Saltar al contenido principal

3326 — Tècnics en prevenció de riscos laborals i salut ambiental

  Els tècnics en prevenció de riscos laborals i salut ambiental examinen l'aplicació de normes i reglaments relatius a aquells factors ambientals que poden afectar la salut de les persones, la seguretat en el treball i la seguretat dels processos de producció de béns i serveis. Aquests treballadors poden executar i avaluar programes de recuperació o millora de la seguretat i les condicions sanitàries sota la supervisió d'un professional de la salut.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Assessorar els representants dels comandaments i els treballadors sobre l'aplicació de normes i reglaments oficials i d'altres tipus relatius a la seguretat laboral i al medi ambient laboral.
  • Inspeccionar els llocs de treball per garantir que el medi ambient laboral, la maquinària i l'equip s'ajusten a les regles, els reglaments i les normes oficials i d'altres tipus en relació amb la higiene o la salut i seguretat laborals i del medi ambient.
  • Oferir assessorament sobre problemes i tècniques d'higiene del medi ambient.
  • Inspeccionar els llocs de treball i, mitjançant entrevistes, observacions i altres mitjans, obtenir informació sobre pràctiques i accidents laborals per determinar el compliment de les regles i els reglaments de seguretat.
  • Inspeccionar les zones de producció, transformació, transport, manipulació, emmagatzematge i venda de productes per tal d'assegurar la seva conformitat amb les regles, els reglaments i les normes oficials i d'altres tipus.
  • Assessorar les empreses i el públic en general sobre l'aplicació de les regles i els reglaments oficials i d'altres tipus en matèria d'higiene, puresa i classificació de matèries primeres, aliments, medicaments cosmètics i articles similars.
  • Inspeccionar establiments per comprovar si compleixen les regles i els reglaments oficials i d'altres tipus en matèria d'emissió de contaminants i eliminació de residus perillosos.
  • Iniciar accions per tal de mantenir o millorar la higiene i evitar la contaminació de l'aigua, l'atmosfera, els aliments o el sòl.
  • Promoure mesures preventives i correctives com ara el control dels organismes vectors de malalties i de substàncies perilloses en l'atmosfera, la manipulació higiènica dels aliments, la correcta eliminació de residus i la neteja de llocs públics.
  • Estimar quantitats i costos de materials i mà d'obra necessaris per a projectes de correcció de la salut, la seguretat i la higiene.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Inspectors de seguretat de productes
  • Tècnics de seguretat i higiene en el treball
  • Tècnics en prevenció de riscos laborals
  • Tècnics en salut ambiental

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Responsables corporatius de seguretat en el treball (vegeu 2158)
  • Responsables de qualitat i seguretat alimentària (vegeu 2158)
  • Tècnics en protecció radiològica en instal·lacions nuclears (vegeu 2158)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Tècnics prevenció risc laboral i salut ambiental