Saltar al contenido principal

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DF

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DF Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics .. .. .. .. 115.076 312.078 386.355
tractament de les aigües residuals .. .. .. .. 60.000 29.434 738.464
tractament de residus .. .. .. .. 270.000 6.426 17.982
protecció de sòls i aigües subterrànies .. .. .. .. 190.000 19.874 59.632
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions .. .. .. .. 0 2.516 698.268
protecció natura .. .. .. .. 0 0 1.983
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) .. .. .. .. 0 0 0
total .. .. .. .. 635.076 370.328 1.902.684
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics .. .. .. .. 220.000 0 7.634.537
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua .. .. .. .. 80.000 0 121.777
instal·lacions que generen menys residus .. .. .. .. 0 0 0
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants .. .. .. .. 0 0 0
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia .. .. .. .. 1.400.000 32.930 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions .. .. .. .. 0 0 0
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants .. .. .. .. 0 985.882 530.213
altres instal·lacions .. .. .. .. 0 0 2.475.076
total .. .. .. .. 1.700.000 1.018.812 10.761.603
Total despeses d'inversió .. .. .. .. 2.335.076 1.389.140 12.664.287
Despeses corrents .. .. .. .. 628.863 1.465.920 1.152.354
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2003 les dades de la subsecció DF (Refinació de petroli i tractament combustibles nuclears) es presenten agregades amb les de la subsecció DG (Indústries químiques) per tal de preservar-ne el secret estadístic.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.