Saltar al contenido principal

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DM

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DM Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 4.851.465 255.172 514.224 458.096 212.406 1.946.819 753.920
tractament de les aigües residuals 456.861 249.381 1.477.171 370.546 2.455.172 273.071 1.578.606
tractament de residus 233.326 333.705 995.465 462.137 217.465 844.742 1.226.667
protecció de sòls i aigües subterrànies 132.783 133.911 36.779 221.361 13.341 34.377 346.560
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 140.751 14.535 208.738 50.555 793.055 281.616 140.888
protecció natura 0 0 9.408 5.420 92.289 15.623 9.390
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) 82.638 233.149 42.456 9.804 6.836 17.367 0
total 5.897.824 1.219.853 3.284.241 1.577.919 3.790.564 3.413.615 4.056.031
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 27.677.004 26.090.409 22.739.770 216.628 68.876 292.322 688.985
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua 2.112.501 216.482 229.024 92.429 1.105.194 325.483 419.241
instal·lacions que generen menys residus 1.205.426 766.560 178.546 541.254 122.644 90.436 232.469
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants 7.851 0 0 35.891 118.159 1.598 281.319
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia 2.038.030 250.462 315.247 386.537 333.759 97.863 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 303.268 25.762 7.833 37.010 207.848 86.455 184.210
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants 71.368 0 1.290 0 36.960 1.177.717 842.499
altres instal·lacions 2.478.782 34.985 114.526 22.587 149.136 0 125.496
total 35.894.230 27.384.660 23.586.236 1.332.336 2.142.576 2.071.874 2.774.219
Total despeses d'inversió 41.792.054 28.604.513 26.870.476 2.910.255 5.933.140 5.485.489 6.830.250
Despeses corrents 22.117.984 20.295.174 19.882.332 18.162.360 14.311.634 14.709.339 10.480.354
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
Nota: A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.