Saltar al contenido principal

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DC

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DC Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 0 28.998 119.698 0 59.300 135.718 182.533
tractament de les aigües residuals 767.092 591.248 851.988 1.823.275 273.946 36.784 514.818
tractament de residus 103.306 88.381 288.297 0 15.000 40.107 442.252
protecció de sòls i aigües subterrànies 0 0 0 0 70.286 1.503 1.052
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 0 12.384 0 7.583 0 1.250 3.077
protecció natura 0 0 0 0 0 0 0
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) 0 0 0 0 50.494 11.271 27.179
total 870.398 721.011 1.259.983 1.830.858 469.026 226.633 1.170.911
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 3.927 138.649 0 38.023 231.561 124.169 100.670
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua 373.791 1.508 125.603 0 534.519 11.903 83.499
instal·lacions que generen menys residus 322.000 16.556 0 0 28.009 61.589 14.124
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants 0 0 0 301.340 59.702 0 0
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia 0 0 0 0 0 0 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 0 0 0 0 120.200 3.366 3.077
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants 0 0 0 0 0 0 0
altres instal·lacions 0 0 0 0 0 0 23.551
total 699.718 156.713 125.603 339.363 973.991 201.027 224.921
Total despeses d'inversió 1.570.116 877.724 1.385.586 2.170.221 1.443.017 427.660 1.395.832
Despeses corrents 5.682.581 5.101.272 4.939.606 4.913.639 5.040.319 4.421.732 2.737.261
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.