Skip to main content
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 15.579 17.356 17.264
Nombre d'establiments 15.882 16.851 17.593
Persones ocupades 35.883 36.448 38.197
Ingressos d'explotació 2.875.394 3.325.794 3.315.749
Volum de negoci 2.535.727 2.974.350 3.199.920
Treballs realitzats per a l'actiu 27.235 24.277 36.587
Subvencions a l'explotació 294.945 312.020 44.092
Resta d'ingressos d'explotació 17.488 15.147 35.151
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 11.359 106 -2.196
Variació existències productes acabats i en curs 43.063 22.365 -1.063
Despeses d'explotació 2.385.358 2.727.605 2.790.809
Consum de mercaderies 42.415 85.508 72.152
Consum de primeres matèries i altres proveïments 292.734 400.074 369.680
Treballs realitzats per altres empreses 546.796 519.546 679.476
Despeses de personal 830.059 886.309 905.414
Sous i salaris 648.692 701.377 708.794
Càrregues socials i altres despeses de personal 181.368 184.932 196.620
Despeses en serveis exteriors 564.795 666.474 677.994
Dotacions per a amortitzacions 96.681 139.474 57.736
Resta de despeses d'explotació 11.877 30.220 28.357
Inversió bruta en actius materials 165.937 77.228 52.165
Inversió bruta en actius intangibles 15.762 34.880 137.423
Resultat de l'exercici -15.802 65.767 167.585
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.535.727 2.974.350 3.199.920
Vendes a Espanya 1.953.460 2.419.072 2.519.544
Vendes a la resta de la Unió Europea 222.673 239.672 272.169
Vendes a la resta del món 359.594 315.605 408.207
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 35.883 36.448 38.197
Persones assalariades 21.756 22.404 24.093
Persones no assalariades 14.128 14.044 14.103
Personal assalariat equivalent a jornada completa 20.513 21.119 22.704
Hores treballades pel personal assalariat .. 37.636 40.398
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.535.727 2.974.350 3.199.920
Variació existències productes acabats i en curs 43.063 22.365 -1.063
Treballs realitzats per a l'actiu 27.235 24.277 36.587
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.673 14.092 32.352
Consum de mercaderies 42.415 85.508 72.152
Treballs realitzats per altres empreses 546.796 519.546 679.476
Valor de la producció 2.031.486 2.430.030 2.516.168
Consum de primeres matèries i altres proveïments 292.734 400.074 369.680
Despeses en serveis exteriors 564.795 666.474 677.994
Valor afegit brut a preus de mercat 1.173.957 1.363.482 1.468.494
Impostos sobre la producció i els productes 13.110 10.990 20.443
Subvencions a l'explotació 294.945 312.020 44.092
Valor afegit brut a cost de factors 1.455.792 1.664.513 1.492.142
Despeses de personal 830.059 886.309 905.414
Excedent brut d'explotació 625.732 778.203 586.728
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 40.570 45.668 39.065
Despeses de personal per assalariat 38.154 39.560 37.580
Taxa de valor afegit 71,7 68,5 59,3
Taxa de despeses de personal 57,0 53,2 60,7
Taxa bruta d'explotació 24,7 26,2 18,3
Taxa de salarització 60,6 61,5 63,1
Taxa d'inversió 12,5 6,7 12,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 35,1 33,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor