaia" las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente "Álava", "Guipúzcoa" y "Vizcaya".