Saltar al contenido principal

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DB

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DB Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 305.876 232.213 561.435 451.876 654.820 842.661 1.933.825
tractament de les aigües residuals 2.316.668 1.489.307 632.548 484.445 492.255 3.661.484 7.356.954
tractament de residus 190.976 146.960 337.601 345.971 265.583 1.240.314 424.740
protecció de sòls i aigües subterrànies 57.868 314.785 22.878 534.020 64.723 282.523 2.000
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 276.559 246.425 155.806 61.859 222.491 1.972.129 457.213
protecció natura 5.471 3.261 10.603 0 80.750 32.466 26.592
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) 0 0 11.206 437.929 10.949 289.590 693.636
total 3.153.418 2.432.951 1.732.077 2.316.100 1.791.571 8.321.167 10.894.960
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 643.088 288.658 63.993 1.239.652 29.970 668.281 3.575.754
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua 516.498 625.544 1.293.792 739.037 366.110 2.700.392 2.069.295
instal·lacions que generen menys residus 2.383.678 394.417 964.764 59.999 694.241 701.167 1.077.986
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants 0 39.863 1.048.187 2.688 194.125 1.377.168 0
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia 391.640 793.930 1.676.237 1.735.785 999.971 380.666 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 69.922 1.469.962 210.510 137.060 154.261 185.708 225.106
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants 683.824 1.218.859 815.164 0 3.375.000 1.680.000 0
altres instal·lacions 0 1.757 0 112.392 575.618 5.288 109.697
total 4.688.650 4.832.990 6.072.647 4.026.613 6.389.296 7.698.670 7.057.838
Total despeses d'inversió 7.842.068 7.265.941 7.804.724 6.342.713 8.180.867 16.019.837 17.952.798
Despeses corrents 25.739.306 24.139.056 24.522.028 23.112.512 20.619.162 19.065.178 12.204.030
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.