Saltar al contenido principal

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DD

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DD Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics .. .. .. .. 25.771 1.583 2.687.413
tractament de les aigües residuals .. .. .. .. 11.657 0 24.062
tractament de residus .. .. .. .. 29.138 94.056 40.901
protecció de sòls i aigües subterrànies .. .. .. .. 0 0 0
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions .. .. .. .. 96.543 75.042 122.461
protecció natura .. .. .. .. 0 3.125 13.741
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) .. .. .. .. 0 0 0
total .. .. .. .. 163.109 173.806 2.888.578
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics .. .. .. .. 35.789 0 0
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua .. .. .. .. 0 0 0
instal·lacions que generen menys residus .. .. .. .. 119.126 0 97.790
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants .. .. .. .. 0 0 991.670
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia .. .. .. .. 26.712 2.404 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions .. .. .. .. 94.468 17.944 4.508
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants .. .. .. .. 0 0 0
altres instal·lacions .. .. .. .. 0 0 0
total .. .. .. .. 276.095 20.348 1.093.968
Total despeses d'inversió .. .. .. .. 439.204 194.154 3.982.546
Despeses corrents .. .. .. .. 915.681 294.775 418.239
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.