Saltar al contenido principal

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DH

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DH Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics .. .. .. .. 790.072 606.123 1.262.439
tractament de les aigües residuals .. .. .. .. 1.082.169 39.771 532.348
tractament de residus .. .. .. .. 419.655 205.771 874.497
protecció de sòls i aigües subterrànies .. .. .. .. 46.864 37.906 69.386
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions .. .. .. .. 106.361 69.929 96.879
protecció natura .. .. .. .. 42.283 67.990 43.783
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) .. .. .. .. 25.785 423.782 230.531
total .. .. .. .. 2.513.189 1.451.272 3.109.863
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics .. .. .. .. 158.848 2.480.263 152.785
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua .. .. .. .. 791.269 35.603 774.582
instal·lacions que generen menys residus .. .. .. .. 5.837.539 1.222.495 1.376.265
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants .. .. .. .. 2.939.653 165.127 0
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia .. .. .. .. 3.011.533 210.879 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions .. .. .. .. 3.651.000 287.252 26.459
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants .. .. .. .. 1.417.967 45.046 3.925.588
altres instal·lacions .. .. .. .. 251.028 231.743 2.849.316
total .. .. .. .. 18.058.836 4.678.408 9.104.995
Total despeses d'inversió .. .. .. .. 20.572.026 6.129.680 12.214.858
Despeses corrents .. .. .. .. 16.274.196 12.654.762 8.056.337
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.