Saltar al contenido principal

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DI

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DI Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 6.145.968 4.249.880 3.621.035 2.118.865 7.687.364 2.074.560 1.924.178
tractament de les aigües residuals 2.359.422 1.729.143 1.402.821 4.002.250 1.856.441 264.052 1.660.716
tractament de residus 344.950 1.191.428 1.156.818 1.722.222 128.415 333.864 1.783.031
protecció de sòls i aigües subterrànies 6.400 537.253 22.776 815.478 60.000 73.684 43.219
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 246.967 1.064.062 389.449 318.404 333.488 110.185 120.413
protecció natura 736.636 1.752.102 3.472.000 2.038.469 931.014 403.313 4.363.717
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) 0 0 66.655 190.245 192.372 110.196 331.702
total 9.840.343 10.523.868 10.131.554 11.205.933 11.189.094 3.369.854 10.226.976
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 2.978.807 4.712.171 4.579.768 2.869.280 838.072 1.061.762 1.604.214
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua 1.458.313 559.995 1.103.143 1.129.491 538.805 2.415.651 861.698
instal·lacions que generen menys residus 2.373.358 2.414.095 296.402 290.059 128.435 67.223 252.425
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants 0 109.679 246.246 0 0 1.503.676 0
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia 506.761 627.117 530.059 297.966 231.354 95.244 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 40.444 396.721 379.962 637.123 1.724.096 124.353 288.960
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants 0 0 0 1.491.545 360.000 4.200 0
altres instal·lacions 0 210.818 97.713 216.174 0 9.056 38.465
total 7.357.683 9.030.596 7.233.293 6.931.638 3.820.762 5.281.165 3.045.762
Total despeses d'inversió 17.198.026 19.554.464 17.364.848 18.137.572 15.009.856 8.651.019 13.272.738
Despeses corrents 15.703.600 13.751.781 13.523.985 11.216.202 8.825.518 6.190.154 4.408.361
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.