Saltar al contenido principal

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DE

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DE Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 970.878 300.532 22.197 172.017 4.339.357 973.101 933.087
tractament de les aigües residuals 1.718.779 2.785.686 2.444.082 3.964.263 4.387.052 1.896.436 2.730.981
tractament de residus 1.313.176 651.172 1.164.672 1.393.657 159.730 2.848.523 1.025.828
protecció de sòls i aigües subterrànies 136.167 48.909 48.646 0 0 20.021 824
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 126.074 217.198 235.016 82.076 253.015 33.167 433.753
protecció natura 12.436 3.870 20.325 0 24.600 62.166 40.568
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) 1.956 0 324.538 7.317 0 363.090 78.228
total 4.279.466 4.007.367 4.259.476 5.619.330 9.163.754 6.196.504 5.243.269
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 0 1.383.650 356.017 221.721 252.719 85.480 113.979
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua 369.762 569.469 2.213.485 2.171.189 2.721.035 583.208 883.161
instal·lacions que generen menys residus 314.680 799.450 989.141 272.371 393.166 448.480 546.807
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants 460.190 66.817 466.895 0 138.375 1.216.317 304.262
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia 1.138.294 46.390 848.442 228.092 62.991 2.349.376 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 152.120 211.208 47.069 141.315 1.098.776 216.311 331.556
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants 2.422.146 858.054 945.639 57.038 0 42.600 0
altres instal·lacions 464.621 6.864 0 1.393.053 202.473 217.600 1.996.150
total 5.321.813 3.941.902 5.866.688 4.484.779 4.869.535 5.159.372 4.175.915
Total despeses d'inversió 9.601.279 7.949.269 10.126.164 10.104.109 14.033.289 11.355.876 9.419.184
Despeses corrents 31.292.793 30.849.167 30.875.132 28.644.036 26.164.488 17.080.912 14.294.262
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.